Доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен районстраница1/14
Дата12.10.2018
Размер2.04 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район

(2014-2020 г.) за 2014 г.

юни 2015 г.

Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство“Отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Южен централен район – Пловдив“

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

rectangle 52 rectangle 55
Съдържание

Списък на използваните съкращения……………………………………………………2

Списък на използваните таблици и фигури……………………………………………..4

Въведение………………………………………………………………………………….….6

1. Общи условия за изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район……………………………………………………………………………..9

2. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на Регионалния план за развитие на Южен централен район въз основа на индикаторите за наблюдение……………………………………………………………………………….…33

3. Действия предприети от Регионалния съвет за развитие на Южен централен район с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на регионалния план за развитие………………………………………………………….137

3.1. Мерки за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни………………………………………………….142

3.2. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на регионалния план за развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми………………………………………………...143

3.3. Мерките за осигуряване на информация и публичност на действията на по изпълнение на регионалния план за развитие…………………………....144

3.4. Мерките за постигане на необходимото съответствие на регионалния план за развитие със секторните политики, планове и програми…...…….146

3.5. Мерките за прилагане на принципа на партньорство.………………....147

3.6. Резултатите от извършените тематични оценки или оценки за специфични случаи към края на съответната година……………………….147

4. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.......................................................................................................................148
Списък на използваните съкращения

АДИ

Актуализиран документ за изпълнение

АМ

Автомагистрала

АПИ

Агенция „Пътна инфраструктура“

БВП

Брутен вътрешен продукт

БДС

Брутна добавена стойност

ВЕИ

Възобновяеми енергийни източници

ГКПП

Граничен контролно-пропускателен пункт

ГПСОВ

Градска пречиствателна станция за отпадни води

ЕС

Европейски съюз

ЕСФ

Европейски социален фонд

ЕФРР

Европейски фонд за регионално развитие

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

ЗРР

Закон за регионалното развитие

ЗЧАВ

Закона за чистотата на атмосферния въздух

ИАОС

Изпълнителна агенция по околна среда

ИКТ

Информационни и комуникационни технологии

ИПГВА

Интегриран план за градско възстановяване и развитие

ИСПА

Финансов инструмент за структурна политика за предприсъединяване на страните от Централна и Източна Европа, кандидатстващи за членство в ЕС

ИСУН

Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз

КАВ

Качество на атмосферния въздух

КФ

Кохезионен фонд

МБТ

Механично-биологично третиране

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МРР

Министерство на регионалното развитие

МС

Министерски съвет

МСП

Малки и средни предприятия

НИРД

Научноизследователска и развойна дейност

НКЖИ

Национална компания „Железопътна инфраструктура”

НПДЕВИ

Национален план за действие за енергията от ВИ

НПУДО

Национална програма за управление на дейностите по отпадъците

НСИ

Национален статистически институт

НСРР

Национална стратегия за регионално развитие

ОВОС

Оценка на въздействието върху околната среда

ОП

Оперативна програма

ОПАК

Оперативна програма „Административен капацитет“

ОПОС

Оперативна програма “Околна среда”

ОПРКБИ

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“

ОПРР

Оперативна програма „Регионално развитие”

ОПРЧР

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

ОПР

Общински план за развитие

ОПТ

Оперативна програма “Транспорт”

ОСР

Областна стратегия за развитие

ПДК

Пределно допустима концентрация

ППЗРР

Правилник за прилагане на закона за регионалното развитие

ПРСР

Програма за развитие на селските райони

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадни води

ПУДООС

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

ПЧИ

Преки чуждестранни инвестиции

РИОСВ

Регионална инспекция по околната среда и водите

РКК

Регионален координационен комитет

РОУКАВ

Райони за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух

РПМ

Републиканска пътна мрежа

РПР

Регионален план за развитие

РСР

Регионален съвет за развитие

СГН

Средно годишна норма

СЗР

Северозападен район

СИР

Североизточен район

СЦР

Северен централен район

СМР

Строително монтажни работи

ТEN-T

Трансевропейска транспортна мрежа

ТБО

Твърди битови отпадъци

УМБАЛ

Университетска многопрофилна болница за активно лечение

УО

Управляващ орган

УУЗ

Устойчиво управление на земите

ФАР

Финансови инструменти на ЕС за сътрудничество със страните от Централна и Източна Европа при подпомагане на прехода им към пазарна икономика и демокрация

ЮЗР

Югозападен район

ЮИР

Югоизточен район

ЮЦР

Южен централен район


Списък на използваните таблици и фигури

Таблици

Таблица 1. Естествен прираст на 1000 души от населението за 2014 г.Таблица 2. Население, коефициент на раждаемост, коефициент на смъртност и коефициент на естествен прираст по райони и области към 31.12.2014 г.

Таблица 3. Брутен вътрешен продукт, 2011 - 2012 г.

Таблица 4. БВП, БВП/човек, дял

Таблица 5. БВП на човек от населението по покупателна способност спрямо средното за ЕС-28 за 2007-2011 г.(в %)

Таблица 6. БДС на районите на България - общо и по икономически сектори за 2012 г.

Таблица 7. Безработни лица и коефициент на безработица на населението на 15 и повече навършени години през 2013-2014 г.

Таблица 8. Коефициент на икономическа активност на населението на 15 и повече навършени години по статистически райони и области за 2013 и 2014 г.

Таблица 9. Заети лица и коефициент на заетост на населението на 15 и повече навършени години по райони за периода 2013-2014 г.

Таблица 10. Заети лица и коефициент на заетост на населението на 20-64 навършени години по райони за периода 2013-2014г.

Таблица 11. Коефициент на заетост на населението на възраст 55-64 г.

Таблица 12. Приходи от дейността на МСП за периода 2012-2013 г. (в млн. лв.)

Таблица 13. Отн. дял на заетите лица в МСП спрямо общия брой на заетите лица на възраст 15 и повече години в района - % за периода 2012-2013 г.

Таблица 14. Чуждестранни преки инвестиции в Южен централен район за периода 2012-2013 г.

Таблица 15. Приходи от нощувки в Южен централен район през 2013 г. и 2014 г.

Таблица 16. Разходи за опазване и възстановяване на околната среда за 2012 г. и 2013 г.

Таблица 17. Реализирани проекти по Оперативните програми за периода от 2007 г. до м. май 2015 г. по данни на ИСУН (по райони от ниво 2)

Таблица 18. Реализирани проекти по Оперативните програми за периода от 2007 г. до м. май 2015 г. по данни на ИСУН (по области в ЮЦР)

Таблица 19. Служители, преминали обучения и курсове

Таблица 20. Климатична сигурност на районите от ниво 2
Фигури

Фигура 1. Коефициент на раждаемост, коефициент на смъртност и коефициент на естествен прираст по райони към 31.12.2014 г.

Фигура.2 Относителен дял на БВП (%) на областите в съвкупния на района

Фигура 3. Относителен дял на регионалния БВП

Фигура 4. Регионален БВП на глава от населението по покупателна способност спрямо средното за ЕС-28 за 2009-2011 г.(в %)

Фигура 5. БДС на областите по икономически сектори и дял в БДС на района

Фигура.6 Коефициент на безработица на населението на 15 и повече навършени години през 2014 г.

Фигура.7 Коефициент на заетост на населението на 15 и повече навършени години по райони за 2014 г.

Фигура 8. Общ доход на лице от домакинство в лв. по райони за 2013 и 2014 г.

Фигура 9. Общ доход на лице от домакинство в лв. по области за 2013 и 2014 г.

Фигура 10. ЧПИ в нефинансовите предприятия по райони

Фигура 11. ЧПИ в нефинансовите предприятия по области

Фигура 12. Нарастване на ЧПИ в нефинансовите предприятия за 2013 г. спрямо 2012 г.

Фигура 13. Приходи от нощувки за 2014 г. по райони

Фигура 14. Приходи от нощувки за 2014 г. по области

Фигура 15. Брой СПСОВ и % от населението, обслужвано от СПСОВ за 2013 г. по райони

Фигура 16. Население обслужвано от СПСОВ за 2013 г., в % по области в ЮЦР

Фигура 17. Дял на преждевременно напусналите образователната система (на възраст 18-24 г.)

Фигура 18. Дял на 30-34 годишните със завършено висше образование

Фигура 19. Изплатени средства по реализираните проекти по райони в лв.

Фигура 20. Изплатени средства по реализираните проекти по райони

Фигура 21. Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет през 2013 г. и 2014 г. по статистически райони

Фигура 22. Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет по области в ЮЦР


ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие (РПР) на Южен централен район (ЮЦР) (2014-2020 г.) се разработва на основание чл. 86, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР) чрез информация и данни, свързани с прилагането на системата от индикатори за наблюдение.

Докладът се изготвя от териториалното звено на Министерство на регионалното развитие и благоустройството - отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Южен централен район” към Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство“.

Според разпоредбите на чл. 87 от ППЗРР, годишният доклад за наблюдение на изпълнението на РПР съдържа информация за:

 Общите условия за изпълнение на РПР и в частност промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на национално, регионално и местно ниво.

 Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на РПР въз основа на индикаторите за наблюдение.

 Действията, предприети от РСР с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на РПР.

 Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

Основната цел на настоящият доклад е да представи резултатите от изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район (2014-2020 г.) през 2014 г. и да подобри координацията на интервенциите за регионално и местно развитие, подпомагани с национални средства и със средства от Европейския съюз. Предмет на разработения Доклад е анализ на степента на изпълнение на целите и приоритетите на РПР на ЮЦР, съгласно определени физически, социални, икономически и финансови индикатори.

Съгласно чл. 84, ал.1 от ППЗРР, органът за наблюдение на Регионалния план за развитие е Регионалният съвет за развитие на Южен централен район. В процеса на наблюдение Регионалният съвет за развитие осигурява участието на органите на централната и местната власт, на физически и юридически лица, като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност. Срокът за разработване и внасяне на годишния доклад за обсъждане и одобряване от Регионалния съвет за развитие е до 30 юни на 2015 г.

Регионалният план за развитие на Южен централен район за периода 2014-2020 г. е приет с Решение на МС № 462 / 01.08.2013 г.

Наблюдението на Регионалния план за развитие се извършва с цел постигане на ефективност и ефикасност на изпълнението му, както и за подобряване на стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното развитие. Изготвеният доклад е първият Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Плана. Предмет на наблюдението е изпълнението на отделните стратегически цели и приоритети на регионалния план за развитие чрез прилагане на ключови и специфични индикатори, на организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за управление и на мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението на РПР на ЮЦР за 2014 г. При изготвянето на настоящия доклад е обработена и анализирана актуална статистическа и емпирична информация от Националния статистически институт /НСИ/, ЕВРОСТАТ, информация от годишните доклади за наблюдение на изпълнението на общинските планове за развитие на общините на територията на ЮЦР и справки за значими проекти, финансирани от източници извън оперативните програми в общините през 2014 г., предоставени от областните и общинските администрации в района. Използвана е и информация от официалните електронни страници на министерствата, оперативните програми, от единния информационен портал за Структурните фондове на ЕС в България www.eufunds.bg, данни от Института по публична администрация и др. Проследен е приносът на отделните оперативни програми (ОП) за изпълнение на всеки от приоритетите на РПР на ЮЦР, като е направена оценка и са използвани данни от Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз /ИСУН/ и справки от Управляващите органи на оперативните програми – членове на Регионалния координационен комитет към РСР на ЮЦР. В годишния доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на ЮЦР за 2014 г., поради липсата на актуална статистическа информация за определени показатели, са използвани данни за периода 2012-2013 г.

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на Регионалния план за развитие осигурява информация за изготвяне на междинната и последващата оценка на Плана, а резултатите от наблюдението се отчитат при изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие.

Съгласно чл. 34, ал.1 и чл.36, ал.1 от Закона за регионалното развитие е разработена последваща оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район 2007-2013 г., която включва:

оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите,

оценка на общото въздействие,

оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси

изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие.

На база на последващата оценка е изготвен доклад относно резултатите от последващата оценка на изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район 2007-2013 г.1. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН (2014-2020 Г.)

Кратка характеристика на Южен централен район

Южен централен район е част от района от ниво 1 „Югозападна и Южна централна България”. Обхваща западната половина на Горнотракийската низина, южната част на Централна Стара планина, част от Средна гора, подбалканските полета и голяма част от Родопите. Включва териториите на областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали и Хасково, с общо 58 общини. Площта на района е 22 365.1 км² или 20.1% от територията на страната.

Област Пловдив включва 18 общини: Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, Перущица, Пловдив, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение и Хисаря.

Област Пазарджик включва 12 общини: Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пазарджик, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча и Сърница.

Област Кърджали включва 7 общини: Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград и Черноочене.

Област Смолян включва 10 общини: Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Смолян и Чепеларе.

Област Хасково обхваща 11 общини: Димитровград, Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Харманли и Хасково.

Териториалната структура е следната: земеделските територии са 40,29%, горските – 54,98%, а урбанизираните територии заемат само 3.64%. Южен централен район е сред най-богатите на биоразнообразие райони в страната. В него попада голяма част от Национален парк „Централен Балкан“, част от Национален парк Рила и целият масив на Родопите. Тук попадат и най-много от защитените зони по Натура 2000.Социално-икономически условия и тенденции

Въпреки повишаването на някои от икономическите показатели в Южен централен район, доходите на населението изостават от средното равнище в страната. Това дава отражение в задълбочаването на демографските проблеми, свързани с процесите на раждаемост, смъртност, миграция на населението и не на последно място – със задълбочаването на диспропорцията в териториалното разпределение на населението.Броят на населението на района към 31 декември 2014 г. по данни на НСИ е 1 445 836 души, отговарящо на 20.07 % от населението на страната – 7 202 198 души, с което районът се нарежда на второ място в България, след Югозападен район. Спрямо 2013 г. (1 453 619 души) през 2014 г. населението в района е намаляло с 7 783 души. С най-голям брой население в рамките на района се откроява област Пловдив – 675 586 души, а с най-малък – област Смолян с 113 984 души.

Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница