Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешителностраница2/7
Дата02.04.2017
Размер1.27 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управление на околната среда

Екологът е пряко подчинен на Мениджър ЗБР и ООС.Адрес на РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията:

РИОСВ – София

гр. София, 1618; бул. “Цар Борис ІІІ” № 136
Адрес на Басейновата дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията:

БД “Дунавски район” с център Плевен

гр. Плевен, 5800; ул. “Васил Левски” № 1
3.2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
В „Кодак График Комюникейшънс” АД е въведена Система за управление на околната среда (СУОС) в съответствие с изискванията на ISO 14001:2004, за което е издаден сертификат, Рег.№ 75 110 0249, валиден до 30.08.2012 г.

Структура и отговорности - Политиката на предприятието по околна среда е отразена в Декларацията на Висшето ръководство, с която е поето задължението производствената и търговска дейност на предприятието да се развиват по управленски практики по отношение на опазване на околната среда, здравето и безопасността при работа, както и предотвратяване на замърсяването.

Коориднатор по изпълнение на изискванията на стандарта е Петър Петров.В предприятието е формирана, със заповед на Изпълнителния директор работна група, която да извършва дейности по изпълнение на условията в Комплексното разрешително (КР). При необходимост заповедта се актуализира.

Обучение - Eжегодно се изготвя Програма за обучение на персонала за поддържане информираността по въпросите на опазване на ОС и на СУОС.

Обмен на информация - Информацията за лицата, отговорни за изпълнение на условията в КР, както и актуален списък с адреси и телефони на лицата, които трябва да бъдат уведомявани при спешен случай, е разпространена на площадката.

Документиране - В дружеството се поддържа актуален списък на нормативните документи, отнасящи се до функционирането на предприятието. За описание и регламентиране на отделните процеси от Системата за управление (СУ) са разработени Основни процедури (ОП) и Инструкции, включващи изискванията на КР. Последните са достъпни за всички служители на предприятието.

Управление на документи - Има разработена ОП за управление на документи и записи, която регламентира актуализацията на документите в случай на промени в нормативната база или технологията на работа на инсталацията, както и иззмването на невалидната документация.

Оперативно управление - Има изготвени инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани от КР.

Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия - Има разработени ОП за мониторинг на техническите и емисионни показатели и оценка на съответствието спрямо околната среда. Също така са разработени ОП и за управление на несъответствията, за планиране и провеждане на коригиращи и превантивни действия при необходимост.

Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации - Има разработена ОП за предотвратяване и контрол на аварийните ситуации, в която са засегнати проблемите за реда за определяне на възможни аварийни ситуации, с неблагоприятно въздействие и предприемане на подходящи противодействия, за актуализиране на инструкциите за работа на оборудването след всяка авария, за поддържане на готовността на персонала за изпълнение на плана за действие при аварии. Разпространен е списък с имена и адреси на персонала, отговорен за изпълнение на Плана за действие при аварии. Разследват се причините за авария и се предприемат коригиращи действия. Към ОП за управление на опасните химични вещества (ОХВ) са съставени списъци на наличните ОХВ по места.

Записи - Разработени са съответни Формуляри (Записи), в които се записва информация за изпълнение на изискванията на КР/СУ (емисионни показатели, р-тати от оценката на съответствието, установени причини за несъответствие, предприети коригиращи действия, за разработване/изменеие на документи. Изготвен е списък с документите, доказващи съответствие с условията на КР.

Докладване - Ежегодно се изготвя Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР и се представя в РИОСВ.

Актуализация на СУОС - Системата за управление на ОС е актуализирана по отношение на КР № 138/2006 г. Предприятието е в процедура на преразглеждане и актуализиране на Комплексното разрешително.
3.3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ
В предприятието се изпълняват дейности по измерване, отчитане и документиране, ежемесечно и годишно, на разходите на входните елементи на процесите – суровини и материали, вода, електрическа енергия, горива /пропан – бутан/ за произведената продукция.

Основната процедура за “Оперативно управление на разходи за единица произведен продукт” от СУОС контролира разходите за единица продукт с оглед на ефективно използване. Съгласно основните процедури “Мониторинг и измерване”, “Управление на несъответстващ продукт и несъответствия” и “Планиране. Коригиращи действия. Превантивни действия” се извършва оценка на съответствието на измерените количества суровини, енергия и вода, установяват се причините за несъответствията и се предприемат коригиращи действия.


3.3.1. Използване на вода
Предприятието има договор със “Софийска вода” АД за доставка и използване на вода за производствени и питейно-битови нужди.

Предприятието има разрешително за водоползване на собствен водоизточник – сондажен кладенец.

В предприятието има разработена Основна процедура за “Оперативно управление на водите”, чиято цел е управление на водоползването и на отпадните води.

Разходът на вода за производствени нужди се отчита по водомера, отчитащ консумацията на вода от собствения водоизточник (при производствения процес няма загуби на вода).

Поддръжката и проверката на водопроводната мрежа на площадката, отстраняването на течове и установяване на причините за тях, както и поддръжката и експлоатацията на технологичното оборудване в линиите М 06 и М 07, пречиствателното оборудване и тръбопроводната мрежа за оборотни води, оборудването и тръбопроводите за охладителните цикли се управлява съгласно Основна процедура “Управление на инфраструктурата и работната среда” и съответните процедури за управление на водите, несъответствията и коригиращите действия, които са част от интегрираната система за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа.

Предприятието прилага инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода, както и инструкция за проследяване на съответствието на изразходваните количества вода при работа на инсталацията за производство на офсетови пластини с условията на разрешителното.

В Приложение № 2 е представена схема на водопроводната мрежа и водомерни устройства на територията на „Кодак График Комюникейшънс” АД.

Таблица 3.1 „Потребление на вода”
Източник на вода

Годишно количество, съгласно КР

м3/годКоличество за единица продукт, съгласно КР

м32 продуктИзползвано годишно количество

м3/годИзползвано количество за единица продукт

м32 продуктСъответствие

Подпочв. води на площадката34 366

 

 

Общинско водоснабд.79 883Общо

306 000

0,017

114 249

0,0139

Да

Потреблението на вода не превишава количествата, посочени в Комплексното разрешително за годината и за кв. метър обработена повърхност.

Проверките на водопроводната мрежа съгласно условие 8.1.3. се извършват ежедневно и се документират ежеседмично. През 2009 г има установен 1 брой теч поради спукване на канализационна тръба (докладване съгласно условие 8.1.7.3. от КР). Със заповед на изпълнителния директор е преустановено производството до отстраняване на повредата. Подменена е изцяло канализационната тръба след последна шахта за отпадни води.
3.3.2. Използване на енергия
Таблица 3.2. „Потребление на електроенергия”


Електроенергия

MWh


Количество за единица продукт, съгласно КР

MWh/m2Използвано количество за единица продукт

Съответствие

14369,74

0,00204

0,00175

Да

Предприятието прилага инструкция за измерване, изчисляване и документиране на изразходваното количество електроенергия, както и инструкция за оценка на съответствието на изразходваното количество електроенергия при работа на инсталацията за производство на офсетови пластини с условията на разрешителното. За годината няма несъответствие с определеното от условията на разрешителното количество електроенергия.

В предприятието не е извършвана промяна на местоположението на устройствата за измерване на електроенергия.

Предприятието изпълнява изискванията на стандарт ISO 9001:2000 за управление на качеството. Експлоатацията и поддръжката на технологичното оборудване, основен консуматор на електроенергия, се управляват от Основни процедури “Управление на производствените процеси” и “Управление на инфраструктурата и работната среда”.


3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива
Таблица 3.3.1 „Потребление на суровини”


Суровини

Годишно количество, съгласно КР

Количество за единица продукт, съгласно КР

Употребено годишно количество

Количество за единица продукт

Съответствие

Инсталация за производство на офсетови алуминиеви пластини

A*

(Алуминиева сплав)A*1

A*2

A*1’

A*2’

Да-за общо количество; He-за колич. за ед. Прод*

O*

(Лак-А)


O*1

O*2

O*1’

O*2’

Да**

O**

(Лак-Б)


O**1

O**2

O**1’

O**2’

Да-за общо количество; He-за колич. за ед. прод***

S*

(SDy70)


S*1

S*2

S*1’

S*2’

Да

H*

(Натриев флуорид)H*1

H*2

H*1’

H*2’

Да

Д*

(Разтворител)Д*1

Д*2

Д*1’

Д*2’

Да

И*

(Изравнител)И*1

И*2

И*1’

И*2’

Да

Ф*

(Натриев фосфат)Ф*1

Ф*2

Ф*1’

Ф*2’

Да-за общо количество; He-за колич. за ед. прод***

С*

(Смес от р-тели)С*1

С*2

С*1’

С*2’

Да

Таблица 3.3.2 „Потребление на спомагателни материали”
Спомагателни материали

Годишно количество, съгласно КР

Количество за единица продукт, съгласно КР

Употребено годишно количество

Количество за единица продукт

Съответствие

Инсталация за производство на офсетови алуминиеви пластини

C*

(Киселина 1)C*1

C*2

C*1’

C*2’

Да

C*

(Киселина 2)C*1

C*2

C*1’

C*2’

Да-за общо количество; He-за колич. за ед. прод***

Б*

(Киселина 3)Б*1

Б*2

Б*1’

Б*2’

Да***

Ф*

(Киселина 4)Ф*1

Ф*2

Ф*1’

Ф*2’

Да***

H*

(Набуклин)H*1

H*2

H*1’

H*2’

Да

Д*

(Разтворител)Д*1

Д*2

Д*1’

Д*2’

Да

(хидравлично масло)1М*1

1М*2

-

-

Да

(термично масло)2М*1

-

-

-

Да

(смазочно масло)3М*1

3М*2

-

-

Да

Н*

(Основа - луга)H*1

H*2

H*1’

H*2’

Да

Н*

(Основа – крист.)H*1

H*2

H*1’

H*2’

Да**

С*

(Киселина1 за НС)C*1

C*2

C*1’

C*2’

Да

С*

(Киселина1 за пречиств прзв вода)C*1

C*2

C*1’

C*2’

Да

Н*

(Натриев хипохлорит)H*1

H*2

-

-

Да

Н*

(Натриев метобисулфит)H*1

H*2

H*1’

H*2’

Да

А*

(Антипенител)А*1

А*2

А*1’

А*2’

Да

А*

(Антискалант)А*1

А*2

-

-

Да

Р3 Ферофос 8509 Т

0,442

3,68хЕ-5

-

-

Да

Р3 Ферофос 8441

0,442

3,68хЕ-5

-

-

Да

Р3 Фероцид 8593

0,146

1,21хЕ-5

-

-

Да

Р3 Фероцид 8585

0,223

1,85хЕ-5

-

-

ДаЗабележка: Наименованията и количествата на суровините и спомагателните материали за Инсталацията са представени в Поверителната информация.Там са обяснени и несъответствията и са описани предприетите коригиращи действия.
Изразходеното количество газ пропан-бутан не превишава посоченото в КР количество газ за година. Снабдяването на предприятието с газ се извършва на основата на договор с Шел Газ България АД, която фирма е отговорна за качеството на горивото.
Таблица 3.3.3 „Потребление на горива”


Горива

Годишно количество, съгласно КР, тона

Количество за единица продукт, съгласно КР

тона/ м2Употребено годишно количество

Количество за единица продукт

Съответствие

Газ пропан-бутан

900

5Е-05

190,078

2,31хЕ-05

Да

Предприятието прилага инструкция за документиране на изразходваните количества суровини, спомагателни материали и горива, както и инструкция за следене на съответствието на изразходваните количества при работа на инсталацията за производство на офсетови пластини с условията на разрешителното. Отчитането на разходите е ежемесечно и в годишен аспект. Следи се както цялостната консумация, така и разходът за единица продукт.


3.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти
Суровините, спомагателните материали, горивата и продуктите се съхраняват в описаните в заявлението за комплексно разрешително складове, площадки и резервоари. Последните се проверяват визуално ежедневно – отбелязват се несъответствията. През 2009 г няма забелязани несъответствия.

Съхранението на химикалите се осъществява в оригиналните им опаковки, в закрити складове, вентилирани (есетествена или принудителна вентилация), без гравитачна връзка с канализацията. Във всеки склад са приложени предоставените от производителя информационни листове за безопасност за наличните химически вещества. Запалимите течни вещества са разположени върху каптажни вани. Съгласно условие 8.3.4.11. от КР се извършва ежедневен визуален контрол на състоянието на складовете за химикали. Ежеседмично се документира резултатът от проведените проверки за съответствие (докладване съгласно условие 8.3.6.1. от КР).

Газовото стопанство се проверява два пъти на смяна от дежурни елтехници и съответствието се отразява в дневник. За поддръжката му има сключен договор с оторизирана фирма. За проверките се съставят протоколи.

Ежесменно операторите на линиите и на НС проверяват тръбопреносната мрежа за суровини и спомагателни материали като отразяват несъответствията в дневник. През 2009 година няма установени течове от тръбопреносната мрежа за суровини и спомагателни материали (докладване съгласно условие 8.3.6.2. от КР).
4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА
В технологичните инструкции за пускане и спиране на производствените линии е отбелязано, че пречиствателните съоръжения се пускат в действие преди включване на производствения процес и съответно се изключват определено време след спиране на производствените линии. При спиране на машините за кратък срок пречиствателните съоръжения остават в работен режим.

Разработен е план за мониторинг при анормални режими на работа на инсталацията. Резултатите от мониторинга се регистрират в дневника за несъответствията. Приложена е методика за изчисляване емисията на ЛОС при преустановяване работата на горелка.

През 2009г. поради авария на пречиствателното съоръжение за термично разлагане на пари от летливи органични съединения, за която писмено бе уведомен РИОСВ бяха емитирани 720 килограма ЛОС (докладване съгласно условие 15.5).
4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

На площадката са налични информация за веществата (ИЛБ) и списък с техните количества, свързани с прилагането на Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) – докладване съгласно условие 9.6.5.2. от КР. Приложена е методика за изчисляване на годишните емисии.

В Приложенията са представени попълнени Таблица 1 „Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR”, както и Таблици 2, 3, 4, 5, 6 , 7 и 8, които се отнасят до специфичните емисии от дейността на инсталацията. В Таблици 9 и 10 е докладвано за свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения от дейността на инсталацията.
4.2.Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух
Предприятието има разработена Основна процедура за “Оперативно управление на вредните емисии в атмосферния въздух”, която регламентира реда, изискванията и отговорностите за планираното управление на вредните емисии. В предприятието са налични следните съоръжения, пречистващи емисиите в атмосферния въздух: едно съоръжение за термично разлагане на пари от летливи органични съединения и два скрубера. Разработени са инструкции за експлоатация, контрол и поддържане на оптимален работен режим на всяко пречиствателно съоръжение – извършва се автоматичен контрол. Документират се несъответствията. През 2009 година има документирано едно несъответствие - авария на пречиствателното съоръжение за термично разлагане на пари от летливи органични съединения (докладване съгласно условие 9.1.5.3. от КР). Основната процедура “Мониторинг и измерване”, съгласно условие 9.2.4. от КР, регламентира реда, изискванията и отговорностите за осъществяване на мониторинг и редовно измерване на резултатността спрямо околната среда, съгласно изискванията на условията 9.6. от КР. Основен момент в тази основна процедура е оценката на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми – за целта е разработен формуляр за документиране на обработката на резултатите от мониторинга (докладване съгласно условие 9.6.5.5. от КР). Като основни процедури на СУОС са и тези, регламентиращи реда за установяване на несъответствията и причините за тях, а също и реда за предприемане на коригиращи действия. Предприятието изготвя всяка година План за управление на разтворителите в съответствие с изискванията на Глава четвърта на Наредба № 7/21.10.2003 г (докладване съгласно условие 9.6.5.6. от КР). Предприятието извършва собствени периодични измервания на емисиите в атмосферния въздух. Измерванията се провеждат от акредитираната лаборатория “Пехливанов Инженеринг” ООД. Протоколите са приложени към доклада.

Използваните от лабораторията методи за измерване са както следва:
емисия

метод на определяне

емисия

метод на определяне

Л.О.С.

MRU DELTA 1600S
СО

MRU 95/3 СД

H2SO4

Ф.М.-1

NOх

HCl

БДС 17.2.4.13

SO2

HF

БДС 17.2.4.12

Съгласно изискванията на Комплексно разрешително № 138/2006 г. собствени периодични измервания се извършват веднъж годишно. Резултатите от измерванията през 2009 година са отразени в Таблица „Емисии в атмосферния въздух” (докладване съгласно условие 9.6.5.1. от КР).

На площадката са налични информация за веществата (ИЛБ) и списък с техните количества, свързани с прилагането на Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) – докладване съгласно условие 9.6.5.2. от КР. Приложена е методика за изчисляване на годишните емисии.
Таблица „Емисии в атмосферния въздух”

параметър/изпуск. устройство
единици

НДЕ съгласно КР

измерена емисия – собствен мониторинг

съответствие собствен мониторинг

К - 2, К - 5 – скрубериК - 2

К - 5

К - 2

К - 5

H2SO4

mg/Nm3

6

3,0

2,0

да

да

HCl

mg/Nm3

6

0,8

0,8

да

да

HF

mg/Nm3

6

0,0

0,0

да

да

К - комин наРТО-регенеративен термален оксидатор
К

К

СО

mg/Nm3

100

0

да

NOх

mg/Nm3

250

0

да

SO2

mg/Nm3

5

0

да

Л.О.С.

mgОС/Nm3

50

13,36

да

К - 9 – подгревател за водаК - 9

К - 9

Л.О.С.

mgОС/Nm3

50

8,0

да

СО

mg/Nm3

100

0

да

NOх

mg/Nm3

250

160

да

SOх

mg/Nm3

5

0

да

Стойностите на неорганизираните емисии, генерирани на площадката не превишават стойността 5% от КВР, както това е посочено в Плана за управление на разтворителите (докладване съгласно условие 9.6.5.4. от КР). Разработена е инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката и предприемане на мерки за ограничаването им (докладване съгласно условие 9.6.5.3. от КР).

Експлоатацията и поддръжката на пречиствателните съоръжения се осъществява съгласно технологичните инструкции.

Един път годишно се прави стандартна профилактика на газовата инсталация и на инсталацията за термично разлагане от оторизирана външна фирма, с която предприятието има договорни отношения.

Един път годишно се прави профилактика на вентилационните съоръжения на скруберите.

Ежедневен непрекъснат контрол върху работата на пречиствателните съоръжения се извършва от операторите на линията и дежурните техници. В сменен дневник се отразяват само несъответствията.


Таблица „Годишни изпускания във въздуха”
CAS#

Замърсител

Разрешена емисия или

Емисионен праг, kg/гEмисия,

kg/2009 гсъответствие

2#

630-08-0

Въглероден оксид

500 000

0

да

7#
ЛОС

различни от метан100 000

1763

да

8#
Азотни оксиди

100 000

218

да

11#
Серни оксиди

150 000

0

да

80#
Хлор и неорг. cъед. (като HCl)

10 000

92,5

да

84#
Флуор и неорг. съед. (като HF)

5 000

0

да

В предприятието няма постъпили оплаквания за разпространението на интензивно миришещи вещества извън границите на производствената площадка (докладване по условие 9.4.2. от КР).4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Емисии на производствени води в канализацията


В предприятието има разработена Основна процедура за “Оперативно управление на водите”, която регламентира реда, изискванията и отговорностите за планираното управление на водите – водоползването и отпадъчните води. Основната процедура “Мониторинг и измерване” регламентира реда, изискванията и отговорностите за осъществяване на измерванията, наблюденията и оценките за определяне на количествените и качествените характеристики на водите. Към процедурата има разработен формуляр – „Протокол за Оценка на резултатите от мониторинга”, с който се документира оценката за съответствието с определените максимално допустими концентрации на замърсяващите вещества в отпадъчните води. Установяването на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия се извършва съгласно съответните основни процедури. Всички отпадъчни води от производството минават през неутрализационна станция, разположена на територията на предприятието. Разработени са и технологични инструкции за поддържане на оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения. Установяването на несъответствията, причините за тях, а също и реда за предприемане на коригиращи действия се извършват според съответните основни процедури на СУОС.

Към Годишния доклад е приложена методиката, по която се изчисляват непреките годишни емисии на посочените в условие 10.1.4.4. замърсители в отпадъчните води. Получените резултати са представени в Таблица „Непреки годишни емисии на замърсители в отпадъчните води” (докладване съгласно условие 10.3.9. от КР).

Мониторинга на функционирането на пречиствателните съоръжения, проведен съгласно изискванията на Комплексното разрешително е отразен в Таблица „Мониторинг на функционирането на пречиствателните съоръжения” (докладване съгласно условие 10.3.3. от КР). Измерванията на сухо вещество са проведени в акредитиранта лаборатория ЦНИЛ “Геохимия” към МГУ “Св. Иван Рилски” – София.

Към Годишния доклад са приложени протоколи от проведения през 2009 г собствен мониторинг на отпадъчните води.

Таблица „Мониторинг на функционирането на пречиствателните съоръжения”Контролиран параметър

Оптимална стойност

Честота на мониторинг

Измерени стойности

Единици

Неутрализатор

Активна реакция рН

6.5-9.0

непрекъснато

Поддържането на оптималната стойност се извършва автоматично (чрез автоматично дозиране на необходимия реагент)

рН-единици

Филтър преси

Сухо вещество на отпадъчните води

100 - 400

Два пъти годишно

48

30

mg/dm3

Седиментатори

Сухо вещество на отпадъчните води

100 - 400

Два пъти годишно

71

19

mg/dm3

Профилактика на филтър-пресите се прави ежемесечно.

Профилактика на неутрализаторите и седиментаторите се прави 2 пъти годишно.

Вътрешните тръбопроводи за производствени отпадъчни води са под непрекъснат контрол от операторите и дежурните механици. Регистрират се само несъответствията в сменните дневници.

Смесената канализационна система се преглежда визуално да няма течове, ревизионните шахти се оглеждат за затлачване.

През 2009 г има установен теч от спукване на канализационна тръба поради свличане на земни маси и е подменена изцяло канализационната тръба след последна шахта за отпадни води.

Предприятието зауства отпадъчните води от площадката като смесен поток (производствени, битово-фекални и дъждовни) в градската канализация въз основа на сключен договор със “Софийска вода” АД от 27. 04.2004 г. Съставът на отпадъчните води не пречи на експлоатацията на селищната канализационна мрежа и селищната пречиствателна станция. В договора е предвидено допълнително заплащане за пречистване при превишаване на нормите на някой от параметрите.

Резултатите от проведения собствен мониторинг на отпадъчните води в точка на пробовземане № 1 – ревизионна шахта за събиране на отдекантирани води – изход НС и сравнението им с разрешените стойности в КР са отразени в Таблица „Емисии в отпадъчните води” (докладване съгласно условие 10.3.7. от КР).При едно от измерванията е установено завишено съдържание на неразтворени вещества, дължащо се на пробити платна на филтърпреса, които са заменени с нови. Също така има установено и завишено съдържание на сулфати и занижено рН поради изпускане на сярнокисел разтвор от вани за анодиране при профилактика.Съгласно изискванията на Комплексното разрешително мониторигът е проведен четири пъти годишно (веднъж на тримесечие) в акредитираните лаборатории ЦНИЛ “Геохимия” към МГУ “Св. Иван Рилски” – София и Изпитвателна лаборатория към “Евротест-контрол” АД – София.

Емисии на охлаждащи води


В системата за охлаждане на технологичните процеси се осигурява затворен цикъл на охлаждащата вода. Загубите от изпарение се компенсират с автоматично доливане.

Емисии на битово-фекални и дъждовни води


Производствените отпадъчни води (след неутрализация) като смесен поток с битово-фекалните и дъждовни води се зауства в градската канализация на София. Същите нямат въздействие върху повърхностни водни обекти, предвид съвместното им пречистване с отпадъчните води на гр. София. Дружеството няма монтирани разходомерни устройства за отчитане количеството на отпадъчните води, отвеждани към градската канализация. Приема се, че количеството на отпадъчните води, отвеждани към градската канализация, е равно на количеството черпена вода от собствения водоизточник и градския водопровод.
Таблица „Непреки годишни емисии на замърсители в отпадъчните води”.

CAS#

Замърсител

Разрешена емисия или

Емисионен праг, kg/гEмисия,

kg/2009 г% съот-ветствие

13#Общ фосфор

5 000

362,09

100,0

19#

7440-47-3

Хром и съединенията му (като Cr)

50

2,53

100,0

20#

7440-50-8

Мед и съединенията му (като Cu)

50

4,83

100,0

22#

7440-02-0

Никел и съединенията му (като Ni)

20

1,15

100,0

24#

7440-66-6

Цинк и съединенията му (като Zn)

100

2,53

100,0

-
Нефтопродукти

-

110,35

-

-
Неразтворени вещества

-

27357,15

-

Таблица „Емисии в отпадъчните води”
параметър

единици

Разре-шена емисия

средно

измерена емисия 2009 г.

съответствие за средна стойност на измерената емисия

1

2

3

4
рН

рН-единици

6,5 ÷ 9,0

7,3

7,1

6,12

7,5

8,5

да

Неразтворени вещества

mg/dm3

400

238

660

69

212

< 10

да

ХПК

mgO2/ dm3

1800

163

414

79

149

< 10

да

БПК5

mgO2/ dm3

1200

19,7

31,9

19

22,9

< 5

да

Сулфатни йони

mg/dm3

400

291,2

130,9

162,78

609

262

да

Фосфати (като Р)

mg/dm3

15

3,15

0,04

0,18

0,07

12,31

да

Нефтопро-дукти

mg/dm3

15

0,96

0,54

0,66

2,46

0,18

да

Мед

mg/dm3

2,0

0,042

0,0286

0,010

0,1237

< 0,004

да

Хром (VІ)

mg/dm3

0,5

0,011

< 0,010

< 0,005

< 0,01

< 0,02

да

Хром (ІІІ)

mg/dm3

2,5

0,011

< 0,010

< 0,005

< 0,01

< 0,02

да

Никел

mg/dm3

2,0

0,01

0,013

0,011

0,0113

< 0,004

да

Цинк

mg/dm3

5,0

0,022

0,0403

0,018

0,0282

< 0,004

да

4.4. Управление на отпадъците
Дружеството притежава Комплексно разрешително № 138/2006 г. за предотвратяване и контрол на замърсяването, в което е регулирана дейността по управление на отпадъците.

Дружеството притежава актуализирана и утвърдена от от РИОСВ – София Програма за управление на отпадъци за периода 2007 год. до 2011 год.

Оценка на съответствието на наблюдаваните количества образувани (включително за единица продукт) отпадъци се извършва веднъж на шестмесечие и годишно (усл. 11.1.3 от КР № 138/2006 г). В таблица „Образуване на отпадъци” са отбелязани отпадъците, които се образуват или могат да се образуват на площадката и е представено сравнение на количеството генерирани отпадъци през 2009 г с тези в КР (докладване съгласно условия 11.9.2. и 11.7.1. от КР).

“Кодак График Комюникейшънс” използва разработена Основна процедура за оперативно управление на отпадъците, съгласно изискванията на Системата за управление на околната среда ISO 14001-2004.

Предприятието не приема отпадъци от външни организации на територията на площадката (усл. 11.2.6 от КР № 138/2006г).
Таблица „Образуване на отпадъци”
А/ Образуване на опасни отпадъци


Вид отпадъкКод

КР

2009 г.

Забележка/обяснение на

несъответствиетоt/m2

t/y

t/m2

t/y

Други разтворители и смеси от разтворители (дованол )

14 06 03*

2,2х10-6

50

4,03х10-6

33,131

По-често миене поради увеличения брой използвани слоеве

Други разтворители и смеси от разтворители (ацетон )

14 06 03*

-


3

-

0,320
Абсорбенти, филтърни материали (вкл. маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (полипропиленови патронни филтри)

15 02 02*

2,2х10-8

1,500

3,55х10-7

2,914

Замърсени с орг. разтворители.

Несъответствието се дължи на увеличения брой слоеве
Опаковки,съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни в-ва

15 01 10*

-

4,300

-

1,517
Абсорбенти, филтърни материали (вкл. маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (полипропиленови патронни филтри)

15 02 02*

-

3,500

-

0,649

Замърсени с киселини и основи


Б/ Образуване на производствени отпадъци


Вид отпадък

Код

КР

2009 г.

Забележка / обяснение на несъответствието

t/m2

t/y

t/m2

t/y

Отпадъци, неупоменати другаде (алуминиеви електроди)

11 01 99

9,4х10-8

1,700

-

-
Отпадъци, неупоменати другаде (графитни електроди)

11 01 99

1,53х10-7

2,750

-

-
Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали (изрезки от алуминиева лента)

12 01 03

8,67х10-5

1700,000

1,52х10-4

1251,447

Поради използването на алуминий с по-голяма дебелина

Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 (полипропиленови патронни филтри)

15 02 03

8,3х10-8

2,500

1,08х10-7

0,885

Увеличен брой филтърни тела

Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 13 (алумохидроокисен шлам)

19 08 14

7,22х10-5

1500

3,09х10-5

254
Наситени или отработени йонобменни смоли

19 09 05

-

4,6m3

-

-1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница