Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №36/2005гстраница1/5
Дата14.01.2018
Размер0.93 Mb.
  1   2   3   4   5
Годишен Доклад
за
изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №36/2005г. на “Топлофикация София” ЕАД, обект ОЦ “Люлин”
за 2012 г.

София


Март 2013 г.
Топлофикация София ЕАД

ТР “ЛЮЛИН” , ул. “Владимир Зографов” № 90, София 1229

тел.: + 359 2 934 00 80, факс: + 359 2 936 01 74

www.toplo.bgСЪДЪРЖАНИЕ

1. Уводна част……………………...…….............................…..….....2 стр.

2. Система за управление на околната среда..................................3 стр.

3.Използване на ресурси

3.1 Използване на вода ..........................................................................6 стр.

3.2 Използване на енергия ....................................................................6 стр.

3.3 Използване на суровини.................................................................7 стр.

3.4 Съхранение на суровини................................................................. 8 стр.

4. Емисии на вредни и опасни вещества

4.1 Доклад по ЕРЕВВ и PRTR....................................……………...…8 стр.

4.2 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух......................8 стр.

4.3 Емисии на вредни вещества в отпадъчните води..........................8 стр.

4.4 Управление на отпадъците.............................................................11 стр.

4.5 Шум..................................................................................................12 стр.

4.6 Опазване на почвите и подземните води......................................12 стр.

5. Докладване по Инвестиционна програма .................................12 стр.

6. Прекратяване работата на инсталацията ............................... .13 стр.

7. Аварии, оплаквания и възражения............................................ 13 стр.

Приложения……………………………………....……………….…..14 стр.
1.Увод


 • Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително (КР)- “Топлофикация София” ЕАД, обект ОЦ “Люлин”, гр. София

 • Адрес по местонахождение на инсталацията/ите;

Община “Връбница”, гара “Волуяк”, ОЦ “Люлин”

 • Регистрационен номер на КР - №36/2005 г.

 • Дата на подписване на КР – 12.04.2005 г.

 • Дата на влизане в сила на КР – 30.04.2005 г.

 • Оператора на инсталацията/ите, като се посочва конкретно кой е притежател на разрешителното;

Топлофикация София” ЕАД, Обект ОЦ “Люлин”, гр София

Изпълнителен директор: Стоян Цветанов

 • Адрес, тел.номер, факс, e-mail на собственика/оператора;

Ул. „Ястребец” № 23 Б, 1680 София ,Телефон 02/958 19 00,

Факс 02/859 70 15


 • Лице за контакти;

- инж. Ангел Симеонов – Директор ТР “Люлин”

- Росица Кръстева - Еколог ТР “Люлин”

 • Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти;

гр. София п.к. 1229, ул. “Вл. Зографов” № 90, Тел./Факс 02/934 40 50

Тел. 02/814 53 10

 • Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инстала- цията/ инсталациите;

- Отоплителна централа “Люлин” е разположена до околовръстното шосе на гр. София в землището на квартал Обеля. В близост до централата са гара Волуяк, квартал Обеля и ж.к “Обеля 2”.

Предназначението на ОЦ “Люлин” е да осигури топлоснабдяването за битови нужди на северозападния район от гр. София. Чрез три броя магистрални тръбопроводи се захранват следните жилищни комплекси:

 • I-ва магистрала топлоснабдява: ж.к. “Люлин” – III, IV, V, VI.

 • II-ра магистрала топлоснабдява: ж.к. “Обеля” 1, 2; ж.к. “Надежда”; ж.к. “Свобода”.

 • III-та магистрала топлоснабдява: ж.к. “Люлин” – I, II, VII, VIII, IX, X.

Охладената вода постъпваща от абонатните станции /АС/ се доподгрява, чрез включването в работа на инсталираните 5 бр. водогрейни котли, след което отново се подава към АС. Водогрейните котли работят с основно гориво природен газ. Като резервно гориво се използва мазут съхраняван в 4 бр. мазутни резервоари. На водогрейни котли със ст. № 1  4 са монтирани ниско емисионни горелки. Хидравличния режим “централа – АС – централа” се осъществява с монтираните 10 бр. мрежови помпи. Необходимата технологична температура на водата пред водогрейните котли се осигурява с включването в работа на рециркулационни помпи. Загубите по мрежата се компенсират със сондажна вода, която се филтрира, омекотява и дегазира във водоподготвителна инсталация и деаераторен възел.


 • Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите.

Капацитет – 607,6 MW

Произведена топлоенергия през 2012г. – 414 416 MWh

 • Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда - Директор ТР, Зам. Директор ТР , Н-к отдел “ПТ”, Еколог

 • РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

- РИОСВ – София, гр. София, бул. ”Цар Борис III” Nо.136, ет.10

 • Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена

инсталацията/инсталациите;

 • Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район,

гр. Плевен 5800, ул. “Васил Левски” № 1, ет. 16
2.Система за управление на околната среда

 • Структура и отговорности

- определен е персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

- изготвени са списъци на: • Персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното;

 • Лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

- Съхраняват се списъците по условие 5.1.2 и се актуализират при всяка промяна на персонала/лицата или отговорностите.

 • Обучение

 • разработена е и се прилага инструкция за ежегодно определяне на потребностите от обучение на персонала/лицата и се изготвя годишна програма за обучение, които се актуализират в зависимост от нуждите за обучение на персонала/лицата.
 • Обмен на информация

 • поддържа се актуална информация на площадката относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имената, длъжностите, местоположение на работните места и телефоните за контакт. Информацията е достъпна за всички служители.

- поддържа се актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи).

 • Документиране

- на площадката е осигурен актуален списък с нормативни актове, отнасящи се към работата на инсталацията.

- осигурен е актуален списък на всички необходими инструкции, изисквани от разрешителното, които се съхраняват на достъпно за всички служители място, както и лицата отговорни за тяхното изпълнение.

- води се актуален списък на кого от персонала (отговорните лица), какъв документ е предоставен.

 • Управление на документи

- прилага се инструкция за актуализация на документите, изисквани с комплексното разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталацията.

- прилага се инструкция за изземване на невалидната документация.


 • Оперативно управление

- изготвени са всички, изисквани с разрешителното, инструкции.

 • Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

- прилагат се писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително.

- прилага се писмена инструкция за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

- прилагат се инструкции за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

 • Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

- прилага се писмена инструкция за преразглеждане и при необходимост, актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария. За изминалата година не е имало преразглеждане и актуализация.

- определени са опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствената дейност, с въздействие върху околната среда при авария. Не е имало промяна в работата на инсталацията.

- изготвена е инструкция за определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората.

- преди изготвянето на плана за действие при авария се определят възможните начини на действие за всяка от определените по условие 5.8.3 аварийни ситуации

- прилага се инструкция за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично опресняване на готовността му за действие.

- прилага се инструкция за периодична проверка на готовността на персонала за изпълнение на Плана за действие при аварии.

- прилага се инструкция за избор на сборни пунктове, както и на най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията. Инструкцията ще се променя винаги при промяна в разположението на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката.

- прилага се инструкция за определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия.

- прилага се инструкция за определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване на аварията.

- прилага се инструкция за определяне на необходимите средства за лична защита, редовна проверка и поддръжка на възможността им да изпълнят защитните си функции, както и безпрепятствения достъп до местата за съхранението им.

- прилага се инструкция за определяне на средствата за противодействие на възможните аварии (напр. пожарогасители, кофпомпи, абсорбенти за разливи и други), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност.

- прилага се инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на персонала, отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действие при аварии.

- прилага се инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на телефонните номера или други детайли по оповестяването, предвидени в Плана за действие при аварии.

 • Записи

- прилага се инструкция за документиране и съхраняване на данните от наблюдението на показателите и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително.

- прилага се инструкция за документиране и съхраняване на данните за причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

- прилага се инструкция за документиране и съхраняване на данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване.

- изготвен и се съхранява списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното.

- съхранява се информацията/документите, изисквани по настоящото условие

 • Докладване

- докладвани са резултатите от собствения мониторинг

- представен е Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено настоящото комплексно разрешително, (ГДОС) в срок до 31 март на съответната година, следваща годината, за която се отнася, на хартиен и електронен носител. Докладът е изготвен съгласно образец на годишен доклад съгласно “Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”. • Актуализация на СУОС

 • Актуализирани са списъци на - персонала и необходимите инструкции.


3. Използване на ресурси

3.1. Използване на вода

Таблица 3.1

Източник на вода

Годишно количество, съгласно КР

Количество за единица продукт , съгласно КР

Използвано годишно количество

Използвано количество за единица продукт

Съответствие

Подземна

вода – 3 бр.

сондажни кладенци


-

0,950586 m3/MWh

180 159 m3

0,43 m3/MWh

Да

През годината са установени месечни несъответствия на консумираното количество вода за единица продукт (3 бр.). Причина за несъответствията е по-ниско производство през месеците извън отоплителния сезон, подаване на добавъчна вода към ТПМ на ТР"София"; запълване на реконструирани участъци от ТПМ на ТР"Люлин".


3.2. Използване на енергия

Таблица 3.2.

Електроенергия/ Топлоенергия

Количество за единица продукт, съгласно КР

Използвано количество за единица продукт

Съответствие

Електроенергия

3,95.10-2 MW/MWh

2,14. 10-2 MW/MWh

Да

Топлоенергия

5,418.10-2 MW/MWh

1,59. 10-2 MW/MWh

Да


3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Таблица 3.3.1Суровини

Годишно количество, съгласно КР

Количество за единица продукт, съгласно КР

Употребено годишно количество

Количество за единица продукт

Съответствие

-

-

-

-

-

Да/не

Таблица 3.3.2

Спомагателни материали

Годишно количество, съгласно КР

Количество за единица продукт, съгласно КР

Употребено годишно количество

Количество за единица продукт

Съответствие

Йонообменна

смола


25 t/y

3, 5.10-5 t/MWh

0 t/y

0 t/MWh

Да

Разсол

1870 t/y

1,80.10-3 t/MWh

984 t/y

2,37.10-3 t/MWh

Не

Таблица 3.3.3

Горива

Годишно количество, съгласно КР

Количество за единица продукт, съгласно КР

Употребено годишно количество

Количество за единица продукт

Съответствие

Природен газ

250 000

(хил Nm3)136,05 (Nm3/MWht)

44 133

(хил Nm3)106,49

(Nm3/MWht)Да

Мазут

12 600 t/y

0,160 t/MWh

410 t

0,001 t/MWh

Да

Пропан

2 t/y

2.10-6 t/MWh

0 t/y

0 t/MWh

Да

Съгласно Условие 8.1.8.2 - през месеците - януари, февруари, март, август, септември, ноември и декември има превишение на месечното количеството за единица продукт на разсол.

В годишен аспект е превишено допустимото количество разсол за единица продукт .

Причините за несъответствията са следните: • висока твърдост на сондажната вода ;

 • подаване на добавъчна вода към ТПМ на ТР"София" през м. август;

 • увеличаване на количеството добавъчна вода към ТПМ на ТР"Люлин";

 • през месеците извън отоплителния сезон се извършват ремонт и профилактика на ТПМ, реконструираните участъци се запълват с омекотена вода;

 • през м. април и м.септември съоръженията в централата са спирани за дълъг период, което налага консервиране на филтрите с разсол.


3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти
- съгласно Условие 8.3.4.2. – всички резервоари са снабдени със средства за защита на почвите и подземните води

- съгласно Условие 8.3.4.12.3. :

- няма установяване попадането на разливи в почвите и/или подземните води;

- съоръженията са годни за бъдеща експлоатация;

- необходимост от ремонт или подмяна няма;

- увеличена е обваловката на резервоарите за съхранение на разсол

- съгласно Условие 8.3.4.13.1. няма установени несъответствия на всички площадки

- съгласно Условие 8.3.4.13.2. няма установени течове.

- съгласно Условие 8.1.8.4 при ежедневните проверки , няма установени течове.


4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

Пълен списък на вещества и техните прагови стойности са посочени в Таблица 1, приложена към настоящия ГД.4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

Емисиите от инсталацията се докладват във вида, определен с таблица 2 от Приложение 1 от настоящия ГД.Метод на изчисление:

- “Corinair” за ПК и гориво мазут ;

- за СНИ - ср.конц.(мг/ Нм3)*газов поток.(Нм3/ч)*раб.часове котли.(ч/г) / 106=кг/г

- съгласно Условие 9.4.2. от КР – няма оплаквания за миризми в резултат от дейността на площадката

- съгласно Условие 9.6.1 от КР – от 01.01.2006г. се извършват непрекъснати измервания на емисии на вредни вещества на изпускащо устройство №1 към който са свързани 5 броя водогрейни котли. Представят се месечни доклади в РИОСВ – София.

- съгласно Условие 9.6.7.6. от КР са направени две периодични измервания през 2012г. - април 2012г и декември 2012г. от фирма “Пехливанов инженеринг” • Резултати от оценка на съответствието на данните от мониторинга – няма констатирани несъответствия за непрекъснатите и периодични измервания

 • Брой емисионни измервания – денонощни измервания на СНИ и две периодични измервания - няма установени несъответствия

 • Резултати от прилагане на инструкциите за оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии и/или интензивно миришещи вещества на площадката – няма наличие на такива емисии

- съгласно Условие 15.5. от КР – няма емисии превишаващи нормите.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Емисиите от инсталацията се докладват във вида, определен с таблица 3 от Приложение 1.Метод на изчисление: ср.конц.(мг/л)*дебит.(л/г) / 106= кг/г

Т.к се зауства смесен поток, включващ и производствените отпадъчни води, докладването се извършва в частта за производствени отпадъчни води.

През 2012г. бяха извършени:

- 2бр. измервания на следните параметри на отпадни води смесен поток:Параметър

Честота на мониторинга

Количество на заустваните отпадъчни води

При взимане на проба

рН

Два пъти годишно

Неразтворени вещества

Два пъти годишно

Нефтопродукти

Два пъти годишно

Желязо/общо/

Два пъти годишно

Мед

Два пъти годишно

Хром (тривалентен)

Два пъти годишно

Хром (шествалентен)

Два пъти годишно

Цинк

Два пъти годишно

Периодичните измервания са извършени от фирма “Евротест-контрол”ЕАД и ЗХК към Орган за контрол от вида С ТОПЛОФИКАЦИЯ през м. април 2012г. и м. декември 2012г. Протоколите са представени с настоящия годишен доклад.

Според протоколите от изпитване се констатира, че няма превишение на допустимите концентрации на замърсяващи вещества. • Ежедневни измервания на следните параметри

Контролиран параметър

Оптимална стойност

Честота на мониторинга

Вид на оборудването за мониторинг

Резервно части за пречиствателното съоръжение

Мазутен сепаратор- изход

Нефтопродукти

500 mg/dm3

Ежедневно на вход и изход от мазутен сепаратор

Фотометричен анализ

Според специ-фиката на оборудването

Двустепенен мазутен сепаратор към ППС- изход

Нефтопродукти

310 mg/dm3

На всеки 4 часа

при работа на съоръжениетоФотометричен анализ

Според спецификата на оборудването

рН

6,5÷9

На всеки 4 часа

при работа на съоръжениеторН-метър

Според спецификата на оборудването

Камери за неутрализация- 2 бр. - изход

рН

6,5÷9

На всеки 4 часа при работа на съоръжението


рН-метър

Според спецификата на оборудването

Не са констатирани несъответствия на измерените стойности на рН и концентрациите на нефтопродукти.

МесецМазутен сепаратор

2 Мазутен сепаратор

Камери неутрализ.

Градски колектор

рН

нефтпр.

рН

нефтпр.

рН

нефтпр.

рН

нефтпр.

I

7.52

19.80

7.60

10.20

8.25

0.38

II

7.68

11.16

7.58

9.35

8.00

0.30

III

7.00

22.70

7.50

9.40

9.00

1.50

IV

7.44

17.50

7.40

5.60

8.00

0.70

V

 - - -VI

 - - -VII

 - - -VIII

 - - -IX

7.68

8.28

7.40

5.70

7.96

0.30

X

 - -XI

7.59

11.88

7.38

3.96

8.20

0.40

XII

7.75

8.02

7.32

2.88

8.30

0.93

Норми

-

500

6,5 - 9

< 15

6,5 - 9

-

6,5 - 9

< 15

 

 

mg/dm3

 

mg/dm3

 

 

 

mg/dm3
 • съгласно Условие 10.5.2. от КР – при ежедневните проверки на контролираните параметри няма установени несъответствия.

 • съгласно Условие 10.5.4. от КР – при извършените проверки съгласно инструкция по Условие 10.1.3.2 няма установени несъответствия.

 • съгласно Условие 10.5.5. от КР – при ежедневните проверки от експлоатационния персонал няма установени течове и нарушение на канализационната мрежа.4.4. Управление на отпадъците

Информация за отпадъците е докладвана във формата на Таблици 4 и 5 от Приложение 1.

През изтеклата година са предадени извън площадката :


 • Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите (код: 17 09 04) на фирма “ Софинвест “ ЕООД за последващо третиране – 542,5 т.;

 • Отпадъци от желязо и стомана на фирма “Бокита метал” ЕООД – 53,180 т

 • Резултати от оценката на съответствието на количествата образувани отпадъци с определените в КР количества:

За изтеклата 2012 г. има несъответствие с нормите по КР за отпадък с код и наименование - 16 06 01*Оловни акумулаторни батерии - надвишава разрешеното количество по КР.

Отпадъкът основно се генерира от Авто-стопанството, структурно звено на Топлофикационния район „Люлин”. През 2012 г. е сменена 1 тягова батерия на

електрокар, с тегло 0,700т.


 • Резултати от оценката на съответствието на събирането и приемането на отпадъци с условията на разрешителното – от извършените 4 бр. проверки не бяха установени несъответствия

 • Резултати от оценката на съответствието на временното съхранение с изискванията на настоящото разрешително – Отпадъци с кодове: 10 01 04, 16 01 03, 17 06 01, 17 02 02 и 20 01 01, - превишават сроковете за временно съхранение, поради неустановени възможности за сключване на договор с лицензирани фирми.

 • Резултати от оценката на съответствието на дейностите по третиране и транспортиране на отпадъци с условията на разрешителното - от извършените 4 бр. проверки не бяха установени несъответствия .

По Условие 11.9.1. – Обобщена информация за контрола, измерването и анализите на отпадъците

 • Контрола и измерването на отпадъците в ОЦ “Люлин” се извършва съгласно утвърдени инструкции и се отразява в таблици и протоколи съгласно указаните срокове. Няма установени несъответствия.

По Условие 11.9.2. Информация за генерираните количества отпадъци пряко и не пряко от производствения процес, изразени като годишно количество и количество за производството на 1 MWh е представена в Таблица 4 от Приложение 1.4.5. Шум

- няма жалби от живущи около площадката

- през изтеклата отчетна година не са извършени наблюдения на общата звукова мощност и нива на звуково налягане на площадката.

С п-мо вх. № 26-00-7934/19.11.2012г. е внесена заявка за измерване в ИАОС.

Измерването ще бъде извършено през 2013 г. при подходящи климатични условия и натоварвания на централата.

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Почви

- съгласно Условие 13.11.3. от КР са определени 6 бр. постоянни пунктове за мониторинг на почвите.

- съгласно Условие 13.12.7. от КР е извършен анализ на 6 бр. проби на почва през 2011г. от фирма „Евротест-контрол”. Периодичността на измерване е веднъж на 3 год.

- съгласно Условие 13.6. от КР са обозначени местата на план ,за извършване на товаро-разтоварни дейности, които биха довели до течове. Плана е приложен към ГДОС за 2005г..Подземни води

 • съгласно Условие 13.9.1.1. от КР – бяха изградени 2бр. пунктове за мониторинг на подземни води . Разположението на точките за мониторинг са обозначени на плана на площадката .

- съгласно Условие 13.9.2. от КР – през месец декември 2012г. е извършен собствен мониторинг на подземните води на площадката на ОЦ „Люлин” от акредитирана лаборатория. Резултатите са представени в таблица 7 от приложението. Оценката на съответствието на резултатите от мониторинга на подземните води показва стойност за съдържание на желязо между екологичния праг и прага на замърсяване в пробите от двата кладенеца. През годината на територията на централата не са регистрирани пробиви/течове от оборудване, разположено на открито и не са установени източници на замърсяване на подземните води.

 • Протоколите са приложени с настоящия ГД.

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР.

 • През 2006г. беше изградена и пусната в работа система за непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изпускащо устройство №1 – в изпълнение на Условие 9.6.1. от КР

 • Резервоарите за съхранение на спомагателни материали и горива са снабдени със средства за защита на почвите и подземните води от замърсяване. Обваловките на резервоарите са с капацитет, достатъчен да поеме обема на най- големия резервоар. Обваловката на резервоарите за съхранение на разсол беше увеличена до необходимото ниво. Следователно са изпълнени Условия 8.3.4.2., 8.3.4.3. и 8.3.4.4.

 • В изпълнение на Условие 3.4 са извършени мероприятия за осигуряване на степенно подаване на въздуха за горене, снижаване на топлинното натоварване и оптимизиране на процесите на горене.

Реконструкцията на ВК№2 с мембранни панели не е реализирана поради липса на финансови средства

 • В изпълнение на Условие 3.5 са осъществени конструктивни мероприятия, свързани с промяна на наклона на горелките, при което е постигнат еквивалентния ефект от степенно подаване на въздух и индивидуално регулиране на горелките. Технологичните мероприятия на котела са изпълнени.


6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

- Няма взето от оператора/собственика на инсталацията решение за временно или окончателно прекратяване на дейността на инсталации и съоръжения или части от тях. • По условие 16.7. – През 2008г. резервоар №5 е демонтиран с прилежащите му тръбопроводи за изключване на бъдещо възобновяване на дейността.


7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1 Аварии

- Няма възникали аварийни ситуации7.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР.

- На 26.11.2012г. е извършена извънредна проверка на ОЦ”Люлин” от Биляна И. Кръстева – мл. експерт отдел „ОЧАВОХВ” и Станко Г. Алипиев – ст. експерт отдел „ОЧАВОХВ” , във връзка със сигнал №С – 281/20.11.2012г. При проверката не е установено наличие на неорганизирани емисии на площадката. Съставен е Констативен протокол № ОЧАВОХВ-БК-35 от 26.11.2012г.Декларация
Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №36/2005г. на “Топлофикация София”ЕАД, обект ОЦ”Люлин”.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.Подпис: Дата: 25.03.2013г.

Име на подписващия: инж. Ангел Симеонов

Длъжност в организацията: Директор ТР”Люлин”

Съгласувал:

инж. Чавдар Попов

Зам. Директор ТР”Люлин


Изготвил:

Р. Кръстева

Еколог ТР „Люлин”

  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница