Доклад за изпълнението на Плана за действие за равните възможности на хората с увреждания 2010 2011 гстраница5/5
Дата09.08.2018
Размер346.5 Kb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5

По оперативна цел 8. „Повишаване степента на информираност на обществото за проблемите и възможностите на хората с увреждания и промяна в обществените нагласи спрямо тях”.
През ноември 2011 г. Комитетът за наблюдение на ОП РЧР одобри схема „Съпричастност” с бюджет 5 милиона лева и продължителност 2012-2014 г. В рамките на схемата ще бъде подкрепено изграждането или развитието на Центрове за подкрепа на хора с увреждания, част от чиито дейности ще бъдат свързани с реализация на информационни кампании за запознаване на обществеността с потребностите на хората с увреждания и за превенция на уврежданията, дейности за работа със средата – изграждане на отношения с хората с увреждания, информационни кампании и популяризиране на проблемите, мерките за социално включване, възможностите на реализираните социални програми, мотивиране и привличане на работодатели, социални предприятия и др., създаване на модели на сътрудничество на местно и регионално ниво между заинтересованите страни в процеса на интеграция на хората с увреждания и др. В резултат от изпълнението на схемата се очаква да бъдат създадени не по-малко от 15 центъра за подкрепа на хора с увреждания и не по-малко от 2 000 000 души да бъдат обхванати от информационни кампании за запознаване на обществото с проблемите и потребностите на хората с увреждания. Схемата все още не е стартирала, като се очаква това да стане до края на месец март 2012 г.

През 2011 г. от Агенцията за социално подпомагане е проведено обучение на тема „Нови подходи и методи на работа при предоставяне на социални услуги за уязвимите групи”, по време на което са обучени 24 социални работници от дирекции „Социално подпомагане” на територията на гр. София, които осъществяват и прием на клиенти с увреждания във фронт-офисите (приемните) на дирекциите. С Решение № РД 09/004 от 17.06.2010 г. за втори път е открита процедура по реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, с предмет „Обучение на социални работници за индивидуална социална работа с потребителите и с техните семейства и обучение на социални работници за изготвяне на индивидуални планове на потребителите на социалната услуга „Личен асистент”. Процедурата е прекратена, но независимо от това, индивидуалните планове на потребителите се изготвят в съответствие с Методиката за предоставяне на социалната услуга „Личен асистент” и в указаните срокове. Индивидуалната социална работа със семействата на потребителите се провежда, съгласно плана за дейностите. При извършване на дейностите социалните работници прилагат придобития опит от реализацията на Проект „Социална услуга за качествен живот – фаза 1”, както и своя професионален опит. През 2011 г. обучените социални работници от отделите „Хора с увреждания и социални услуги” (ХУСУ) са 142. Отделно от тях по време на проведено през 2011 г. обучение на тема „Оценка на потребностите и оценка на качеството на социалните услуги” са обучени 13 социални работници от отдели ХУСУ, а в обучение на тема „Деинституционализация и областни стратегии за социални услуги” – 16. През 2011 г. е проведено обучение на 17 началник отдели „Хора с увреждания и социални услуги”. Обучението е на тема „Добър мениджър”. В периода от 23.03.2011 г. до 24.03.2011 г. в София се проведе Заключителна конференция за популяризиране на резултатите от Проект „Социална услуга за качествен живот – фаза ІІ”, като приблизителният брой на участниците е около 300 души.

През отчетния период Асоциацията на родители на деца с епилепсия организира провеждането на информационни кампании „Другата страна на епилепсията” и кръгла маса на тема”Стандарти на живот на хората с епилепсия в Европейските страни” под Патронажа на Здравната комисия към 41-то народно събрание. Участие във форума взе и Изпълнителният директор на Световното бюро по епилепсия. Присъстваха 91 участника, включително и национално представителните организации.

През 2011 година БАЛИЗ организира и проведе 17 информационни кампании във връзка с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, спортни изяви и пикник със студенти доброволци. Проведени са дискусии, свързани със самозастъпничеството, подкрепа на родители на деца с увреждания, дискусии и лекции, свързани с равното право на труд, адекватен стандарт на живот, достъпна архитектурна среда, свобода и сигурност. Изработени и разпространени са 5000 броя информационни материали/ брошури, флаери, дипляни/ във връзка с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

Във връзка с осигуряването на широка обществена подкрепа на дейностите, които се предприемат за реализиране на Стратегията за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008 – 2015 г., чрез провеждане на информационни кампании Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) реализира редица мероприятия. Наред с работата по нормативната база КНСБ тясно си сътрудничи със Съюза на инвалидите в България по отношение на изготвянето и приемането на стратегически документи, какъвто е Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания 2011-2020 г., както и по други програми, планове и дейности, които са насочени към по – пълна интеграция на хората със специфични възможности. КНСБ продължава да е активна и ангажирана в НСИХУ и други трипартитни органи с експертни позиции по проблемите на хората с увреждания. Конфедерацията аргументира и подкрепи усилията на организациите на и за хора с увреждания, насочени към ратифицирането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Експерти на КНСБ консултират хора с увреждания относно правата им, по реда, условията, процедурите и сроковете за реализирането им. Организацията съдейства за решаването на поставени пред нейното ръководство проблеми и молби, включително и от хора с увреждания, като при необходимост препраща отделни случаи към компетентните институции. През м. декември 2011 г. КНСБ и СНЦ „Благотворителен фонд „проф. д-р Желязко Христов, организираха Благотворителна коледно-новогодишна изложба в Централния военен клуб под патронажа на Министерство на културата и с медийното партньорство на БНТ и БНР. На изложбата деца с увреждания представиха книгата „Чудеса” със съставител г-жа Румяна Кралева, която съдържа техни стихове и рисунки, като средствата от продажбата на книгата са предоставени на Комплекса за социални услуги „Къща на игрите” в с. Дълбок дол, общ. Троян. Средствата от продажбата на книгата „Ако си дал” на Иля Велчев и част от средствата от картините на Милена Велчева също са предназначени за изплащане на стипендии на деца на работници, загинали при трудови злополуки.

За поредна година Синдикатът на българските учители към КНСБ проведе Коледната инициатива „Различни, но заедно”, организирана съвместно с Арт център „Кърнолски” с подкрепата на Министерството на образованието, младежта и науката, Постоянната комисия за децата, младежта и спорта към Столична община, Регионалния инспекторат по образование, гр. София, БЧК и др. и под патронажа на кмета на София – г-жа Йорданка Фандъкова. Изпълнителите, сред които и деца в неравностойно положение и деца-бежанци бяха аплодирани от възпитаниците на дома за деца, лишени от родителска грижа „Асен Златаров”, от училището за деца с увреден слух „Проф. д-р Дечо Денев” и от кризисния център за деца, пострадали от насилие „Вяра, надежда и любов”. Въпреки трудностите и през 2011 г. КНСБ, съвместно със СНЦ „Благотворителен фонд „проф. д-р Желязко Христов”, с подкрепата на МТСП и дългогодишни дарители продължи да реализира проекти, станали традиция за организацията, каквито са Детският етнофестивал с международно участие и обществените трапезарии през зимните месеци на годината за подпомагане с топъл обяд на лица с увреждания, лица с минимални доходи или без, скитащи и бездомни. Продължи и благородната инициатива за изплащане на месечни стипендии на деца на работници, загинали при трудови злополуки, като към м. декември 2011 г. 31 деца до 18-годишна възраст получават парично подпомагане от сдружението.

През месец март е издаден поредният 21 брой на Бюлетина на АРДУС. Целта е обмяна на информация и споделяне на натрупан опит от специалисти и родители в обучението на децата младежите с увреден слух. На 12.03.2011 г. в София се проведе премиерна прожекция на филма „Патиланско Царство”, реализиран по проект „Интерактивни образователни техники за повишаване на езиковата култура в интегрирана среда на деца с увреден слух – Патиланско царство”, на която присъстваха родители и специалисти – сурдопедагози. На 13.01.2011 г. децата с увреден слух от 8 до 13-годишна възраст взеха участие в предаването „Яко” по „Канал 1” на БНТ. На 1-ви декември 2011 г., Янка Трачук, студентка в НБУ, представи първата си самостоятелна изложба с подкрепата на АРДУС. Информация за дейността на АРДУС се публикува на сайта на организацията и на страницата във Facebook и статии във вестниците - „Кураж” и „Тишина”.

През 2011 година продължи обучението на членовете на СИБ за работа с предоставената им електронна техника, което улеснява пряката и обратна връзка със структурите по места. Всяко тримесечие в Централно управление на организацията се получават обобщени отчети за работата на регионалните и общински структури и за възникналите проблеми в социалното обслужване на хората с увреждания. Продължава ежемесечно до всички структури на СИБ да се изпраща Информационен бюлетин с консултации по измененията в нормативната уредба и намерения за нейното изменение, информация за обявени конкурси за социални и инвестиционни проекти и резултати от приключили проекти, съобщения от организационен характер, резултати от приключили проекти, международно сътрудничество. Печатното издание на СИБ вестник “Кураж” достига до голям брой хора с и без увреждания и предоставя трибуна за читателите. На страниците му се публикуват всички нормативни документи по социални проблеми в специално приложение - Библиотека “Кураж”. Обществеността се информира широко за всички проекти с участие на СИБ на общинско, регионално и национално равнище. В чест на своята 20-годишнина изданието на СИБ вестник "Кураж" – вече списание "Кураж", през 2011 г.обяви втория конкурс за Национална литературна награда "Кураж". Продължи поддържането на интернет страницата на СИБ, където се побликуват изданията на сп. "Кураж", информационния бюлетин, издаван от СИБ и новини, имащи отношение към дейността на СИБ и сродните ни организации.МИНИСТЪР:

ТОТЮ МЛАДЕНОВ

Съгласувал,

Валентина Симеонова – заместник-министър:

Гинка Машова – за директор на дирекция „ПХУРВСП”:

Костадина Пергелова – началник на отдел „ИХУ”:
Изготвил,

Стоян Мирчев – главен експерт в дирекция „ПХУРВСП”:
Каталог: blog -> wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> Съобщение за медиите Google и btv – най-силни марки в България
uploads -> Елена Ханджийска -10 б клас в зпг
2012 -> Charity marathon from Bucharest to Sofia collects donations to support social causes
uploads -> Предложение знания и умения, които трябва да притежават работещите в ит бранша
uploads -> Закон за доброволчеството!
2012 -> Съдържание: Въведение – 3 4 стр. Списък на тренинг-обученията: 5 – 6 стр. Общи условия на образователната платформа
uploads -> Средно общообразователно училище "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг Директор: 0659/9


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница