Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №36/2005гстраница2/5
Дата14.01.2018
Размер0.93 Mb.
1   2   3   4   5

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦИТаблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR
CAS номер

Замърсител

Емисионни прагове (колона 1)

Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2)

Праг за производство, обработка или употреба

(колона 3)във въздух (колона 1a)

във води (колона 1b)

в почва

(колона 1c)Kg/год.

Kg/год.

Kg/год.

Kg/год.

Kg/год.

1#

74-82-8

Метан (CH4)
2#

630-08-0

*Въглероден оксид(CO)

2 516

общо от СНИ (ВК)+ПК (без СНИ) + мазут3#

124-38-9

Въглероден диоксид

83 285 000

общо за пр. газ и мазут4#
Хидро-флуоро-въглероди (HFCs)
5#

10024-97-2

Диазотен оксид (N2O)
6#

7664-41-7

Амоняк (NH3)
7#
ЛОС без метан (NMVOC)
8#
Азотни оксиди (NOx/NO2)

63 646

общо от СНИ (ВК)+ПК (без СНИ) + мазут9#
Перфлуоровъглерод и (PFCs)
10#

2551-62-4

Серен хексафлуорид (SF6)
11#
Серни оксиди

(SOx/SO2)15 022

При работа на мазут .
12#
**Общ азот
13#
**Общ фосфор
14
Хидрохлорофлуоро-въглероди (HCFCs)
15
Хлорофлуоро-въглероди (CFCs)
16
Халогенни въглеводороди
17#

7440-38-2

**Арсен и съединенията му (като As)
18#

7440-43-9

**Кадмий и съединения

(като Cd)


19#

7440-47-3

**Хром и съединенията му (като Cr)
- (14,1) М
- (14,1) М
20#

7440-50-8

**Мед и съединенията му (като Cu)
-(3,525) M
-(3,525) M
21#

7439-97-6

**Живак и съединенията му (като Hg)
22#

7440-02-0

**Никел и съединенията му (като Ni)
23#

7439-92-1

**Олово и съединенията му (като Pb)
24#

7440-66-6

**Цинк и съединенията му (като Zn)
-(1,156) M
-(1,156) M
25

15972-60-8

Алахлор


CAS номер

Замърсител

Емисионни прагове (колона 1)

Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2)

Праг за производство, обработка или употреба

(колона 3)във въздух (колона 1a)

във води (колона 1b)

в почва

(колона 1c)Kg/год.

Kg/год.

Kg/год.

Kg/год.

Kg/год.

26

309-00-2

Алдрин
27

1912-24-9

Атразин
28

57-74-9

Clordane
29

143-50-0

Chlordecone
30

470-90-6

Chlorfenvinphos
31

85535-84-8

Хлороалкани, C10-C13
32

2921-88-2

Chlorpyrifos
33

50-29-3

DDT
34#

107-06-2

1,2-дихлоретан (EDC)
35#

75-09-2

Дихлорметан (DCM)
36

60-57-1

Dieldrin
37

330-54-1

Diuron
38

115-29-7

Ендосулфан
39

72-20-8

Ендрин
40#
Халогенирани орган. съедин. (като AOX)
41

76-44-8

Хептахлор
42#

118-74-1

Хексахлорбензол (HCB)
43#

87-68-3

Хексахлорбутадиен (HCBD)
44

608-73-1

1,2,3,4,5,6-хексахлорциклохексан (HCH)
45

58-89-9

Lindane
46

2385-85-5

Mirex
47#
PCDD +PCDF

(диоксини и фурани) (като Teq)


48

608-93-5

Пентахлорбензол
49#

87-86-5

Пентахлорфенол (PCP)
50

1336-36-3

Полихлорирани бифенили (PCBs)
51

122-34-9

Simazine
53#

56-23-5

Tетрахлорметан (TCM)
54#

2002 г.-48-1

Трихлорбензоли (TCBs)
55#

71-55-6

1,1,1-трихлоретан
56

79-34-5

1,1,2,2-тетрахлоретан
57#

79-01-6

Трихлоретилен
58#

67-66-3

Трихлорометан
59

8001-35-2

Toxaphene
60

75-01-4

Винилхлорид
61

120-12-7

Антрацен
62#

71-43-2

Бензол


CAS номер

Замърсител

Емисионни прагове (колона 1)

Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2)

Праг за производство, обработка или употреба

(колона 3)във въздух (колона 1a)

във води (колона 1b)

в почва

(колона 1c)Kg/год.

Kg/год.

Kg/год.

Kg/год.

Kg/год.

63#
Бромирани дифенилетери (PBDE)
64
Nonylphenol ethoxylates (NP/NPEs) и свързаните съедин.
65

100-41-4

Етилов бензол
66

75-21-8

Етиленов оксид
67

34123-59-6

Isoproturon
68

91-20-3

Нафталин
69#
Съединения на Organotin (като общ Sn)
70

117-81-7

Di-(2-ethyl hexyl) phthalate (DEHP)
71#

108-95-2

Феноли (като общ C)
72#
Полициклични ароматни въглеводороди (PAHs)b/
73

108-88-3

Толуол
74
Tributyltin и неговите съединения
75
Triphenyltin и неговите съединения
76#
**Общ органичен въглерод (TOC)

(като общ C или ХПК/3)


77

1582-09-8

Trifluralin
78

1330-20-7

Xylenes
79#
Хлориди (като общ Cl)
80#
Хлор и неорганични съединения (като HCl)
81

1332-21-4

Азбест
82#
**Цианиди (като общ CN)
83#
Флуориди (като общ F)
84#
Флуор и неорганични съединения (като HF)
85#

74-90-8

Циановодород (HCN)
86#
Фини прахови частици <10μm (PM10)

2,329

При работа на мазут.1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница