Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №111/2006г. На "керамат"АД, гр. Каспичан цех каспичан за 2013 Гстраница3/13
Дата30.11.2018
Размер1.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

3.1. Използване на вода
Използването на вода (производствена и питейно-битова) на площадка Каспичан, става съгласно изискванията на Закона за водите и спазване на условията в него.

Използването на вода за производствени нужди става от собствен шахтов кладенец, за който има издадено Разрешително за водоползване от МОСВ, Басейнова дирекция “Черноморски район” – гр.Варна № 1196/03.10.2002г. С Решение № 519/09.10.2009г. на Директора на БДЧР е издадено ново Разрешително за водовземане № 2153 0067 / 09.10.2009г.

Водата за промишлени нужди се използва по няколко направления:


 • За навлажняване на суровината в процеса на подготовката ú за пресоване;

 • За обработка на мергелната глина на кариерата;

 • За оросяване на площадки и пътища за предотвратяване на неорганизирани емисии.

Използването на вода за питейно-битови нужди става чрез актуален договор за водоснабдяване с предприятие на водоснабдителната система на “ВиК” – гр.Шумен № 25/25.03.2008 год.

Съгласно Условие 8.1.3. от КР не трябва да се превишават количествата използвана вода за производствени нужди (вкл. охлаждане), от посочените в Таблица 8.1.3


Таблица 8.1.3

Инсталация

Количество свежа вода, m3/t

Количество свежа вода, m3

Инсталация за изработване на керамични продукти чрез изпичане – тухли, включваща Тунелна пещ

0,385

78 840

Поради настъпили промени в работата на инсталацията, състоящи се в замяна на вакуум помпата, работеща на воден флуид с такава работеща с автономна охлаждаща система на минерално масло, се намали реалният разход на вода в инсталацията по Условие 2. При подаване на документите за ново разрешително за водовземане се направиха реални разчети за потребност от промишлена вода и полученото ново разрешително е с годишен лимит от 57 200 м3, разпределени така: • За промишлени цели – до 40 550 м3/год.;

 • За охлаждане – до 16 650 м3/год.

Предвидените количества вода за охлаждане е за вакуум помпата с работен флуид вода (помпа ПВД 30), която е резервна за вакуум пресата и се използва при авария в помпата на маслен флуид.

Количеството използвана вода за производствени нужди (вкл. охлаждане) от шахтовия кладенец се отчита ежемесечно чрез измервателни устройства, обозначени в Приложения ІІ.4.1-1 и ІІ.4.1.2 от Заявлението и по монтирано измервателно устройство за отчитане разхода на промишлена вода за обработка на глината на кариерата, обозначено в Приложение II.4.1-2 от Заявлението. Приложение II.4.1-2 е приложено към доклада.

Наличието на едно разходомерно устройство, отчитащо общо употребената на площадката промишлена вода и лимитираният разход от 0,385 м3/т готова продукция, наложи монтиране на разходомерно устройство, отчитащо разхода на вода за работа на кариерата като част от общия разход. На 14.10.2009г. бе монтиран водомер с фабр.№ 05 00887, отчитащ водата за пълнене на резервоара за работа по обработка на глината на кариерата.

Изчисленията показват, че промишлената вода за обработка на глината на кариерата е съществена част от общия разход на площадката.

В таблицата по-долу е посочено реално употребеното количество вода за производствени нужди за работа на Инсталацията по Условие2 за 2013 г. след отчитане и приспадане водата употребена за кариерата. Произведената готова продукция за 2013 год. е 21 694 тона.


Годи-на

Източ-ник

Количество свежа вода за промишлени нужди, м3

(по показания на общия водомер)

От тях:

Количество свежа вода за охлаждане,

м3

Вода за производствени нужди, само за Инсталацията по Условие 2,

м3

Вода за обработка на глината на кариерата,

м3

2013

Шахтов кладе-нец

5598

0

3773

1825

* Вода за кариерата се отчита реално по разходомерно устройство .

Използването на вода се докладва в Таблица 3.1.Таблица 3.1.

Източник на вода

Годишно количество,

съгласно КР m3

Количество за единица продукт, съгласно КР m3/t

Използвано годишно количество

m3

Използвано количество за единица продукт

m3/t

Съответ-ствие

Шахтов кладенец

78 840

0,385

3773

0,1739

Да

В таблицата (Приложение 1) е направена оценка на съответствието на измерените водни количества с определените такива в условията на КР разходни норми, причините за несъответствията и предприетите коригиращи действия. От таблицата се вижда, че при отчитане на действителния разход на промишлена вода само за Инсталацията по Условие 2 няма несъответствие.Обобщение:

- брой извършени проверки: 12;

- брой установени несъответствия: 0;

- причини за несъответствието: 0;

- предприети коригиращи действия: 0.
В изпълнение на Условие 8.1.4. от КР, през 2013 год. са извършени 3 (три) проверки на съоръженията, изграждащи затворения оборотен цикъл за охлаждане на резервната вакуум-помпа, проверки на самите помпи (помпа PVL 540 на маслен флуид и помпа ПВД на воден флуид) и са съставени протоколи:

- Протокол № 1 / 14.05.2013 год. – Сменено масло, подменени филтри, състояние добро.

- Протокол № 2 / 16.07.2013 год. – При проверката не се констатирани неизправности.

- Протокол № 3 / 19.10.2012 год.-Резервния оборотен цикъл е в изправност.Фабриката работи в зимен режим.

При извършените три проверки не са констатирани несъответствия по работата и поддръжката на ваккум – помпите и съоръженията изграждащи резервния затворен оборотен цикъл.

Обобщение:

- брой извършени проверки: 3;

- брой установени несъответствия: 0;

- причини за несъответствията: 0;

- предприети коригиращи действия: 0.
В изпълнение на Условие 8.1.5. през 2013 год. са извършени 4(четири) проверки на водопроводите в цех Каспичан и са съставени протоколи :

- Протокол № 1 / 13.05.2013 год. При извършената проверката не бяха констатирани нередности

-Протокол № 2 / 15.07.2013 год. В помещението има подпочвена вода около 10 см.Водомера е в изправност и е пломбиран.

- Протокол № 3 / 16.09.Цеха работи. Водопровода е в изправност. Няма течове.

- Протокол № 4 / 11.11.2013г. Помещението е пълно с 10 см. подпочвена вода. Водомера е леко кондензирал и трудно се отчита.

Обобщение:

- брой извършени проверки: 4

- брой установени несъответствия: 0

- причини за несъответствията: 0

- предприети коригиращи действия: 0
3.2. Използване на енергия
При измерването на количествата използвана електроенергия се спазват както разпоредбите на действащото законодателство, така също и изискванията на ПР-СУОС 05.00. “Мониторинг и измерване”.

Измерването на използваната електроенергия за производствени нужди за площадката се извършва съгласно РИ СУОС 05.02.01-2007 и “Методика за изчисляване на консумираната електроенергия от инсталацията в “Керамат” АД цех Каспичан”, посредством следните измервателни устройства: • Тройно тарифен електромер тип МТ 830 “Искра” Словения – фабр. № 35647222 – обща изразходвана електроенергия.

Eлектромера е подменен с нов от енергийният доставчик “Е-ОН” с цел дистанционно отчитане на електроенергията.

 • Двойнотарифен електромер модел А4Y5Д, фабр. № 3883446 – изразходвана електроенергия - администрация.

Съгласно Методика за определяне на процесите, основен консуматор на електроенергия от инсталацията по Условие 2, за основен консуматор е определен участък ФОРМОВАНЕ.

Разработена е и се прилага РИ-СУОС 06.02.01, която определя реда и начина за оценка на съответствието на документираните количества консумирана електроенергия с количествата, разрешени в КР, установяване на причините за евентуалните документирани несъответствия, предприетите коригиращи действия и тяхното документиране.

Съгласно издаденото КР на “Керамат” АД №111/2006, общото количество консумирана електроенергия, използвана за производствена дейност, не трябва да надвишава следните количества:Наименование на инсталацията

Консумация на електроенергия, MWh/t

Инсталация за изработване на керамични продукти чрез изпичане – тухли, включваща Тунелна пещ, с капацитет 326,7 t / 24h

0,0578

Годишната консумация на електроенергия на инсталацията по Условие 2 за производството на единица продукт, е посочена в дадените по-долу таблици и е резултат от прилагане на РИ СУОС 05.02.01-2007 и “Методика за изчисляване на консумираната електроенергия от инсталацията в “Керамат” АД. Разбивката по месеци е представена в обобщаващата таблица към т.3.
година

Произведена продукция

Използвана електроенергия, MWh/у

брой

тона

Общо на пло-щадката по фактури

От нея за Инсталацията по Условие 2

2013

4 762 000

21 694

12547.7

887.738

Действителният разход на електроенергия на площадката по фактури е значително по-голям и се дължи на неритмичната работа на Инсталацията по Условие 2 през годината. Честите спирания и продължителни престои вдигат дела на постоянните цехови разходи и разхода на ел.енергия на звената от съпътстващи дейности – работилници, складове, улично осветление, административна сграда.

Консумацията на енергия за Инсталацията по Условие 2 се докладва в таблица 3.2.

Таблица 3.2.


Електроенергия

2013г.

MWh/y

Количество за единица продукт, съгласно КР, MWh/t

Използвано количество за единица продукт, MWh/t

Съответствие

887.738

0,0578

0,04092

Да

В изпълнение на Условие 8.2.2.1. са въведени дневници за ежемесечно отчитане на електроенергията по монтираните електромери от 01.08.2006 год. По този начин стриктното прилагане на РИ СУОС 05.02.01-2007 (“Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на количествата електроенергия”) води до по-коректно изчисляване на електроенергията за производствени нужди.


Обобщение:

- брой извършени проверки: 12;

- брой установени несъответствия: 0;

- причини за несъответствието: 0;

- предприети коригиращи действия: 0.
В изпълнение на Условие 8.2.2.3. е разработена е и се прилага РИ-СУОС 04.02.01, която определя реда и начина за експлоатация и поддръжка на електропреобразувателните части на технологичното оборудване, основен консуматор на електроенергия в Инсталация за изработване на керамични продукти чрез изпичане – тухли и да документира резултатите от изпълнението й. Разработен е и е утвърден План-график за 2013г за проверка на електропреобразувателни съоръжения в “Керамат”АД – цех Каспичан.

Направени са 16 бр.проверки за състоянието на електропреобразувателните съоръжения и са съставени 16 броя протоколи. Не са констатирани неизправности на ел.съоръженията.


Обобщение:

- брой извършени проверки: 16

- брой съставени констативни протоколи: 16

- брой установени несъответствия: 0

- причини за несъответствията: 0

- предприети коригиращи действия: 03.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива
Във връзка с използваните количества суровини, спомагателни материали и горива при работа на инсталацията по Условие 2, “Керамат” АД, цех Каспичан има разработени работни инструкции към условията от КР (РИ - СУОС 04.03.01, РИ-СУОС 04.04.01, РИ-СУОС 05.03.01, РИ-СУОС 06.03.01, РИ-СУОС 06.04.01.)

Тези инструкции задължително определят:  • реда и начина за измерване/изчисляване на използваните количества суровини и горива (Условие 8.3.2.1.);

  • оценка на съответствието на измерените/изчислените количества суровини и горива (Условие 8.3.2.2.)

  • определят реда и начина за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на суровини и горива с експлоатационните изисквания (Условие 8.3.4.4.).

  • поддръжка на резервоара за дизелово гориво и обваловката към него (Условие 8.3.4.2.1.)

Използваните суровини, спомагателни материали и горива по месеци за 2013г. са дадени таблицата към т.3 и Таблици 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3. на база произведена продукция за 2013г.–21 694 тона.Таблица 3.3.1.

Суровини

Годишно количество, съгласно КР [t/y]

Количество за единица продукт, съгласно КР [t/t продукт]

Употребено годишно количество [t]

Количество за единица продукт

[t/t продукт]

Съответствие,

Да/Не

Глина(сухо вещество)

84 588

1,28

26 033

1,20

Да


Таблица 3.3.2

Спомагателни материали

Годишно количество, съгласно КР [t/y]

Количество за единица продукт, съгласно КР [t/t продукт]

Употребено годишно количество [t]

Количество за единица продукт

[t/t продукт]

Съответствие

Да / Не

няма

-

-

-

-

-

С актуализираното с Решение № 111-НО-ИО-А1/2009г. Комплексно разрешително се променят Условие 8.3.1.1. и Условие 8.3.1.2. по отношение суровини и горива и разходните норми за тях. Поради неудобство при изчисляване на въглищния шлам като суровина и като гориво, шламът бе отнесен изцяло към горивата без промяна на общата разходна норма. В таблицата за горивата бе добавен ново за инсталацията гориво петролен кокс.Таблица 3.3.3

Горива

Годишно количество, съгласно КР [t/y]

Количество за единица про-дукт, съгласно КР [t/t продукт]

Употребено годишно количество [t]

Количество за единица продукт

[t/t продукт]

Съответс-твие

Да / Не

Въглища / петролен кокс

5 320 /

4 726


0,0806 /

0,0716


2228/

50

0,1027/

0,0023


Не*/Да

Въглищен шлам

16 643

0,252

1771

0,0816

Да

Брикетна пепел

420

0,007

0

0

Да

*-При направените ежемесечни оценки на съответствието на консумираните суровини и горива за 2013 год., са установени завишения на индивидуалните разходни коефициенти само на въглища.

Основен проблем през изминалите досега години бяха несъответствията във връзка с разхода на въглища за единица продукт, което се получава от използването на нискокачествени, но евтини въглища. Както виждаме само коефициента е малко надвишен , но количеството съгласно КР t/y не е. При влагането на по-висококачествен шлам в глиногоривката се снижи и неговия специфичен разход.

Във връзка с изпълнение на Условие 8.3.3. от КР, в таблиците по-долу са дадени производството на готова продукция, месечните консумации на суровини и горива и оценка на съответствието на количествата използвани суровини и горива с определените такива в КР.

Таблица м.януари 2013г.

Суровини и горива

Количество за единица продукт, съгласно КР

[t/t продукт]

Употребено количество за месеца, [t]

Произведена продукция, [t]


Изчислено количество за единица продукт

[t/t продукт]

Съответ

ствие

Да / Не

Глина

1,28

0

0

0

Да

Въглища / петролен кокс

0,0806 /

0,0716


0

0

0

Да

Въглищен шлам

0,252

0

0

0

Да

Брикетна пепел

0,007

0

0

0

Да

Таблица м. февруари 2013г.

Суровини и горива

Количество за единица продукт, съгласно КР

[t/t продукт]

Употребено количество за месеца, [t]

Произведена продукция, [t]


Изчислено количество за единица продукт

[t/t продукт]

Съответ

ствие

Да / Не

Глина

1,28

0

0

0

Да

Въглища / петролен кокс

0,0806 /

0,0716


0

0

0

Да

Въглищен шлам

0,252

0

0

0

Да

Брикетна пепел

0,007

0

0

0

Да

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница