Доклад за извършена комплексна проверка на „Производствена площадка" на "Дата20.08.2018
Размер76.68 Kb.
ТипДоклад
ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

на „Производствена площадка“ на ”ВМЗ“ ЕАД, гр. Сопот
На основание План за контролната дейност за 2018 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД-24/09.02.2018 г. и Заповед № РД-90/11.04.2018г. на Директора на РИОСВ-Пловдив на 24.04.2018г.е извършена комплексна проверка в „Производствена площадка“ на ”ВМЗ“ ЕАД, разположена на бул. „Иван Вазов“ № 1, гр. Сопот, общ. Сопот, обл. Пловдив.

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда(ЗООС), Закона за чистотата на атмосферния въздух(ЗЧАВ), Закон за ограничаване изменението на климата(ЗОИК), Закона за водите(ЗВ), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси(ЗЗВВХВС) и подзаконовите нормативни актове към тях, както и Регламенти на Европейския съюз и на Съвета.


II. Проверени инсталации:

Обектът на ”ВМЗ“ ЕАД, е разположен в гр. Сопот, общ. Сопот, област Пловдив и представлява и е с предмет на дейност производство и търговия със специална продукция. При проверката са проверени: • основните производствени зони и неподвижните източници на емисии на вредни вещества в атмосферата;

 • складови площи за съхранение на опасни химични вещества и смеси;

 • пречиствателна станция за отпадъчни води.


III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:


 1. По компонент „Атмосферен въздух“:

Организирани източници на емисии в атмосферния въздух на територията в обекта, собственост на „ВМЗ” ЕАД - гр.Сопот са изпускащи устройства към инсталациите за нанасяне на покрития, както и към котлите в котелна централа. В момента на проверката работят котли с № 3 и № 2, а котел с № 1 е резервен. Номинална топлинна мощност, инсталирана на площадката на дружеството е 27 МW. Горивото е нафта. Експлоатационният режим е 10-12ч. – 5 дни седмично. Парокотелната централа се използва за производство на топлинна енергия за нуждите на производствената дейност и попада в обхвата на чл.31 от ЗОИК. Дружеството има издадено Разрешително за емисии на парникови газове № 27-Н1/2013г., актуализирано с Решение № 27-Н1-А1/2016г. В изпълнение на чл. 13, ал. 1 от Наредбата за условията, реда и начина за изготвяне на докладите и за верификация на докладите на операторите на инсталации и на авиационни оператори и за изготвяне и проверка на заявления за нови участници (обн. в ДВ бр.75/2014г.) е представен в срок до 31.03.2018г. в ИАОС верифициран Годишен доклад за 2017г. Дружеството е предало верифицираните емисии съгласно одобрения Годишен доклад.

В съответствие с изискванията на Наредба №6/99г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (обн. в ДВ бр. 31/1999г. и посл. изм. и доп.), от страна на дружеството не са проведени собствени периодични измервания на вредностите, формирани при експлоатацията на котлите за период по-голям от две последователни календарни години.За извършваните дейности в обекта се експлоатира инсталация, в която се извършва дейност, попадаща в приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба №7/21.10.2003г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн. в ДВ бр. 96/2003г.) (Наредба № 7). Дружеството е включило инсталацията в публичния регистър по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух(обн. в ДВ бр. 45/1996г. и посл. изм. и доп.) (ЗЧАВ) – под № 033/2014г. за дейността „нанасяне на покритие“. В изпълнение на изискванията на чл. 20 от Наредба №7, дружеството е представило декларация за количеството употребени ЛОС през 2017г. и е изготвило и представило пред РИОСВ-Пловдив План за управление на разтворителите за 2017г.

В обекта се експлоатират:

 • 8 бр. климатични инсталации, работещи с озоноразрушаващи вещества – R22/R13;

При проверката са представени досиета на климатичните инсталации, изготвени в съответствие с формàта по приложение № 3 към чл. 29, ал. 1 от Наредба №1/17.02.2017г. за реда и начина на обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (обн. в ДВ бр. 20/2017г.)(Наредба №1). Досиетата се водят редовно, като в тях са отразени проверките извършени през 2017г., с честота съобразно количеството на озоноразрушаващи вещества в инсталациите, от лице, притежаващо валиден документ за правоспособност, издаден от ББКМ.

Дружеството е представило пред РИОСВ – Пловдив, в нормативно определения срок до 15.02.2018г., обобщен отчет по Приложение № 9 към чл. 35, ал. 1 от Наредба №1 за 2017 г.


 1. По компонент „Води“- отпадъчни:

От дейността в обекта се формират производствени и битово-фекални води, които са заустени в р. Манастирска. Към датата на проверката „ВМЗ“ ЕАД не притежава разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект. От страна на дружеството е подадено в БДИБР-Пловдив заявление за получаване на разрешително.

За пречистване на химически замърсените производствени води, формирани основно от участъци за галванични покрития, се ползва ЛПСОВ, която предстои да се реконструира и модернизира, с цел недопускане замърсяване на р. Манастирска. При проверката е представена Програма с посочени мероприятия за изпълнение, срок за започване и завършване на дейностите по подобряване работата на пречиствателната станция. По време на проверката е установено, че е извършен ремонт на вторичен утаител, в резултат на който са отстранени пукнатините по стените му. В ЛПСОВ постъпват 3 потока химически замърсени води – кисело-алкални, хромови и цианови. Станцията работи на ръчен режим, извършва се контрол на качеството на водата. Осигурени са всички необходими химикали за работа на пречиствателна станция. Количествата на постъпващите в станцията води и заустваните не се измерва. Пункта за мониторинг е обозначен.

Битово-фкалните води на „ВМЗ“ ЕАД, както и тези на „СКФ Берингс България“ ЕООД, непречистени се заустват в р. Манастирска. Количеството на битовите води не се измерва. Пункта за мониторинг на битови води не е обозначен.

Дружеството е представило пред РИОСВ-Пловдив доклад за 2017г.

При проверката, в присъствие на представител на „ВМЗ“ ЕАД са взети проби отпадъчни води – производствени на изход ЛПСОВ и битови води от шахта преди заустването в р. Манастирска.


 1. Химични вещества и управление на риска:

За извършване на дейността си дружеството използва химични вещества и смеси, за което се представи инвентаризационен списък от 2013г. Списакът не е актуален към датата на проверката.

Представи се Оценка за безопасността на съхранението на опасните химични вещества и смеси, с последна редакция от 07.05.2013г.

Представена е заповед за определяне на отговорни лица за съхранението на опасните химични вещества и смеси, съгласно изискванията на от Наредбата за реда и начина на съхранение на химични вещества и смеси (обн. в ДВ бр. 43/2011г.). Представени са планове и инструкции за работа с опасни химични вещества. Инструкциите, съгласно утвърдени вътрешни правила в дружеството, се заверяват ежегодно и при нужда се актуализират.

Информационните листове за безопасност, които се представиха при проверката, не са актуализирани съгласно последните изисквания на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) и Регламент (ЕО) 1272/2008(CLP).

Химичните вещества и смеси се съхраняват в обособени, самостоятелни складови помещения с контролиран достъп в съответствие с изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на химични вещества и смеси (обн. в ДВ бр. 43/2011г.).

От страна на МОСВ писмено е удостоверено, че „ВМЗ“ ЕАД има право за ползване на изключението постановено в чл. 103, ал. 8, т. 1 от ЗООС и в тази връзка дружеството не е обект на контрол по глава седма, раздел I от ЗООС.

Дружеството не извършва внос на химични вещества и смеси от страни извън Европейския съюз.

ВМЗ“ ЕАД се явява потребител надолу по веригата по смисъла на Регламент (ЕС) 1907/2006 (REACH).
IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

При проверката са установени несъответствия с нормативната база и са дадени следните предписания: 1. Да се проведат собствени периодични измервания на вредностите, изпускани в атмосферния въздух от изпускащите устройства към котлите, по реда определен в глава пета от Наредба №6/99г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (обн. в ДВ бр. 31/1999г. и посл. изм. и доп.), като резултатите се представят пред РИОСВ-Пловдив с доклад по чл. 39 от същата наредба.Срок за изпълнение - 24.05.2018г.

 2. Да се поставят табели на климатичните инсталации, с обозначен вид и количество на хладилния агент в тях. Срок за изпълнение - 24.05.2018г.

 3. Да се актуализира инвентаризационния списък на наличните химични вещества и смеси към 31.03.2018г. и се представи пред РИОСВ-Пловдив копие от него. Срок за изпълнение - 02.05.2018г.

 4. Да се изискат и представят в РИОСВ-Пловдив, на електронен носител, актуални информационни листове за безопасност на наличните химични вещества и смеси. Срок за изпълнение - 09.05.2018г.

 5. Да се осигурят актуални информационни листове за безопасност в складовете за съхранението им. Срок за изпълнение - 16.05.2018г.

 6. Да се актуализира Оценката за безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси с актуални към момента видове и количества, като копие от нея се представи пред РИОСВ-Пловдив. Срок за изпълнение - 24.05.2018г.

 7. Да се предприемат действия за включване на битово фекалните води в канализацията и ГПСОВ-Сопот или за самостоятелно пречистване на същите в собствено пречиствателно съоръжение. За решението на „ВМЗ“ ЕАД, както и за крайния срок за изпълнението му да се уведоми писмено РИОСВ-Пловдив. Срок за изпълнение - 24.06.2018г.

Отговорен за изпълнение на дадените предписания е изпълнителния директор на „ВМЗ“ ЕАД.
V. Съответствие, последващ контрол:

Във връзка с установени несъответствия и изпълнение на дадените предписания ще бъде извършена проверка по осъществяване на последващ контрол в обекта.


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница