Доклад за извършена проверка на „Булгар лук” оод – с. Катуница, общ. СадовоДата20.07.2018
Размер24.18 Kb.
ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА

Булгар лук” ООД – с. Катуница, общ. Садово

На основание заповед №РД-199/13.09.2016 г. на Директора на РИОСВ – Пловдив, на 27.09.2016 г. беше извършена проверка на фабрика за сушени продукти, стопанисвана от „Булгар лук” ООД. Комплексната проверка от експерти на РИОСВ - Пловдив/ по компонент води и фактор отпадъци/, е съгласно утвърден от Министъра на околната среда и водите „План за контролната дейност на РИОСВ - Пловдив за 2016 г.”.
I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове.


Дейността, извършвана от дружеството на обекта на проверката е производство на продукти от сушени подправки.
II. Проверени инсталации и дейности:


  1. Производствен цех

  2. Складова база за готова продукция

  3. Складова база за суровини

  4. Площадка за съхранение на формирани от дейността отпадъци

  5. Съоръжение за пречистване на отпадъчни води


III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:
Фактор „Отпадъци”

От дейността на дружеството се формират производствени и опасни отпадъци. За формираните от дейността производствени и опасни отпадъци се представиха утвърдени от Директора на РИОСВ - Пловдив работни листове съгласно Приложение №6 от Наредба №3 от 2004 г. за класификация на отпадъците. Представиха се отчетни книги съгласно Приложение №1 от Наредба №2 от 2013г., заверени от Директора на РИОСВ - Пловдив. Същите се водят редовно. За предаване на формираните отпадъци дружеството има сключен договор с „Папир БГ“ ООД.

Булгар лук“ ООД предлага продуктите си в опаковки, за които се дължи продуктова такса. Представи се сключен договор с „Екопак България“ – организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки. Представиха се платежни документи за заплатена през 2015 г. продуктова такса. Представиха се и месечни справки – декларации за пуснатите на пазара опаковани стоки. При направения обход на площадката се установи, че дружеството е организирало места за съхранение на образуваните отпадъци, обозначени с табели с код и наименование съгласно Наредба №2 от 2014г. за класификация на отпадъците.

Компонент „Води“

На обектът се формират битово-фекални и производствени (от измиване на суровини) отпадъчни води. Отпадъчните води се пречистват в пречиствателно съоръжение, работещо на прекъснат режим, редуващо процеси на аериране и утаяване. За заустените пречистени отпадъчни води дружеството притежава разрешително № 33140058 от 08.07.2009г. и решение за продължаване срока на действието му № РР-2407 от 29.05.2015г.. Дружеството изпълнява заложените условия в РЗ: провежда собствен мониторинг на заустваните пречистени отпадъчни води; представя резултатите от анализите в срок в РИОСВ-Пловдив. Резултатите на анализираните показатели показват, че няма превишение на заложените норми в РЗ. Представен е доклад съгласно чл.48, ал.1, т. 12 от Закона за водите в РИОСВ-Пловдив в срок. Дружеството заплаща заустено водно количество по показанията на две измервателни устройства.IV. Съответствие, последващ контрол:
На обекта на се констатирани несъответствия с изискванията на екологичното законодателство.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница