Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешителностраница7/7
Дата02.04.2017
Размер1.27 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Таблица 6. Шумови емисии


Място на измерването

Ниво на звуково налягане в dB (A)

Измерено през деня/ нощта

Съответствие

Измерителен контур на площадката на „Кодак График Комюникейшънс”АД – 8 пункта

56,2 ± 0,3 

12:40 ÷ 14:00 ч

да 

52,9 ± 0,3 

да 

54,3 ± 0,3 

да 

55,9 ± 0,3 

да 

53,2 ± 0,3 

да 

57,5 ± 0,3 

да 

57,2 ± 0,3 

да 

58,2 ± 0,3 

да 

Таблица 7. Опазване на подземните води


Показател

(единици)Точка на пробовземане

Концентрация в подземните води, съгласно КР

Еколог.праг / Праг на замрс.Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг

Съответствие

Водно ниво

m


Сондажен кладенец
16,80

Веднъж годишно
Температура

°С
15

Веднъж годишно
рН

рН-единици

7,78

Веднъж годишно
Разтворени вещества

mg/l

500 / 1000

406

Веднъж годишно

да

Амоний

mg/l

0,12 / 1,2

< 0,1

Веднъж годишно

да

Сулфати

mg/l

50 / 150

72,88

Веднъж годишно

да

Фосфати

mg/l

0,1 / 1

< 0,15

Веднъж годишно

да

Алуминий

µg/l

200 / 500

< 0,03

Веднъж годишно

да

Мед

µg/l

30 / 100

< 0,004

Веднъж годишно

да

Никел

µg/l

20 / 100

< 0,01

Веднъж годишно

да

Олово

µg/l

30 / 200

< 0,05

Веднъж годишно

да

Хром

µg/l

5 / 50

< 0,005

Веднъж годишно

да

Цинк

µg/l

200 / 1000

0,213

Веднъж годишно

да

Желязо

µg/l

50 / 200

< 0,03

Веднъж годишно

да

Нефтопродукти

µg/l

50 / 500

0,19

Веднъж годишно

да


Таблица 8. Опазване на почви


Показател

Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР

Пробовземна точка

Резултати от мониторингЧестота на мониторинг

Съответствие

няма
 
 

 


Таблица 9. Аварийни ситуации


Дата на инцидента

Описание на инцидента

Причини

Предприети действия

Планирани действияОргани, които са уведомени

няма
 
 

 Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР


Дата на оплакването или възражението

Приносител на оплакването

Причини

Предприети действия

Планирани действияОргани, които са уведомени

Няма оплаквания и възражения, свързани с дейността на предприятието
 
 

 


ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 138/2006 г на „Кодак График Комюникейшънс” АД.


Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица,
с изключение на информацията, класифицирана от „Кодак График Комюникейшънс” АД като поверителна.

Подпис: ........................... Дата: ..............................


Име на подписващия: ..............................................................
Длъжност в организацията: .......................................................................................
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница