Доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район


Гъстотата на населението през 2014 г. за ЮЦРстраница2/14
Дата30.09.2017
Размер2.04 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Гъстотата на населението през 2014 г. за ЮЦР е 64,6 д/км² – близка до средната за страната, която е 64,9 д/км². С най-висока гъстота на населението е област Пловдив – 113,1 д/км², която е много над средната за страната, а с най-ниска – област Смолян – 35.7 д/км². В края на 2014 г. в градовете живее 67.1% от населението на ЮЦР. Данните показват, че през последната година в района не се наблюдава нарастване на градското население за сметка на населението в селата.

Естественият прираст на 1 000 души от населението през 2014 г. в ЮЦР е

-5,2‰, при средно за страната -5,7‰. През 2014 г. се наблюдава увеличение в негативните стойности в сравнение с 2013 г., когато естественият прираст на населението е бил -4,5‰. Районът заема 4-то място сред останалите райони от ниво 2 в страната по този показател. С по-влошени стойности са само СЗР (-11,5‰) и СЦР

(-8,7‰).

Във вътрешнорегионален план за всички области в ЮЦР са характерни отрицателни стойности по този показател, които през 2014 г. се влошават спрямо предходната година. Най-високи отрицателни стойности са отчетени в областите Хасково -8‰ и Смолян -7,8‰. В областите Кърджали (-2,6‰), Пловдив (-4,3‰) и Пазарджик (-5,3‰) са отчетени стойности под средните за страната.Таблица 1. Естествен прираст на 1000 души от населението за 2014 г.

Район, област

Естествен прираст на

населението (души)

Естествен прираст на населението (‰)

България

- 41 367

-5,7

Северозападен район

- 9 250

-11,5

Северен централен район

-7 240

-8,7

Североизточен район

-4 526

-4,7

Югозападен район

-5 079

-4,8

Югоизточен район

-7 754

-3,6

Южен централен район

-7 518

-5,2

Кърджали

-387

-2,6

Пазарджик

-1 419

-5,3

Пловдив

-2 927

-4,3

Смолян

-899

-7,8

Хасково

-1 886

-8,0

Източник: Национален статистически институт към м.май 2015 г.
Коефициентът на смъртност, отчетен в ЮЦР през 2014 г., е 14,5‰, при средна стойност за България 15,1‰. Наблюдава се увеличение на стойността за района спрямо 2013 г. с 0.8‰. Районът заема 3-то място сред останалите райони от ниво 2 след Югозападен район (13,4‰) и Североизточен (14,1‰). С по-лоши показатели от този за Южен централен район са Югоизточен район (15,1‰), Северен централен район (17.0‰) и Северозападен район (19,8‰).

Във вътрешнорегионален план най-нисък е коефициентът в област Кърджали (12,0‰). Единствената област в ЮЦР със стойност над средната за страната е Хасково (16,6‰). Във всички области в района през 2014 г. се наблюдава влошаване на стойностите на този показател спрямо 2013 г.Коефициентът на раждаемост на населението през 2014 г. в ЮЦР е 9,3‰ , при средна стойност за страната от 9,4‰. Наблюдава се леко повишение по този показател спрямо 2013 г., когато е бил 9,2‰. На областно ниво стойности под средните за страната са отчетени в областите Смолян (6,4‰) и Хасково (8,6‰). Прави впечатление ниската раждаемост в област Смолян. Това е част от демографския проблем, свързан с обезлюдяването на планинските и гранични територии в района.

Таблица 2. Население, коефициент на раждаемост, коефициент на смъртност и коефициент на естествен прираст по райони и области към 31.12.2014 г.

Райони, Области

Брой население

Коефициент на раждаемост

Коефициент на смъртност

Коефициент на естествен прираст (‰)

За страната

7 202 198

9.4

15.1

- 5.7

Северозападен

949 957

8.3

19.8

- 11.5

Северен централен

825 536

8.3

17.0

- 8.7

Североизточен

949 957

9.4

14.1

- 4.7

Югоизточен

1 058 515

10.3

15.1

- 4.8

Югозападен

2 125 212

9.8

13.4

- 3.6

Южен централен

1 445 836


9.3

14.5

- 5.2

Кърджали

152 053

9.4

12.0

- 2.6

Пазарджик

266 549

9.7

15.0

- 5.3

Пловдив

675 586

9.8

14.1

- 4.3

Смолян

113 984

6.4

14.2

- 7.8

Хасково

237 664

8.6

16.6

- 8.0

Източник: НСИ

Фигура 1. Коефициент на раждаемост, коефициент на смъртност и коефициент на естествен прираст по райони към 31.12.2014 г.Източник: Национален статистически институт
Демографското развитие на ЮЦР следва общата негативна тенденция за страната, характеризираща се с намаляване броят на населението, застаряването му и отрицателен естествен прираст. Показателите се доближават до средните стойности за страната и негативните тенденции имат сравнително умерен характер. Тези тенденции са в резултат от продължително действие на множество фактори и влияния. Една част от тях са свързани с общите тенденции в демографското развитие на европейските райони, други – със специфичните особености на социално-икономическото развитие на ЮЦР. Ниското ниво на раждаемост, високата смъртност, както и прогресиращото застаряване на населението и интензивна външна миграция допринасят значително за задълбочаване на проблема с демoграфското състояние на района.

Възрастовата структура на населението в областите от района е неблагоприятна. Нараства броят и делът на възрастното население за сметка на това от младите генерации. Възрастовата структура на населението в Южен централен район е напълно идентична с тази за страната.

Населението е неравномерно разпределено върху територията на ЮЦР, като най-слабо населени са планинските и периферни области и общини по границата с Република Гърция.

В област Смолян продължава тенденцията на драстично намаляване на броя на населението, започнала да се формира отпреди повече от 20 години насам. За периода 2001-2014 г. населението на областта е намаляло с 24 818 души или 17,9%. Данните за същият период сочат, че естественият прираст в областта се е влошил, като е намалял с 3,5‰, Комбинацията от миграцията на населението, високите нива на смъртност и ниската раждаемост води до влошаване на цялостната демографска картина. Без прилагане на насочена политика процесът на намаляване на населението в областта ще бъде необратим.Област Хасково също е със сериозни неблагоприятни тенденции в демографското развитие. Съществува продължаващ процес на застаряване на населението. Областта се характеризира и с изключително силно изразени негативни тенденции по отношение на естествения прираст на населението и смъртността. За периода 2001-2014 г. населението на областта е намаляло с 37 519 души или с 15,8%.

В област Кърджали демографската ситуация е относително благоприятна в сравнение с останалите области от района. Данните на НСИ сочат, че областта е единствената в ЮЦР, в която през 2014 г. е отчетено увеличение на населението спрямо 2013 г. Възрастовата структура на населението е най-добрата в района и естественият прираст е най-близо до позитивните стойности. Град Джебел е единственият град в България, чието население не е намаляло в периода 2000-2010 г. Макар и бавно, се наблюдава тенденция към преодоляване процеса на демографско застаряване на населението. За периода 2001-2014 г. населението в областта е намаляло с 11 288 души или с 6,9%.

Населението на областите Пловдив и Пазарджик за периода 2001-2014 г. е намаляло съответно с 5,5% и 13,7%.

По отношение на мрежата от висши учебни заведения, районът е един от водещите, като се нарежда на второ място след ЮЗР. В него функционират шест университета, три университетски филиала и три колежа. Въпреки това обаче образователната структура на населението е неблагоприятна на фона на тази в страната – ЮЦР се характеризира с относително нисък процент на населението с висше и средно образование и съответно – с висок процент на населението с основно, незавършено начално образование и никога не посещавало училище.

Южен централен район е добре интегриран в транспортната мрежа на Европа. През територията на района преминават направленията на европейските транспортни коридори № 4, № 8, № 9 и коридорът ТРАСЕКА, осъществяващ връзка със страните от Кавказкия регион и Централна Азия. Най-голямо значение за интегрирането на Южен централен район с националната и европейската пътна мрежа имат автомагистралите „Марица” и “Тракия”, път Е-80, като част от европейския транспортен коридор № 4, път Е 773, като част от коридор № 8 и път І - 5, който е част от пътната инфраструктура на коридор № 9. Железопътната инфраструктура в Южен централен район е сравнително добре развита. Общата дължина на изградените и функциониращи ЖП линии на територията на района е 774 км., като единствено област Смолян няма изградена ЖП мрежа и е изцяло на автомобилен транспорт в планински условия. Въздушният транспорт е представен от летище Пловдив.

Районът има ясно изразени оси на урбанизационно развитие с национално значение по направлението на Европейския транспортен коридор № 4 (София - Пловдив - Хасково - Свиленград) и Русе-Велико Търново-Стара Загора-Хасково-Кърджали, по направлението на ЕТК № 9.

По предварителни данни на Евростат през 2014 г. БВП на страната възлиза на 42 010,5 млн. евро по текущи цени, като на човек се падат 5 833 евро. За сравнение, БВП за предходната 2013 г. е бил на стойност 41 047,9 млн. евро. БВП за 2013 г. нараства с 2,3 % спрямо 2013 година.

По данни на НСИ за 2012 г. приносът на районите за БВП на страната продължава да бъде неравномерен. По този показател ЮЦР се нарежда на второ място сред районите от ниво 2 с 11 384 млн. лв., като бележи увеличение спрямо 2011 г., когато стойността му е била в размер на 11 029 млн. лв. Тенденцията, очертана в последните години за нарастване на абсолютната стойност на БВП, е устойчива. С най-голям принос в съвкупния БВП в абсолютна стойност и като относителен дял през 2012 г. е Югозападният район – 38 100 млн. лв. и дял от 47,6%, докато най-нисък е приносът на Северозападния район - съответно 5 658 млн. лв. и дял от 7,1%. Делът на произведения БВП на ЮЦР в съвкупния БВП на страната възлиза на 14,2%. В сравнение с 2011 г. се наблюдава слабо увеличение на дела на регионалния БВП в общия за страната от 14,1% за 2011 г. на 14,2% през 2012 г.Средната стойност на БВП на човек от населението за 2012 г. в ЮЦР е 7 761 лв., при среден показател за страната от 10 956 лв. По този показател районът се нарежда на четвърто място от районите на ниво 2, като изпреварва само Северен централен (7 548 лв.) и Северозападен район (6 816 лв.). При сравнение с 2011 г., БВП на човек от население през 2012 г. в ЮЦР нараства с 288 лв. Във вътрешнорегионален план област Пловдив е с най-висока стойност на индикатора БВП на човек от населението – 8 920 лв., като отчита по-висока стойност от средната за района (7 761 лв.). Най-ниски стойности на индикатора в района имат област Кърджали (6 139 лв.) и област Хасково (6 165 лв.).

Равнището на икономическо развитие на ЮЦР, измерен с показателя БВП на човек от населението, показва, че вътрешнорегионалните различия между областите в района се запазват. Необходимо е провеждане на целенасочена политика за подпомагане на МСП в изоставащите области от ЮЦР за повишаване на тяхната конкурентоспособност и постигане на икономическо сближаване във вътрешнорегионален план.

Таблица 3. Брутен вътрешен продукт, 2011 - 2012 г.

Райони

БВП, млн.лв.


БВП на човек от населението, лв.

Относителен дял на

регионалния БВП (%)*
2011 г.

2012 г.

2011 г.

2012 г.

2011 г.

2012 г.

БЪЛГАРИЯ

78 434

80 044

10 674

10 956

100

100

Северозападен район

5 656

5 658

6 714

6 816

7,21

7,07

Северен централен район

6 192

6 408

7 219

7 548

7,89

8,00

Североизточен район

8 350

8 711

8 660

9 077

10,64

10,88

Югоизточен район

9 233

9 784

8 583

9 140

11,77

12,22

Югозападен район

37 973

38 100

17 807

17 887

48,41

47,60

Южен централен район

11 029

11 384

7 473

7 761

14,06

14,22

Кърджали

839

931

5501

6139

7,60

8,18

Пазарджик

1926

2026

7010

7429

17,47

17,79

Пловдив

5932

6064

8696

8920

53,78

53,27

Смолян

867

865

7159

7231

7,86

7,60

Хасково

1465

1497

5974

6165

13,29

13,15

Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница