Доклад за наблюдение на изпълнението на актуализиран документ за изпълнение на регионалния план за развитие на южен централен район (2011-2013 г.) За 2013 гстраница2/15
Дата30.09.2017
Размер2.36 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Таблица 2. Брутен вътрешен продукт, 2010 - 2011 г.

Райони

БВП, млн.лв.


БВП на човек от населението, лв.

Относителен дял на

регионалния БВП (%)
2010 г.

2011 г.

2010 г.

2011 г.

2010 г.

2011 г.

БЪЛГАРИЯ

70 511

75 308

9 359

10 248

100

100

Северозападен район

5 057

5 344

5 652

6 343

7,17

7,09

Северен централен район

5 577

5 865

6 139

6 838

7,91

7,78

Североизточен район

7 503

7 996

7 612

8 294

10,64

10,61

Югоизточен район

8 475

9 008

7 625

8 374

12,02

11,96

Югозападен район

33 974

36 617

16 078

17 171

48,18

48,62

Южен централен район

9 924

10 477

6 525

7 099

14,07

13,91

Кърджали

775

782

5 030

5 129

1,09

1,03

Пазарджик

1 799

1 830

6 219

6 661

2,55

2,43

Пловдив

5 263

5 674

7 530

8 318

7,46

7,53

Смолян

812

807

6 563

6 659

1,15

1,07

Хасково

1 274

1 384

5 002

5 643

1,81

1,83
Източник: Национален статистически институт
Фиг.1 Относителен дял на регионалния БВП (%)


Източник: Национален статистически институт
БВП на човек от населението по покупателна способност на Южен централен район през 2011 г. бележи увеличаване на стойността си спрямо 2010 г. – от 31% на 32% от средната стойност за ЕС-28. Същата тенденция се наблюдава и в останалите райони в страната. Югозападният район се намира в по-благоприятно състояние, отколкото останалите български райони на ниво 2, като стойностно и през 2011 г. достига 78%. ЮЦР запазва четвъртото си място спрямо останалите райони.
Таблица 3. Регионален БВП на глава от населението по покупателна способност спрямо средното за ЕС-28 за 2007-2011 г.(в %) 

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Европейски Съюз (28)

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

БЪЛГАРИЯ

40

44

44

44

47

47

Северозападен район

27

28

27

27

29
Северен централен район

28

30

29

29

31
Североизточен район

34

38

36

36

38
Югоизточен район

33

36

36

36

38
Южен централен район

29

30

31

31

32
Югозападен район

67

73

75

76

78
Източник: Евростат

Фиг.2 Регионален БВП на глава от населението по покупателна способност спрямо средното за ЕС-28 за 2009-2011 г.(в %)


Източник: Евростат

Брутната добавена стойност (БДС) за 2011 г. в ЮЦР е 9 067 млн. лв. по данни на НСИ, при 8 545 млн. лв. за 2010 г. Съотношението на този показател за района спрямо средния за страната бележи слабо намаляване, като за 2010 г. е 14,07 %, а за 2011 г. е 13,9%. Стойностите на БДС за 2011 г. по основни сектори очертават изразен потенциал и реален принос в сектора на услугите в икономическото развитие на района с дял от 52,9% в регионалната БДС, с 11,1 % по-нисък от средния дял за страната – 64%. Индустриалният сектор е с дял от 38,1 % – по-висок от средното ниво за страната, който е 30,5 %. В аграрния сектор се формира 8,9 % от БДС за района, което представлява значително по-високо ниво от средното за страната – 5,4 %. По този показател ЮЦР се нарежда на второ място, след ЮЗР.

Таблица 4. Относителен дял на БДС на районите на България - общо и по икономически сектори, 2011 г.


Райони

БДС по икономически сектори – млн. лв.

БДС – млн. лв.

Селско и горско стопанство

Индустрия

Услуги

БЪЛГАРИЯ

3 519

19 908

41 747

65 174

Северозападен район

611

1 631

2 383

4 625

Северен централен район

561

1 692

2 824

5 076

Североизточен район

570

2 151

4 199

6 920

Югоизточен район

497

3 391

3 909

7 796

Югозападен район

469

7 590

23 631

31 690

Южен централен

812

3 454

4 801

9 067

Кърджали

138

184

355

677

Пазарджик

143

766

675

1 584

Пловдив

246

1 951

2 713

4 910

Смолян

136

227

336

698

Хасково

149

326

723

1 198
Източник: Национален статистически институт, 2011г.

Предприятията в ЮЦР през 2012 г. са 65 989, което представлява 17,7 % от броя им за страната (372 036 бр.). Наблюдава се нарастване на техния брой в сравнение с 2011 г., когато са били 65 264. В сравнение с предходната година, през 2012 г. се наблюдава отрицателна тенденция в броя на големите предприятия, като техният брой от 121 през 2011 г. намалява на 116 бр. през 2012 г. Същата тенденция се наблюдава и при малките предприятия (10-49 заети) – от 4 455 бр. те спадат на 4 337 бр. По отношение на микро (до 9 души заети) и средните фирми (50-249 заети) се наблюдава увеличаване на техния брой през 2012 г., в сравнение с 2011 г.

Реализираните приходи от дейността на предприятията в ЮЦР по данни на НСИ през 2012 г. са 29 398 055 хил.лв., по-високи от предходната 2011 г. – 26 975 561 хил. лв. Наблюдава се увеличение на приходите от дейността при микро-фирмите от 6 389 491 хил. лв. за 2011г. на 6 998 709 хил. лв. за 2012г. Обратна тенденция се наблюдава при малките фирми - от 7 474 341 хил. лв. за 2011г. те намаляват на 7 373 965 хил. лв. за 2012 г. При средните и големи фирми се наблюдава увеличение на приходите от дейността им.

По данни на НСИ, през 2012 г. преките чуждестранни инвестиции /ПЧИ/ в ЮЦР възлизат на 2 033 178,6 хил. евро, което представлява 9,3 % от тези за страната. През 2011 г. ПЧИ в района са 1 908 766,1 хил. евро, което представлява 8,8 % от тези за страната. В сравнение с 2011г., ПЧИ за 2012г. са се увеличили с 124 412,5 хил. евро. Въпреки последствията от икономическата криза, районът е привлякъл инвестиции и от 4-то място за 2011 г. се нарежда на 3-то място сред районите в страната през 2012 г.Във вътрешнорегионален план се наблюдават големи различия по този показател. Водеща област по привличане на ПЧИ през 2012 г. е област Пловдив с 1 340 733,9 хил. евро. С най-малко ПЧИ е област Смолян в размер на 75 502,9 хил. евро. Наблюдаваната разлика между привлечените инвестиции на област Пловдив и област Смолян е голяма, което налага да се търсят допълнителни механизми за преодоляване на вътрешнорегионалните неравенства по отношение на този показател.
Таблица 5. Чуждестранни преки инвестиции в Южен централен район за периода 2011-2012г.

Статистически зони, статистически райони и области

Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия

в хил. евро

2011 г.

2012 г.

България

21 644 918,0

21 950 596,1

Северозападен район

539 099,1

573 295,3

Северен централен район

807 175,4

841 791,2

Североизточен район

2 018 734,6

2 024 996,6

Югоизточен район

2 947 248,8

2 866 239,7

Югозападен район

13 423 894,0

13 611 094,7

Южен централен район

1 908 766,1

2 033 178,6

Кърджали

76 300,8

91 542,0

Пазарджик

397 258,9

431 090,9

Пловдив

1 259 572,0

1 340 733,9

Смолян

72 584,5

75 502,9

Хасково

103 049,9

94 308,9

Източник: Национален статистически институт, 2011-2012 г.

Фиг.3 Чуждестранни преки инвестиции в районите от ниво 2 за периода 2011-2012 г.


Фиг.4 Чуждестранни преки инвестиции в областите в ЮЦР през 2012 г.

В сравнение с 2012 г., през 2013 г. коефициентът на икономическа активност (15-64 навършени години) за страната се увеличава с 1,3 процентни пункта.

За Южен централен район през 2013 г. коефициентът е със стойност над средната за страната и в сравнение с 2012 г. бележи нарастване от 66,1 % на 68,7 %.

Във вътрешнорегионален план, икономическата активност във всички области от ЮЦР през 2013 г. отбелязва увеличение, спрямо предходната 2012 г.

Таблица 6. Коефициент на икономическа активност (%) на населението (15 - 64 навършени години) през периода 2012 – 2013 г.Райони и области


2012

2013

България

67,1

68,4

Южен централен район

66,1

68,7

Кърджали

60,6

63,4

Пазарджик

64,2

64,5

Пловдив

67,7

70,7

Смолян

70,8

74,2

Хасково

64,7

68,2

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница