Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешителностраница6/7
Дата02.04.2017
Размер1.27 Mb.
1   2   3   4   5   6   7Таблица 4. Образуване на отпадъци


Отпадък

Код

Годишно количество

тона


Годишно количество за единица продукт

тона/m2Временно съхранение на площадката*Транспортиране – собствен транспорт/ външна фирмаСъответ

ствие


Количества определени с КР

Реално измерено

Количества определени с КР

Реално измерено

Отпадъци, неупоменати другаде (алуминиеви електроди)

 11 01 99

1,700

-

9,4х10-8

-

производствени и складови помещения

-

 да

Отпадъци, неупоменати другаде (графитни електроди

11 01 99

2,750

-

1,53х10-7

-

производствени и складови помещения

-

да

Стърготини, стружки и изрезки от ;цветни метали (изрезки от алуминиева лента)

12 01 03

1700,000

1251,447

8,67х10-5

1,523х10-4

П2

„Шолц” АД

да – за цялото количество

не – за количеството за единица продукцияНехлорирани хидравлични

масла на минерална основа13

01 10*


0,200

-

-

-

ПСОМ
да

Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа

13 02 05*

0,350


ПСОМ

-

да

Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа

13 03 07*

0,900

-

-

-

ПСОМ

-

да

Други разтворители и смеси от разтворители (течности за миене)

14 06 03*

0,500

0,020

-

-

ПОД

„Лендик” ООД – гр. София

да

Други разтворители и смеси от разтворители (дованол)

14 06 03*

50

33,131

2,22х10-6

4,03х10-6 

ПОД

„Лендик” ООД – гр. София

да – за цялото количество

не – за количеството за единица продукцияДруги разтворители и смеси от разтворители (ацетон)

14 06 03*

3,000

0,320

-

-

ПОД

„Лендик” ООД – гр. София

да

Хартиени и картонени опаковки

15 01 01

566,700

27,211

-

-

П3

„Унитрейд 2002”ООД

да

Пластмасови опаковки (полиетиленово фолио и полиетиленови опаковки)

15 01 02

12,500

1,263

-

-

П3

„Унитрейд 2002”ООД

да

Опаковки от дървесни материали

15 01 03

400

83,900

- 

- 

П12

-

да

Метални опаковки (метални варели)

15 01 04

13,500

оборотни

- 

-

П5

-

да

Абсорбенти, филтърни материали (вкл. маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (полипропиленови патронни филтри)

15 02 02*

1,500

2,914

2,2х10-8

3,547х10-7

ПОД

“МЕДИКОМ” ЕООД,

гр. Софияне

Абсорбенти, филтърни материали (вкл. маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (полипропиленови патронни филтри)

15 02 02*

3,500

0,649

-

-

ПОД

“МЕДИКОМ” ЕООД,

гр. Софияда

Опаковки,съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни в-ва

15 01 10*

4,300

1,517

-

-

ПОД

“МЕДИКОМ” ЕООД,

гр. Софияда

Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 (полипропиленови патронни филтри)

15 02 03

2,500

0,885

8,3х10-8

1,08х10-7

П6

„Унитрейд 2002”ООД

да – за цялото количество

не – за количеството за единица продукцияОловни акумулаторни батерии

16 06 01*

1,200

-

-

-

П11

“ТРИСТАН 02” ООД

да

Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17.09.01, 17.09.02 и 17.09.03

17 09 04

60

78

-

-

П7

При необходимост близо до строителната площадка на открито“СОРОС” ООД,- гр. София

не

Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 13 (алумохидроокисен шлам)

19 08 14

1500

254

7,22х10-5

3,09х10-5

П1

„Рефран” ООД,

„Розахим” АДда

Наситени или отработени йонобменни смоли

19 09 05

4,6m3

-

-

-
-

да

Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

20 01 21*

0,450

0,095

-

-

П10

“БАЛБОК ИНЖЕНЕ-РИНГ” АД

да

Отпадъчен тонер за печатане, различен от упоменатия в 08.03.17

08.03.18

0,250

0,0115

-

-

ПОД

“АЙФЕСТ” ЕООД

да

Излязло от употреба оборудване,съдържа-що опасни

компоненти различно от упоменатите в 16 01 09 до 16.02.1216.02.13*

1,000

-

-

-

-


-

да

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

16.02.14

1,000

-

-

-

-

-

да

Метален скрап от излязло от употреба оборудване

19.12.02

12,00

8,193

-

-

П8

„Шолц” АД

да

Смесени битови отпадъци

20 03 01

640

273,6

-

-

П6

„Унитрейд 2002”ООД

да

* Посочва се номера на площадката за временно съхранение на отпадъка

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци


Отпадък

Код

Оползотворяване на площадката

Обезвреждане на площадката

Име на външната фирмата извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане

Съответствие

Отпадъци, неупоменати другаде (алуминиеви електроди)

11 01 99

 не

 неда 

Отпадъци, неупоменати другаде (графитни електроди

11

01 99


не

не

-

да

Стърготини, стружки и изрезки от ;цветни метали (изрезки от алуминиева лента)

12 01 03

не

не

„Шолц” АД

да

Нехлорирани хидравлични

масла на минерална основа13 01 10*

 не

 не

-

да

Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа

13 02 05*

 не

 не

-

да

Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа

13 03 07*

не

не

-

да

Други разтворители и смеси от разтворители (течности за миене)

14 06 03*

не

не

„Лендик” ООД – гр. София

да

Други разтворители и смеси от разтворители (дованол)

14 06 03*

 не

 не

„Лендик” ООД – гр. София

да

Други разтворители и смеси от разтворители (ацетон)

14 06 03*

не

не

„Лендик” ООД – гр. София

да

Хартиени и картонени опаковки

15 01 01

не

не

„Унитрейд 2002”ООД

да

Пластмасови опаковки (полиетиленово фолио и полиетиленови опаковки)

15 01 02

 не

 не

„Унитрейд 2002”ООД

да

Опаковки от дървесни материали

15 01 03

не

не

Предоставят се на служителите на предприятието

да

Метални опаковки (метални варели)

15 01 04

не

не

-

да

Абсорбенти, филтърни материали (вкл. маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (полипропиленови патронни филтри)

15 02 02*

 не

 не

“МЕДИКОМ” ЕООД, гр. София – крайно обезвреждане

да

Абсорбенти, филтърни материали (вкл. маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (полипропиленови патронни филтри)

15 02 02*

 не

 не

“МЕДИКОМ” ЕООД, гр. София – крайно обезвреждане

да

Опаковки,съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни в-ва

15 01 10*

 не

 не

“МЕДИКОМ” ЕООД, гр. София – крайно обезвреждане

да

Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 (полипропиленови патронни филтри)

15 02 03

не

не

„Унитрейд 2002”ООД

да

Оловни акумулаторни батерии

16 06 01*

не

не

„ТРИСТАН 02” ООД, гр. София

да

Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17.09.04, 17.09.02 и 17.09.03

17 09 04

 не

 не

“СОРОС” ООД, гр. София

– транспортиране за обезврежданеда

Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 13 (алумохидроокисен шлам)

19 08 14

не

не

„Рефран” ООД,

„Розахим” АДда

Наситени или отработени йонобменни смоли

19 09 05

не

не

-

да

Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

20 01 21*

 не

 не

“БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ” АД – транспортиране за оползотворяване

да

Отпадъчен тонер за печатане, различен от упоменатия в 08.03.17

08.03.18

 не

 не

“АЙФЕСТ” ЕООД, гр. София

да

Излязло от употреба оборудване,съдържа-що опасни

компоненти различно от упоменатите в 16 01 09 до 16.02.1216.02.13*

 не

 не

-

да

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

16.02.14

 не

 не

-

да

Метален скрап от излязло от употреба оборудв.

19.12.02

 не

 не

„Шолц” АД

да

Смесени битови отпадъци

20 03 01

не

не

„Унитрейд 2002”ООД – транспортиране за обезвреждане

да

1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница