Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително



страница3/7
Дата02.04.2017
Размер1.27 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

В/ Други отпадъци, генерирани общо за площадката





Вид отпадък

Код

КР

2009 г.

Забележка / обяснение на несъответствието

t/y

t/y

Нехлорирани хидравлични

масла на минерална основа



13 01 10*

0,200

-




Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа

13 02 05*

0,350

-




Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа

13 03 07*

0,900

-




Други разтворители и смеси от разтворители (течности за миене)

14 06 03*

0,500

0,020




Оловни акумулаторни батерии

16 06 01*

1,200

-




Отпадъчен тонер за печатане, различен от упоменатия в 08.03.17

08.03.18

0,250

0,0115




Излязло от употреба оборудване,съдържа-що опасни

компоненти различно от упоменатите в 16 01 09 до 16.02.12



16.02.13*

1,000

-




Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

16.02.14

1,000

-




Метален скрап от излязло от употреба оборудване

19.12.02

12,00

8,193




Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в17.09.01 до 17.09.03

17.09.04

60

78

Извършени са по-голям обем строително-ремонтни дейности през годината

Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

20 01 21*

0,450

0,095




Хартиени и картонени опаковки

15 01 01

566,700

27,211




Пластмасови опаковки (полиетиленово фолио и полиетиленови опаковки)

15 01 02

12,500

1,263




Опаковки от дървесни материали

15 01 03

400

83,900




Метални опаковки (метални варели)

15 01 04

13,500

-

Оборотни

Смесени битови отпадъци

20 03 01

640

273,60



Предприятието е в процедура за изменение на Комплексното разрешително, където несъответствията (причините – обяснени в таблицата) са взети предвид.

Към Основната процедура за управление на отпадъците са разработени инструкции за събиране на различните отпадъци и формуляри за ежеседмична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с изискванията на КР и Системата за управление на околната среда (докладване съгласно условия 11.9.4.3. и 11.2.7. от КР). Установените несъответствия и необходимите коригиращи действия се документират и придвижват съгласно съответните процедури на Интегрирана система за управление на качеството, околната среда и безопасността при работа.

От площадките за временно съхранение отпадъците се предават за транспортиране на лица, притежаващи разрешение по чл. 12 от ЗУО или комплексно разрешително за тази дейност или лиценз по чл. 54 от ЗУО, като за опасните отпадъци се издават съпроводителен документ за товара (отпадъка), транспортна карта съгласно прил. 4 на наредба № 9/2004 г и писмени инструкции за действие при аварии (усл. 11.4. от КР № 138/2006 г).

Дружеството предава образуваните отпадъци за оползотворяване, преработване и обезвреждане само на лица, притежаващи разрешително по чл. 37 от ЗУО, лиценз по чл. 37 от ЗУО или комплексно разрешително и въз основа на писмен договор, като приоритет има оползотворяването (усл. 11.5 и 11.6 от КР № 138/2006 г). В Таблица „Временно съхранение и предаване за третиране на отпадъците” са отбелязани мястото на съхранение, начина на третиране и компанията, с която имаме договор.

Таблица „Временно съхранение и предаване за третиране на отпадъците”



Вид на отпадъка

Код по

НД


№ на площадка за временно съхранение

Оползотворяване, преработване и рециклиране

Обезвреждане (Депониране)

I. ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ

Отработени масла

13.02.05*

ПСОМ

Не са образувани




Хидравлични масла

13.01.10*

ПСОМ

Не са образувани




Термични масла

13.03.07*

ПСОМ

Не са образувани




Ацетон

14.06.03*

ПОД

„Лендик” ООД – гр. София




Течности за миене

14.06.03*

ПОД

„Лендик” ООД – гр. София




Дованол

14.06.03*

ПОД

„Лендик” ООД – гр. София




Полипропиленови филтри (патронни и ръкавни филтри)

15.02.02*

ПОД




“МЕДИКОМ” ЕООД, гр. София

Акумулаторни батерии

16.06.01*

11

“ТРИСТАН 02” ООД




Луминесцентни лампи

20.01.21*

10

“БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ” АД




II. ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ

Алуминиеви електроди

11.01.99

производствениискладови помещения

Не са образувани




Графитни електроди

11.01.99

производствениискладови помещения

Не са образувани




Алуминиев скрап

12.01.03

9

„Шолц” АД




Хартия и картон

15.01.01

3

„Унитрейд 2002”ООД




Пластмасови опаковки

15.01.02

3

„Унитрейд 2002”ООД




Дървени палети

15.01.03

2

Предоставят се на служителите на дружеството




Метални опаковки (железни варели)

15.01.04

4

“Кодак График Комюникейшънс” АД – оборотни




Полипропиленови филтри (патронни филтри)

15.02.03

6




„Унитрейд2002”

ООД, гр. София – транспортиране за обезвреждане



Шлам

19.08.14

1

„Рефран” ООД,

„Розахим” АД






Йонообменни смоли

19.09.05

1

Не са образувани




IV. СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17.09.04, 17.09.02 и 17.09.03

17.09.04

При необходимост близо до строителната площадка на открито




“Сорос” ООД, гр. София – транспортиране за обезвреждане

V. БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

Смесени битови отпадъци

20.03.01

6




„Унитрейд2002”

ООД, гр. София – транспортиране за обезвреждане


Ежемесечно се определя образуваното количество отпадъци по видове и количеството образуван отпадък за единица продукт (за производствени отпадъци) и се извършва оценка на съответствието (докладване съгласно условия 11.9.4.3. и 11.1.3. от КР). За 2009 г са установени следните несъответствия:

- стърготини, стружки и изрезки от цветни метали (алуминиев скрап) – код 12.01.03. Несъответствието е само за образуван отпадък за единица продукт. Дължи се на въвеждането на нови продукти (светлочувствителни пластини с нови слоеве) – при пробите отпада тестов алуминий, рандеманът на новите продукти е по-нисък от очаквания и се получава повече некачествена продукция. Също така в производството се премина към използване на алуминиева лента с по-голяма дебелина. Коригиращо действие – промяна на количеството при преразглеждането на комплексното разрешително.

- абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (органични разтворители) – код 15.02.02*. Несъответствието се дължи на увеличаването на видовете слоеве, което от своя страна води до увеличаването на количеството изразходени абсорбиращи и филтърни материали. Коригиращо действие – промяна на количеството при преразглеждането на комплексното разрешително.

- смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17.09.01 до 17.09.03 – код 17 09 04. Надвишаването на количествата строителни отпадъци се дължи на извършването на по-голям обем строително-ремонтни дейности през годината. Коригиращо действие – промяна на количеството при преразглеждането на комплексното разрешително.

- други разтворители и смеси от разтворители – код 14.06.03*. Несъответствието е само за образуван отпадък за единица продукт. Дължи се на увеличаването на видовете слоеве, съответно на по-честото миене при смяната им.

Коригиращо действие – промяна на количеството при преразглеждането на комплексното разрешително.

- абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15.02.02 – код 15.02.03. Несъответствието е само за образуван отпадък за единица продукт. Дължи се на увеличения брой филтърни тела, както и на техническа грешка при изчисляването на количеството отпадък за единица продукт в комплексното разрешително. Коригиращо действие – промяна на количеството при преразглеждането на комплексното разрешително.

Схема на обособените площадки за събиране, временно съхранение и предаване на отпадъци е представена в Приложение 3. Ежеседмично се извършва преглед на тези площадки, като резултатите се отразяват в картите за контрол.

4.5. Шум

В Основната процедура “Оперативно управление на вредните емисии в атмосферния въздух” е включена инструкция за определяне всеки две години на общата звукова мощност на обекта по съответна методика, определена от Компетентния орган. Инструкцията за оценката на съответствието на установените нива на шума по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива е включена в Основна процедура “Мониторинг и измерване”. През 2009 година бяха проведени измервания нивата на шума по границата на производствената площадка. За целта върху площадката на предприятието е определен измерителен контур с 8 пункта. Средното ниво на шума по измерителния контур на предприятието от измерванията, проведени през 2009 година е 55,68 dB(A) при допустимо ниво на шума 70 dB(A), което не е надвишено в нито един от пунктовете. Нивото на общата звукова мощност е 100,5 ± 4,1 dB(A). В предприятието няма постъпили оплаквания от живущи около площадката.



4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване
Предприятието не отвежда в почвата или подземни водни обекти отпадъчни води. В предприятието е разработена „Програма за опазване на почвата и подземните води от замърсяване”

Ежедневно се извършва оглед на тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, от оператори и дежурни техници за установяване на течове. При необходимост се реагира веднага. В Таблица „Обобщение на проверките на съоръженията” са отбелязани наблюдаваните несъответствия при тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, за 2009 година – 2 на брой.

В предприятието е разработена Основна процедура “Оперативно управление на опасните вещества”, която цели предотвратяване, намаляване или ограничаване на вредните въздействия върху околната среда и здравето на хората от вредни химични вещества. Към нея са разработени и “Неотложни процедури в случай на разливи на химикали”, които указват незабавните мерки за ликвидиране на евентуални аварии. На подходящи места, в близост до потенциални източници на замърсяване с химични вещества, са разположени абсорбиращи материали – гранулирани абсорбенти и абсорбиращи рогозки – за почистване. Разтоварни дейности, които биха могли да доведат до течове се извършват на специална площадка, отпадните води от която отиват в неутрализационната станция на предприятието. През 2009 г. не е имало разливи, водещи до замърсявания на околната среда.

В предприятието са води Дневник за несъответствията с изискванията към ОС / ЗБР, документ към Основна процедура „Управление на несъответстващ продукт и несъответствия” от Интегрираната система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа. В този Дневник се отразяват всички несътветствия, включително установените разливи на вредни и опасни вещества, случили се на производствената площадка.

На територията на предприятието е изграден сондажен кладенец, водата от който се използва за производствени нужди след пречистване по метода на обратна осмоза. Веднъж годишно, в изпълнение на условия 13.7.1.1. и 13.7.1.2. от КР, се извършва анализ на показателите, посочени в Таблица „Сондажен кладенец” (докладване съгласно условие 13.8.2.1. и 13.8.2.2. от КР), както и оценка на съответствието на концентрациите на вредните вещества в подземните води с определените в разрешителното такива, в изпълнение на условие 13.7.1.4. от КР. Анализът се извършва от Акредитираните лаборатории ЦНИЛ “Геохимия” към МГУ “Св. Иван Рилски” – София и Изпитвателна лаборатория към “Евротест-контрол” АД – София. Резултатите от анализите са представени в Басейнова дирекция, РИОСВ и ИАОС. Географските координати на пункта за собствен мониторинг са: 42°39’41.2 N и 23°23’18.4 E, определени от “Регионална лаборатория – София” към ИАОС през май 2004 г.

Таблица „Сондажен кладенец”




Показател

Единици

Екологичен праг

Праг на замърсяване

Измерена стойност

Съответствие

да/не

Водно ниво

m







16,80

не се нормира

Температура

°С







15

не се нормира

рН

рН-единици







7,78

не се нормира

Разтворени вещества

mg/l

500

1000

406

да

Амоний

mg/l

0.12

1.2

< 0,1

да

Сулфати

mg/l

50

150

72,88

да

Фосфати

mg/l

0.1

1

< 0,15

да

Алуминий

µg/l

200

500

< 0,03

да

Мед

µg/l

30

100

< 0,004

да

Никел

µg/l

20

100

< 0,01

да

Олово

µg/l

30

200

< 0,05

да

Хром

µg/l

5

50

< 0,005

да

Цинк

µg/l

200

1000

0,213

да

Желязо

µg/l

50

200

< 0,03

да

Нефтопродукти

µg/l

50

500

0,19

да


4.7. Обобщение на проверките на съоръженията, с регистрирани несъответствия, причините за тях и времето за отстраняването им.
Таблица „Обощение на регистрирани несъответствия при проверки на съоръженията”


Брой проверки

Брой несъответ-ствия

Описание на несъответствието

Коригиращи действия

Време за отстраняване на повредата

Непрекъснат контрол

10

Течове от вътрешни тръбопроводи – по машините

1.Замяна на дефектиралото оборудване с ново.

2.Ремонт на оборудването



Веднага, а при невъзможност – в най-краткия възможен срок

Непрекъснат контрол

4

Течове на деми вода, следствие на повреди в помощното оборудване:

помпи, кранове, салници и уплътнения, гумени пръстени и смукатели



1.Замяна на дефектиралото оборудване с ново.

2.Ремонт на оборудването .



Веднага, а при невъзможност – в най-краткия възможен срок

Непрекъснат контрол

2

Течове на вода от собствен водоизточник, следствие на спукани тръбопроводи, колена и пр.

1.Замяна на засегнатата част.

2.Осигуряване на захранване с вода от външен водопровод.



Веднага, а при невъзможност – в най-краткия възможен срок

Непрекъснат контрол

2

Течове на вода от външен водопровод, следствие на спукани тръбопроводи, колена и пр.

1.Замяна на засегнатата част.

2.Осигуряване на захранване с вода от соб. водоизточник



Веднага, а при невъзможност – в най-краткия възможен срок

Непрекъснат контрол

27

Изключване на електрооборудването, в това число автоматика, следствие на кратковременно смущение в електрозахранването.

1.Подмяна на изгорели предпазители.

2.Подмяна на електронни защити.



3.При липса на повреда повторно включване на изключените съоръжения.

Веднага, а при невъзможност – в най-краткия възможен срок

Непрекъснат контрол

1

Трайно преустановяване на електрозахранването следствие на ел повреди в електропреносната мрежа.

След възстановяване на ел захранването – включване на всички системи.

Веднага, а при невъзможност – в най-краткия възможен срок

Непрекъснат контрол

10

Повредени датчици за контрол на технологични параметри.

Незабавна подмяна с нови.

Веднага, а при невъзможност – в най-краткия възможен срок

Непрекъснат контрол

5

Спиране на филтър-преса в НС поради ремонт на шнекови помпи, вентили и др.

Включване на резервна филтър-преса, ремонт или подмяна на авариралото оборудване.

Веднага, а при невъзможност – в най-краткия възможен срок

Непрекъснат контрол

1

Спиране на регенеративен термичен оксидатор поради аварии.

Ремонт на оборудването

Веднага, а при невъзможност – в най-краткия възможен срок



6. Прекратяване работата на инсталацията или части от нея
Не се предвижда временно прекратяване или прекратяване дейността на инсталацията или части от нея.

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения
7.1. Аварии
Предприятието е разработило Основна процедура “Извънредни ситуации”. Разработен и актуализиран е “План за действие при бедствия, аварии и катастрофи”, който е утвърден от Председателя на Постоянната Обектова Комисия към предприятието за защита на работещите при бедствия, аварии и катастрофи, съгласно нормативните изисквания. Планът е съгласуван с Районен Съвет за Сигурност(РСС) за защита на населението при БАК и Кмета на община „Младост”. Планът се актуализира всяка година. В предприятието е разпространен актуален списък на необходимите телефонни номера за случаи на извънредни ситуации. Направена е оценка на потенциалните аварийни ситуации по звена. Води се документация при евентуално възникнала аварийна ситуация и се съхранява при Организатор гражданска защита. Разработена е и инструкция „Мерки за ограничаване и ликвидиране на последствията при замърсявания на отпадъчните води, вследствие на аварийни ситуации”. При възникване на аварийна ситуация с отражение върху околната среда се уведомява РИОСВ писмено. В предприятието е изготвен списък на опасните химични вещества и препарати с отбелязани количества и място на съхранение. В складовете за химикали са налични и ИЛБ за разположените на съответното място химични вещества.
7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е издадено КР
Няма оплаквания от страна на обществеността, касаещи дейността на предприятието.
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница