Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително №459-Н0/2013г., издадено на ет“Ангелов-Иван Ангелов”, гр. Пещера, площадка с. Цалапица, Община Родопи, област ПловдивДата14.01.2018
Размер181.6 Kb.
ДОКЛАД

за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително №459-Н0/2013г., издадено на ЕТ“Ангелов-Иван Ангелов”, гр.Пещера, площадка с.Цалапица, Община Родопи, област Пловдив

В периода от 31.10.2013г. до 01.11.2013г., във връзка прилагането на разпоредбите на чл.128 ал.1, чл.148 ал.3 от Закона за опазване на околната среда (ДВ бр.91/2002г., посл.изм. и доп. ДВ бр.53/2012г.), Заповед № РД-283/29.10.2013г. на Директора на РИОСВ-Пловдив и в изпълнение на утвърден от МОСВ „План за контролната дейност на инспекцията за 2013г.”, екип от експерти при РИОСВ-Пловдив и експерт при Басейнова дирекция Източно-беломорски район с център гр.Пловдив извършиха контрол по документи и на място по изпълнение на условията и поставените срокове в Комплексно разрешително №459-Н0/2013г., издадено на ЕТ“Ангелов-Иван Ангелов”, гр.Пещера, площадка с.Цалапица, Община Родопи, област ПловдивI. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е осъществяване на текущ контрол на дейността на обекта за спазване изискванията на поставените условията и сроковете в Комплексно разрешително №459-Н0/2013г., както и законовите задължения на Притежателя му, произтичащи от Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.II. Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

ІІ.1.Инсталациите, които са проверени са както следва:

1.Инсталация, която попада в обхвата на т. 6.6 a) от Приложение 4 на ЗООС - Инсталация за интензивно отглеждане на птици с повече от 40 000 места,

Инсталация за интензивно отглеждане на птици, включваща:

-2 броя халета, всяко от които с по 19 850 места за отглеждане на кокошки-носачки;

-1 брой хале с 39 700 места за отглеждане на подрастващи птици.


ІІ.2. Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка обхваща периода от 31.10.2013г. до 01.10.2012г. във връзка със следните условия:

 • Условие №2- Инсталации, обхванати от това разрешителното;

 • Условие №3-Обхват;

 • Условие №4-Капацитет на инсталациите;

 • Условие №5-Управление на околната среда

 • Условие №6-Тълкуване;

 • Условие №7-Уведомяване;

 • Условие №8-Използване на ресурси;

 • Условие №9-Емисии в атмосферата;

 • Условие №10-Емисии в отпадъчни води;

 • Условие №11-Управление на отпадъците;

 • Условие №12-Шум;

 • Условие №13-Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;

 • Условие №14-Предотвратяване и действия при аварии;

 • Условие №15-Преходни и анормални режими на работа;

 • Условие №16-Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

III. Констатации от извършената проверка по документи и на място на производствената площадка:

Условие №2-Инсталации, обхванати от това разрешително

-От проверка на място извършена на 31.10.2013г. е констатирано, че се извършва отглеждане на подрастващи птици в хале №4 отбелязано, като нефункциониращо хале в Приложение №10.Обща схема, към Заявление за издаване на комплексно разрешително, извън обхвата на Условие №2 и превишаващ разрешения капацитет посочен в Условие 4.1-Таблица 4.1 9. По данни на присъствалия на проверката служител на ЕТ „Ангелов-Иван Ангелов“ в момента на проверката в нефункциониращото, съгласно Приложение №10.Обща схема, хале №4 е населено и се отглеждат 39 700 броя подрастващи птици.


Условие №3-Обхват във връзка с:

Условие 2.Инсталации, обхванати от това разрешително

-От проверка на място извършена на 31.10.2013г. е констатирано, че се извършва отглеждане на подрастващи птици в хале №4 отбелязано, като нефункциониращо хале в Приложение №10.Обща схема, към Заявление за издаване на комплексно разрешително, извън обхвата на Условие №2 и превишаващ разрешения капацитет посочен в Условие 4.1-Таблица 4.1 9. По данни на присъствалия на проверката служител на ЕТ „Ангелов-Иван Ангелов“ в момента на проверката в нефункциониращото, съгласно Приложение №10.Обща схема, хале №4 е населено и се отглеждат 39 700 броя подрастващи птици.Условие 6.8

-От проверка на място извършена на 31.10.2013г. е констатирано, че се извършва отглеждане на подрастващи птици в хале №4 отбелязано, като нефункциониращо хале в Приложение №10.Обща схема, към Заявление за издаване на комплексно разрешително, извън обхвата на Условие №2 и превишаващ разрешения капацитет посочен в Условие 4.1-Таблица 4.1 9. По данни на присъствалия на проверката служител на ЕТ „Ангелов-Иван Ангелов“ в момента на проверката в нефункциониращото, съгласно Приложение №10.Обща схема, хале №4 е населено и се отглеждат 39 700 броя подрастващи птици.Условие 9.1. Емисии от точкови източници

Условие 9.1.1

-От проверка на място извършена на 31.10.2013г. е констатирано, че се извършва отглеждане на подрастващи птици в хале №4 отбелязано, като нефункциониращо хале в Приложение №10.Обща схема, към Заявление за издаване на комплексно разрешително, извън обхвата на Условие №2 и превишаващ разрешения капацитет посочен в Условие 4.1-Таблица 4.1 9. По данни на присъствалия на проверката служител на ЕТ „Ангелов-Иван Ангелов“ в момента на проверката в нефункциониращото, съгласно Приложение №10.Обща схема, хале №4 е населено и се отглеждат 39 700 броя подрастващи птици.

-Извършва се експлоатация на други организирани източници на емисии в атмосферния въздух (6 броя билни вентилатори и 5 броя стенни вентилатори) от Хале №4- не описани в Условие 9.1.2-Таблица 9.1.2 и не означени на Приложение №9 и Приложение №10 към Заявлението;

Условие 9.1.2-Таблица 9.1.2

-От проверка на място извършена на 31.10.2013г. е констатирано, че се извършва отглеждане на подрастващи птици в хале №4 отбелязано, като нефункциониращо хале в Приложение №10.Обща схема, към Заявление за издаване на комплексно разрешително, извън обхвата на Условие №2 и превишаващ разрешения капацитет посочен в Условие 4.1-Таблица 4.1 9. По данни на присъствалия на проверката служител на ЕТ „Ангелов-Иван Ангелов“ в момента на проверката в нефункциониращото, съгласно Приложение №10.Обща схема, хале №4 е населено и се отглеждат 39 700 броя подрастващи птици.

-Извършва се експлоатация на други организирани източници на емисии в атмосферния въздух (6 броя билни вентилатори и 5 броя стенни вентилатори) от Хале №4- не описани в Условие 9.1.2-Таблица 9.1.2 и не означени на Приложение №10.Обща схема към Заявлението;

Условие 9.2.5

-От проверка на място извършена на 31.10.2013г. е констатирано, че се извършва отглеждане на подрастващи птици в хале №4 отбелязано, като нефункциониращо хале в Приложение №10.Обща схема, към Заявление за издаване на комплексно разрешително, извън обхвата на Условие №2 и превишаващ разрешения капацитет посочен в Условие 4.1-Таблица 4.1 9. По данни на присъствалия на проверката служител на ЕТ „Ангелов-Иван Ангелов“ в момента на проверката в нефункциониращото, съгласно Приложение №10.Обща схема, хале №4 е населено и се отглеждат 39 700 броя подрастващи птици.

За всички останали условия не са констатирани несъответствия.

Изготвени са и са представени всички планове и програми, изискани с конкретните условия на комплексното разрешително. Не са извършвани промени на границите на производствената площадка.Условие №4-Капацитет на инсталациите

-От проверка на място извършена на 31.10.2013г. е констатирано, че се извършва отглеждане на подрастващи птици в хале №4 отбелязано, като нефункциониращо хале в Приложение №10.Обща схема, към Заявление за издаване на комплексно разрешително, извън обхвата на Условие №2 и превишаващ разрешения капацитет посочен в Условие 4.1-Таблица 4.1 9. По данни на присъствалия на проверката служител на ЕТ „Ангелов-Иван Ангелов“ в момента на проверката в нефункциониращото, съгласно Приложение №10.Обща схема, хале №4 е населено и се отглеждат 39 700 броя подрастващи птици.

За всички останали условия не са констатирани несъответствия.

Условие №5-Управление на околната среда

Условие 5.1.Структура и отговорности-Не са констатирани несъответствия.

Операторът прилага система за управление на околната среда (СУОС). Представена е Списък на персоналът, който ще извършва конкретни дейности и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното от 29.06.2013г.Условие 5.2.Обучение

Прилага се Инструкция за ежегодно определяне на потребностите от обучение на персонала. Представен е Списък от проведено обучение от 21.10.2013г.Условие 5.3.Обмен на информация

Представени са: Списък на персоналът, който ще извършва конкретни дейности и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното от 29.06.2013г.; Списък на органите/лицата, който трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на комплексното разрешително от 01.09.2013г.Условие 5.4.Документиране

Представен е Списък на нормативна уредба по околна среда актуален към 01.09.2013г. Представен Списък на всички необходими инструкции, изискани с условията на комплексното разрешително. За разглеждания период не са възниквали аварии.Условие 5.5.Управление на документи

Операторът прилага Инструкция за актуализация на документите, изисквани с настоящото разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите, както и за изземване на невалидната документация. За проверявани период не е изземвана невалидна документация.Условие 5.6.Оперативно управление

Операторът е изготвил и прилага всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с условията на комплексното разрешителното.Условие 5.7.Проверка и коригиращо действие

Представен Списък на всички необходими инструкции, изискани с комплексното разрешително. За разглеждания период не са възниквали аварии.

Операторът прилага писмени Инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия и Инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталацията по Условие 2, произтичащи от нови нормативни актове, уведомяване на ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби. Представен актуален списък към 01.09.2013г. на нормативната уредба по околна среда.

Условие 5.8.Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Прилага се Инструкция за преразглеждане и, ако е необходимо, актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария. За проверявания период не са възниквали аварийни ситуации.

Прилага се Инструкция за аварийно планиране и действия при аварии. Извършена е проверка за годността на пожарогасителите. Представени са: Списък на средствата за лична защита; Списък на средствата за противодействие при аварии; Списък със състава на комисията за ЗБАКП; План за работата на постоянната комисия за ЗБАКП; План за действие на персонала при евакуация на територията на птицефермата от 2013г.; Протоколи от проведена тренировка за действия при аварии и инциденти от 16.09.2013г. и от 01.10.2013г.

Условие №6-Тълкуване

Условие 6.8-От проверка на място извършена на 31.10.2013г. е констатирано, че се извършва отглеждане на подрастващи птици в хале №4 отбелязано, като нефункциониращо хале в Приложение №10.Обща схема, към Заявление за издаване на комплексно разрешително, извън обхвата на Условие №2 и превишаващ разрешения капацитет посочен в Условие 4.1-Таблица 4.1 9; По данни на присъствалия на проверката служител на ЕТ „Ангелов-Иван Ангелов“ в момента на проверката нефункциониращото, съгласно Приложение №10.Обща схема, хале №4 е населено и се отглеждат 39 700 броя подрастващи птици; Извършва се експлоатация на други организирани източници на емисии в атмосферния въздух (6 бр. билни вентилатори и 5 бр. стенни вентилатори) от Хале №4- не описани в Условие 9.1.2-Таблица 9.1.2 и не означени на Приложение №10 към Заявлението;

За всички останали условия не са констатирани несъответствия.Условие №7-Уведомяване-Не са констатирани несъответствия. За разглеждания период не са констатирани аварийни или други замърсявания.

Условие №8-Използване на ресурси

Условие 8.1. Използване на вода-Не са констатирани несъответствия. Представени са Разрешително за водовземане от 16.09.2012г. и Решение от 27.04.2011г. за изменение на разрешително за водовземане издадени от Басейнова Дирекция Източно-Беломорски район с център гр.Пловдив. Спазени са условията в издадените разрешителни.

Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на система за поене на птиците. Представен е Протокол от проверка от 27.09.2013г.

Прилага се инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Представен е Запис от проверка от 19.09.2013г. на техническото състояние на водопроводната мрежа.

Отчитането на изразходваните количества вода за производствени нужди се извършва чрез водомерно устройство. Изготвени са Инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди и Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с годишната норма за ефективност.Условие 8.2 Енергия-Не са констатирани несъответствия.

Прилага се Инструкция за експлоатация и поддръжка на електропреобразувателните части на оборудването свързано с подаването на вода, храна, включването на системата за охлаждане, дневното осветление, изнасянето на яйцата от производствените халета към пакетажната, два пъти седмично изнасянето на тора към Инсталация за интензивно отглеждане на птици, основни консуматори на електроенергия. Представени са Записи от проверки от 30.08.2013г., 30.09.2013г. и 30.11.2013г.

Изготвени са Инструкция, осигуряваща измерване и документиране на изразходваните количества електроeнергия за производствени нужди, изразени като Стойност на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия и Годишнa консумация на електроенергия за производствени нужди; Инструкция за оценка на съответствието на измерените количества консумирана електроенергия с определените такива, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им.

Условие 8.3.4.Съхранение на Суровини/спомагателни материали и горива-Не са констатирани несъответствия.

Представени са информационни листове за безопасност. Всички химични вещества и препарати, класифицирани в една или повече категории на опасност се съхраняват съгласно условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност.

Прилага се Инструкция за поддръжка на резервоара, за съхранение на дизелово гориво.Инструкцията съдържа: проверка на целостта и здравината на резервоара и обваловката; действия за откриване и отстраняване на течове от резервоара и неговата обваловка; установяване на причините за регистрираните нарушения;предприемане на коригиращи действия. Представен записи за от проверка на 08.10.2013г.

Прилага се Инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на суровини/спомагателни материали и гориво към инсталацията, определена с условията на комплексното разрешително с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Представен записи за оценка на съответствието от 08.10.2013г.Условие №9.Емисии в атмосферата

Условие 9.1.Емисии от точкови източници

От проверка на място извършена на 31.10.2013г. е констатирано, че се извършва отглеждане на подрастващи птици в хале №4 отбелязано, като нефункциониращо хале в Приложение №10.Обща схема, към Заявление за издаване на комплексно разрешително, извън обхвата на Условие №2 и превишаващ разрешения капацитет посочен в Условие 4.1-Таблица 4.1 9. По данни на присъствалия на проверката служител на ЕТ „Ангелов-Иван Ангелов“ в момента на проверката нефункциониращото, съгласно Приложение №10.Обща схема, хале №4 е населено и се отглеждат 39 700 броя подрастващи птици.Извършва се експлоатация на други организирани източници на емисии в атмосферния въздух (6 бр. билни вентилатори и 5 бр. стенни вентилатори) от Хале №4- не описани в Условие 9.1.2-Таблица 9.1.2 и не означени на Приложение №10 към Заявлението.Условие 9.2.Неорганизирани емисии

От проверка на място извършена на 31.10.2013г. е констатирано, че се извършва отглеждане на подрастващи птици в хале №4 отбелязано, като нефункциониращо хале в Приложение №10.Обща схема, към Заявление за издаване на комплексно разрешително, извън обхвата на Условие №2 и превишаващ разрешения капацитет посочен в Условие 4.1-Таблица 4.1 9. По данни на присъствалия на проверката служител на ЕТ „Ангелов-Иван Ангелов“ в момента на проверката нефункциониращото, съгласно Приложение №10.Обща схема, хале №4 е населено и се отглеждат 39 700 броя подрастващи птици.

Прилагат се Инструкции за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им и Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представен Запис от проверка и периодична оценка от 07.10.2013г.

Условие 9.3.Интензивно миришещи вещества

От проверка на място на 01.11.2013г. не е констатирано разпространение на неприятни миризми на площадката и извън границите на производствената площадка.

Прилага се Инструкции за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/ намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества. За проверявания период не са постъпвали оплаквания за разпространение на неприятни миризми извън границите на производствената площадката на площадката и в РИОСВ-Пловдив.

Условие 9.4.Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух-няма данни за влошаване на качествато на атмосферния въздух, вследствие на производствената дейност.

Условие №10-Емисии на отпадъчни води-Не са констатирани несъответствия.

Оператора отвежда производствените отпадъчни води в два броя водъплътни изгребни ями с обем 80 м3 и битово-фекалните отпадъчни води във водоплътна изгребна яма с обем 36 м3. Представен Договор от 29.01.2013г. за извозване и пречистване на отпадъчните води с „ВиК“ ЕООД , гр.Пазарджик.

Прилага се Инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на отвеждащата до водоплътната изгребна яма канализационна мрежа на площадката на дружеството, както и периодично проверка на водоплътността на ямата и нивото на отпадъчните води в нея, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. Представени са Записи от 16.09.2013г. за проверка на канализационната мрежа и водоплътност на ямите и от 02.10.2013г. за проверка водоплътността на ямите.

Условие №11-Управление на отпадъците
Условие 11.1.Образуване на отпадъци- Не са констатирани несъответствия. Образуваните отпадъци от производствената дейност на площадката не се различават по вид (код и наименование) и разрешените количества разрешени с условията на комплексното разрешително. Представени са записи за всеки отпадък до 31.10.2013г.

Условие 11.2.Приемане на отпадъците за третиране-Не са констатирани несъответствия.

За проверявани период не са приемани отпадъци на производствената площадка.11.3.Предварително съхраняване на отпадъците-Операторът събира всички, образувани на площадката отпадъци, съгласно изискванията на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, на определените за това места.

Прилага се Инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Представени записи и оценка на съответствието от 21.10.2013г.Условие 11.4.Транспортиране на отпадъците-Не са констатирани несъответствия.

Не е извършвано предаване за транспортиране извън територията на площадката на отпадъци образувани от дейността на инсталацията за проверявания период.Условие 11.5.Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци-Не са констатирани несъответствия.

Не е извършвано предаване за оползотворяване, в. т.ч. рециклиране на отпадъци извън територията на площадката на отпадъци образувани от дейността на инсталацията за проверявания период.Условие 11.6.Обезвреждане на отпадъците-Не са констатирани несъответствия.

Не е извършвано предаване за обезвреждане извън територията на площадката на отпадъци образувани от дейността на инсталацията за проверявания период.Условие 11.7.Контрол и измерване на отпадъците-Не са констатирани несъответствия.

Прилагат се Инструкция за Измерване на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията за наблюдение и Инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци с определените такива, в условията на разрешителното. Представени Отчетни книги със записи до 31.10.2013г.Условие 11.8.Анализи на отпадъците-Не са констатирани несъответствия. От производствената дейност на площадката не са образувани отпадъци с огледални кодове за проверявания период..

Условие 11.9.Документиране и докладване-Не са констатирани несъответствия. Представени са Отчетни книги със записи до 31.10.2013г. за всеки конкретен отпадък разрешен да се образува от производствената дейност с условията на комплексното разрешително.

Не са установени превишения на количествата образувани отпадъци. Събирането на отпадъците на площадката се извършва по схема, съответстваща на нормативната уредба и на условията в разрешителното.Условие №12-Шум-Не са констатирани несъответствия.

Не са констатирани превишения на допустимото ниво на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шум. Представен е Протокол от изпитване от 13.08.2013г.

Изготвени са Инструкция за наблюдение на показателите определени с условията на комплексното разрешително и Инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шума по границата на производствената площадка и в местата на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Условие №13-Опазване на почвата и подземните води от замърсяване-Не са констатирани несъответствия.

Условие 13.1.Опазване на почвата

Прилага се Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. За проверявания период не са възниквали течове от тръбопроводи и оборудване на открито. Представен е Запис от проверка от 08.10.2013г.


Прилага се инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води и третиране на образуваните отпадъци. Представен са записи-за проверявания период не са възниквали разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка Осигурени са и се съхраняват достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване, в случай на разливи на определени за целта места. За проверявани период не са възниквали разливи.

Извършва се собствен мониторинг на почвата, в три броя мониторингови пунктове, съгласно условията на разрешителното. Представени четири броя анализни протоколи от 28.08.29013г. и от 10.09.2013г.

Операторът е изготвил Инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на показателите определени с условията на разрешителното и базовото състояние на почвите и Инструкция за документиране и съхраняване на резултатите от периодичната оценка на: съответствие/ несъответствие на количеството на замърсителите в почвата и базовото състояние; причините за регистрираните несъответствия;предприетите коригиращи действия/предвидени коригиращи действия.

Представен Дневник за данни за датата и часа на установяване на разлива, причини за разлива, замърсената площ и степента на замърсяване, замърсителите, наименование/номер на приемащия обем, където е събрана разлятата течност или използвания сорбент, последствията от разлива и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива. За проверявани период не са възниквали разливи.

Условие 13.2.Опазване на подземните води

Прилага се Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. За проверявания период не са възниквали течове от тръбопроводи и оборудване на открито. Представен е Запис от проверка от 08.10.2013г.

Прилага се инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води и третиране на образуваните отпадъци. Представен са записи-за проверявания период не са възниквали разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка Осигурени са и се съхраняват достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване, в случай на разливи на определени за целта места. За проверявани период не са възниквали разливи.

На площадката е изграден един брой тръбен кладенец-ТК1. Извършва се заложения собствен мониторинг на подземните води по показателите определени в разрешителните за подземни води и условията на комплексното разрешително. Представен Протокол от изпитване от 19.08.2013г. не са констатирани несъответствия със стандарта за качество на подземните води.

Прилага се Инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Представен Протокол от изпитване от 19.08.2013г. Не са констатирани несъответствия със стандарта за качество на подземните води.

Условие №14-Предотвратяване и действия при аварии-Не са констатирани несъответствия.

Представени са: План за провеждане на аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи от 2013г.; Заповед за определяне състава на комисията при бедствия и аварии от 2013г.; План за действие на персонала при евакуация от 2013г. За проверявания период не са възниквали аварийни ситуации.

Представена е Оценка на възможността за изпускане в резултат на аварийна ситуация в канализацията (независимо дали производствена, повърхностна или друга) на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, включително в резултат от гасене на пожар от 29.06.2013г.

Прилага се Инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации. За проверявания период не са възниквали аварийни ситуации.

Представена е Схема с разположението на резервоар за дизелово гориво.

Представена е Собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щетис остойностени мерки от 29.06.2013г. За проверявания период не е възниквала непосредствена заплаха за екологични щети и причинени екологични щети.

Условие №15-Преходни и анормални режими на работа-Не са констатирани несъответствия. Прилага се инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения. Представен План за собствен мониторинг при анормални режими. За проверявания период не са възниквали анормални режими на работа.

Условие №16-Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях-Не са констатирани несъответствия. Не е вземано решение от оператора за прекратяване или временно прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях до 01.11.2013г.
Констатациите от проверката са, че Операторът ЕТ„Ангелов-Иван Ангелов”, гр.Пещера, площадка с.Цалапица изпълнява поставените условията и заложените срокове в комплексно разрешително №459-Н0/2013г., с изключение на Условия №2, №3, 4.1, 6.8, 9.1.1, 9.1.2 и 9.2.5-От проверка на място извършена на 31.10.2013г. е констатирано, че се извършва отглеждане на подрастващи птици в хале №4 отбелязано, като нефункциониращо хале в Приложение №10.Обща схема, към Заявление за издаване на комплексно разрешително, извън обхвата на Условие №2 и превишаващ разрешения капацитет посочен в Условие 4.1-Таблица 4.1 9. По данни на присъствалия на проверката служител на ЕТ „Ангелов-Иван Ангелов“ в момента на проверката в нефункциониращото, съгласно Приложение №10.Обща схема, хале №4 е населено и се отглеждат 39 700 броя подрастващи птици; Извършва се експлоатация на други организирани източници на емисии в атмосферния въздух (6 броя билни вентилатори и 5 броя стенни вентилатори) от Хале №4- не описани в Условие 9.1.2-Таблица 9.1.2 и не означени на Приложение №10.Обща схема към Заявлението, за които нарушения предстои съставяне на Акт за установено административно нарушение.

06.12.2013г.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница