Доклад за изпълнението на Плана за действие за равните възможности на хората с увреждания 2010 2011 г


Оперативна цел 2. „Промяна на модела на грижа за деца с увреждания от настаняването им в специализирани институции към грижи в семейна среда”страница2/5
Дата09.08.2018
Размер346.5 Kb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5

Оперативна цел 2. „Промяна на модела на грижа за деца с увреждания от настаняването им в специализирани институции към грижи в семейна среда”.
За разширяване обхвата на предоставяните услуги осигуряващи дневни грижи за деца с увреждания през 2011 година председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) е издал 6 лиценза за предоставяне на социалната услуга „Дневен център за деца с увреждания” (ДЦДУ) за предоставяне на дневна и седмична грижа на децата в общността.

Във връзка с предоставяне на услуги за родители на деца с увреждания, с цел подкрепа за отглеждане на детето в семейството през 2011 година са разкрити 5 мобилни центъра за работа с деца и 21 Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца. Продължава предоставянето на услуги за родители на деца с увреждания с цел осигуряване на подкрепа. През 2011 г. 21 организации са получили лиценз от Държавната агенция за закрила на детето за предоставяне на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца”, 9 организации за предоставяне на социалната услуга „Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца”, 3 за услугата „Социален асистент за деца”, 2 броя за услугата „Домашен помощник” и 1 за „Личен асистент на деца”.

Продължава и процесът на преструктуриране на институциите за деца с увреждания. Разработена е Визия за деинституционализация на децата в България. Проведени са обучения и е оказана методическа помощ на регионалните екипи, ангажирани с разработването на институционални проекти за реформиране и преструктуриране и на плановете за закриване на институциите за деца.

През 2011 г. продължава изпълнението на проект ”Детство за всички” насочен към децата с увреждания над 3 г. от Домове за медико социални грижи за деца (ДМСГД) и децата и младежите от Дом за деца с умствена изостаналост (ДДУИ)/ Дом за деца и младежи с умствена изостаналост (ДДМУИ) до окончателното им извеждане в семейна или близка до семейната среда. Сформирани са и действат 28 регионални екипа по деинституционализация с общо 189 специалисти, представители на избраните общини, Регионална дирекция „Социално подпомагане”/ РДСП/, Регионална здравна инспекция (РЗИ), Регионален инспекторат по образованието (РИО) и местните координатори по проекта в съответната област, които гарантират изпълнението на проекта на областно ниво.

Екипите изпълняват три основни функции:


  • инициират актуализирането на областните стратегии и общинските планове за развитие в частта им, отнасяща се до услуги за деца;

  • подпомагат методически общинските власти при създаването и развитието на новите социални услуги в съответствие със специфичната местна ситуация;

  • подпомагат процеса на интегриране на децата в новата среда и достъпа им до необходимите здравни и образователни услуги.

Оценени са 1797 деца/младежи, като за всяко от тях са препоръчани резидентни и съпътстващи услуги. Оценките на децата са изготвени от предварително обучени мултидисциплинарни екипи, в които са включени общо 238 специалисти – 111 социални работници от отделите за закрила на детето към Агенция за социално подпомагане (АСП), 28 лекари от Регионалните центрове по здравеопазване, по един представител на 55-те институции, 24 координатори по проекта „Детство за всички”, 3-ма национални консултанти, 17 консултанти на Фондация „ЛУМОС”. По направените конкретни препоръки за децата/младежите е съставена Национална карта на услугите – нови резидентни и съпътстващи услуги. Планирани са общо 2 076 места в резидентен тип услуги от 149 Центъра за настаняване от семеен тип и 36 Защитени жилища в 62 населени места от градските агломерации и 18 населени места от селските райони. Планирано е още разкриването на 37 Дневни центъра и 34 Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца. Съгласно картата новата социална инфраструктура предстои да бъде изградена в 81 общини на територията на България: 62 общини от градските агломерационни ареали и 19 общини от селските райони.

По изпълнение на инвестиционния компонент на проекта са подготвени проектни предложения на общините с допустими дейности: изграждане на центрове за настаняване от семеен тип и прилежащото им дворно пространство; изграждане, ремонт, реконструкция, обновяване на сграден фонд за защитено жилище; внедряване на мерки за енергийна ефективност; внедряване на инсталации/съоръжения за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници; доставка на подходящо оборудване и обзавеждане за горепосочените сгради/помещения, свързано с предоставянето на съответните резидентни и социални услуги.

До първия краен срок са подадени 26 проектни предложения от целевите общини. Работата на оценителната комисия приключи през м. октомври 2011 година и са сключени 25 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

През 2011 г. са проведени 142 сесии по интензивно общуване с 308 деца и младежи от 20 ДДУИ. Изработени са препоръки за храненето на 186 деца/ младежи. Подобрен е достъпът и качеството до здравна грижа – в домовете за деца са осъществени над 3 000 прегледа, направени са 1 042 консултации със специалисти и са проведени 1 149 изследвания, променена е диагнозата на 91 деца/ младежи, подобрено е състоянието на 64 деца/ младежи. Проучени са желанията и възможностите на семействата да поддържат контакт с детето си. Към края на 2011 г. са проведени 1 217 изследвания на родители/роднини, анализирани са данните от изследвания за 436 деца/младежи.

Във връзка с осъществяването на мониторинг и контрол върху спазването на правата на децата с увреждания и на стандартите за социални услуги за деца в специализираните институции, през отчетния период са извършени 10 /десет/ проверки по сигнал за спазване на стандартите за социални услуги за деца. Проверявано е съответствието на услугата със Стандартите от Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца (НКССУД). Констатирани са документални пропуски при съставянето на задължителната документация, разработването на процедури, водене на досиета на децата и съставяне на планове за грижи. Установени са и не добри материални условия на сградите на институциите.

В 23-те специализирани институции за деца с умствена изостаналост, един Дом за деца с физически увреждания /ДДФУ/ и в ДМСГД – гр. Плевен, през отчетния период ДАЗД извършва две планови проверки: в периода м. април – м. юли 2011 г. с цел проследяване спазването на правата на детето и на нормативната уредба, регламентираща медицинското обслужване, режима на хранене, санитарно-хигиенните изисквания, а в периода м. юли – м. октомври 2011 г. с цел проследяване изпълнението на дадените задължителни предписания от предходните проверки. Проверките са и по разпореждане на Върховна административна прокуратура (ВАП). Констатирано е, че в посочените институции са проведени обучения и сесии по интензивно общуване, прием на храни и течности на настанени деца и младежи по метода на Кат Ървин с цел да се подобри качеството на грижа за децата и младежите, които не се хранят и не приемат течности самостоятелно, както и децата със затруднена комуникация. Част от персонала на домовете е обучен в метода „Интензивно общуване”, който дава възможност за подобряване на комуникацията и въздействие върху поведението на деца със специфични проблеми в общуването. В резултат на тези мерки при значителен брой деца е констатирана промяна в положителна посока – промяна на начина на хранене от легнало в седнало положение; от легло в стол и на маса, заедно с другите деца и младежи; от хранене с биберон на хранене с лъжица, включително с опити за самостоятелно хранене. Дадените за децата и младежите препоръки за медицинското обслужване, оказаните медицински грижи и хранителния режим като цяло се изпълняват от персонала на специализираните институции. В следствие на реализацията на Проект „Детство за всички” по отношение на грижата за децата и в частност за децата в критично състояние са въведени значителни промени, свързани с подхода при хранене, общуване и подобряване на медицинската грижа.

През 2011 г. са разкрити четири Дневни центъра за деца с увреждания с общ капацитет 62 места. Центровете предоставят дневна грижа за деца с увреждания. Разкрити са следните социални услуги за деца в общността: Дневен център за деца с увреждания /ДЦДУ/ – 4 броя с капацитет 62 места, Център за обществена подкрепа /ЦОП/ – 11 броя с капацитет 380 места, Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ – 7 броя с капацитет 205 места. В Центровете за обществена подкрепа се предоставят услуги, свързани с превенция на изоставянето, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск. В разкритите седем ЦСРИ се предоставят услуги, свързани с извършване на рехабилитация на деца с увреждания, социално-правни консултации на семействата на деца с увреждания, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване на деца с увреждания. В новоразкритите 4 ДЦДУ, деца с увреждания ползват почасови и дневни услуги – рехабилитация, психологическа и логопедична подкрепа, педагогически услуги. Финансовата подкрепа се осъществява по програма „Закрила на детето чрез преход от институционални грижи към алтернативни грижи в семейна среда”. Целта на програмата е оказване на финансова подкрепа на семействата и е в съответствие и изпълнение на принципите на закрила – отглеждане на децата в семейна среда. Финансовата подкрепа е част от работата по превенция на изоставянето, реинтеграция, настаняване на деца в семейства на роднини и близки и средства за услугата приемна грижа. За настанените в семейството на роднини или близки, или в приемно семейство деца със специални потребности, констатирани от компетентните органи, които получават месечна помощ, към помощта или паричните средства се отпуска добавка в размер на 75 на сто от гарантирания минимален доход, независимо от дохода на семейството. С цел превенция на изоставянето на деца с увреждания в специализирани институции се предприемат следните стъпки, насочени към детето и неговото семейство: насочване към социална услуга, оказване на финансова подкрепа, социално-консултативна и психологическа работа със семейството, проучване възможностите на роднини и близки, търсене на подходящо приемно семейство.

На територията на страната към 31.12.2011 г. функционират следните социални услуги в общността, предоставящи услуги за деца с увреждания и техните семейства:  • Дневен център за деца с увреждания – 68 броя с капацитет 1 806 места, в т.ч. 5 ДЦДУ седмична грижа с капацитет 108 места,

  • Дневен център за деца и възрастни с увреждания – 7 броя с капацитет 378 места, Център за социална рехабилитация и интеграция за деца – 23 броя с капацитет 928 места,

  • Център за обществена подкрепа – 71 броя с капацитет 3 276 места.

Приетият от Министерски съвет на 24.11.2010 г. План за действие към Националната стратегия ”Визия за деинституционализацията на децата в Република България” осигурява конкретните мерки, отговорните институции, времевия обхват и индикативно определените необходими финансови ресурси за постигане на целите на Националната стратегия.

През 2011 г. са издадени 20 указателни писма до дирекциите „Социално подпомагане”, с цел оказване на методическа подкрепа при работа по случаи на деца в риск, в т.ч. и за деца с увреждания. Широк кръг от специалисти – представители на НПО, на общински администрации, доставчици на социалната услуга ЦОП, представители на МТСП и ДАЗД разработиха Методика за условията и начина на предоставяне на социалните услуги в Център за обществена подкрепа. Методиката е утвърдена от председателя на ДАЗД и изпълнителния директор на АСП и е разпространена сред доставчиците на социални услуги за деца.

През 2011 г. по ОП РЧР в процес на изпълнение са няколко схеми, насочени към ускоряване процеса на деинституционализация на децата с увреждания.

Схема „За по-добро бъдеще на децата” е с продължителност от 2008 г. до 2011 г. и бюджет 8.7 милиона лева. По нея са подкрепени 43 доставчици на социални услуги в общността, които да съдействат за изграждане на алтернативни социални услуги за деца и младежи, настанени в Домове за медико-социални грижи за деца, деца и младежи, настанени в домове за деца с увреждания, от една страна, и за деца, настанени в домове за деца, лишени от родителска грижа и деца и младежи, напускащи специализирани институции, от друга.

Схема „Приеми ме” е с бюджет от 15 милиона лева и продължителност от 2011 г. до 2013 г. По нея се предвижда да бъде подкрепено развитието на приемната грижа на местно ниво, с оглед осигуряване на заместваща грижа за деца в риск от специализираните институции и деца в риск от изоставяне в приемно семейство. Операцията стартира през 2011 г. като до края на нейната реализация се очаква да бъде осигурена грижа в приемни семейства за най-малко 600 деца, в т.ч. деца с увреждания.

Схема „Да не изоставяме нито едно дете – Компонент I” е с бюджет от 5 милиона лева и продължителност от 2010 г. до 2014 г. Нейната основна цел е да подготви процеса на деинституционализация на децата с увреждания, настанени в специализирани институции. До този момент са направени индивидуални оценки на потребностите на близо 1 800 деца и младежи с увреждания, като в момента тече планирането на подходящи заместващи услуги за тях. В рамките на втория компонент на операцията ще бъде предоставена финансова помощ за издръжката на новосъздадените социални услуги.

Схема „Шанс за щастливо бъдеще – Компонент I” е с бюджет 2 милиона лева и продължителност от 2011 г. до 2014 г. Основната цел на схемата е да се извърши подготовката за преструктурирането на Домовете за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) от 0 до 3-годишна възраст. Реалното изпълнение на схемата стартира в края на 2011 г., поради което все още се извършват подготвителни дейности, свързани със сформиране на екипи в целевите общини и национална координация на дейностите по деинституционализация на децата от ДМСГД. В последствие ще стартират и дейностите, свързани с извършване на необходимите за преструктурирането на домовете в осемте пилотни общини (Габрово, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, София, Русе и Търговище). В рамките на втория компонент на операцията ще бъде предоставена финансова помощ за издръжката на новосъздадените социални услуги.

По данни на Националното сдружение на общините в Република България, през отчетния пероид в 19 на сто от общините са разкрити нови Дневни центрове за деца с увреждания, включително е разширен капацитетът на съществуващите, като нови социални услуги ( в т.ч. с разширен капацитет) са разкрити в 35 на сто от общините. В 34 общини са разкрити нови социални услуги за осигуряване алтернативна грижа за деца с увреждания, както и подкрепа на семействата. В други 25 са разширени възможностите за подкрепа на семействата, в които се отглежда дете с увреждане чрез социалните услуги в общността и мобилни услуги. Извършени са 125 проверки с цел мониторинг на стандартите за социални услуги за деца в специализираните институции и 154 проверки за упражняване на контрол за спазване на правата на децата с увреждания. В Столична община са разкрити Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа „Слънчоглед” и Дневен център за деца с увреждания „Свети Врач”. Предоставени са услуги в семейна среда по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. по проект „Социални услуги за достоен и независим живот -2”, дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”, услугата „Личен асистент” за лица с увреждания по проект „Подкрепа за достоен живот”, съвместно с районните администрации на Столична община. В процес на реализирация е приетата от Столичен общински съвет „Наредба за предоставяне на социалната услуга „Асистент за независим живот”. Финансиран е проект „Формула за щастливо детство” по програма „Европа” на Столичен общински съвет, реализиран от сдружение „Аркадия” за проучване възможностите за разкриване на алтернативни услуги за деца от 3 до 6 години – Фамилни и семейни центрове и Корпоративни детски градини на територията на Столична община. Във всички Центрове за обществена подкрепа се предоставят възможности за подкрепа на семействата, в които се отглежда дете с увреждане; работи се по превенция на отглеждането на деца в специализирани институции; създадена е мрежа от социални услуги в подкрепа на семейства, отглеждащи деца с увреждания; предоставят се услуги за родители на деца с увреждания с цел подкрепа: рехабилитация, информиране, консултиране, юридически, психологически, социално-педагогически и др. услуги. Предоставят се качествени услуги от специализиран персонал, който е в състояние да отговори на потребностите на ползвателите на социални услуги. Извършва се мониторинг на стандартите за социални услуги за деца в специализираните институции и се упражнява постоянен контрол от ДАЗД и АСП за спазване на правата на децата с увреждания. Извършват се и периодични проверки от служители на дирекция „Социални дейности” при Столична община в Заведенията за социални услуги.

През 2011 година Българската асоциация на лица с интелектуални затруднения /БАЛИЗ/ разкри в град Видин Център за ранна диагностика, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, в който са обслужени 20 деца и техните семейства.

От СИБ продължават да се провеждат работни срещи с кметове на селища за уточняване на взаимодействието със структурите на други неправителствени организации и с общинските отдели за закрила на детето. В Центъра за социална рехабилитация и интеграция за лица с физически увреждания гр. Шумен дейността по предоставяне на социалните услуги се организира от Съюза на инвалидите в България - Шумен, съгласно социално споразумение между НПО и Община Шумен на основание Закона за социалното подпомагане. Центърът предлага консултиране и информиране, обучение, медицинска рехабилитация на деца, младежи и възрастни хора с физически увреждания, родители на деца с физически увреждания, помощ на семействата на лица с увреждания при решаване на проблемите им. Капацитетът на центъра е 25 места, а през 2011 г. 48 деца и юноши са преминали едномесечен курс на рехабилитация. Заниманията включват социално-правни и медицински консултации, обучение в мобилност и компютърна грамотност, обучение по английски език, обучение на обучители.


По оперативна цел 3. Гарантиран достъп да качествено образование на хората с увреждания”.
През 2011 г. е постигнат голям обхват на децата и учениците със специални образователни потребности (СОП) в общообразователната среда – интегрирано обучение в детски градини и училища. По информация от ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности през учебната 2010/2011 година интегрирано са се обучавали 10 304 деца и ученици със СОП. В сравнителен план данните показват, че през 2010 година техният брой е бил 8925. Анализирането на тези данни позволява да се отчете нарастване на броя на децата и учениците със СОП с 15,5%. За ресурсното подпомагане на интегрираното обучение на тези деца и ученици през 2011 г. са били осигурени 1213 ресурсни учители, психолози, логопеди и рехабилитатори на слуха и говора. За сравнение през 2010 г. техният брой е бил 1093, което позволява да се отчете увеличаване на ресурсните учители и на другите специалисти, подпомагащи интегрираното обучение, с 11%. Същевременно е увеличен и броят на детските градини и училищата, в които са се обучавали интегрирано деца и ученици със СОП – през 2011 г. броят на тези училища и детски градини е бил общо 1905 (1320 училища и 585 детски градини), а през 2010 г. – 1619 (1185 училища и 434 детски градини). Данните сочат нарастване със 17,7%. От друга страна, с оглед осигуряването на подкрепа от подготвени специалисти при обучението на децата и учениците със СОП, през 2011 г. са проведени различни квалификационни дейности с 1310 експерти от РИО, директори на детски градини, училища и ресурсни центрове, учители и специалисти с педагогически функции, насочени към подготовката им за осъществяване на включващо обучение и работа с деца и ученици с различни видове увреждания в общообразователната среда. За сравнение през 2010 г. са проведени квалификационни дейности с 1141 експерти и педагози.

През 2011 г. са закрити 2 помощни училища (за ученици с умствена изостаналост) и 1 оздравително училище (за ученици с хронични заболявания). Екипът за комплексно педагогическо оценяване (ЕКПО) към съответния регионален инспекторат по образованието извършва оценка на образователните потребности и на децата с увреждания, настанени в специализирани институции. В картата за оценяване се препоръчва включването на всяко дете в подходяща форма на обучение – интегрирано обучение в детска градина или в училище или в помощно училище – в самото помощно училище или в изнесен клас на помощното училище в специализираната институция. По данни на РИО към края на учебната 2010/2011 година общият брой на децата и учениците с увреждания от домовете за деца, от социалните услуги в общността, включително от социалните услуги от резидентен тип, е бил 3284 деца.От тях в специални детски градини или в специални училища са се обучавали 765, в самия дом (от учители на специалните училища или от ресурсни учители) са се обучавали 593 деца, а интегрирано са се обучавали 1926 деца.

По отношение актуализиране на учебните планове във всички педагогически специалности (с учителска правоспособност) във висшите училища с оглед повишаване на квалификацията за работа с младежи със специални образователни потребности е направено предложение за промяна на учебните планове на бакалавърските програми за учителска правоспособност, както и предложение при акредитация на висшите училища да се включи показател относно наличието на задължителни дисциплини в тези програми, насочени към подготовка на педагози за работа с деца със СОП. Предстои обсъждането на предложенията с представители на висшите училища и с комисията по акредитация. До този момент от висши училища, в които има подготовка за педагогическа правоспособност, е постъпила информация за включени, преди всичко като избираеми дисциплини, курсове за работа с деца със СОП.

По информация от Националното сдружение на общините в Република България в 84 на сто от общините се обучават интегрирано в училищата и детските градини, деца и ученици със СОП. През отчетния период 9440 деца и ученици са обучавани интегрирано и са получили добавки за интегрирано обучение. 874 деца са посещавали специални детски градини, а в 365 училища и детски градини е създадена подкрепяща среда за обучение на деца със специални образователни потребности. Закрито е помощното училище интернат в община Средец. В Столична община през 2011 година е осигурен достъп до различни форми на обучение на деца с увреждания, настанени в специализираните институции. В Дома за деца „П. Р. Славейков” 17 от настанените деца са с увреждания, а в Дом за деца „Асен Златаров” – 12. На всички деца е осигурен достъп до образование и посещават училище, като част от тях се обучават в общообразователни училища с ресурсни учители. Напълно достъпни са 7 общински училища и 4 детски градини. В 10 училища са изградени платформи, в 46 са поставени рампи, 12 училища са оборудвани с асансьори, 45 са достъпните санитарни възли.

През 2011 г. в процес на изпълнения са следните схеми по ОП РЧР, насочени към гарантиране достъп до качествено образование на хората с увреждания:

Схема „Подпомагане обучението на деца и ученици със специални образователни потребности” е с продължителност до края на 2013 г. и бюджет от 10 милиона лева. Схемата е насочена към изграждане на подкрепяща среда за обучението на деца със специални образователни потребности, като до края на нейната реализация се предвижда да бъде подобрен достъпът до обучение за 2 400 деца. Към момента протича процес на договаряне, като са сключени 42 договори с общини, училища, детски градини и НПО.

Схема „Включващо обучение” е одобрена от Комитета за наблюдение на ОП РЧР през април 2011 г. Тя е с продължителност от 2011 г. до 2014 г. и бюджет 10 милиона лева. Основната цел на схемата е осигуряването на подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на образователната система с оглед осъществяването на включващо обучение за деца със специални образователни потребности. Договарянето по схемата протича в момента, като допустим кандидат е Министерството на образованието, младежта и науката, с партньори ресурсните центрове, Логопедичен център – София и национално представителните организации на и за хората с увреждания. В резултат от реализацията на схемата се предвижда да бъде изградена подкрепяща среда за не по-малко от 1 500 деца със специални образователни потребности.

Във връзка с приемането на децата със специални образователни потребности от обществото без резерви, Асоциацията на родители на деца с епилепсия е провела поредица срещи с учители, ресурсни преподаватели, директори и логопеди.

Съюзът на инвалидите в България провежда разяснителна дейност както сред своите членове, така и пред обществеността чрез печатното си издание по отношение на възможностите и ползите от интегрирано обучение на лица със специални образователни потребности, както и необходимостта от създаването на подходяща подкрепяща среда. Образованието е сред водещите фактори, които оказват съществено влияние върху възможностите на хората с увреждания за по-успешна реализация в живота и главна предпоставка за трудова реализация и повишане на жизнения им стандарт, именно поради това СИБ продължава да провежда както сред своите членове, така и пред обществеността чрез печатното си издание, разяснителна дейност относно предимствата на интегрирано обучение на лица със специални образователни потребности и необходимостта от създаването на подходяща подкрепяща среда. Продължава и предоставянето на информация и консултации на младежи и девойки с увреждания за облекченията, които могат да ползват при кандидатстване и по време на обучението във висши училища, както и за решаване на конкретни проблеми по сигнали от учащи се с увреждания и родители на деца със специфични възможности. През 2011 г. СИБ е предоставил информация и консултации на 342 младежи и девойки с увреждания и е сигнализирал ръководства на училища за проблеми на 14 учащи се с увреждания и родители на деца с ограничена възможност за социална интеграция. В преобладаващата си част проблемите за децата с ограничена подвижност и родителите им са свързани със затруднения достъп и неадаптираната среда в учебните сгради – липса на рампи, адаптирани санитарни възли и асансьори.

Относно изграждането на положителни нагласи към интегрираното обучение в различни общности и приемане на децата със специални образователни потребности от обществото без резерви Асоциацията на родителите на деца с нарушено зрение обучава интегрирано 43 деца през отчетния период.

Асоциацията на родителите на деца с увреден слух в началото на всяка учебна година подпомага закупуването на учебници и учебни пособия за ученици и студенти. Изплатени са средства за закупуване на учебници и учебни пособия на 89 ученици и студенти от цялата страна. За осем от кабинетите за рехабилитация на слуха и говора в София, Русе и Плевен са закупени учебни помагала. АРДУС подпомага със закупуването на учебници и учебни пособия сираците и полусираците от ССУ за ДУС “Проф. д-р Дечо Денев” за неделното училище по вероучение при храм „Св. св. Кирил и Методий” в гр. София, както и петдесет и седем семейства на децата и младежи с кохлеарни импланти за закупуване на част от необходимите им батерии.


Каталог: blog -> wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> Съобщение за медиите Google и btv – най-силни марки в България
uploads -> Елена Ханджийска -10 б клас в зпг
2012 -> Charity marathon from Bucharest to Sofia collects donations to support social causes
uploads -> Предложение знания и умения, които трябва да притежават работещите в ит бранша
uploads -> Закон за доброволчеството!
2012 -> Съдържание: Въведение – 3 4 стр. Списък на тренинг-обученията: 5 – 6 стр. Общи условия на образователната платформа
uploads -> Средно общообразователно училище "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг Директор: 0659/9


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница