Доклад за наблюдение на изпълнението на актуализиран документ за изпълнение на регионалния план за развитие на южен централен район (2011-2013 г.) За 2012 гстраница1/13
Дата21.09.2017
Размер2.18 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


rectangle 2rectangle 2МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие

и административно-териториално устройство”
Отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие

в Южен централен район”

ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АКТУАЛИЗИРАН ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН (2011-2013 г.) ЗА 2012 г.


МАЙ, 2013 Г.

Списък на използваните съкращения


АДИ

Актуализиран документ за изпълнение

АИС

Автоматична измервателна станция

АМ

Автомагистрала

АПИ

Агенция „Пътна инфраструктура“

БВП

Брутен вътрешен продукт

БДС

Брутна добавена стойност

ВЕИ

Възобновяеми енергийни източници

ГКПП

Граничен контролно-пропускателен пункт

ГПСОВ

Градска пречиствателна станция за отпадни води

ЕС

Европейски съюз

ЕСФ

Европейски социален фонд

ЕФРР

Европейски фонд за регионално развитие

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

ЗРР

Закон за регионалното развитие

ЗЧАВ

Закона за чистотата на атмосферния въздух

ИАОС

Изпълнителна агенция по околна среда

ИКТ

Информационни и комуникационни технологии

ИПГВА

Интегриран план за градско възстановяване и развитие

ИСПА

Финансов инструмент за структурна политика за предприсъединяване на страните от Централна и Източна Европа, кандидатстващи за членство в ЕС

ИСУН

Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз

КАВ

Качество на атмосферния въздух

КФ

Кофезионен фонд

КФС

Комплексна фонова станция

МБТ

Механично-биологично третиране

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МРР

Министерство на регионалното развитие

МС

Министерски съвет

МСП

Малки и средни предприятия

НИРД

Научноизследователска и развойна дейност

НКЖИ

Национална компания „Железопътна инфраструктура”

НПДЕВИ

Национален план за действие за енергията от ВИ

НПУДО

Национална програма за управление на дейностите по отпадъците

НСИ

Национален статистически институт

НСРР

Национална стратегия за регионално развитие

ОВОС

Оценка на въздействието върху околната среда

ОП

Оперативна програма

ОПАК

Оперативна програма „Административен капацитет“

ОПОС

Оперативна програма “Околна среда”

ОПРКБИ

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“

ОПРР

Оперативна програма „Регионално развитие”

ОПРЧР

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

ОПР

Общински план за развитие

ОПТ

Оперативна програма “Транспорт”

ОСР

Областна стратегия за развитие

ПДК

Пределно допустима концентрация

ППЗРР

Правилник за прилагане на закона за регионалното развитие

ПРСР

Програма за развитие на селските райони

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадни води

ПУДООС

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

ПЧИ

Преки чуждестранни инвестиции

РИОСВ

Регионална инспекция по околната среда и водите

РКК

Регионален координационен комитет

РОУКАВ

Райони за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух

РПМ

Републиканска пътна мрежа

РПР

Регионален план за развитие

РСР

Регионален съвет за развитие

СГН

Средно годишна норма

СЗР

Северозападен район

СИР

Североизточен район

СЦР

Северен централен район

СМР

Строително монтажни работи

ТEN-T

Трансевропейска транспортна мрежа

ТБО

Твърди битови отпадъци

УМБАЛ

Университетска многопрофилна болница за активно лечение

УО

Управляващ орган

УУЗ

Устойчиво управление на земите

ФАР

Финансови инструменти на ЕС за сътрудничество със страните от Централна и Източна Европа при подпомагане на прехода им към пазарна икономика и демокрация

ФПЧ

Фини прахови частици

ЮЗР

Югозападен район

ЮИР

Югоизточен район

ЮЦР

Южен централен район


СЪДЪРЖАНИЕ
ВЪВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………………....... 6
I. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ЗА 2012 г.…………….........8
1. Общи условия за изпълнение на Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Южен централен район (2011-2013) през 2012 г.......8

  1. 1.1. Промени в социално-икономическите условия на Южeн централен район….…..8

1.2.Политиките за развитие на национално, регионално и местно ниво …………...… 17
2. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на Регионалния план за развитие на Южен централен район въз основа на индикаторите за наблюдение……………………………………………………………………………………. 22
3. Действия, предприети от Регионалния съвет за развитие в Южен централен район с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Южен централен район (2011-2013)……………………………………………………………...… 88

3.1. Отчет за работата на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет в Южен централен район през 2012 г………………………….. 89

3.2. Мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни…………………………………………………………………………...…… 92

3.3. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на Регионалния план за развитие през 2012 г., както и мерките за преодоляване на тези проблеми…….... 93

3.4. Мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на Регионалния план за развитие ……………………………………………... 94

3.5. Мерки за постигане на необходимото съответствие на Регионалния план за развитие със секторните политики, планове и програми ………………………………….. 94

3.6. Предприети мерки за прилагане принципа на партньорство………………..… 95

3.7. Постигнати резултати от извършени тематични оценки или оценки за специфични случаи към края на 2012 г…………………………………………………..96

4. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението…... 97
II. ДОКЛАД ПО НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАНИЯ ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН (2011-2013), ВКЛЮЧИТЕЛНО НА МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ЩЕТИ В РЕЗУЛТАТ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА…….… 99
1. Мерки за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на плана върху околната среда………………………………………………………………………………... 99

2. Мерки за наблюдение и контрол при прилагането на АДИ на РПР ЮЦР (2011-2013). Компоненти и фактори на околната среда………………………………….....… 110

2.1. Въздух………………………………………………………...………………........ 110

2.2. Повърхностни и подземни води ………………………………………................ 115

2.3. Земи и почви ……………………………………………….………………….. 120

2.4. Ландшафт…………………………………..…………………….………….......... 122

2.5. Биологично разнообразие и защитени природни територии…….……...…….. 123

2.6. Отпадъци……………...……………………………………………………….......… 126

2.7. Шум и вибрации ………………………………………………………...….……. 133

3. Ключови стратегически индикатори за мониторинг и интеграция на глобалните екологични въпроси в процесите на регионално развитие в България.......................135

ВЪВЕДЕНИЕ


Настоящият Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Актуализирания документ за изпълнение (АДИ) на Регионалния план за развитие (РПР) на Южен централен район (ЮЦР) (2007-2013г.) се разработва на основание чл.86, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР). Докладът се изготвя от отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Южен централен район” в Министерство на регионалното развитие.

Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на ЮЦР се разработва за период от една календарна година и обхваща 2012 г. Резултатите от постигнатото изпълнение през 2012 г. осигуряват информация за изготвянето на последващата оценка на Регионалния план за развитие на ЮЦР. Срокът за разработване и внасяне на годишния доклад за обсъждане и одобряване от Регионалния съвет за развитие (РСР) е до 30 юни на 2013 г.

Регионалният съвет за развитие (РСР) на Южен централен район е органът за наблюдение на Регионалния план за развитие. Механизмът на консултиране в Регионалният съвет за развитие осигурява участието на органите на централната и местната власт, други организации, физически и юридически лица в процеса на наблюдение, като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност.

Наблюдението на Регионалния план за развитие се извършва с цел постигане на ефективност и ефикасност на изпълнението му, както и за оптимизиране и подобряване на стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното развитие. Предмет на разработения Доклад е анализ на степента на изпълнение на целите и приоритетите на РПР на ЮЦР, съгласно определени физически, социални, икономически и финансови индикатори.Основната цел на настоящия доклад е да представи обща картина на изпълнението на РПР на ЮЦР през 2012 г. и да подобри координацията на интервенциите за регионално и местно развитие, подпомагани с национални средства и със средства от Европейския съюз. В допълнение, специфичните цели, които се преследват, са дефинирането на изводи и препоръки относно необходимите корективни действия по наблюдението и оценката на плана; необходимите действия на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, с цел постигането на напредък по изпълнението на Регионалния план за развитие до края на програмния период.

Според разпоредбите на чл. 87 от ППЗРР, годишният доклад за наблюдение на изпълнението на РПР съдържа информация за:

 Общите условия за изпълнение на РПР и в частност промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на национално, регионално и местно ниво.

 Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на РПР въз основа на индикаторите за наблюдение.

 Действията, предприети от РСР с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на РПР.

 Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

При изготвянето на настоящия доклад е обработена и анализирана актуална статистическа и емпирична информация от Националния статистически институт /НСИ/, ЕВРОСТАТ, информация от годишните доклади за наблюдение на изпълнението на общинските планове за развитие на общините на територията на ЮЦР, както и годишните доклади за състоянието на околната среда на Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ - Пловдив, РИОСВ - Пазарджик, РИОСВ - Хасково и РИОСВ - Смолян за 2012г.

Проследен е приносът на отделните оперативни програми (ОП) за изпълнение на всеки от приоритетите на РПР, като е направена оценка и са използвани данни от Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз /ИСУН/ и справки от Управляващите органи на оперативните програми – членове на Регионалния координационен комитет към РСР на ЮЦР.

В годишния доклад за наблюдение на изпълнението на АДИ на Регионалния план за развитие на ЮЦР за 2012 г., поради липсата на актуална статистическа информация за определени показатели, са използвани данни за периода 2010-2011 г.

I. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ЗА 2012 г.


1. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АКТУАЛИЗИРАНИЯ ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН (2011-2013г.)
1.1. Промени в социално-икономическите условия на Южeн централен районЮжeн централен район от ниво 2 обхваща териториите на областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали и Хасково, с общо 57 общини. Площта на района е 22 365.1 км² или 20.1% от територията на страната.

Териториалната структура е следната: земеделските територии са 48.1%, горските – 45.1%, а урбанизираните територии заемат само 3.9%. Южен централен район е сред най-богатите на биоразнообразие райони в страната. В него попада голяма част от Национален парк Централен Балкан, част от Национален парк Рила и целият масив на Родопите. На територията на района се намират 12 резервата, 9 поддържани резервата, 161 защитени местности и 97 природни забележителности. Тук попадат и най-много от защитените зони по Натура 2000 от тези за страната.Броят на населението на района към 31 декември 2012 г. по данни на НСИ е 1 462 252 души, отговарящо на 20.08 % от населението на страната - 7 282 041 души, с което районът се нарежда на второ място в България, след Югозападен район. Спрямо 2011г. (1 471 107 души) през 2012 г. населението в района е намаляло с 8 855 души. С най-голям брой население в рамките на района се откроява област Пловдив – 678 818 души, а с най-малък – област Смолян – 118 778 души. Гъстотата на населението през 2012г. за ЮЦР е 65,4 д/км², близка до средната за страната, която е 65,6 %. С най-висока гъстота на населението е област Пловдив – 113,65 д/км², която е много над средната за страната.

Естественият прираст на 1 000 души от населението през 2012 г. в ЮЦР е -4,7‰, при средно за страната -5,5‰. През 2012г. се наблюдава увеличение в негативните стойности в сравнение с 2011г., когато естественият прираст на населението е бил - 4,5‰.

За всички области в ЮЦР е характерна отрицателна тенденция по този показател. Водещо място в района заема областите Смолян и Хасково с отрицателен прираст - 6,7 ‰, следвана от областите Пазарджик и Пловдив - 4,5 ‰.


Таблица 1. Естествен прираст на 1000 души от населението за 2012 г.

Район, област

Естествен прираст на

населението (души)

Естествен прираст на населението (‰)

България

-40 160

-5,5

Северозападен район

-9 567

-11,5

Северен централен район

-6 970

-8,2

Североизточен район

-4 001

-4,2

Югозападен район

-7 900

-3,7

Югоизточен район

-4 744

-4,4

Южен централен район

-6 978

-4,7

Кърджали

-323

-2,1

Пазарджик

-1 236

-4,5

Пловдив

-3 000

-4,5

Смолян

-802

-6,7

Хасково

-1 617

-6,7

Източник: Национален статистически институт
Коефициентът на раждаемост на населението през 2012 г. в ЮЦР е 9.4 ‰ , стойност близка до средната за страната - 9.5 ‰. Наблюдава се негативна тенденция в коефициента на раждаемост на населението през 2012г., спрямо 2011 г., когато е бил (9,5 ‰).

По показатели за общо демографско развитие Южен централен район се доближава до средните стойности за страната и негативните тенденции имат сравнително умерен характер.

По отношение на мрежата от висши учебни заведения районът е един от водещите, като се нарежда на второ място след Югозападния. В него функционират шест университета и два колежа.

Районът има ясно изразени оси на урбанизационно развитие с национално значение по направлението на Европейския транспортен коридор № 4 (София - Пловдив - Хасково - Свиленград) и Русе - Велико Търново - Стара Загора - Хасково – Кърджали, по направлението на ЕТК № 9.

През 2012 г. БВП на страната възлиза на 39 667 млн. евро по текущи цени, като на човек се падат 5 436 евро. БВП за 2012 г. нараства в реално изражение с 0,8 % спрямо 2011 година. Брутната добавена стойност реално се увеличава с 0,3%. Растежът на БВП за 2013 г. се очаква да достигне 1,9 % в реално изражение.

По данни на НСИ за 2010г. приносът на районите в БВП на страната продължава да бъде неравномерен. По този показател ЮЦР се нарежда на второ място с 9 924 млн. лв. в сравнение с останалите райони от ниво 2 и бележи леко увеличение спямо 2009г., когато стойността му е била в размер на 9 591 млн. лв. Тенденцията, очертана в последните години за нарастване на абсолютната стойност на БВП, е устойчива. С най-голям принос в съвкупния БВП в абсолютна стойност и като относителен дял през 2010 г. е Югозападният район - 33 974 млн. лв. и дял от 48,18 %, докато най-нисък е приносът на Северозападния район - съответно 5 057 млн. лв. и дял от 7,17 %. Делът на произведения БВП на ЮЦР в съвкупния БВП на страната възлиза на 14,07 %. В сравнение с 2009 г. се наблюдава увеличаване на дела на регионалния БВП в общия за страната от 14,04 % за 2009г. на 14,07 % през 2010г. Настъпилите промени в икономическото развитие на ЮЦР, измерен по показателя БВП следва общата тенденция за страната, като се наблюдава увеличаване за 2010г. спрямо 2009 г.

Липсата на данни за БВП на регионално ниво за 2011г. и 2012г. не дава възможност за цялостна оценка на отражението на кризата в ЮЦР. Въпреки това може да се приеме, че кризата се е отразила по-слабо на регионалната икономика, отколкото в по-развитите региони, поради ниските нива на икономическа активност.

Средната стойност на БВП на човек от населението за 2010 г. в ЮЦР е 6 525 лв., при среден показател за страната от 9 359 лв. По този показател района се нарежда на четвърто място от районите на ниво 2, като изпреварва само Северозападен (5 652 лв.) и Северен централен район (6 139 лв.). При сравнение с 2009 г., БВП на човек от население през 2010 г. нараства с 269 лв. Във вътрешнорегионален план област Пловдив е с най-висока стойност на индикатора БВП на човек от населението - 7 530 лв., като отчита по-висока стойност от средната за района (6 525 лв.). Най-ниска стойност на индикатора в района има област Хасково с 5 002 лв. Тази констатация очертава необходимост от провеждане на целенасочена политика за подпомагане на МСП в изоставащите области от ЮЦР за повишаване на тяхната конкурентоспособност и постигане на икономическо сближаване във вътрешнорегионален план.Равнището на икономическо развитие на ЮЦР, измерен с показателя БВП на човек от населението показва, че има известни диспропорции между областите в района.
Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница