Доклад за консервационното състояние на нп „Пирин като Обект на световното наследство на юнескоДата01.08.2018
Размер68.38 Kb.
ТипДоклад
Доклад за НП Пирин като обект на световното наследство , разгледан на 36-та сесия на КСН на Юнеско в гр. Санкт Петербург, Русия (24 юни-06юли 2012г.)
На 31 януари 2012 г., държавата-членка (МОСВ) представи доклад за консервационното състояние на НП „Пирин” като Обект на световното наследство на ЮНЕСКО.

Докладът е в отговор на Решение 35 COM 7B.21, прието от Комитета за световно наследство на неговата 35-та сесия.

В периода от 10 до 14 октомври 2011 г., Центърът за световно наследство (Секретариат към Конвенцията) и Международен съюз за защитна на природата - IUCN проведоха съвместна мисия на територията на Национален парк „Пирин” като обект на световното наследство. Цел на мисията беше да направи преглед на последните подобрения на капацитета на ски съоръженията в буферната зона на обекта на световното наследство, да определи вероятното им въздействие върху изключителната универсална ценност на обекта на световното наследство и да се изготви препоръка относно евентуалното включване на обекта в списъка на световното наследство в опасност, както бе поискано от Комитета за световно наследство на неговата 35-та сесия. Мисията оцени и цялостното консервационно състояние на обекта и други фактори, влияещи върху неговата изключителна универсална ценност.
а) Развитието на туризма зона Банско

Държава – членка на Конвенцията (МОСВ) отбелязва, че последните подобрения на капацитета на ски съоръженията, одобрени през 2010 г., не са довели до увеличаване на туристическия натиск, нито са засегнали Изключителната универсална ценност на обекта.

В него се посочва, че по-големия капацитет на съоръженията не е увеличил броят на скиорите, а само е повишил сигурността на посетителите и е подобрил качеството на услугата. Държава – членка докладва, че през 2011 г., не е одобрявала строителството на нови ски писти и ски съоръжения в рамките на ОСН или в буферната му зона. В съответствие с решението на КСН - 35 COM 7B.21, държава – членка е представила списък с 6 одобрени и 2 предложени инвестиционни намерения, които са свързани с обезпечаване функционирането на съществуващите съоръжения, подобряване на безопасността на туристите, възстановяване на местообитания и подобряване на компонентите на околната среда

Мисията заключи, че въпреки, че не са предвидени в ТУП последните подмени на съоръжения, свързани с повишаване на капацитета, са били извършени с необходимото внимание и не са оказали неблагоприятно влияние върху изключителната универсална ценност на обекта.

Мисията е на мнение, че вниманието следва да бъде фокусирано върху мониторинг на въздействието на дейностите, които се осъществяват в буферната зона върху ИУЦ на обекта, включително върху изискванията за цялост, опазване и управление, и счита, че държава - членка, следва конкретно да бъде помолена да уведомява Центъра за световно наследство за всяко инвестиционно намерение, което се осъществява в буферна зона и за което счита, че би могло да окаже въздействие върху ИУЦ на обекта.

Въпреки това, държавата не трябва да уведомява ЦСН за изменения, в рамките на буферната зона, за които е оценено,че няма да окажат въздействие, извън нея.

Мисията установи, че общините Банско и Разлог имат ясни и подробни планове за развитие и разширение на нови ски зони на територията на Национален парк „Пирин” и обекта на световно наследство, както е отбелязано в ТУП на Добринище (2010г.) и Кулиното (2008г.).

Освен това, концесионера представи на мисията своите намерения и планове отново да отвори и развитие ски лифт и ски писта „Църна Могила”, което ще разшири развитието на буферна зона, извън сегашните й граници.

Мисията счита, че ако тези намерения се реализират, те очевидно ще поялият върху ИУЦ на обекта.

Мисията подчерта, че по-нататъшно развитие на ски или други подобни съоръжения в границите на обекта на световното наследство, сериозно ще компрометират и навредят целостта и изключителната му универсална стойност.

Центърът по световно наследство и IUCN подкрепят позицията на мисията, че Комитета за световно наследство трябва да продължи да поддържа много твърда позиция, която да не допуска в границите на ОСН, извън вече изключените територии, да се развива ски спорт или други дейности с подобно сериозно въздействие.

Те подчертават, че решението от 2010 г. за изключване на буферните зони Банско и Добринище не може да бъде използвано като прецедент за искания за нови промени на границите на обекта с цел развитие на ски спорт. Те считат, че това трябва да бъде специално гарантирано от новия План за управление на Национален парк „Пирин”.

Тревога събуждат и получавани съобщения в Секретариата, свързани с неофициално предложение, което предвижда изготвянето на нова номинация за намаляване на територията на ОСН с 12% и утрояване на ски съоръженията в настоящите му граници. Центърът за световно наследство е изпратил искане до държава – членка за допълнителни пояснения по този въпрос на 17 април 2012. По времето на изготвянето на настоящия доклад, все още не е получен отговор от държава – членка.
Б) Екологично устойчив туризъм

Държавата - членка докладва, че с Плана за управление на НП „Пирин” за периода 2014-2024 ще се обърне специално внимание, на въпроса, свързан с това да не се позволява по-нататъшно развитие на съоръжения за ски спорт или изграждане на други съоръжения в обекта и неговата буферна зона, нито разширяването на туристическата зона, така че същата да навлезе в границите на обекта. В доклада си държавата отбелязва, че като част от подготовката на новия план за управление, ще се направи оценка на капацитета на ски зоната. Центърът за световно наследство и IUCN припомнят, че Комитета вече е насърчавал държава - членка, да възложи извършването на независима оценка на капацитета на обекта и буферната му зона, а не само на ски зоната, за да се поставят ясни граници за използване на ски зоната. Те също така припомнят, че препоръката на КСН, е направена с оглед на видимо високия капацитет на местата за настаняване в гр. Банско, далеч надхвърлящ капацитета на съществуващите ски съоръженията.

Мисията отбеляза, че има очевиден дисбаланс между капацитета на съоръженията в град Банско и в ски зоната, който съответно поражда и натиск за разширяване на ски-туризма за сметка на други по-устойчиви и по-малко сезонно зависими форми на икономическо развитие. Мисията счита, че при насърчаване на устойчивото и балансирано развитие на възможностите за препитание на общностите, около обекта, акцент трябва да се съсредоточи върху диверсификацията на туризма по отношение на продукти, услуги и сезонност, в съответствие със Стратегията за развитие на устойчив туризъм, разработен през 2010 г. от Дирекцията на Национален парк "Пирин", с финансовата подкрепа от Програмата за участие на ЮНЕСКО.

Центърът по световно наследство и IUCN подкрепят препоръката на мисията, че стратегията за туризма, която набляга на развитието на летния туризъм и включва интересни предложения за всяка от седемте общини, като се вземат предвид природните и културните ресурси, следва да бъде промоцирана и прилагана като надеждна алтернатива на развитие на ски-туризма.

Те също подкрепят препоръката на мисията, че подробни Планове за изпълнение на туризма следва да бъдат подготвени за ски зона „Банско”, въз основа на предвиденото в ТУП, и за ски и буферна зона „Добринище”, за където няма подробни планове към момента.

в) Други въпроси свързани с опазването на обекта: разграничаване на границата и мониторинг на въздействието на дейностите

Мисията отбеляза, че е необходимо ясно маркиране, комуникиране и поддържане на границата на обекта, и по-специално на границите на буферните зони, определени с Решение 34 COM 8B.5 на КСН.

Необходимо е да се извърши точно измерване на границите според установените GPS замервания (стандарти), и да бъде направено маркиране на терен, а измерванията да бъдат прозрачни и комуникирани (съобщени) от Министерство на околната среда и водите на общините и на концесионера. Границите трябва да бъдат монитирани редовно, от Дирекцията на Национален парк Пирин, както и подновявани (подсилвани), с цел да се гарантира спазването им, като съответно нарушаването им следва да се счита за сериозно нарушение и неспазване на концесионния договор, както и да бъде санкционирано с най-строгите мерки от Дирекцията и Министерството на околната среда и водите.

Мисията също така отбеляза значението от въвеждането на методи за мониторинг на влиянието на ски спорта и други дейности осъществявани в границите на буферните зони върху заобикалящия обект на световното наследство.

Мисията подчерта, че въздействието на минали и потенциално бъдещо увеличение на броя на посетителите, както и на нови дейности в рамките на буферната зона или на общините Банско и Разлог, трябва да бъдат наблюдавани и управлявани, и не бива да се допуска същите да окажат отрицателно въздействие върху ИУЦ на обекта. Също така, прилагането на мерки за възстановяване, трябва да бъде строго контролирано и наблюдавано от Дирекцията на Национален парк "Пирин" в съответствие с условията в ТУП на ски зона Банско, оценки на въздействието върху околната среда, или някакви други последващи административни решения.


Заключение

Центърът за световно наследство и IUCN отбелязват заключението на мисията, че направените подмени, свързани и с повишаване на капацитета на съоръженията в буферната зона, са били извършени по подходящ начин и не могат да се разглеждат като сериозно увредили Изключителна универсална стойност на обекта. Въз основа на това, те смятат, че в момента няма установена или потенциална опасност за ИУЦ на обекта, както е определено в точка 180 от Оперативните указания за прилагане на Конвенцията, и препоръчват на КСН да не включва обекта в списъка на обектите в опасност на предстоящата 36-та сесия на КСН.

Въпреки това, на Центъра за световно наследство и IUCN отбелязват наблюденията на мисията, че съществуват планове и намерения за разширяване на ски зоните и изграждане на нови ски зони в границите на обекта. Те препоръчват, на КСН да поиска от държава - членка да гарантира, включително и чрез разпоредби в новия план за управление, че няма да бъде разрешено развитието на ски спорт или реализацията на други дейности с подобно сериозно въздействие, в други територии, в границите на обекта, извън вече изключените територии, подчертавайки, че изключените през 2010 г. буферните зони – ски зоните над Банско и Добринище, не могат да бъде използвани като прецедент, за разглеждането на нови искания за промяна в границите на обекта, с цел развитие на ски спорт.

Те също така препоръчват на КСН да настоява пред държава - членка, да насърчава и прилага разработената през 2011г. Стратегия за развитие на устойчив туризъм, като добра (надеждна) алтернатива на туризма, основан на развитието на ски спорт, както и да подготви "Планове за изпълнение на туризма” за буферните зони над Банско и Добринище, за включване в новия план за управление. Те също препоръчват, КСН да изиска от държава -членка ясно да маркира, границите на обекта, както е посочено в Решение 34 COM 8B.5, както и да гарантира тяхното спазване.
Каталог: wp-content -> uploads -> filebase -> Nature -> Protected areas
Protected areas -> Конкурс за проекти на млади учени (до 40 г.). Общата стойност на всеки проект не трябва да надвишава 5000 usd. Подробна информация за конкурса и необходимите формуляри за попълване могат да бъдат свалени от Интернет-адрес
Protected areas -> Национален парк „Пирин” като обект на световното наследство на юнеско
Protected areas -> План за управление на защитена територия "данов хълм " пловдив
Protected areas -> Нашето световно наследство


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница