Доклад за изпълнение на дейностите, за които е представено комплексно разрешително утвърдена със Заповед № рд-806/31. 10. 2006 г на Министъра на околната среда и водитеДата01.08.2018
Размер142.85 Kb.
ТипДоклад
3.1 Увод

Въведение


На 16.03.2005 г., на основание чл. 120 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 16, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за издаване на комплексни разрешителни за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи промишлени инсталации и съоръжения (ПМС №62/12.03.2003 г.) от страна на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) беше подписано Комплексно разрешително № 29/2005 г. на „АДФ България” ЕООД гр. Първомай за изграждане и експлоатация на следните инсталации и съоръжения:


Инсталация „Изпиране на вълна” (т.6.2 от Приложение 4 на ЗООС)

Настоящият Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително се изготвя в изпълнение на чл. 125 т.5 от ЗООС. Той е изготвен съгласно изискванията на „Методика за реда и начина за контрол на комплексното разрешително и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е представено комплексно разрешително” утвърдена със Заповед № РД-806/31.10.2006 г. на Министъра на околната среда и водите.


През 2006 г. Инсталация „Изпиране на вълна”, която попада в обхвата на точка 6.2 от Приложение 4 на ЗООС и за която е издадено Комплексно разрешително №29/2005 г. не е въведена в експлоатация, но в настоящия доклад ще бъде представена информация и за нея, тъй като през годината бяха осъществени комплексни изпитания на инсталацията в експлоатационни условия.
Настоящият доклад предоставя информация и за инсталациите, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС и които са въведени в експлоатация от 2003 г. Те са:


 • Инсталация „Кардиране и разчесване”

 • Инсталация „Пакетиране”

 • Котелна инсталация за битови нужди – 1250 kW

Уводна част на годишния доклад
1. Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително (КР)
Инсталация „Изпиране на вълна” (т. 6.2 от Приложение 4 на ЗООС)

 • подгряване на сурова вълна

 • изпиране


2. Адрес по местонахождение на инсталацията:
Обл. Пловдивска, Община Първомай, 4270 Първомай, ул. „Княз Борис І” № 80

Основната площадка на “АДФ БЪЛГАРИЯ” ЕООД е разположена в гр.Дебър в местността “Каба Каладж.Чаир” върху собствен терен. Теренът е равнинен и е на приблизителна кота 135м. Други населени места намиращи се в близост до Дружеството са: • с. Татарево – на около 7 км западно;

 • с. Поройна – на около 10 км югозападно;

 • с. Бяла река – на около 9 км източно;

 • с. Градина – около 8 км в северно;


3. Регистрационен номер на КР:
29/2005

4. Дата на подписване на КР:
16.03.2005 г.
5. Дата на влизане в сила:
30.06.2005 г.
6. Оператор на инсталацията (притежател на разрешителното):
„АДФ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Първомай
7. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика / оператора:
гр. Първомай, ул. „Княз Борис І” №80, 4270 Първомай

телефон, факс, електронна поща:

032/ 607410, факс 032/ 607420, e-mail: adfbg@dewavrin.com8. Лица за контакти:
Павел Пандърски – еколог


9. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти:
гр. Пловдив, ул. „Света Петка” № 16, 032 / 607 417, ppandarski@dewavrin-bg.com
10. Описание на всяка от дейностите извършвани на площадката
Основните процеси, обхващащи дейността на предприятието са следните:


 • Получаване на суровата вълна;

 • Подготовка на суровата вълна за изпиране;

 • Изпиране;

 • Сушене;

 • Пречистване на отпадъчните води;

 • Кардиране и изтегляне на вълната;

 • Разчесване и изтегляне на вълната;

 • Оформяне на връзки по 10 кг;

 • Опаковане на вълната;

 • Складиране и експедиция.

А. Получаване на суровата вълна

Суровата вълна се доставя основно от Австралия, Нова Зеландия, Южна Америка и Южна Африка. Суровината пристига на бали с тегло 300-450 кг, като балите са опаковани с тъкан (чували) от полиамид, стегнати с метални опаковъчни ленти. Балите се разтоварват и съхраняват в склад за сурова вълна. Товаро-разтоварните работи и транспортирането на вълната между отделните помещения се извършва с помощта на специални мотокари.
Б. Подготовка на суровата вълна за изпиране

Балите с вълна се загряват в камери при температура 60-70С в продължение на 10 до 48 часа, в зависимост от сезонната температура. При по-студено време е необходимо по-продължително подгряване. Предвидени са две камери за подгряване на вълната, като всяка една е с площ 225 м2 и побира 220 бали. Подгряването се извършва чрез горелки на природен газ, като всяка камера е снабдена с по една горелка.

Подгретите бали се подреждат на площадка преди линията за изпиране, където се освобождават от металните връзки (ленти). Извършва се и оглед за качеството на суровината и избор на най-подходящите параметри на линията за изпиране.
В. Изпиране

Процесът на изпиране се извършва посредством автоматична поточна линия, която се състои от: • зареждаща машина с приемен бункер;

 • машина за първоначално разчепкване, осигуряващо равномерно подаване и премахване на тежките фракции;

 • лентов транспортьор;

 • първа вана с шест утаечни зони (конуси) за отделяне на потта и пръстта чрез потапяне на вълната във вода;

 • втора, трета и четвърта вана за отделяне на мазните вещества при температура на водата 62С, с помощта на детергент от типа на мастните оксиетиленови алкохоли;

 • пета вана с четири конуса и температура на водата 45С, в която се извършва изплакване;

 • шеста вана с шест конуса и температура на водата 45С, в която се извършва изплакване;

В края на всяка вана е монтирана изцеждаща преса с ролки, между които преминава вълната.

Балите със суровата вълна се разкъсват и посредством мотокар съдържанието им се изсипва в приемния бункер на зареждащата машина. Опаковките, представляващи платна от полиамид (чували) се подават към машина, намираща се в страни от линията за изпиране, която с помощта на преса намалява техния обем и ги балира.

От зареждащата машина посредством подаващо устройство, суровината постъпва в машината за първоначално разчепкване, където вълната първоначално се обработва с цел отделяне на едри отпадъци, като пръст, растителни остатъци и др. С лентов транспортьор вълната се подава равномерно към ваните за изпиране. В първата вана вълната се потапя във вода със стайна температура, при което се разтварят потта и пръстта. След това вълната постъпва последователно във втора, трета и четвърта вана с температура на водата в тях 62С. В тези вани се добавят детергенти (перилни препарати) и се извършва същинското изпиране. След това вълната се изплаква последователно в пета и шеста вана, където в противоток се подава вода с температура 45С.

Линията е автоматична с компютъризирано управление, което позволява дозиране на водата и детергента в зависимост от подаденото количество суровина. За подгряване на водата и поддържане на желаните температури, към всяка вана е предвидено горивно устройство, използващо природен газ. Автоматично се поддържат зададените температури във ваните, както и циклите за източване и доливане на вода, за поддържане качеството й в оптимални граници.


Г. Сушене

Неразделна част от линията за изпиране е сушилнята, състояща се от две последователни камери (сешоари), първата снабдена с три горелки и температура на сушене 120С, а втората с една горелка и температура на сушене 65С. Процесът на сушене е необходим с цел намаляване влажността на изпраната вълна от 42-44% до 8-11%. Сушенето се осъществява чрез влизане на мократа вълна в контакт с топъл въздух. Сушилнята се състои от: първи сешоар; подаващо устройство между сешоарите; втори сешоар; свързваща хоризонтална транспортна лента; тупачка с шест барабана за по-добро оформяне на вълната преди кардирането и за премахване на фините частици (прах). В самия край на линията вълната се кондиционира с антистатично масло с цел подобряване характеристиките й преди следващите етапи на преработка.


Д. Пречистване на отпадъчните води

Отпадъчните води от втора, трета и четвърта вана от линията за изпиране се събират и преминават последователно през филтър за улавяне на влакна и хидроциклон за отделяне на пясък. След това водата преминава през първа центрофуга за отделяне на мазнините. Отделените мазнини се разреждат с гореща вода и постъпват във втора центрофуга, където се отделят от водата в концентриран вид. Отпадъчните води с влакната от филтъра, пясъка от хидроциклона и водите от двете центрофуги се събират и отвеждат в резервоар 20 м3 оборудван с бъркалка, разположен на площадка извън основния корпус. В същия резервоар посредством канал по дължината на линията за изпиране, директно постъпват отпадъчните води от първа, пета и шеста вана, както и води от евентуални течове, измиване на машините и пода. От събирателния резервоар посредством две помпи (работна и резервна) водата се подава към филтър за улавяне на фините влакна и се събира в друг резервоар с обем 80 м3 съоръжен с две бъркалки, за избягване утаяването на пясъка. Двата резервоара (20 м3 и 80 м3) са оборудвани със системи за звуково известяване при достигане на максималните водни нива в тях. Сигналът се подава в контролния център на линията за изпиране. От резервоара 80 м3 посредством две помпи (работна и резервна) водите се насочват към резервоар R00 с обем 15 м3, намиращ се в изпарителната инсталация. От него водата преминава през хидроциклон за отделяне на твърдата фаза. Водата от хидроциклона постъпва в два резервоара R0’ и R0”, всеки с обем 100 м3, разположени в близост до сградата на изпарителната инсталация. От тези резервоари водата се подава в изпарителя. Общият съхраняван обем на отпадъчните води от линията за изпиране на вълната възлиза на 315 м3 (20+80+15+100+100). Този обем се равнява на количеството отпадъчни води, генерирани за един ден. По този начин в случай на авария се осигурява едно денонощие за нейното отстраняване, без да се налага спиране на работния процес. В случай на сериозна авария може да бъде използван и обемът на източната секция на бившия утаител, възлизащ на 150 м3. Твърдата фаза от хидроциклона посредством шнек се събира в резервоар R02 с обем 35 м3, предназначен за съхраняване на мастния концентрат. По този начин пясъка се смесва с мазния концентрат след изпарителя и се третира с негасена вар на специална площадка. В резултат се получава твърда суха маса (калиево-калциев тор), която се складира в покрито хале недалеч от сградата на изпарителната станция. Във Франция и в други страни, в които компанията има действащи заводи, този продукт е с доказани качества за наторяване на земеделски земи и се изкупува от местни фермери. Има извършени анализи на този органичен тор и предстои намиране на пазар за неговата реализация.

Водата от резервоари R0’ и R0” преминава през изпарител, след което се кондензира и постъпва в резервоар R03, преминава през озонатор и накрая се събира в два резервоара, всеки с обем 40 м3. От тези резервоари озонираната вода се подава като прясна към първа и шеста вана на линията за изпиране. При надвишаване обема на двата резервоара за озонирана вода, излишъкът се насочва към открит резервоар (западната секция на бивш утаител) с обем 450 м3. В последствие водата от този резервоар се подава като прясна към първа и шеста вана на линията за изпиране.След охлаждане на водата със студен въздух има монтиран биофилтър с цел ликвидиране на неприятните миризми.
Е. Кардиране и изтегляне на вълната

След линията за изпиране посредством пневмотранспорт, вълната се подава в инсталацията за кардиране към четири товарачни машини с непрекъснат поток. Излишъкът от вълната се събира в междинен склад, който е затворен от всички страни и разделен на четири отделни секции. Чрез товарачните машини се регулира непрекъснатия равномерен поток на влакната, както и подаването на влакнестата маса към всяка кардираща машина.

Кардиращите машини ориентират влакната в една посока, както и ги разделят едно от друго. При процеса от вълната се отделят част от растителните остатъци (бутрак, сламки), оформя се широка лента от вълна, която на изхода от машините се стеснява и постъпва в машини за автоматично пълнене. Те навиват непрекъснатата лента от вълна в цилиндрични съдове, които се отправят към машините за разчесване. Отпадъчните продукти от кардиращите машини се събират централизирано по пневматичен път.

Участъкът с кардиращите машини е съоръжен с: • 8 вентилатора тип “Мартел”;

 • 2 вентилатора система VDB с въздухоразпределение и захващане.

Подробно описание на тези системи са дадени в точка 5 от Заявлението.
Ж. Разчесване и изтегляне на вълната

Цилиндричните кошове от кардиращите машини се пренасят ръчно до изтеглящите машини. Подготовката за разчесване се осъществява с три изтеглящи машини за първа обработка, три изтеглящи машини за втора обработка и четири изтеглящи машини за трета обработка. Процесът се състои в простиране на влакната върху изтеглящите машини. Целта на операцията е да се насочат в една посока максимално всички влакна, за да се получи възможно най-равномерна лента при спазване на зададено тегло и влажност. Провеждат се три обработки на влакното, като машините за третата обработка имат саморегулатор за изправяне на неравностите и за оформяне на равномерен външен вид и тегло на влакното.

Разчесването се извършва с 39 разресващи машини. Това е последната операция при почистването на вълната. С тази операция се постига: сортиране на влакната, т.е. премахване на късите влакна, като се спазва средната дължина на косъма; премахване на последните растителни остатъци, топчета и дефекти по влакното; отвеждане по пневматичен път на растителните отпадъци и дреба. В този участък има изградени 2 системи за пречистване на замърсен въздух – първата (тип “Мартел”) е за пречистване на въздуха от помещението, посредством 8 филтъра, от където се връща в помещението или се изпуска в атмосферата (предимно през лятото за охлаждане на температурата); втората система е за пречистване на въздуха за транспорт на влакна, растителни остатъци и прах, като отпадъци от машините за разчесване. Пречистването става през филтри за улавяне на влакна и след това въздуха преминава през барабанни филтри за улавяне на праховите частици. После пречистеният въздух се изпуска обратно в работното помещение. Няма изпускане на емисии в атмосферата от този поток.
З. Оформяне на връзки по 10 кг

Довършителната обработка се извършва от три машини за първа довършителна обработка и четири машини за втора довършителна обработка. От тях излиза вълнена лента, постъпваща в кош с вградена преса и оформяща вълната на връзки по 10 кг. Извършва се и лабораторен контрол на качеството на готовия продукт, който се състои в проверка на: тегло на линеен метър, неравност на лентата, остатъци от растителни материи, наличие на топчета и дефекти, средна дължина на влакната, тънкост, колориметрия, влага, съдържание на мазнини, рН, наличие на черни и червеникави влакна.


И. Опаковане на вълната (бали по 600 кг)

Оформените връзки от вълна се балират от хидравлична преса (300 т) на бали по 600 кг. Балите се опаковат в торби от полиетилен и се стягат със стоманени телове.


К. Складиране и експедиция

Оформените бали с готова продукция се транспортират с мотокар и складират върху палети в склада за готова продукция. Готовата продукция се товари на транспортните средства с мотокари чрез саморегулираща се рампа.

Всяко производство и инсталация, както и вида, и употребата на постъпващите суровини, химикали, вода и енергия са представени като технологични блок-схеми по-долу. Те съдържат и данни за емисиите на вредни вещества, изпускани от инсталацията в атмосферния въздух и отпадъчните води, както и за генерираните отпадъци.

11. Производствен капацитет на инсталациите
Максимален капацитет на:

Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС

1. Инсталация „Изпиране на вълна” – 16 500 t/y (45.2 t/d)


 • подгряване на сурова вълна

 • изпиране


Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС

 1. Инсталация „Кардиране и разчесване”

 2. Инсталация „Пакетиране”

 3. Котелна инсталация за битови нужди – 1250 kW

През 2006 г. инсталация „Изпиране на вълна” не е въведена в експлоатация. Годишното количество произведена продукция за 2006 г. е формирано по време на комплексните изпитания за държавно приемане на инсталацията.Количество произведена продукция за инсталация „Изпиране на вълна” за 2006 г. – 12 556,25 т (34,40 t/d).

12. Организационна структура на предприятието отнасяща се до управлението на околната среда


Име

Заемана длъжност

Отговорности

Задължения по управление на околната среда

Оливие Трека

Управител – техническа част и производство

Технически контрол на функционирането на инсталациите в предприятието

- Контрол на дейностите по управление на околната среда

- Утвърждава документи по управление на околното среда

- Назначаване на коригиращи действия

- Информиране на контролни органи и местни властиСтефано Капио

Управител – административна част и финанси

Административен и финансов контрол на предприятието

- Контрол на дейностите по управление на околната среда

- Утвърждава документи по управление на околното среда

- Назначаване на коригиращи действия

- Информиране на контролни органи и местни властиПавел Пандърски

Главен еколог

Отговорник на всички дейности свързани с околната среда.

- Координиране на дейностите по управление на околната среда

- Провеждане на инструктажи и актуализиране на инструкции

- Проверка на съответствие с екологичното законодателство и условията на КР

- Актуализира и поддържа основния набор документи по околна среда

- Наблюдение на емисионните и технически показатели

- Провеждане на мониторинг на фактори на околната среда

- Формулиране на причините за установените несъответствия

- Управление на дейностите по отпадъцитеЕрик Енделикато

Завеждащ цех за дране на вълна

Осигуряване на производство по зададени параметри

Контрол на производствения процес

Определяне на несъответствията и назначаване на коригиращи действияСтефан Броняр

Завеждащ цех за пране на вълна

Осигуряване на производство по зададени параметри и поддръжка

Контрол и поддръжка на техническото състояние на инсталациите

Действия за предотвратяване и ограничаване на последствията от БАКГрегори Домен

Завеждащ цех за пране на вълна- поддръжка

Осигуряване на производство по зададени параметри

Поддръжка линия за пране и центрофугиКонтрол на производствения процес

Определяне на несъответствията и назначаване на коригиращи действия Правилна поддръжка на оборотни охлаждащи системиФредерик Каленер

Поддръжка и контрол на изпарителна инсталация

Оптимално функциониране на пречиствателна станция

Поддръжка топлопреносна мрежаКонтрол на качеството на пречистените води

Контрол на използвани количества води, енергия, суровини и гориваКонстантин Константинов
Николай Семов
Милен Стайков
Иван Кабаджов
Мариян Пешев

Началник смени и звена


Организиране и провеждане на производствения процес

Осигуряване на функциниране на инсталациите по зададени параметри съобразени с екологично законодателсво и КР

Прилагане на технологични инструкции и инструкции по околна среда


Изготвена е Програма за екологично обучение и осъзнаване на „АДФ България” ЕООД.Програма е разработена съгласно Условие 5.2. от Комплексно Разрешително № 29/2005 г. на “АДФ БЪЛГАРИЯ” ЕООД. Програмата за екологично обучение и осъзнаване на “АДФ БЪЛГАРИЯ” ЕООД е базов документ, който чрез анализ и оценка на съществуващото положение (при експлоатация на завода), формулира проблемите, целите, начините за постигането им и плана за действие с необходимите организационни и образователни подходи. Тя определя политиката на Дружеството за извършване на действия по увеличаване на информираността и осъзнаването на служителите на“АДФ БЪЛГАРИЯ” ЕООД по проблеми свързани с опазването на околната среда.

13. РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията
РИОСВ – Пловдив

гр. Пловдив, 4000

бул. „Марица” №122
14. Басейнова дирекция на чиято територия е разположена инсталацията
Басейнова Дирекция

Източнобеломорски район с център Пловдив

гр. Пловдив, 4000

ул. „Булаир” №26
Каталог: eea -> main-site
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Решение №400-Н0-И0-А0-тг1/28. 05. 2011 г., актуализирано с Решение №400-Н0-И0-А1-тг-1/15. 12. 2011 г. Отчетен период
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 г
main-site -> Решение №116-Н0-И0-А1/2008 г на Министъра на околната среда и водите Отчетен период : Стара Загора, март 2011 г
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Технически изисквания


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница