Доклад за извършена комплексна проверкаДата14.03.2018
Размер32.56 Kb.
ТипДоклад
ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

в „Магазин с транжорна и заведение за бързо хранене“, собственост на ”НВ МЕС КОМЕРС“ ЕООД, гр. Пловдив, ул. „Николай Хайтов“ № 21
На основание План за контролната дейност за 2017 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД-15/31.01.2017 г. и Заповед № РД-25/15.02.2017 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив е извършена комплексна проверка на 10.03.2017 г. в „Магазин с транжорна и заведение за бързо хранене“, собственост на ”НВ МЕС КОМЕРС“ ЕООД, разположен в местност „Османова могила“, землище на с. Брестник, общ. Родопи

Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, Законът за чистотата на атмосферния въздух, Законът за водите, Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета, Наредбата за установяване на мерките по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой и Наредбата за установяване на мерките по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове.
II. Проверени инсталации:

Обектът собственост на ”НВ МЕС КОМЕРС“ ЕООД, е разположен в местност „Османова могила“, землище на с. Брестник, общ. Родопи, област Пловдив и представлява магазин с транжорна и заведение за бързо хранене. При проверката са проверени:  • хладилни и климатични инсталации;

  • безоточен резервоар за отпадъчни води.


III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:


  1. По компонент „Атмосферен въздух“:

На територията на обекта се експлоатират:

Хладилните инсталации не са етикетирани съгласно изискванията на чл. 12, §1, буква „а“ и „б“ и § 2, §3 и §4 от Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета.

При проверката не са представени досиета на хладилните и климатични инсталации, изготвени в съответствие с формàта по приложение № 1 към чл. 5 от Регламент (ЕО) 1005/2009г. и приложение № 3 към чл. 30, ал.2 и чл. 31, ал. 2 от Регламент (ЕО) 842/2006, отменен с Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета.Дружеството не е представило пред РИОСВ – Пловдив обобщен отчет по Приложение №6 към чл. 11 и чл. 36 от Наредбата за установяване на мерките по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой и Наредбата за установяване на мерките по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове, в срока по чл. 13 и чл. 38 от същите, за 2016 г.


  1. По компонент „Води“:

Формираните отпадъчни води от обекта са битово-фекални и производствени води от измиване на помещения, съоръжения и съдове в транжорната и заведението за бързо хранене. Отпадъчните води се събират в безоточни резервоари и периодично се изпомпват и извозват до ПСОВ-Пловдив за пречистване, съгласно Договор с „Зимер“ ООД. Представени са търговски документи, удостоверяващи почистване на резервоарите през м. февруари и м. март, 2017г.

Обектът е въведен в редовна експлоатация през м. юли, 2016г.
IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници.

За установените несъответствия с нормативната база са дадени следните предписания:  1. Да се представят пред РИОСВ-Пловдив копия на досиета на хладилните и климатични инсталации, работещи с фреон, изготвени съгласно приложение № 1 към чл. 5 от Регламент (ЕО) 1005/2009г. и приложение № 3 към чл. 30, ал.2 и чл. 31, ал. 2 от Регламент (ЕО) 842/2006. Срокът за изпълнение е 17.03.2017г.

  2. Да се етикетират всички хладилни и климатични инсталации, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета, като РИОСВ-Пловдив се уведоми писмено за извършените действия. Срокът за изпълнение е 17.03.2017г.

Отговорен за изпълнение на двете предписания е управителят на „НВ МЕС КОМЕРС“ ЕООД.
V. Съответствие, последващ контрол

При извършената проверка се установи, че дружеството спазва изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда и Закона за водите.От страна на дружеството при проверката присъства Иван Георгиев Минев – производствен управител.


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница