Доклад за Наблюдение изпълнението на Плана за развитие на Община Ковачевци 2014 2020страница1/3
Дата02.06.2018
Размер0.56 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3

Страница от
ГОДИШЕН ДОКЛАД

За

Наблюдение изпълнението на

Плана за развитие на Община Ковачевци 2014 – 2020

през 2016 годинаГодишният доклад е изготвен на основание чл.23, т.4 от Закона за регионално развитие (ЗРР), чл.40 и чл.91 от Правилника за приложение на ЗРР и приетите приоритети и изпълнените мерки, заложени в Общински план за развитие 2014 – 2020 г.І. Общи условия за изпълнение на Общинския план за развитие

Общинският план за развитие (ОПР) на община Ковачевци за периода 2014–2020 г. е водещ средносрочен стратегически и програмен документ, който очертава целите и приоритетите за устойчиво и интегрирано местно развитие, като отчита специфичните характеристики, възможности, ресурси и потенциал на общината.

Планът е разработен съгласно изискванията на Закона за регионално развитие (ЗРР), Правилника за неговото прилагане (ППЗРР) и Методическите указания за разработване на Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022), Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии за развитие (2014-2020), Общински планове за развитие (2014-2020) одобрени със Заповед № РД-02-14-2402/22.11.2011 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Планът е изготвен на база актуалното социално-икономическо състояние и потенциал на общината и в съответствие със стратегическата ориентация на регионалната политика в Европейския съюз (ЕС) и националните цели и приоритети за регионално развитие. Документът е съобразен с постановките на: Областната стратегия за развитие на област Перник 2014-2020 г.; Регионалният план за развитие на Югозападен район за планиране 2014-2020 г.; Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. и тези, заложени в Националната програма за развитие „България 2020”. В по-широк контекст, общинският план отчита приоритетите и целите на Стратегията „Европа 2020” и се съобразява с еволюцията на кохезионната политика на ЕС и трите нови приоритета за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. В процеса на разработване са отчетени и хоризонталните приоритети на регионалната политика – устойчиво развитие, равни възможности и социално включване.

Периодът на действие на Общинския план за развитие е 7 години и съвпада с периода на действие на Областната стратегия за развитие на област Перник, Регионалния план за развитие на Югозападен район и с периода на програмиране на помощта от Европейските фондове. Освен хармонизацията на целите и приоритетите в контекста на регионалната политика на ЕС, съответствие е постигнато и по отношение на методите за управление, наблюдение, оценка, а също и при изготвянето на индикатори за отчитане на постигнатите резултати и въздействие от прилагането на мерките и изпълнението на ОПР.

Общинският план за развитие на община Ковачевци 2014-2020 г. има характер на отворен документ, който може да се развива, усъвършенства и актуализира в съответствие с динамично променящите се условия.

Община Ковачевци е административно - териториална единица по смисъла на Закона за административно и териториално устройство в Република България (ЗАТУРБ), част от област Перник, и статистическа териториална единица от ниво LAU 2 (община) по Номенклатурата за статистически териториални единици (NUTS) на ЕС. Административен център на общината е с.Ковачевци. Съгласно Закона за регионалното развитие област Перник, респективно община Ковачевци, се включва към Югозападния район за планиране.

Община Ковачевци е разположена в западната част на България на площ от 139.1 км2 и заема 5.8% от територията на Пернишка област. Общината отстои на 55км. югозападно от гр.София и на 25 км същата посока от Областния център Перник, на югоизток граничи с община Радомир, а на запад с община Земен.Община Ковачевци по териториален обхват е шестата по големина в състава на Пернишка област и включва общо 10 населени места, а именно селата Сирищник, Калище, Светля, Косача, Егълница, Лобош, Ракиловци, Светля, Слатино и Чепино1. Общински център е с.Ковачевци, в общината има 4 кметства.


Общият брой на населението е 1 760 души (НСИ,2016), изцяло селско население, което представлява 1.2% от общото население на областта и 5.9% от селското население на област Перник. Демографската динамика на населението в областта и община Ковачевци показва, че темповете, с които намалява населението на общината значително изпреварват тези на областта. Това се дължи до голяма степен на ниската раждаемост и високата смъртност, имиграционните процеси протичащи в общината поради различни фактори като : липса на работа и търсене на възможност за препитание, търсене на по-високо платена работа и др.

За периода 2007 – 2011 г. населението на община Ковачевци намалява с 4.0 процентни пункта, при 4.3 за областта. Гъстотата на населението е 11.3 д/кв.км, слабо населена спрямо средната гъстота за област Перник (55.1 д/кв.км), тази на ЮЗР (105.3 д/кв.км) и тази за страната (66.3 д/кв.км).

Съгласно Наредба № 14 от 01.04.2003 г. за определяне на населените места в селски и планински райони, издадена от министъра на земеделието и горите и министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 35 от 16.04.2003 г. община Ковачевци е определена като община от обхвата на селските и планинските райони в България. На базата на извършените анализи за нуждите на оперативните програми за втория програмен период 2014-2020 г.2 общината е оценена като средно развита в групата на селските общини в страната с обобщаваща оценка 29.7 за нейното социално-икономическо развитие от максимално присъдена 66.5 на община Несебър. В същото изследване, общината заема и позиция – „средно развитие“ в категорията планински общини, като лидерът в групата се представлява от община Банско. Ползи за развитието на община Ковачевци от позиционирането й в двете категории групи могат да се извлекат в няколко направления, от гледна точка на достъп до външни финансови ресурси. Като ключови такива се явяват експлоатацията на местни природни ресурси и развиването на потенциала на територията за икономическа диверсификация в неземеделски дейности. Един от основните източници на финансова подкрепа за реализиране на инициативи в двете направления е ПРСР.

В рамките на Община Ковачевци се наблюдава тенденция към по-слаби темпове на икономическо развитие в сравнение с тези за страната. Развитието на икономиката на община Ковачевци е подчинено на две основни събития, които силно повлияват социално-икономическото развитие на страната като цяло – влизането на България в ЕС през 2007 г. и финансовата криза, чиито първи признаци в световен мащаб започват да се усещат още през 2007 г., като кризата засяга страната ни с известно закъснение.

Своеобразно отражение на икономическите процеси в страната в периода 2007-2011 се регистрира и на територията на община Ковачевци, като най-силно изразени са промените, настъпили в резултат на финансовата криза.Таблица 1 предлага илюстрация на ключови индикатори за общото икономическо състояние на община Ковачевци в периода 2009-2011 г.

Таблица 1 Финансови показатели за предприятията от нефинансовия секторПоказател /година

2009

2010

2011

Чуждестранни преки инвестиции
в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил.еврo)

-

-

-

Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв.)

891

1083

707

Произведена продукция (хил. лв.)

819

810

558

Нетни приходи от продажби (хил. лв.)

1 506

1 686

1 371

' '-' Няма случай Източник: НСИ- ТСБ-гр.Перник

Традиционно, равнището на безработица за община Ковачевци е значително над средните стойности за област Перник. В сравнение със съседните общини, където безработицата е по-ниска, нейното равнище в община Ковачевци бележи тенденция към увеличаване в периода 2012-2015.

В териториален аспект община Ковачевци е една от общините с най-високо равнище на безработица, изпреварвана единствено от община Трън.

Структурата на безработните в община Ковачевци е негативна: голям процент от регистрираните са без квалификация, като значителна част са с основно и по-ниско образование. Това затруднява неимоверно тяхната реализация. Липсата на образование и квалификация силно затруднява достъпа на тази група до пазара на труда, като безработните от тази група са склонни да приемат работа без оглед на заплащане и условия на труд. Възможностите за работа са ограничени до програмите за заетост, сезонна работа в селското стопанство, строителството и неквалифициран труд.


ІІ. Напредък по отношение изпълнението на Общинския план за развитие (2014-2020)

Постигнатите резултати през първия програмен период ни дават самочувствие да продължим напред. Знаем към какво се стремим, имаме знанията, опита и куража да го постигнем.

Общинският бюджет е проекция на финансовите ресурси на общината. Основната ни цел през 2016 г. бе да поддържаме финансова стабилност в общината. Ефективното управление на бюджета осигури нормалното функциониране на обществено-икономическия живот в общината и постигане на икономическа стабилност.

За 2016 година първоначално приетия бюджет бе в размер на 2 256 х.лв., а изпълнението му бе в размер на 2 179 х.лв.

За поредна година изпълнението на бюджета наложи оптимизиране на цялостната организация на работа за обслужването на населението и решаване на основни проблеми на гражданите на общината. Заложихме на разумно управление и пестеливо изразходване на финансовия ресурс, поддържане на балансиран бюджет, осигуряване на допълнителни приходи и ефективно управление на финансите на общината.

Разумно планирахме, обезпечихме и изразходвахме бюджетните и извънбюджетни средства по приоритети.

През 2016 г. продължихме осъществяването на една от целите с особено важно значение - повишаване събираемостта на данъците, които от своя страна представляват основен дял в сформиране на приходната част на бюджета. Събраното от местни данъци, в т.ч. патентен данък, данък недвижими имоти, данък превозни средства, туристически данък и данък придобиване на имущество по дарение и възмезден начин, е в размер на 102 461 лева, което е с 9 440 лева повече, спрямо 2015 година. Неданъчните приходи са в размер на 354 977 лева. Общата част на приходите в Общината за миналата година е в размер на 457 438 лева, ва.а. итови ходите като най-много са събраните задължения от такса битови отпадъци, в размер на 147 598 лева. Приходите от извършени административни и технически услуги са в размер на 32 795 лева и са с 1 914 лева повече спрямо 2015г.
През 2016 г. са извършени инвестиционни разходи в размер на 1 246 х.лв. Целевите инвестиционни разходи са в размер на 458 х.лв., в т.ч. за ремонт на общински пътища 336 х. лв. и през 2016 г. успешно се изпълни утвърждаващата се практика на симетрично разпределение на финансовия ресурс за ремонт на местните пътища. За тази дейност на територията на община Ковачевци във всички населени места през 2015 г. бяха разходвани средства по населени места в размер на 336 х. лв. ( Приоритет 2, цел 2.1, Мярка 1– ОПР 2014-2020), както следва :

В село Егълница – път за мах. „Беловска” продължение, мах. „Джагалска” и за жп. Гара;

В село Калище – път за мах. „Кючукова” ;

В село Ковачевци – местен път за мах. “Весина”, за мах. „Пирева”;

В село Лобош – за мах. „Дичева”, мах. „Иванов дол” и мах. „Пейчева”;

В село Сирищник – път за хижа „Джамен” местн. „Светената вода”;

В село Светля – местен път за мах. “Маринци”;

В село Косача – местен път за мах. “Величкова” и „Михалкова”;

В село Ракиловци – местен път за мах. “Табакова”, мах. „Мемчурска”, мах. „Николова” и мах. „Долни Миовци”;

В село Чепино - местен път в селото.

Ще продължим да извършване поетапно ремонтиране на уличната мрежа във всички населени места на общината с целеви средства от общинския бюджет.

С капиталови и собствени средства реализирахме вертикална планировка около спортен комплекс „Димитровец” с цел подобряване облика на комплекса и осигуряване на достъпа до него (Приоритет 2, цел 2.4, мярка 5 от ОПР 2014-2020). Също така в средата на 2016 г. реализирахме неотложно и аварийно отвеждане на дъждовни води от къщите за настаняване към спортния комплекс, тъй като се създаваха предпоставки за свличане на земни маси и разрушаване на главни алеи.

Особено важен ресурс, върху който Общината може да влияе, и даващ възможност за реализиране на нейната социално-икономическа политика е общинската собственост.

Разпореждането и управлението на общинската собственост през 2016 г. следва приетата Програма за управление на общинската собственост в която са конкретизирани мерките за постигане на целите за управление на собствеността.

През 2016 година работихме за:


  • ефективно управление и разпореждане с имоти общинска собственост.

  • максимално развитие на потенциала на всеки имот.

  • създаване на предпоставки за развитие на растениевъдство и животновъдство на територията на община Ковачевци.

Общинската собственост се управлява в интерес на населението на общината и в изпълнение на мандатната Стратегия за управление на общинската собственост.

През 2016 година бяха съставени актове за 200 броя общински имоти, за които са съставени АОС . За част от имотите са извършени разпоредителни сделки.

Приходите от общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост възлизат през 2016 г. на около 101 х. лв. , в т.ч. 31 х.лв. от продажби.
ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРОДАДЕНИ ПРЕЗ 2015 г.

по ред

Вид на имота

Начин на продажба

Цена с ДДС

1.


УПИ 14, КВ.3 С. КОСАЧА /СТОП. ДВОР/

търг

7 900 лв.

2.


УПИ 10 КВ.3 С.КОСАЧА/СТОП. ДВОР/

търг

11 600 лв.

3.


УПИ 11 КВ.3 С.КОСАЧА/СТОП. ДВОР/

търг

2 150 лв.

4.


УПИ 13 КВ.3 С.КОСАЧА/СТОП. ДВОР/

търг

15 000 лв.

5.


УПИ 12 КВ.3 С.КОСАЧА/СТОП. ДВОР/

търг

3 100 лв.

6.


УПИ 9 КВ.3 С.КОСАЧА/СТОП. ДВОР/

търг

13 500 лв.

7.


½ и.ч. в УПИ XII-235 кв.18 440/880 кв.м. с. Косача

Чл.15,ал.5 ЗУТ

Придав.имот
2 967 лв.

8.


Имот без номер с площ 84 кв.м. кв.,39 с. Лобош

Чл.15,ал.5 ЗУТ

Придав.имот
479 лв.Общо:

56 696 лв.ОБЕКТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРОДАДЕНИ ЧРЕЗ ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ (ЗПСПК) ПРЕЗ 2016 г.по ред


Вид на имота


Начин на продажба


Цена с ДДС

1.


Едноетажна масивна сграда „Кантар-колесен” в парцел 14 масив 1 в

Стопански двор с.ЕгълницаТърг-ЗПСПК

6 129.90 лв.

2.


Склад за зърно в стоп. Двор с. Косача УПИ 2 кв.3

Търг-ЗПСПК


7 110.40 лв.

Общо


13 240.30 лв.

Налице бе повишен интерес към отдаването на под наем на общински земеделски земи и след провеждане на търгове са отдадени под наем 3 831,033 дка земеделски земи (Приоритет 1, цел 1.4, мярка 1; Цел 1.5, мерки 1, 2 и 3 от ОПР 2014-2020).


ОТДАДЕНИ ПОД НАЕМ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ ЗСПЗЗ ПРЕЗ 2016 г.

по ред

Населено място

Дка

1.

с.Светля

1073,321 дка

2.

с.Сирищник

379,001 дка

3.

с.Слатино

34,489 дка

4.

с.Косача

262,739 дка

5.

с.Чепино

834,653 дка

6.

с.Калище

-

7.

с.Егълница

420,598 дка

8.

с.Ковачевци

72,894 дка

9.

с.Лобош

36,167 дка

10.

с.Ракиловци

Общо

717,172 дка

3 831,033 дка

Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Монтанска област дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи
2018 -> И н т е р п р о д ж е к т e о о д
2018 -> С т а н о в и щ е от подп доц д-р инж. Станчо Георгиев Станчев
2018 -> Великден в малта директен полет от София 06. 04 – 09. 04. 2018
2018 -> O nastavnom programu za osmi razred osnovnog obrazovanja I vaspitanja
2018 -> Област Монтана Дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи
2018 -> 1. Хомеостаза. Нервни и хуморални механизми на телесната хомеостаза. Видове регулаторни системи
2018 -> Почивка в кампания 2018 Бая Домиция, Неапол Giulivo 4
2018 -> Конкурс за детска рисунка 17. 30, Народно читалище „Съгласие 1862" фоайе Вечерен бал с маски 19. 00, зала „Съвременност" в Културно-информационен център „Безистен"


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница