Доклад за извършена проверка на „атар 3” оод гр. ПловдивДата06.02.2018
Размер30.95 Kb.
ТипДоклад
ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА

АТАР 3” ООД - гр.Пловдив


На основание заповед №РД-148/08.06.2015 г. на Директора на РИОСВ – Пловдив, на 18.06.2015 г. беше извършена проверка на „склад за търговия с изкуствени кожи за мебелната промишленост”, стопанисван от „АТАР 3” ООД - гр. Пловдив. Комплексната проверка от експерти на РИОСВ-Пловдив /по фактор ОХВ и фактор отпадъци/, съгласно утвърден от Министъра на околната среда и водите „План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2015 г.”I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове.


Дейността, извършвана от дружеството на обекта на проверката е склад и търговия с изкуствени кожи и дамаски за мебели.
II. Проверени инсталации и дейности:
1. Склад за съхранение на суровини и материали;

2. Места и съдове за съхранението на формираните от дейността отпадъци;III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

Фактор „Отпадъци”

При дейността си дружеството генерира производствени и опасни отпадъци: отпадъци от опаковки (хартия и картон, пластмаса), живачни лампи, текстилни отпадъци, за които „АТАР 3“ ООД е входирало за утвърждаване работни листове по Приложение №5 от Наредба №2 от 2014г. за класификация на отпадъците, с вх. № УО-968/15.06.2015г.

За внесените на територията на р. България опаковани стоки се представи сключен договор с организация по оползотворяване (ЕКОКОЛЕКТ АД) за поемане на задължения по оползотворяване на отпадъци от опаковки, сключен на 12.06.2015г.

Представи се месечна справка декларация за месеци от Януари до Юни включително.

По време на проверката не се представиха платежни документи за платени суми към „Екоколект“ АД, както и вътрешнофирмена спецификация

При направения обход на площадката се установи, че дружеството е организирало разделно събиране на генерираните отпадъци.
Фактор „ОХВ“

До 2014г. дружеството внася и търгува с полиуретанов безцветен лак, внос от Турция, за които дружеството е извършило предварителна регистрация, съгласно Регламент ЕО 1907/2006г. (REACH) и съответната нотификация за него (събмишън репорт и нотификация). Поради преустановяване на договорните отношения с контрагентите, дружеството е преустановило вноса и търговията. От началото на 2015г. „АТАР 3“ ООД внася и търгува с лепила за дунапрен „Унитек 85“, като внесеното количество до момента е девет тона. Представен е информационен лист за безопасност, с дата на изготвяне 01.06.2014г., в който обаче не присъстват новите обозначения „Р“ и „Н“, съгласно Регламент ЕО 1272/2008, (CLP). Продуктите се съхраняват в склад, отговарящ на изискванията за съхранение, разписани в Раздел 13 на Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ 43/ 2012г.). Представени са инструкции за безопасно съхранение на лепилото в склада. Не се представи оценка за безопасно съхранение на химични вещества и смеси (лепилото), съгласно чл.4, т. 4 от същата наредба.
IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници-  1. Да се представят в деловодството на РИОСВ-Пловдив копия на вътрешнофирмена спецификация и платежни към "Екоколект" АД

Срок: 25.06.2015г.

Отговорник: управител

  1. Да се изготви и представи в РИОСВ-Пловдив оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества, съгласно чл.4, т.4 от Наредбата (ДВ, бр.43 от 2011г.) и утвърден формат със Заповед №РД-288 от 03.04.2012г. На Министъра на околната среда и водите

Срок: 18.07.2015г.

Отговорник: управител

  1. Да се изиска от производителя и представи в РИОСВ-Пловдив актуализиран информационен лист за безопасност (MSDS) за продукт "Лепило за дунапрен Унитек 85", съгласно чл.31 на регламент REACH

Срок: 04.07.2015г.Отговорник: управител

V. Съответствие, последващ контрол:
За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване. За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница