Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №36/2005г



страница1/5
Дата14.01.2018
Размер0.93 Mb.
  1   2   3   4   5




Годишен Доклад
за
изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №36/2005г. на “Топлофикация София” ЕАД, обект ОЦ “Люлин”
за 2012 г.

София


Март 2013 г.




Топлофикация София ЕАД

ТР “ЛЮЛИН” , ул. “Владимир Зографов” № 90, София 1229

тел.: + 359 2 934 00 80, факс: + 359 2 936 01 74

www.toplo.bg



СЪДЪРЖАНИЕ

1. Уводна част……………………...…….............................…..….....2 стр.

2. Система за управление на околната среда..................................3 стр.

3.Използване на ресурси

3.1 Използване на вода ..........................................................................6 стр.

3.2 Използване на енергия ....................................................................6 стр.

3.3 Използване на суровини.................................................................7 стр.

3.4 Съхранение на суровини................................................................. 8 стр.

4. Емисии на вредни и опасни вещества

4.1 Доклад по ЕРЕВВ и PRTR....................................……………...…8 стр.

4.2 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух......................8 стр.

4.3 Емисии на вредни вещества в отпадъчните води..........................8 стр.

4.4 Управление на отпадъците.............................................................11 стр.

4.5 Шум..................................................................................................12 стр.

4.6 Опазване на почвите и подземните води......................................12 стр.

5. Докладване по Инвестиционна програма .................................12 стр.

6. Прекратяване работата на инсталацията ............................... .13 стр.

7. Аварии, оплаквания и възражения............................................ 13 стр.

Приложения……………………………………....……………….…..14 стр.




1.Увод


 • Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително (КР)- “Топлофикация София” ЕАД, обект ОЦ “Люлин”, гр. София

 • Адрес по местонахождение на инсталацията/ите;

Община “Връбница”, гара “Волуяк”, ОЦ “Люлин”

 • Регистрационен номер на КР - №36/2005 г.

 • Дата на подписване на КР – 12.04.2005 г.

 • Дата на влизане в сила на КР – 30.04.2005 г.

 • Оператора на инсталацията/ите, като се посочва конкретно кой е притежател на разрешителното;

Топлофикация София” ЕАД, Обект ОЦ “Люлин”, гр София

Изпълнителен директор: Стоян Цветанов

 • Адрес, тел.номер, факс, e-mail на собственика/оператора;

Ул. „Ястребец” № 23 Б, 1680 София ,Телефон 02/958 19 00,

Факс 02/859 70 15


 • Лице за контакти;

- инж. Ангел Симеонов – Директор ТР “Люлин”

- Росица Кръстева - Еколог ТР “Люлин”

 • Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти;

гр. София п.к. 1229, ул. “Вл. Зографов” № 90, Тел./Факс 02/934 40 50

Тел. 02/814 53 10

 • Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инстала- цията/ инсталациите;

- Отоплителна централа “Люлин” е разположена до околовръстното шосе на гр. София в землището на квартал Обеля. В близост до централата са гара Волуяк, квартал Обеля и ж.к “Обеля 2”.

Предназначението на ОЦ “Люлин” е да осигури топлоснабдяването за битови нужди на северозападния район от гр. София. Чрез три броя магистрални тръбопроводи се захранват следните жилищни комплекси:

 • I-ва магистрала топлоснабдява: ж.к. “Люлин” – III, IV, V, VI.

 • II-ра магистрала топлоснабдява: ж.к. “Обеля” 1, 2; ж.к. “Надежда”; ж.к. “Свобода”.

 • III-та магистрала топлоснабдява: ж.к. “Люлин” – I, II, VII, VIII, IX, X.

Охладената вода постъпваща от абонатните станции /АС/ се доподгрява, чрез включването в работа на инсталираните 5 бр. водогрейни котли, след което отново се подава към АС. Водогрейните котли работят с основно гориво природен газ. Като резервно гориво се използва мазут съхраняван в 4 бр. мазутни резервоари. На водогрейни котли със ст. № 1  4 са монтирани ниско емисионни горелки. Хидравличния режим “централа – АС – централа” се осъществява с монтираните 10 бр. мрежови помпи. Необходимата технологична температура на водата пред водогрейните котли се осигурява с включването в работа на рециркулационни помпи. Загубите по мрежата се компенсират със сондажна вода, която се филтрира, омекотява и дегазира във водоподготвителна инсталация и деаераторен възел.


 • Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите.

Капацитет – 607,6 MW

Произведена топлоенергия през 2012г. – 414 416 MWh

 • Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда - Директор ТР, Зам. Директор ТР , Н-к отдел “ПТ”, Еколог

 • РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

- РИОСВ – София, гр. София, бул. ”Цар Борис III” Nо.136, ет.10

 • Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена

инсталацията/инсталациите;

 • Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район,

гр. Плевен 5800, ул. “Васил Левски” № 1, ет. 16
2.Система за управление на околната среда

 • Структура и отговорности

- определен е персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

- изготвени са списъци на:



 • Персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното;

 • Лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

- Съхраняват се списъците по условие 5.1.2 и се актуализират при всяка промяна на персонала/лицата или отговорностите.

 • Обучение

 • разработена е и се прилага инструкция за ежегодно определяне на потребностите от обучение на персонала/лицата и се изготвя годишна програма за обучение, които се актуализират в зависимост от нуждите за обучение на персонала/лицата.




 • Обмен на информация

 • поддържа се актуална информация на площадката относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имената, длъжностите, местоположение на работните места и телефоните за контакт. Информацията е достъпна за всички служители.

- поддържа се актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи).

 • Документиране

- на площадката е осигурен актуален списък с нормативни актове, отнасящи се към работата на инсталацията.

- осигурен е актуален списък на всички необходими инструкции, изисквани от разрешителното, които се съхраняват на достъпно за всички служители място, както и лицата отговорни за тяхното изпълнение.

- води се актуален списък на кого от персонала (отговорните лица), какъв документ е предоставен.

 • Управление на документи

- прилага се инструкция за актуализация на документите, изисквани с комплексното разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталацията.

- прилага се инструкция за изземване на невалидната документация.


 • Оперативно управление

- изготвени са всички, изисквани с разрешителното, инструкции.

 • Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

- прилагат се писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително.

- прилага се писмена инструкция за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

- прилагат се инструкции за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

 • Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

- прилага се писмена инструкция за преразглеждане и при необходимост, актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария. За изминалата година не е имало преразглеждане и актуализация.

- определени са опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствената дейност, с въздействие върху околната среда при авария. Не е имало промяна в работата на инсталацията.

- изготвена е инструкция за определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората.

- преди изготвянето на плана за действие при авария се определят възможните начини на действие за всяка от определените по условие 5.8.3 аварийни ситуации

- прилага се инструкция за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично опресняване на готовността му за действие.

- прилага се инструкция за периодична проверка на готовността на персонала за изпълнение на Плана за действие при аварии.

- прилага се инструкция за избор на сборни пунктове, както и на най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията. Инструкцията ще се променя винаги при промяна в разположението на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката.

- прилага се инструкция за определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия.

- прилага се инструкция за определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване на аварията.

- прилага се инструкция за определяне на необходимите средства за лична защита, редовна проверка и поддръжка на възможността им да изпълнят защитните си функции, както и безпрепятствения достъп до местата за съхранението им.

- прилага се инструкция за определяне на средствата за противодействие на възможните аварии (напр. пожарогасители, кофпомпи, абсорбенти за разливи и други), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност.

- прилага се инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на персонала, отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действие при аварии.

- прилага се инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на телефонните номера или други детайли по оповестяването, предвидени в Плана за действие при аварии.

 • Записи

- прилага се инструкция за документиране и съхраняване на данните от наблюдението на показателите и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително.

- прилага се инструкция за документиране и съхраняване на данните за причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

- прилага се инструкция за документиране и съхраняване на данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване.

- изготвен и се съхранява списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното.

- съхранява се информацията/документите, изисквани по настоящото условие

 • Докладване

- докладвани са резултатите от собствения мониторинг

- представен е Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено настоящото комплексно разрешително, (ГДОС) в срок до 31 март на съответната година, следваща годината, за която се отнася, на хартиен и електронен носител. Докладът е изготвен съгласно образец на годишен доклад съгласно “Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”.



 • Актуализация на СУОС

 • Актуализирани са списъци на - персонала и необходимите инструкции.


3. Използване на ресурси

3.1. Използване на вода

Таблица 3.1

Източник на вода

Годишно количество, съгласно КР

Количество за единица продукт , съгласно КР

Използвано годишно количество

Използвано количество за единица продукт

Съответствие

Подземна

вода – 3 бр.

сондажни кладенци


-

0,950586 m3/MWh

180 159 m3

0,43 m3/MWh

Да

През годината са установени месечни несъответствия на консумираното количество вода за единица продукт (3 бр.). Причина за несъответствията е по-ниско производство през месеците извън отоплителния сезон, подаване на добавъчна вода към ТПМ на ТР"София"; запълване на реконструирани участъци от ТПМ на ТР"Люлин".


3.2. Използване на енергия

Таблица 3.2.

Електроенергия/ Топлоенергия

Количество за единица продукт, съгласно КР

Използвано количество за единица продукт

Съответствие

Електроенергия

3,95.10-2 MW/MWh

2,14. 10-2 MW/MWh

Да

Топлоенергия

5,418.10-2 MW/MWh

1,59. 10-2 MW/MWh

Да


3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Таблица 3.3.1



Суровини

Годишно количество, съгласно КР

Количество за единица продукт, съгласно КР

Употребено годишно количество

Количество за единица продукт

Съответствие

-

-

-

-

-

Да/не

Таблица 3.3.2

Спомагателни материали

Годишно количество, съгласно КР

Количество за единица продукт, съгласно КР

Употребено годишно количество

Количество за единица продукт

Съответствие

Йонообменна

смола


25 t/y

3, 5.10-5 t/MWh

0 t/y

0 t/MWh

Да

Разсол

1870 t/y

1,80.10-3 t/MWh

984 t/y

2,37.10-3 t/MWh

Не

Таблица 3.3.3

Горива

Годишно количество, съгласно КР

Количество за единица продукт, съгласно КР

Употребено годишно количество

Количество за единица продукт

Съответствие

Природен газ

250 000

(хил Nm3)



136,05 (Nm3/MWht)

44 133

(хил Nm3)



106,49

(Nm3/MWht)



Да

Мазут

12 600 t/y

0,160 t/MWh

410 t

0,001 t/MWh

Да

Пропан

2 t/y

2.10-6 t/MWh

0 t/y

0 t/MWh

Да

Съгласно Условие 8.1.8.2 - през месеците - януари, февруари, март, август, септември, ноември и декември има превишение на месечното количеството за единица продукт на разсол.

В годишен аспект е превишено допустимото количество разсол за единица продукт .

Причините за несъответствията са следните:



 • висока твърдост на сондажната вода ;

 • подаване на добавъчна вода към ТПМ на ТР"София" през м. август;

 • увеличаване на количеството добавъчна вода към ТПМ на ТР"Люлин";

 • през месеците извън отоплителния сезон се извършват ремонт и профилактика на ТПМ, реконструираните участъци се запълват с омекотена вода;

 • през м. април и м.септември съоръженията в централата са спирани за дълъг период, което налага консервиране на филтрите с разсол.


3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти
- съгласно Условие 8.3.4.2. – всички резервоари са снабдени със средства за защита на почвите и подземните води

- съгласно Условие 8.3.4.12.3. :

- няма установяване попадането на разливи в почвите и/или подземните води;

- съоръженията са годни за бъдеща експлоатация;

- необходимост от ремонт или подмяна няма;

- увеличена е обваловката на резервоарите за съхранение на разсол

- съгласно Условие 8.3.4.13.1. няма установени несъответствия на всички площадки

- съгласно Условие 8.3.4.13.2. няма установени течове.

- съгласно Условие 8.1.8.4 при ежедневните проверки , няма установени течове.


4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

Пълен списък на вещества и техните прагови стойности са посочени в Таблица 1, приложена към настоящия ГД.



4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

Емисиите от инсталацията се докладват във вида, определен с таблица 2 от Приложение 1 от настоящия ГД.



Метод на изчисление:

- “Corinair” за ПК и гориво мазут ;

- за СНИ - ср.конц.(мг/ Нм3)*газов поток.(Нм3/ч)*раб.часове котли.(ч/г) / 106=кг/г

- съгласно Условие 9.4.2. от КР – няма оплаквания за миризми в резултат от дейността на площадката

- съгласно Условие 9.6.1 от КР – от 01.01.2006г. се извършват непрекъснати измервания на емисии на вредни вещества на изпускащо устройство №1 към който са свързани 5 броя водогрейни котли. Представят се месечни доклади в РИОСВ – София.

- съгласно Условие 9.6.7.6. от КР са направени две периодични измервания през 2012г. - април 2012г и декември 2012г. от фирма “Пехливанов инженеринг”



 • Резултати от оценка на съответствието на данните от мониторинга – няма констатирани несъответствия за непрекъснатите и периодични измервания

 • Брой емисионни измервания – денонощни измервания на СНИ и две периодични измервания - няма установени несъответствия

 • Резултати от прилагане на инструкциите за оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии и/или интензивно миришещи вещества на площадката – няма наличие на такива емисии

- съгласно Условие 15.5. от КР – няма емисии превишаващи нормите.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Емисиите от инсталацията се докладват във вида, определен с таблица 3 от Приложение 1.



Метод на изчисление: ср.конц.(мг/л)*дебит.(л/г) / 106= кг/г

Т.к се зауства смесен поток, включващ и производствените отпадъчни води, докладването се извършва в частта за производствени отпадъчни води.

През 2012г. бяха извършени:

- 2бр. измервания на следните параметри на отпадни води смесен поток:



Параметър

Честота на мониторинга

Количество на заустваните отпадъчни води

При взимане на проба

рН

Два пъти годишно

Неразтворени вещества

Два пъти годишно

Нефтопродукти

Два пъти годишно

Желязо/общо/

Два пъти годишно

Мед

Два пъти годишно

Хром (тривалентен)

Два пъти годишно

Хром (шествалентен)

Два пъти годишно

Цинк

Два пъти годишно

Периодичните измервания са извършени от фирма “Евротест-контрол”ЕАД и ЗХК към Орган за контрол от вида С ТОПЛОФИКАЦИЯ през м. април 2012г. и м. декември 2012г. Протоколите са представени с настоящия годишен доклад.

Според протоколите от изпитване се констатира, че няма превишение на допустимите концентрации на замърсяващи вещества.



 • Ежедневни измервания на следните параметри

Контролиран параметър

Оптимална стойност

Честота на мониторинга

Вид на оборудването за мониторинг

Резервно части за пречиствателното съоръжение

Мазутен сепаратор- изход

Нефтопродукти

500 mg/dm3

Ежедневно на вход и изход от мазутен сепаратор

Фотометричен анализ

Според специ-фиката на оборудването

Двустепенен мазутен сепаратор към ППС- изход

Нефтопродукти

310 mg/dm3

На всеки 4 часа

при работа на съоръжението



Фотометричен анализ

Според спецификата на оборудването

рН

6,5÷9

На всеки 4 часа

при работа на съоръжението



рН-метър

Според спецификата на оборудването

Камери за неутрализация- 2 бр. - изход

рН

6,5÷9

На всеки 4 часа при работа на съоръжението


рН-метър

Според спецификата на оборудването

Не са констатирани несъответствия на измерените стойности на рН и концентрациите на нефтопродукти.

Месец



Мазутен сепаратор

2 Мазутен сепаратор

Камери неутрализ.

Градски колектор

рН

нефтпр.

рН

нефтпр.

рН

нефтпр.

рН

нефтпр.

I

7.52

19.80

7.60

10.20





8.25

0.38

II

7.68

11.16

7.58

9.35





8.00

0.30

III

7.00

22.70

7.50

9.40





9.00

1.50

IV

7.44

17.50

7.40

5.60





8.00

0.70

V

 -



 -







 -



VI

 -



 -







 -



VII

 -



 -







 -



VIII

 -



 -







 -



IX

7.68

8.28

7.40

5.70





7.96

0.30

X

 -











 -



XI

7.59

11.88

7.38

3.96





8.20

0.40

XII

7.75

8.02

7.32

2.88





8.30

0.93

Норми

-

500

6,5 - 9

< 15

6,5 - 9

-

6,5 - 9

< 15

 

 

mg/dm3

 

mg/dm3

 

 

 

mg/dm3




 • съгласно Условие 10.5.2. от КР – при ежедневните проверки на контролираните параметри няма установени несъответствия.

 • съгласно Условие 10.5.4. от КР – при извършените проверки съгласно инструкция по Условие 10.1.3.2 няма установени несъответствия.

 • съгласно Условие 10.5.5. от КР – при ежедневните проверки от експлоатационния персонал няма установени течове и нарушение на канализационната мрежа.



4.4. Управление на отпадъците

Информация за отпадъците е докладвана във формата на Таблици 4 и 5 от Приложение 1.

През изтеклата година са предадени извън площадката :


 • Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите (код: 17 09 04) на фирма “ Софинвест “ ЕООД за последващо третиране – 542,5 т.;

 • Отпадъци от желязо и стомана на фирма “Бокита метал” ЕООД – 53,180 т

 • Резултати от оценката на съответствието на количествата образувани отпадъци с определените в КР количества:

За изтеклата 2012 г. има несъответствие с нормите по КР за отпадък с код и наименование - 16 06 01*Оловни акумулаторни батерии - надвишава разрешеното количество по КР.

Отпадъкът основно се генерира от Авто-стопанството, структурно звено на Топлофикационния район „Люлин”. През 2012 г. е сменена 1 тягова батерия на

електрокар, с тегло 0,700т.


 • Резултати от оценката на съответствието на събирането и приемането на отпадъци с условията на разрешителното – от извършените 4 бр. проверки не бяха установени несъответствия

 • Резултати от оценката на съответствието на временното съхранение с изискванията на настоящото разрешително – Отпадъци с кодове: 10 01 04, 16 01 03, 17 06 01, 17 02 02 и 20 01 01, - превишават сроковете за временно съхранение, поради неустановени възможности за сключване на договор с лицензирани фирми.

 • Резултати от оценката на съответствието на дейностите по третиране и транспортиране на отпадъци с условията на разрешителното - от извършените 4 бр. проверки не бяха установени несъответствия .

По Условие 11.9.1. – Обобщена информация за контрола, измерването и анализите на отпадъците

 • Контрола и измерването на отпадъците в ОЦ “Люлин” се извършва съгласно утвърдени инструкции и се отразява в таблици и протоколи съгласно указаните срокове. Няма установени несъответствия.

По Условие 11.9.2. Информация за генерираните количества отпадъци пряко и не пряко от производствения процес, изразени като годишно количество и количество за производството на 1 MWh е представена в Таблица 4 от Приложение 1.



4.5. Шум

- няма жалби от живущи около площадката

- през изтеклата отчетна година не са извършени наблюдения на общата звукова мощност и нива на звуково налягане на площадката.

С п-мо вх. № 26-00-7934/19.11.2012г. е внесена заявка за измерване в ИАОС.

Измерването ще бъде извършено през 2013 г. при подходящи климатични условия и натоварвания на централата.

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Почви

- съгласно Условие 13.11.3. от КР са определени 6 бр. постоянни пунктове за мониторинг на почвите.

- съгласно Условие 13.12.7. от КР е извършен анализ на 6 бр. проби на почва през 2011г. от фирма „Евротест-контрол”. Периодичността на измерване е веднъж на 3 год.

- съгласно Условие 13.6. от КР са обозначени местата на план ,за извършване на товаро-разтоварни дейности, които биха довели до течове. Плана е приложен към ГДОС за 2005г..



Подземни води

 • съгласно Условие 13.9.1.1. от КР – бяха изградени 2бр. пунктове за мониторинг на подземни води . Разположението на точките за мониторинг са обозначени на плана на площадката .

- съгласно Условие 13.9.2. от КР – през месец декември 2012г. е извършен собствен мониторинг на подземните води на площадката на ОЦ „Люлин” от акредитирана лаборатория. Резултатите са представени в таблица 7 от приложението. Оценката на съответствието на резултатите от мониторинга на подземните води показва стойност за съдържание на желязо между екологичния праг и прага на замърсяване в пробите от двата кладенеца. През годината на територията на централата не са регистрирани пробиви/течове от оборудване, разположено на открито и не са установени източници на замърсяване на подземните води.

 • Протоколите са приложени с настоящия ГД.

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР.

 • През 2006г. беше изградена и пусната в работа система за непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изпускащо устройство №1 – в изпълнение на Условие 9.6.1. от КР

 • Резервоарите за съхранение на спомагателни материали и горива са снабдени със средства за защита на почвите и подземните води от замърсяване. Обваловките на резервоарите са с капацитет, достатъчен да поеме обема на най- големия резервоар. Обваловката на резервоарите за съхранение на разсол беше увеличена до необходимото ниво. Следователно са изпълнени Условия 8.3.4.2., 8.3.4.3. и 8.3.4.4.

 • В изпълнение на Условие 3.4 са извършени мероприятия за осигуряване на степенно подаване на въздуха за горене, снижаване на топлинното натоварване и оптимизиране на процесите на горене.

Реконструкцията на ВК№2 с мембранни панели не е реализирана поради липса на финансови средства

 • В изпълнение на Условие 3.5 са осъществени конструктивни мероприятия, свързани с промяна на наклона на горелките, при което е постигнат еквивалентния ефект от степенно подаване на въздух и индивидуално регулиране на горелките. Технологичните мероприятия на котела са изпълнени.


6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

- Няма взето от оператора/собственика на инсталацията решение за временно или окончателно прекратяване на дейността на инсталации и съоръжения или части от тях.



 • По условие 16.7. – През 2008г. резервоар №5 е демонтиран с прилежащите му тръбопроводи за изключване на бъдещо възобновяване на дейността.


7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1 Аварии

- Няма възникали аварийни ситуации



7.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР.

- На 26.11.2012г. е извършена извънредна проверка на ОЦ”Люлин” от Биляна И. Кръстева – мл. експерт отдел „ОЧАВОХВ” и Станко Г. Алипиев – ст. експерт отдел „ОЧАВОХВ” , във връзка със сигнал №С – 281/20.11.2012г. При проверката не е установено наличие на неорганизирани емисии на площадката. Съставен е Констативен протокол № ОЧАВОХВ-БК-35 от 26.11.2012г.



Декларация
Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №36/2005г. на “Топлофикация София”ЕАД, обект ОЦ”Люлин”.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.



Подпис: Дата: 25.03.2013г.

Име на подписващия: инж. Ангел Симеонов

Длъжност в организацията: Директор ТР”Люлин”

Съгласувал:

инж. Чавдар Попов

Зам. Директор ТР”Люлин


Изготвил:

Р. Кръстева

Еколог ТР „Люлин”

  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница