Доклад за извършена проверка наДата22.01.2019
Размер35.22 Kb.
ТипДоклад
ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА

„ТЕР - М” ООД гр. Пловдив


На основание Заповед № РД-142/28.05.2013 г. на Директора на РИОСВ – Пловдив е извършена проверка на обект „Птицекланица” кв. Дебър гр. Първомай, експлоатиран от „ТЕР - М” ООД гр. Пловдив

Комплексната проверка от експерти на РИОСВ-Пловдив е съгласно утвърден от Министъра на околната среда и водите „План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2013 г.”


I. Цел на проверката:
Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда,специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.
II. Проверени инсталации и дейности:

При проверката и по информация на представител на „ТЕР - М” ООД гр. Пловдив, поради липса на заявки от 13.06.2013 год. обектът не работи.

Извършена е проверка на:


  • ЛПСОВ и водоприемник - отводнителен канал, в които е изпълнено заустването на отпадъчните води;

  • места за временно съхранение на производствени и опасни отпадъци образувани от дейността

  • склад за химикали /почистващи и дезинфекционни/

  • хладилни инсталации

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:


1. Компонент „Води” - отпадъчни

За обект „Птицекланица” кв. Дебър гр. Първомай, „ТЕР - М” ООД гр. Пловдив притежава Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води във воден обект с № 33740140/15.01.2013 год. издадено от БДУВ ИБР- център Пловдив. От дейността на обекта се формират битови и производствени отпадъчни води, които се пречистват в съществуващо пречиствателно съоръжение за биологично пречистване с прекъснат режим на работа. Съоръжението работи неефективно. С цел постигане на нормите в РЗ , дружеството предвижда да извърши реконструкция и разширение на съществуващото ЛПСОВ, за което има издадено становище за преценка за необходимостта от изготвяне на ОВОС, като очаква да получи средства по Мярка 123 за развитие на селските райони. Изградени са нови съоръжения за механично пречистване, нов ББ с ВУ и площадка за командна зала. Очаква се да бъдат отпуснати средства за закупуване, доставка и монтаж на технологичното оборудване. В момента на проверката не се констатира заустване на отпадъчни води във водоприемника. Не се констатира замърсяване на отводнителният канал в района на птицекланицата.

Не е нарушена цялостта на оловната пломба поставена на аварийната връзка. Дружеството има сключен договор с акредитирана лаборатория за провеждане на предвидения в РЗ собствен мониторинг. Представен е протокол от изпитване за първо тримесечие на 2013 год. Представен е платежен документ за заплатена такса за заустване на 2012 год.

2.Фактор „Отпадъци”

За формираните производствени и опасни отпадъци „ТЕР - М” ООД гр. Пловдив притежава утвърдени работни листове за класификация на отпадъците съгласно Наредба № 3/2004г. за класификация на отпадъците от 16.01.2007 год. Представени са отчетни книги за образуваните отпадъци по Наредба №9/2004г. Обособени са места за временното съхранение на формираните от дейността отпадъци обозначени със съответния код и наименование. Представени са договори с юридически лица притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО: „Анес 96” ООД, „Екарисаж Варна” ЕООД ЕТ ”Габи-93”. Представени са годишни отчети за 2012 год. с вх. № ИАОС-2600378/14.03.2013 год.
3. „Екологична отговорност”

Дейността на обекта попада в приложното поле на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ) (ДВ бр. 43/2008 г.), а именно т.3 и т.4 от Приложение № 1на цитирания закон. На площадката на обекта се експлоатират 6 бр. хладилни камери с хладилен агент R404А, R404 и R22. За измиване на помещенията и съоръженията се използват химични вещества и смеси на алкална основа. Съхраняват се в склад с ограничен достъп. При проверката бяха представени информационни листове за безопасност на химичните вещества. Дружеството не е включено в публичния регистър на операторите извършващи дейности по ЗОПОЕЩ, както се изисква в съответната наредба /ДВ бр.109 от 2008 год./ При проверката беше представена собствена оценка за случаите на заплаха от екологични щети и причинени такива от м. юли 2012 год. В оценката не са включени оздравителни мерки за случаите на причинени екологични щети и не е посочен минималния размер на разходите за тяхното изпълнение.


IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници-
При проверката, извършена на 28.06.2013 г., са дадени следните предписания:
1. Да се изпрати информация в МОСВ за включване в публичния регистър на операторите извършващи дейности по ЗОПОЕЩ и писмено да се уведоми РИОСВ- Пловдив - Срокът за изпълнение е 30.07.2013 г.
2. Да се актуализира собствената оценка за случаите на заплаха от екологични щети и причинени такива, като се включат оздравителни мерки и минимален размер на средствата за тяхното изпълнение и писмено да се уведоми РИОСВ- Пловдив - Срокът за изпълнение е 30.07.2013 г.

Отговорен за изпълнение на предписанията е Управителят на „ТЕР - М” ООД гр. Пловдив.V. Съответствие, последващ контрол

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване. За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.Утвърдил: ……………………

ТАМЕР БЕЙСИМОВ

И. Д. Директор на РИОСВ - Пловдив


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница