Доклад за извършена комплексна планова проверка на "Булгара"Дата20.07.2018
Размер30.76 Kb.
ДОКЛАД

за извършена комплексна планова проверка

на ”Булгара“ ЕООД, с.Калояново, общ.Калояново
На основание План за контролната дейност за 2016 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед №РД-28/22.02.1016 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив е извършена комплексна планова проверка на 19.04.2016 г. на ”Булгара“ ЕООД, с.Калояново, общ.Калояново
Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.


II. Проверени инсталации:

Основната дейност на ”Булгара“ ЕООД, с.Калояново, общ.Калояново, област Пловдив е производство на ишлеме на портфейли от кожа. Обектът е разположен в Стопанския двор на с.Калояново, общ.Калояново. Суровините и материалите се доставят от фирмите клиенти от Италия.


III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

  1. По компонент „Атмосферен въздух“

Основната дейност на дружеството включва категория дейност, попадаща под №1 в приложение 1 към чл.2, ал.1 от Наредба №7/2003 г. (ДВ, бр.9682003 Г.). Дружеството не е включено в публичния регистър по чл.30л от ЗЧАВ (ДВ, бр.45/1996 г.). Представена е справка за използваното количество лепило, съдържащо ЛОС за 2015 г., съгласно чл.201 ал.8 от наредба №7/2003 г. Производствените и административните помещения се отопляват и охлаждат посредством климатични системи, за които не е представена информация в срок до 15.02.2016 г. Не са представени досиетата на КС с отразени проверки за херметичност. В производственото хале е изградена всмукателно-нагнетателна аспирационна система, като аспирирания въздух след преминаване през ПС се изпуска организирано в атмосферния въздух чрез газоход, изведен над покрива на сградата. Газоходът не е оборудван с пробовземна точка, съгласно изискванията на Наредба №6/1999 г. (ДВ, бр.31/1999 г. с посл. изм. и доп.).


  1. По Фактор на въздействие „Химични вещества и смеси“.

За осъществяване на основната си дейност дружеството използва лепила и бои в годишно количество около 300-350 кг (250 кг лепило, 100 кг бои). Използваните лепило - INSOCOL е с вносител фирма „Флоксер“, гр.Пловдив и е с налично количество 2 метални баки по 10 кг. и Smacchiatore E-300 метална бака от 4 кг. Използваната боя „Shoe finishing product AR 6360“ е в налично количество общо 3 кг. Използваните химични вещества и смеси са под 1 т годишно и се съхраняват в метален шкаф. Представените информационни листове за безопасност не отговарят на Регламент ЕО 1272/2008 CLP и Регламент 1907/2006 REACH. Използваните кожи за изработка на продуктите се доставят от фирмите клиенти в готов оцветен вид. Не се представи сертификат и8или друг документ доказващ безопасността им и липсата на азобагрила.
IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници

При проверката са дадени следните предписания:  1. Да се представят актуализирани ИЛБ на използваните лепила и бои, отговарящи на Регламент ЕО 1272/2008 CLP и Регламент 1907/2006 REACH.

  2. Да се представи сертификат и/или друг документ доказващ безопасността на използваните готови в оцветен вид кожи за липсата на азобагрила.

  3. Да се стартира процедура за вписване в публичния регистър по чл.30л на ЗЧАВ, като се подаде заявление в РИОСВ-Пловдив.

  4. Да се представи копие от досиетата за техническото състояние на климатичните системи с над 3 кг фреон с отразени проверки за херметичност.

Срок за изпълнение на пр.1, 2, 3 и 4: 26.04.2016 год.

  1. Да се представи пред РИОСВ-Пловдив информация по приложение №6 за наличните озоноразушаващи вещества, налични н климатичните системи.

Срок за изпълнение: 22.04.2016 год.

  1. Да се представи информация за ремонтираните климатични системи, включваща наличие и количество фреон.

  2. Да се представи пред РИОСВ-Пловдив, информация по чл.11 и чл.12 от наредба №6/1999 г. за утвърждаване от директора на РИОСВ-Пловдив.

Срок за изпълнение по пр. 6 и 7: 19.05.2016 год.

Отговорник за изпълнението на всички предписания: управител на „Булгара“ ЕООД, Доменико Корво


V. Съответствие, последващ контрол

При извършената проверка се установи, че дружеството спазва изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница