Доклад за извършена комплексна проверка в "Цех за производство на растителни и технически масла"Дата20.08.2018
Размер60.5 Kb.
ТипДоклад
ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

в “Цех за производство на растителни и технически масла“, с.Черноземен, общ.Калояново, обл.Пловдив, собственост на ”Гамакол“ ЕООД, гр.Пловдив
На основание План за контролната дейност за 2017 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД-15/31.01.2017 г. и Заповед № РД-146/14.06.2017 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив е извършена комплексна проверка на 30.06.2017 г. на “Цех за производство на растителни и технически масла“, с.Черноземен, общ.Калояново, обл.Пловдив, собственост на ”Гамакол“ ЕООД, гр.Пловдив

Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда; Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси и под законовите му нормативни актове; Регламент (ЕО) 1907/2006 REACH, Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP); Закона за водите и под законовите му нормативни актове; Закона за защита от шума в околната среда и Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и под законовите му нормативни актове.
II. Проверени инсталации:

Обектът – „Цех за производство на разредители и разтворители“, с.Черноземен, общ.Калояново, обл.Пловдив. Основната дейност на дружеството на площадката в Стопанския двор на с.Черноземен (с площ около 12 дка) е производство чрез студено смесване на разредители и разтворители. Площадката е с ограничен достъп, налични са – производствено хале с прилежаща навесна част, метални съдове ( 9 броя, всеки с обем 1300 л за готова продукция), разливочно закрито помещение, помещение с площ около 40 кв.м за разфасовка на лакочистител, 3 брой складови помещения, всяко с площ около 150 км.м, битова част, инсталация за производство на растителни и технически масла с прилежащ котел, която не работи.


III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:


  1. Компонент „Води“:

На обекта се формират единствено води с битово фекален характер, които се събират във водоплътна изгребна яма.


  1. Фактор на въздействие „Химични вещества и смеси“

Основната дейност на дружеството, извършвана на площадката в Стопанския двор на с.Черноземен, общ.Калояново е производство (чрез студено смесване) на разредители и разтворители.

Основните суровини, които се използват са: ацетон, метанол, ТБА (толуенбутилацетат), ДЖЕТ А1 (керосин), денатуриран спирт и вода. Произвежданите продукти са: лакочистител, керосин, спирт за горене, газ за осветление, ацетон, АМВ, МРТ. Представени са етикети – 10 броя. Направен е оглед на работната площадка, която е с площ около 12 декара, същата е оградена, с ограничен достъп с наличие на СОТ (Вип Секюрити). Налични са – производствено хале с площ около 90 кв.м с прилежаща навесна част, в която са разположени общо 9 броя напорни метални съдове, всеки с вместимост от по 1300 л. Те служат за съхранение на готовите продукти. Чрез тръбна система се отвеждат в разливочното (закрито помещение за гравитачно пълнене в стъклени бутилки от по 1 л и 0,700 л). Налично е затворено помещение от около 40 кв.м, в което се извършва разфасовка на лакочистител. На площадката са налични три складови помещения всяко с около 150 кв.м и битова част около 50 кв.м (общо около 500 кв.м).

Складово помещение №1 се използва за съхранение на готова продукция в момента са налични 5 палета (100 кашона по 40 броя) лакочистител.

Складово помещение №2 се използва за съхранение на опаковки.

Складово помещение №3 е предназначено и се използва за гараж и работилница.

На обекта е налична инсталация за производство на растителни и технически масла с инсталиран котел, работещ с течно гориво – нафта. Инсталацията не работи поради неизпълнение на изискванията на агенция „Митници“. На територията на обекта са разположени подземни резервоари с вместимости – 2 броя по 25 т (за съхранение на ацетон и метанол); 1 брой 60 т (за съхранение на ТВА), 1 брой 6 т (за съхранение на керосин); 1 брой 2 т (за съхранение на денат. алкохол); 1 брой 1 тон (за съхранение на ХВА).

На работната площадка на открито са налични метални варели общо количество 16 650 кг (84 бр. метални варела и 19 броя метални баки ), печатарски мастила (нитроцелулозни бои и лакове). Същите са предоставени съгласно приемно-предавателен протокол от 22.05.2013 г. за временно съхранение и отговорно пазене от представител на „Пентаимпекс (БГ)“ ООД на управителя на „Гамакол“ ЕООД. Някои от металните съдове са компрометирани.

Към момента на проверката не се представиха документи относно законността на обекта, както и инвентаризационен списък на химични вещества и смеси, използвани в обекта; оценка за безопасността на съхранение по чл. 4 от Наредбата за реда и начина на съхранение на химични вещества и смеси с последна V-та редакция от 01.03.2017 г.; информационни листове за безопасност /ИЛБ/ на наличните в обекта химични вещества и смеси в съответствие с последните изискванията на Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP); доклад по чл. 103, ал. 2 от ЗООС за наличните опасни вещества, попадащи в приложение № 3 към чл. 103 от ЗООС.  1. „Екологична отговорност“.

Операторът извършва дейности, попадащи в приложение №1 към чл.3, т.1 от ЗОПОЕЩ (ДВ, бр.43/2008). На площадката на обекта се извършват дейности по т.3 от приложение №1 - извършване на дейности по използване на водите и водните обекти, за които се изисква издаване на разрешително по смисъла на Закона за водите; т.4 – извършване на дейности по производство, употреба и съхранение, обработка и пълнене на химични вещества по смисъла на ЗЗВВХВС. При проверката не беше представена Собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха и случаи на причинени такива, изготвена съгласно изискванията на приложение №1 на Наредба №1/2008 г.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници.

За установените несъответствия с нормативната база са дадени следните предписания:  1. Да се предприемат действия по преместване в закрити помещения и почистването на разливите от съхраняваните на открито около 16 т. нитроцелулозни лакове и бои.

Срок: 05.07.2017 г.


  1. Да се представят в РИОСВ-Пловдив – документи описани в констативната част на протокола, както и такива доказващи законността на обекта.

Срок: 03.07.2017 г.
Срок: 15.02.2018 г.

Отговорен за изпълнение на дадените предписания е Управителят на „Гамакол“ ЕООД, Добрин Добрев.


V. Съответствие, последващ контрол

От страна на дружеството при проверката присъства Добрин Минчев Добрев, управител на дружеството.


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница