Доклад за извършена планова комплексна проверка на " Холсим (България)" ад, с. Бели извор, общ. ВрацаДата16.08.2017
Размер40.15 Kb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите


Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца


Утвърдил:

ДИРЕКТОР РИОСВ-ВРАЦА

/инж.Т.ГЕРГОВА/

Доклад за извършена планова комплексна проверка на

Холсим (България)” АД, с. Бели извор, общ. Враца

Във връзка със Заповед №59/27.05.2013г. на Директора на РИОСВ-Враца на 30.05.2013г. е извършена комплексна проверка по отношение спазване на условията в издадено Комплексно №75-Н1/2009 г., актоализирано с решение № 75 - Н1-И0-А1/2012 г., на “Холсим (България)” АД, с. Бели извор за експлоатацията на “Инсталация за производство на циментов клинкер, включваща 1 бр. пещ”.

Извършена е проверка на място относно работата на посочената инсталация, капацитета на инсталацията, използване и съхранение на ресурси (вода, електро и топлоенергия, суровини, спомагателни материали и горива), емисии в атмосферния въздух, отпадъчни води, шум, управление на отпадъците, опазване на почвата и подземните води, резултати от извършен мониторинг на всички емисии, мерки за предотвратяване и действие при аварии.


Проверените условия и констатациите за тяхното изпълнение са отразени в “Списък за проверка на изпълнението на условията на Комплексното разрешително ) №75-Н1/2009 г., актоализирано с решение № 75 - Н1-И0-А1/2012 г. на “Холсим (България)” АД, с. Бели извор – 30.05. 2013г.”

В експлоатация са следните разрешени инсталации и тяхният капацитет не се превишава:


Инсталация, която попада в обхвата на точка 3.1 от Приложение № 4 на ЗООС „Инсталации за производство на циментов клинкер в ротационни пещи с производствен капацитет над 500 тона дневно“:

  1. Инсталация за производство на циментов клинкер (т. 3.1 от Приложение № 4 на ЗООС), включваща 1 бр. пещ.

Инсталации, непопадащи в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС:

  1. Инсталация за производство на цимент - три (3) броя топкови мелници,

  2. Инсталация за предварително третиране (шредиране на висококалорични твърди отпадъци),

Изградени и въведени в експлоатация през последната година са:- Инсталация за механично третиране и подаване за оползотворяване на неопасни отпадъци към Инсталация за производство на циментов клинкер.

- Пречиствателно съоръжение за третиране на противопожарни води към Инсталация за механично третиране и подаване за оползотворяване на неопасни отпадъци.

Пещта за производство на клинкер е пусната в производство за периода от 12.03.2013г. до 18.04.2013г. и отново на 27.05.2013г.

По условие 9.2 има превишение за 2012г. на нормите за допустими емисии по показателите NОx(Азотен окис) и HCl (Хлороводород) и на дружеството е наложена еднократна санкция в размер на 22 776.01лв., която е изплатена.

През 2012г. е извършен мониторинг на почвите в постоянните пунктове за мониторинг при който се наблюдава завишение при някои от показателите (водоразтворими соли, живак, цинк, олово и други) в сравнение с базовите (от 2006г.), но няма превищение над пределно допустимите стойности.

При проверката не са констатирани други несъответствия с условията в Комплексното разрешително.

Създадена е електронна база данни включваща и инструкции изисквани по условията на Комплексното разрешително, до която имат достъп всички служители.

Операторът има издадени актоални (от 2012г.) разрешителни за водоползване от Басейнова Дирекция, Дунавски район:

- за язовир “Станьов дол”

- за шахтов кладенец – “ШК-Холсим-Бели извор, Враца”

- за каптиран извор “КИ Бели извор”

Вода за питейно-битови нужди се използва възоснова на актуален договор с „ВиК”ООД, гр. Враца.

Атмосферният въздух в района на Холсим (България) АД се замърсява от дейността на фирмата основно с общ суспендиран прах и газове от горивния процес, протичащ в основното технологично съоръжение – пещта за изпичане на циментов клинкер. Към всички източници на емисии във въздуха на заводската площадка на Холсим (България) АД има изградени пречиствателни съоръжения. Стойностите на контролираните параметри на тези съоръжения се наблюдават посредством автоматизирана техническа информационна система. Резултатите от извършените собствени непрекъснати измервания (СНИ) се предоставят ежемесечно в РИОСВ-Враца. До 31.03.2013г. е представен и Годишен доклад.

Собствени периодични измервания (СПИ) на пеща са извършени от хърватска лаборатория и анализирани от акредитирана лаборатория “Марибор” – Словения. Честотата на мониторинга е два пъти годишно. Мониторинга на изпускащите устройства към табл. 9.6.4 и 9.6.5 от КР се извършва по график, като за 2012г. СПИ са извършени общо на 38 подобекта. През 2013г. до момента са извършени 7 СПИ на подобекти и докладите са представени в РИОСВ-гр.Враца.

Холсим (България) АД има разработена организационно-екологична програма, включваща мерки за ограничаване и предотвратяване на неорганизираните емисии в атмосферния въздух.

За оползотворяване се приемат разрешени с КР отпадъци от „Екорек”ЕООД, Обединение “Екосорт” и “Чистота Искър” ООД съгласно сключени договори.

Операторът „Холсим (България)” АД, с.Бели Извор има изготвена собствена оценка за заплаха от екологични щети и планирани мерки за отстраняване на екологични щети за обектите:  1. Инсталация за производство на циментов клинкер за която операторът има издадено Комплексно разрешително

  2. Кариера, с. Бели извор

  3. Кариера, с. Лиляче

Включен е в Публичния регистър на операторите извършващи дейност по Приложение №1 на ЗОПОЕЩ.3000 гр. Враца, ул. ”Екзарх Йосиф” № 81

Тел: (+35992) 991759, Факс: (+35992) 629211,e-mail: riosv_vr@m-real.net


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница