Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №36/2005гстраница4/5
Дата14.01.2018
Размер0.93 Mb.
1   2   3   4   5

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация

Параметър

Единица

НДЕ, съгласно КР

Резултати от мониторинг
април 2012 г.

Резултати от мониторинг
ноември 2012 г 2007

Честота на мониторинг

Съответствие

Желязо

mg/dm3

10

0,70

0,63

Два пъти годишно

Да

Мед

mg/dm3

2

0,03

0,020

Два пъти годишно

Да

Хром 3+

mg/dm3

2,5

<0,050

<0,050

Два пъти годишно

Да

Хром 6+

mg/dm3

0,5

<0,050

<0,050

Два пъти годишно

Да

Цинк

mg/dm3

5

0,0097

0,0067

Два пъти годишно

Да

Дебит на отпадъчните води

м3/ден м3/час м3/год

650

100


200 000

386,30

16,09


141 000

-

Да

рН

-

6,5 - 9,0

8,4

7,44

Два пъти годишно

Да

Неразтворени вещества

mg/dm3

400

5,16

59,3

Два пъти годишно

Да

БПК

-

-

-

-

-

-

ХПК

-

-

-

-

-

-

Нефтопродукти

mg/dm3

15

1,20

0,35

Два пъти годишно

ДаТаблица 4. Образуване на отпадъци

Производствени отпадъци (Таблица 11.1.1.)Вид на производствения отпадък

Код на отпадъка

Годишно количество

Годишно количество за единица продукт

Количество отпадък, предаден през 2012 г.

t


Съответствие

Количества

определени с КР

t/y


Реално измерено

t


Количества определени с КР

t/MWh


Реално измерено

Утайки от водни разтвори при почистване на котли, различни от упоменатите в 10 01 22*

10 01 23

0,1

0,000

0,08.10-6

0,000

0,000

да

Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05*

16 11 06

6

0,000

0,13.10-6

0,000

0,000

да

Наситени или отработени йонообменни смоли

19 09 05

4,5

0,000

-

0,000

0,000

да

Общи производствени отпадъци(Таблица 11.1.2.)Вид на производствения отпадък

Код на отпадъка

Годишно количество

Количество отпадък, предаден през 2012 г.

t


Съответствие

Количества

определени с КР

t/y


Реално измерено

t


Излезли от употреба гуми

16 01 03

0,5

0,497

0,000

да

Стърготини, стружки и изрезки от черни метали

12 01 01

0,6

0,580

0,000
Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали

12 01 03

0,02

0,000

0,000

да

Отпадъци от желязо и стомана

19 10 01

150

55,562

53,180

да

Отпадъци от цветни метали

19 10 02

2

0,000

0,000

да

Битови отпадъци (Таблица 11.2.)Вид на отпадъка

Код на отпадъка

Годишно количество

Количество отпадък, предаден през 2012 г.

t


Съответствие

Количества

определени с КР

t/y


Реално измерено

t


Хартия и картон

20 01 01

0,1

0,056

0,000

да

Смесени битови отпадъци

20 03 01

15

15,000

15,000

да

Опасни отпадъци (Таблица 11.3.1.)Вид на отпадъка

Код на отпадъка

Годишно количество

Годишно количество за единица продукт

Количество отпадък, предаден през 2012 г.

t


Съответствие

Количества

определени с КР

t/y


Реално измерено

t


Количества определени с КР

t/MWh


Реално измерено

Увлечена/ летяща пепел и пепел от котли за изгаряне на течно гориво (пепел и сажди от изгаряне на мазутно гориво).

10 01 04*

0,2

0,000

15.10-8

0,000

0,000

да

Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа

13 02 05*

0,03

0,000

3.10-8

0,000

0,000

да

Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа

13 03 07*

0,15

0,000

15.10-8

0,000

0,000

да

Утайки от маслено-водни сепаратори

13 05 02*

1,2

0,000

1,4.10-6

0,000

0,000

да

Утайки от маслоуловителни шахти

13 05 03*

0,3

0,000

2,8.10-6

0,000

0,000

да

Газьол, котелно и дизелово гориво

13 07 01*

5

0,000

-

0,000

0,000

да

Общи опасни отпадъци(Таблица 11.3.2.)Вид на отпадъка

Код на отпадъка

Годишно количество

Количество отпадък, предаден през 2012 г.

t


Съответствие

Количества

определени с КР

t/y


Реално измерено

t


Оловни акумулаторни батерии

16 06 01*

0,2

0,700

0,000

не

Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти

16 07 08*

9,6 m3

0,000

0,000

да

Асфалтови смеси, съдържащи каменовъглен катран (битумизирана мушама от ремонт на покриви)

17 03 01*

1

1,000

0,000

да

Изолационни материали, съдържащи азбест

17 06 01*

1

0,000

0,000

да

Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

20 01 21*

0,07

0,0386

0,000

да

Строителни отпадъци(Таблица 11.4.)Вид на отпадъка

Код на отпадъка

Годишно количество

Количество отпадък, предаден през 2012 г.

Съответствие

Количества

определени с КРРеално измерено

Стъкло

17 02 02

0,06

0,000

0,000

да

Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01* и 17 06 03*

17 06 04

80

8,000

0,000

да

Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01,

17 09 02 и 17 09 0317 09 04

1200

542,500

542,500

да


Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

Име на външната
фирмата
извършваща
операцията по


Оползотворяване

Обезвреждане на

оползотворяване/
Отпадък

Код

на площадката

площадката

обезвреждане

Съответствие

Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01,

17 09 02 и 17 09 0317 09 04

-

-

“Софинвест”

Да

Отпадъци от желязо и стомана

19 10 01

-

-

„Бокита метал”ЕАД

Да

Таблица 6. Шумови емисии –няма мерене през 2012г.


Място на измерването

Ниво на звуково налягане в dB (А)

Измерено през деня/ нощта

Съответствие


1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница