Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №36/2005гДата14.01.2018
Размер315.6 Kb.

Годишен доклад
за
изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №36/2005г. на “Топлофикация София” ЕАД, обект ОЦ “Люлин”
за 2013 г.

София


Март 2014 г.

Топлофикация София ЕАД

ТР “ЛЮЛИН” , ул. “Владимир Зографов” № 90, София 1229

тел.: + 359 2 934 00 80, факс: + 359 2 936 01 74

www.toplo.bg


СЪДЪРЖАНИЕ

1. Уводна част……………………...…….............................…..…....... 2 стр.

2. Система за управление на околната среда................................... 3 стр.

3.Използване на ресурси

3.1 Използване на вода ........................................................................... 6 стр.

3.2 Използване на енергия ..................................................................... 6 стр.

3.3 Използване на суровини.................................................................. 7 стр.

3.4 Съхранение на суровини.................................................................. 8 стр.

4. Емисии на вредни и опасни вещества

4.1 Доклад по ЕРЕВВ и PRTR....................................……………...… 9 стр.

4.2 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух...................... 9 стр.

4.3 Емисии на вредни вещества в отпадъчните води......................... 10 стр.

4.4 Управление на отпадъците............................................................. 12 стр.

4.5 Шум.................................................................................................. 13 стр.

4.6 Опазване на почвите и подземните води...................................... 13 стр.

5. Доклад по Инвестиционна програма ..........................................14 стр.

6. Прекратяване работата на инсталацията ................................. 15 стр.

7. Аварии, оплаквания и възражения............................................ 15 стр.

Приложения……………………………………....……………….….. 17 стр.1.Увод

 • Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително (КР)- “Топлофикация София” ЕАД, обект ОЦ “Люлин”, гр. София

 • Адрес по местонахождение на инсталацията/ите;

Община “Връбница”, гара “Волуяк”, ОЦ “Люлин”

 • Регистрационен номер на КР - №36/2005 г.

 • Дата на подписване на КР – 12.04.2005 г.

 • Дата на влизане в сила на КР – 30.04.2005 г.

 • Оператора на инсталацията/ите, като се посочва конкретно кой е притежател на разрешителното;

Топлофикация София” ЕАД, Обект ОЦ “Люлин”, гр София

Изпълнителен директор: Стоян Цветанов

 • Адрес, тел.номер, факс, e-mail на собственика/оператора;

Ул. „Ястребец” № 23 Б, 1680 София ,Телефон 02/958 19 00,

Факс 02/859 70 15


 • Лица за контакти;

- инж. Ангел Симеонов – Директор ТР “Люлин”

- Росица Кръстева - Еколог

 • Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти;

гр. София п.к. 1229, ул. “Вл. Зографов” № 90, Тел./Факс 02/934 40 50

Тел. 02/814 53 10

 • Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инстала- цията/ инсталациите;

- Отоплителна централа “Люлин” е разположена до околовръстното шосе на гр. София в землището на квартал Обеля. В близост до централата са гара Волуяк, квартал Обеля и ж.к “Обеля 2”.

Предназначението на ОЦ “Люлин” е да осигури топлоснабдяването за битови нужди на северозападния район от гр. София. Чрез три броя магистрални тръбопроводи се захранват следните жилищни комплекси:

 • I-ва магистрала топлоснабдява: ж.к. “Люлин” – III, IV, V, VI.

 • II-ра магистрала топлоснабдява: ж.к. “Обеля” 1, 2; ж.к. “Надежда”; ж.к. “Свобода”.

 • III-та магистрала топлоснабдява: ж.к. “Люлин” – I, II, VII, VIII, IX, X.

Охладената вода постъпваща от абонатните станции /АС/ се доподгрява, чрез включването в работа на инсталираните 5 бр. водогрейни котли, след което отново се подава към АС. Водогрейните котли работят с основно гориво природен газ. Като резервно гориво се използва мазут съхраняван в 4 бр. мазутни резервоари. На водогрейни котли със ст. № 1  4 са монтирани ниско емисионни горелки. Хидравличния режим “централа – АС – централа” се осъществява с монтираните 10 бр. мрежови помпи. Необходимата технологична температура на водата пред водогрейните котли се осигурява с включването в работа на рециркулационни помпи. Загубите по мрежата се компенсират със сондажна вода, която се филтрира, омекотява и дегазира във водоподготвителна инсталация и деаераторен възел.

 • Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите.

Капацитет – 607,6 MW

Произведена топлоенергия през 2013г. – 322 488 MWh

 • Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда - Директор ТР, Гл. инженер , Р-л отдел “ПТ”, Еколог

 • РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

РИОСВ – София, гр. София, бул. ”Цар Борис III” Nо.136, ет.10

 • Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена

инсталацията/инсталациите;

Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район,

гр. Плевен 5800, ул. “Васил Левски” № 1, ет. 16
2.Система за управление на околната среда

 • Структура и отговорности

- определен е персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

- изготвени са списъци на: • Персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното;

 • Лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

- Съхраняват се списъците по условие 5.1.2 и се актуализират при всяка промяна на персонала/лицата или отговорностите.

 • Обучение

 • разработена е и се прилага инструкция за ежегодно определяне на потребностите от обучение на персонала/лицата и се изготвя годишна програма за обучение, които се актуализират в зависимост от нуждите за обучение на персонала/лицата.

 • Обмен на информация

 • поддържа се актуална информация на площадката относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имената, длъжностите, местоположение на работните места и телефоните за контакт. Информацията е достъпна за всички служители.

- поддържа се актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи).

 • Документиране

- на площадката е осигурен актуален списък с нормативни актове, отнасящи се към работата на инсталацията.

- осигурен е актуален списък на всички необходими инструкции, изисквани от разрешителното, които се съхраняват на достъпно за всички служители място, както и лицата отговорни за тяхното изпълнение.

- води се актуален списък на кого от персонала (отговорните лица), какъв документ е предоставен.

 • Управление на документи

- прилага се инструкция за актуализация на документите, изисквани с комплексното разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталацията.

- прилага се инструкция за изземване на невалидната документация.

- изготвени са всички, изисквани с разрешителното, инструкции.

 • Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

- прилагат се писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително.

- прилага се писмена инструкция за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

- прилагат се инструкции за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

 • Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

- прилага се писмена инструкция за преразглеждане и при необходимост, актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария. За изминалата година не е имало преразглеждане и актуализация.

- определени са опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствената дейност, с въздействие върху околната среда при авария. Не е имало промяна в работата на инсталацията.

- изготвена е инструкция за определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората.

- преди изготвянето на плана за действие при авария се определят възможните начини на действие за всяка от определените по условие 5.8.3 аварийни ситуации

- прилага се инструкция за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично опресняване на готовността му за действие.

- прилага се инструкция за периодична проверка на готовността на персонала за изпълнение на Плана за действие при аварии.

- прилага се инструкция за избор на сборни пунктове, както и на най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията. Инструкцията ще се променя винаги при промяна в разположението на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката.

- прилага се инструкция за определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия.

- прилага се инструкция за определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване на аварията.

- прилага се инструкция за определяне на необходимите средства за лична защита, редовна проверка и поддръжка на възможността им да изпълнят защитните си функции, както и безпрепятствения достъп до местата за съхранението им.

- прилага се инструкция за определяне на средствата за противодействие на възможните аварии (напр. пожарогасители, кофпомпи, абсорбенти за разливи и други), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност.

- прилага се инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на персонала, отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действие при аварии.

- прилага се инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на телефонните номера или други детайли по оповестяването, предвидени в Плана за действие при аварии.

 • Записи

- прилага се инструкция за документиране и съхраняване на данните от наблюдението на показателите и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително.

- прилага се инструкция за документиране и съхраняване на данните за причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

- прилага се инструкция за документиране и съхраняване на данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване.

- изготвен и се съхранява списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното.

- съхранява се информацията/документите, изисквани по настоящото условие

 • Докладване

- докладвани са резултатите от собствения мониторинг

- представен е Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено настоящото комплексно разрешително, (ГДОС) в срок до 31 март на съответната година, следваща годината, за която се отнася, на хартиен и електронен носител. Докладът е изготвен съгласно образец на годишен доклад съгласно “Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”.
 • Актуализация на СУОС

 • Актуализирани са списъци на - персонала и необходимите инструкции.


3. Използване на ресурси

3.1. Използване на вода

За услугите водоснабдяване и пречистване на отпадъчни води „Топлофикация София” ЕАД притежава договор със „Софийска вода” АД. Измерването на използваните количества производствена и питейно-битова вода се извършва, чрез измервателните устройства, посочени в Заявлението.

За определяне количествата на използваната на площадката на ОЦ”Люлин” вода, ежедневно се извършва измерване на консумираната вода за производствени и питейно-битови цели. Ежемесечно се изготвя воден баланс. В края на всеки месец се изчислява се количеството консумирана вода за технологични цели за единица продукт и се сравнява, с определените от Разрешителното норми.

Таблица 3.1

Източник на вода

Годишно количество, съгласно КР

Количество за единица продукт , съгласно КР

Използвано годишно количество

Използвано количество за единица продукт

Съответствие

Подземна

вода – 3 бр.

сондажни кладенци


-

0,950586 m3/MWh

149 759 m3

0,46 m3/MWh

Да

През годината е установено несъответствие на консумираното количество вода за единица продукт през м. август. Причина за несъответствието подаването на добавъчна вода към ТПМ на ТР"София".

Ежедневно се извършват проверки на техническото състояние на водопроводите за производствени води, установените пробиви се регистрират в оперативната документация и се отстраняват своевременно. За евентуални пробиви по водопроводите за питейно-битово водоснабдяване се съди по увеличеното количество на консумираната вода за денонощие.
3.2. Използване на енергия

Използваните количества топлинна и електрическа енергия се измерват и документират ежемесечно/годишно в отдел «Производствено-технически» на ОЦ "Люлин". В съответствие с изискванията на Разрешителното ежегодно се извършва оценка на съответствието на консумираната енергия (електрическа и топлинна) с определените норми, установяват се причините за несъответствията и се предприемат коригиращи действия.

Във връзка с изпълнението на условия 8.2.3 ежесменно се извършват проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа в централата, установените пробиви се регистрират в оперативната документация и се отстраняват своевременно. През отчетната година на територията на площадката са извършвани текущи ремонтни дейности на съоръженията, работещи с гореща вода и пара.

За оптимизиране работата на котлоагрегатите периодично се извършват настройки на горивния процес и се изготвят режимни карти за работа на съоръженията, по които работи оперативния персонал. Режимните карти се съхраняват в отдел „Производствено-технически”

В таблица 3.2 са представени резултатите от измерените годишни количества на консумирана топлинна и електрическа енергия за единица продукт.

Таблица 3.2.

Електроенергия/ Топлоенергия

Количество за единица продукт, съгласно КР

Използвано количество за единица продукт

Съответствие

Електроенергия

3,95.10-2 MW/MWh

2,55. 10-2 MW/MWh

Да

Топлоенергия

5,418.10-2 MW/MWh

1,46. 10-2 MW/MWh

Да


3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Използваните количества суровини, спомагателни материали и горива се отчитат ежемесечно и годишно. Извършва се оценка на съответствието на резултатите месечни/годишни, с определените от КР № 30 норми.

В таблици 3.3.2 и 3.3.3 са представени резултатите от измерените/изчислените годишни количества на суровини, спомагателни материали и горива.

Таблица 3.3.1Суровини

Годишно количество, съгласно КР

Количество за единица продукт, съгласно КР

Употребено годишно количество

Количество за единица продукт

Съответствие

-

-

-

-

-

Да/не

Таблица 3.3.2Спомагателни материали

Годишно количество, съгласно КР

Количество за единица продукт, съгласно КР

Употребено годишно количество

Количество за единица продукт

Съответствие

Йонообменна

смола


25 t/y

3, 5.10-5 t/MWh

0 t/y

0 t/MWh

-

Разсол

1870 t/y

1,80.10-3 t/MWh

779,16 t/y

2,41.10-3 t/MWh

Не

Таблица 3.3.3

Горива

Годишно количество, съгласно КР

Количество за единица продукт, съгласно КР

Употребено годишно количество

Количество за единица продукт

Съответствие

Природен газ

250 000

(хил Nm3)136,05 (Nm3/MWht)

35 644

(хил Nm3)110,53

(Nm3/MWht)Да

Мазут

12 600 t/y

0,160 t/MWh

0 t

0

t/MWh


-

Пропан

2 t/y

2.10-6 t/MWh

0 t/y

0 t/MWh

-

Съгласно Условие 8.1.8.2 - през месеците – април, август и ноември има превишение на месечното количеството за единица продукт на разсол.

В годишен аспект е превишено допустимото количество разсол за единица продукт .

Причините за несъответствията са следните: • висока твърдост на сондажната вода ;

 • подаване на добавъчна вода към ТПМ на ТР"София" през м. август;

 • през м. април и м.септември съоръженията в централата са спирани за дълъг период, което налага консервиране на филтрите с разсол.


3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Съхранението на суровини, спомагателни материали и горива се осъществява в резервоарите и складовете, посочени в Заявлението за издаване за КР.

Ежесменно се извършват обходи на съоръженията/площадките за съхранение и на тръбопроводите за пренос на суровини, спомагателни материали и горива, установените несъответствия се регистрират в оперативните дневници по цехове и се отстраняват своевременно. При оперативния контрол не са установявани течове от резервоари за съхранение на течни суровини, спомагателни материали и горива.
- съгласно Условие 8.3.4.2. – всички резервоари са снабдени със средства за защита на почвите и подземните води

- съгласно Условие 8.3.4.12.3. :

- няма установяване попадането на разливи в почвите и/или подземните води;

- съоръженията са годни за бъдеща експлоатация;

- необходимост от ремонт или подмяна няма;

- увеличена е обваловката на резервоарите за съхранение на разсол

- съгласно Условие 8.3.4.13.1. няма установени несъответствия на всички площадки

- съгласно Условие 8.3.4.13.2. няма установени течове.

- съгласно Условие 8.1.8.4 при ежедневните проверки , няма установени течове.


4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

Във връзка с докладване емисиите на вредни вещества от площадката на ОЦ „Люлин” през годината са извършени мониторингови измервания на емисииите на замърсители в атмосферния въздух и в отпадъчните води.

Пълен списък на вещества и техните прагови стойности са посочени в Таблица 1, приложена към настоящия ГД.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

Емисиите от инсталацията се докладват във вида, определен с таблица 2 от Приложение 1 от настоящия ГД.Метод на изчисление:

Съгласно Условие 9.6.6.1 за изчисляване на годишните емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух при работа на парни котли е използвана „Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни вещества във въздуха”, утвърдена от МОСВ със Заповед № РД-165/20.02.2013 г.

Емисиите са изчислени общо за трите парни котли на база изгореното количество природен газ – 1 557 474 Nm³.

Годишните емисии на NOx и CO при работа на водогрейни котли са изчислени, като са сумирани масите за всяко денонощие от годината. Денонощната маса е определена на базата на обемната скорост в потока на димни газове и работните часове на съоръжението.

Годишните стойности на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от дейността на ОЦ „Люлин” са изчислени като са сумирани емисиите при работа на водогрейни и парни котли.

Годишната емисия на въглероден диоксид е изчислена по утвърдена от МОСВ методика, която е част от издаденото Разрешително за емисии на парникови газове.

- съгласно Условие 9.6.1 от КР – от 01.01.2006г. се извършват непрекъснати измервания на емисии на вредни вещества на изпускащо устройство №1 към който са свързани 5 броя водогрейни котли. Представят се месечни доклади в РИОСВ – София.

- съгласно Условие 9.6.7.6. от КР са направени две периодични измервания през 2013г. - август 2013г и декември 2013г. от фирма “СЖС България” ЕООД

Резултати от оценка на съответствието на данните от мониторинга – няма констатирани несъответствия за непрекъснатите и периодични измервания

Брой емисионни измервания – денонощни измервания на СНИ и две периодични измервания - няма установени несъответствия

Резултати от прилагане на инструкциите за оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии и/или интензивно миришещи вещества на площадката – не е установено наличие на такива емисии

- съгласно Условие 15.5. от КР – няма емисии превишаващи нормите.4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Емисиите от инсталацията се докладват във вида, определен с таблица 3 от Приложение 1.Метод на изчисление: ср.конц.(мг/л)*дебит.(л/г) / 106= кг/г

Т.к се зауства смесен поток, включващ и производствените отпадъчни води, докладването се извършва в частта за производствени отпадъчни води.

В изпълнение изискванията на КР №36 на площадката на ОЦ „Люлин” се извършва мониторинг на отпадъчни води по следните показатели:

Параметър

Честота на мониторинга

Количество на заустваните отпадъчни води

При взимане на проба

рН

Два пъти годишно

Неразтворени вещества

Два пъти годишно

Нефтопродукти

Два пъти годишно

Желязо/общо/

Два пъти годишно

Мед

Два пъти годишно

Хром (тривалентен)

Два пъти годишно

Хром (шествалентен)

Два пъти годишно

Цинк

Два пъти годишно

През отчетната година е извършен двукратно собствен мониторинг от фирма Евротест-контрол”ЕАД и ЗХК към Орган за контрол от вида С ТОПЛОФИКАЦИЯ, който показва съответствие с определените в разрешителното норми. Резултатите от мониторинга и оценката на съответствието им се съхраняват на площадката на ОЦ „Люлин”.

Ежедневно в ПСОВ са извършвани и собствени измервания по показатели:

Контролиран параметър

Оптимална стойност

Честота на мониторинга

Вид на оборудването за мониторинг

Резервно части за пречиствателното съоръжение

Мазутен сепаратор- изход

Нефтопродукти

500 mg/dm3

Ежедневно на вход и изход от мазутен сепаратор

Фотометричен анализ

Според специ-фиката на оборудването

Двустепенен мазутен сепаратор към ППС- изход

Нефтопродукти

310 mg/dm3

На всеки 4 часа

при работа на съоръжениетоФотометричен анализ

Според спецификата на оборудването

рН

6,5÷9

На всеки 4 часа

при работа на съоръжениеторН-метър

Според спецификата на оборудването

Камери за неутрализация- 2 бр. - изход

рН

6,5÷9

На всеки 4 часа при работа на съоръжението


рН-метър

Според спецификата на оборудването

Резултатите се регистрират в оперативната документация и се съхраняват на площадката. Обобщените месечни данни са представени в долната таблица.

Месец


Мазутен сепаратор

2 Мазутен сепаратор

Камери неутрализ.

Градски колектор
рН

нефтпр.

рН

нефтпр.

рН

нефтпр.

рН

нефтпр.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I

7.39

22.14

7.52

9.45

8.75

0.40

II

7.51

8.23

7.60

4.15

8.20

0.30

III

7.33

13.40

7.41

5.55

7.57

0.72

IV

7.64

12.78

7.75

2.13

7.72

0.48

V

 - - -VI

 - - -VII

 - - -VIII

7.00 

8.78 

7.45 

3.60 

-7.38 

0.54 

IX

-

-

-

-

-

-

X

 - -XI

7.44

14.40

7.98

4.50

8.29

1.30

XII

7.65

8.02

7.82

1.26

8.30

0.93

Норми

-

500

6,5 - 9

< 15

6,5 - 9

-

6,5 - 9

< 15

 

 

mg/dm3

 

mg/dm3

 

 

 

mg/dm3
 • съгласно Условие 10.5.2. от КР – при ежедневните проверки на контролираните параметри няма установени несъответствия.

 • съгласно Условие 10.5.4. от КР – при извършените проверки съгласно инструкция по Условие 10.1.3.2 няма установени несъответствия.

 • съгласно Условие 10.5.5. от КР – при ежедневните проверки от експлоатационния персонал няма установени течове на канализационната мрежа.


4.4. Управление на отпадъците

На територията на ОЦ „Люлин” се образуват четири групи отпадъци – опасни, производствени, строителни и битови, които не се различават по вид от посочените в условие 11.1.1. Отпадъците от дейността се събират разделно и се съхраняват на обособени, обозначени и отговарящи на нормативните изисквания площадки. Измерените/изчислени количества и движението на отпадъците се отразяват в отчетните книги

През 2013г. по силата на действащите договори са предадени следните видове отпадъци на фирми, притежаващи съответните разрешителни за дейности с отпадъци.


 • Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите (код: 17 09 04) на фирма “ Софинвест “ ЕООД за последващо третиране – 1082,250т.;

 • Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01* и 17 06 03*(код: 17 06 04) на фирма “ Софинвест “ ЕООД за последващо третиране – 6,420т.;

 • Утайки от маслоуловителни шахти/колектори (код: 13 05 03*) на фирма „Еурозак” ООД – 42,0т.


Докладване по ЕРИПЗ за 2013 г. – общото количество пренесени отпадъци от площадката на ОЦ „Люлин” на територията на страната са:

Опасни отпадъци – 42 т; Количеството надвишава праговите количества по Регламент 166/ 2006 г., които за опасни отпадъци са 2 тона.

Не опасни отпадъци – 1 088,670 т. Количеството не надвишава праговите количества по Регламент 166/ 2006 г., които за не опасни отпадъци са 2 000 тона.

Ежегодното проучване на възможностите за предаване за оползотворяване на отпадъци, които подлежат на депониране не е показало възможност за това.

Информация за образуваните през 2013г.отпадъци и оценката на съответствие-то им, с определените в Разрешителното норми, са представени в Таблици 4 и 5 от Приложение 1.


 • Резултати от оценката на съответствието на количествата образувани отпадъци с определените в КР количества:

За изтеклата 2013 г. има несъответствие с нормите по КР за отпадък с код и наименование - 13 05 03* Утайки от маслоуловителни шахти/колектори - надвишава разрешеното количество по КР.

Цялото количество отпадък е генерирано при почистване на шахта №2, през м. октомври . Шахтата не е почиствана от въвеждането в експлоатация на ОЦ"Люлин" . Невъзможно е да се изчисли количеството отпадък за единица продукт тъй като през м. октомври съоръженията в централата не работят. • Резултати от оценката на съответствието на събирането и приемането на отпадъци с условията на разрешителното – от извършените 4 бр. проверки не са установени несъответствия.

 • Резултати от оценката на съответствието на дейностите по третиране и транспортиране на отпадъци с условията на разрешителното - от извършените 4 бр. проверки не са установени несъответствия .

 • По Условие 11.9.1. – Обобщена информация за контрола, измерването и анализите на отпадъците

Контрола и измерването на отпадъците в ОЦ “Люлин” се извършва съгласно утвърдени инструкции и се отразява в таблици и протоколи съгласно указаните срокове. Няма установени несъответствия.


 • По Условие 11.9.2. Информация за генерираните количества отпадъци пряко и не пряко от производствения процес, изразени като годишно количество и количество за производството на 1 MWh е представена в Таблица 4 от Приложение 1.

4.5. Шум

- няма жалби от живущи около площадката

- през изтеклата отчетна година са извършени наблюдения на общата звукова мощност и нива на звуково налягане на площадката. Измерването е извършено на 28.02.2013г. г. от регионална лаборатория към ИАОС - София. Информация за наблюдението е докладвана в Таблица 6 от Приложение 1. Протоколите са представени с ГД .

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Почви

 • съгласно Условие 13.11.3. от КР са определени 6 бр. постоянни пунктове за мониторинг на почвите.

 • съгласно Условие 13.12.7. от КР е извършен анализ на 6 бр. проби на почва през 2011г. от фирма „Евротест-контрол”. Периодичността на измерване е веднъж на 3 год.

 • съгласно Условие 13.6. от КР са обозначени местата на план ,за извършване на товаро-разтоварни дейности, които биха довели до течове. Плана е приложен към ГДОС за 2005г..

Подземни води

 • съгласно Условие 13.9.1.1. от КР – изградени са 2бр. пунктове за мониторинг на подземни води . Разположението на точките за мониторинг е обозначено на плана на площадката .

 • съгласно Условие 13.9.2. от КР – през месец ноември 2013г. е извършен собствен мониторинг на подземните води на площадката на ОЦ „Люлин” от акредитирана лаборатория. Резултатите са представени в таблица 7 от приложението.

Оценката на съответствието на резултатите от мониторинга на подземните води, показва стойности за съдържание на общо желязо и мед между екологичния праг и прага на замърсяване в пробата от МК№1( цитираните показатели. съответстват на стандартите за качество, определени с Наредба №1 от 10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води).

През годината на територията на централата не са регистрирани пробиви/течове от оборудване, разположено на открито и не са установени източници на замърсяване на подземните води.5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР.

 • През 2006г. е изградена и пусната в работа система за непрекъснати измер-вания на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изпус-кащо устройство №1 – в изпълнение на Условие 9.6.1. от КР

 • Резервоарите за съхранение на спомагателни материали и горива са снабдени със средства за защита на почвите и подземните води от замърсяване. Обваловките на резервоарите са с капацитет, достатъчен да поеме обема на най- големия резервоар. Обваловката на резервоарите за съхранение на разсол е увели-чена до необходимото ниво. Следователно са изпълнени Условия 8.3.4.2., 8.3.4.3. и 8.3.4.4.

 • По Условие 3.4. – Не е изградена когенерираща инсталация за производство на електро и топлоенергия с парогазов модул, поради липса на средства.

 • По Условие 3.5. - Реконструкцията на ВК-100 ст.№2 с мембранни панели не е реализирана поради липса на финансови средства. Извършени са мероприятия за осигуряване на степенно подаване на въздуха за горене, снижаване на топлинното натоварване и оптимизиране на процесите на горене.

 • По Условие 3.6 са осъществени конструктивни мероприятия, свързани с промяна на наклона на горелките, при което е постигнат еквивалентния ефект от степенно подаване на въздух и индивидуално регулиране на горелките. Технологичните мероприятия на ВК-100 ст.№5 са изпълнени.


6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

Няма взето от оператора/собственика на инсталацията решение за временно или окончателно прекратяване на дейността на инсталации и съоръжения или части от тях. • По условие 16.7. – През 2008г. резервоар №5 е демонтиран с прилежащите му тръбопроводи за изключване на бъдещо възобновяване на дейността.

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1 Аварии

Няма възникали аварийни ситуации7.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР.

На 27.12.2013г. е извършена извънредна проверка на ОЦ”Люлин” от Христина Казлачева – мл. експерт отдел „ОЧАВОХВ” и Лилия Георгиева – ст. експерт отдел „ОЧАВОХВ” , във връзка с писмо на МОСВ №04–00-11975 от 13.12.2013г. При проверката не е установено наличие на неорганизирани емисии на площадката. Съставен е Констативен протокол № ОЧАВОХВ-ХК-12 от 27.12.2013г.Декларация
Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №36/2005г. на “Топлофикация София”ЕАД, обект ОЦ”Люлин”.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.Подпис: Дата: 19.03.2014г.

Име на подписващия: инж. Ангел Симеонов

Длъжност в организацията: Директор ТР”Люлин”

Съгласувал:

инж. Чавдар Попов

Гл. инженер ТИ


Изготвил:

Р. КръстеваЕкологБаза данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница