Доклад за наблюдение на изпълнението на актуализиран документ за изпълнение на регионалния план за развитие на южен централен район (2011-2013 г.) За 2013 гстраница4/15
Дата30.09.2017
Размер2.36 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Регионалният план за развитие на Южен централен район 2014-2020 г. е приет с Решение № 462 на Министерски съвет от 01.08.2013 г. Това е планов документ, с който се определят средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие. Основна функция на плана е да осигури връзката и координацията между целевата концепция на националните и европейски документи за развитие на страната през периода 2014-2020 г., включително Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. и необходимите цели и действия за развитие на района при отчитане на неговите специфични условия и потенциали за развитие. Регионалният план за развитие на Южен централен район има интегрален характер и включва мерки и дейности в различни сектори за подобряване на условията и факторите за растеж, които се нуждаят от дълговременна и целенасочена подкрепа. В плана са разгледани и тенденциите в пространственото развитие на района и са направени предложения за организация и развитие на територията на основата на политиките, заложени в Националната концепция за пространствено развитие на Република България 2012-2025 г. и други европейски документи в областта на пространственото и градско развитие.

Областната стратегия за развитие (ОСР) е средносрочен документ за стратегическо планиране на регионалното развитие на съответната област, който се разработва в съответствие с регионалния план за развитие на района от ниво 2. С този документ се определят целите и приоритетите за устойчиво интегрирано регионално развитие, като се отчитат специфичните характеристики и потенциала на съответната област. ОСР е важна част от системата за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано регионално и местно развитие и се разработва в контекста на актуалното социално-икономическо състояние на областта и в съответствие със стратегическата ориентация на регионалната политика в Европейския съюз и националните цели и приоритети за регионално развитие при съобразяване с нормативната и институционалната среда за нейното прилагане, наблюдение и оценка. През 2013 г. съгласно чл. 12 от Закона за регионалното развитие са приети областните стратегии за развитие за новия програмен период (2014-2020 г.) и на 5-те области в ЮЦР: Пловдив, Смолян, Хасково, Пазарджик и Кърджали.
Регистрация в системата

Име

Фамилия

Потребителско име *

Потребителското име е заето

Парола *

Повтори паролата *

Паролата се различава

E-mail *

Е-майлът е невалиден2. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА АКТУАЛИЗИРАНИЯ ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ВЪЗ ОСНОВА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
Икономическите предизвикателства за България през следващите години ще бъдат свързани с преодоляване на последиците от финансовата криза, постепенно достигане на устойчив икономически ръст, създаване на условия за нарастване на доходите, запазване на макроикономическата стабилност и либерализация на пазара. Насочването и реалното усвояване на значителни средства от европейските фондове е основният финансов механизъм за преодоляване на изоставането в развитието на българските райони след присъединяването им към ЕС.

Регионалният план за развитие цели да подобри икономическото и социално състояние на Южен централен район на основата на устойчиво и балансирано развитие, посредством инвестиции в инфраструктурата и човешките ресурси на района.

Приоритетите на РПР и специфичните цели към всеки един от тях взаимодействат на всички нива, като се търси постигането на синергетичен ефект, в резултат на действието на основните фактори на регионалното развитие - икономика, социално състояние, инфраструктура и екология, които да спомогнат за постигането на балансираното и устойчиво развитие на Южния централен район.

Във връзка с отчитането на изпълнението на РПР на ниво приоритет са възприети индикатори, които дават по-добра възможност за проследяване на напредъка и спецификата на района. Въз основа на ключови показатели за оценка на постигнатото при изпълнение на АДИ на РПР за 2013 г., се констатират постигнатите резултати по отделните приоритети.


ПРИОРИТЕТ 1. Повишаване конкурентоспособността на регионалната икономика, базирана на знанието и местните ресурси

Приоритет 1 е насочен към повишаване привлекателността и конкуренто-способността на регионалната икономика, осигуряване на добро качество на живот и достъп до основни услуги, съблюдавайки принципите на ЕС за равни възможности, включително и за хората в неравностойно положение.

На ниво приоритет са използвани общи (в т.ч. ключови) и специфични индикатори, които дават по-добра възможност за отчитане напредъка и спецификата на ЮЦР.

При отчитане изпълнение на степента на постигнатите цели на Регионалния план за развитие се наблюдават следните ключови индикатори за въздействие: Брутен вътрешен продукт (на човек от населението в лв.), Брутна добавена стойност (в млн. лв.), Равнище на заетост (в %).


Таблица 10. Ключови индикатори за въздействие


Индикатори за въздействие

Базова стойност

Междинна стойност

Целева стойност

Източник на информация

Брутен вътрешен продукт

(на човек от население/ в лв.)

5640

6 256

6 550

НСИ, Евростат

Брутна добавена стойност

(в млн. лв.)

5 427

5 535

6 242

НСИ, Евростат

Равнище на заетост

(в %)

43,4%

57,4%

60%

НСИ, АЗ, Евростат

Източник: АДИ на РПР
За наблюдение изпълнението на приоритет 1 са използвани следните индикатори:


 • Брутен вътрешен продукт (в млн. лв.)

Стойността на произведения БВП по текущи цени през 2011 г. общо за страната е 75 308  млн. лв., при 70 511  млн. лв. за 2010 г. Абсолютната стойност на БВП за ЮЦР за 2011 г. е 10 477 млн. лв. и дял от 13,9 %, с което районът се нарежда на второ място сред другите райони от ниво 2 (след Югозападен район с дял от 48,6 %) по принос в съвкупния БВП.

 • Брутен вътрешен продукт на човек от населението (в лв.)

Общият размер на БВП на човек от населението, създаден в Южен централен район през 2011 г., е 7 099 лв., при среден показател за страната от 10 248 лв. В сравнение с 2010 г., стойността нараства с 8,8%, като ЮЦР продължава да заема четвърто място сред районите на ниво 2, като изпреварва само Северозападен и Северен централен район. Този ключов индикатор е надвишил целевата стойност, зададена в АДИ на РПР (табл.10).

 • Брутна добавена стойност (в млн. лв.)

БДС в абсолютна стойност за ЮЦР бележи тенденция на нарастване, като през 2011 г. е 9 067 млн. лв., при 8 545 млн. лв. за 2010 г., но се наблюдава обратна тенденция в относителния дял на района спрямо страната (от 13,9 % на 14,07 %). Този ключов индикатор е надвишил целевата стойност, зададена в АДИ на РПР (табл.10).

Структурата на регионалната икономика на ЮЦР създава необходимост от поддържане на устойчив и висок темп на нарастване на сектора на услугите, нарастване на инвестициите, ефективност и ефикасност на аграрните дейности и горското стопанство. • Равнище на заетост (в %)

По данни на НСИ през 2013 г. коефициентът на заетост на населението между 15 до 64 навършени години в ЮЦР е 59,4 % - по-нисък от средния за страната - 59,5 %. Броят на заетите в петте области за 2013 г. е общо 579 400 души, при 561 800 души за 2012 г. При сравнение на заетостта на населението за всеки от районите от ниво 2 към този за страната за 2013 г., ясно се откроява Югозападен район - 65 %. Може да се каже, че този ключов индикатор е достигнал целевата стойност, зададена в АДИ на РПР (табл.10).

 • Разходи за научно-изследователска и развойна дейност (% от БВП)

В абсолютна стойност разходите за НИРД в страната за периода 2011-2012 г. отбелязват нарастване и достигат стойност от 429 566 хил. лв. за 2011 г. на 496 176 хил. лв. за 2012 г. В ЮЦР разходите за НИРД през наблюдавания период също се увеличават от 22 502 хил. лв. на 27 217 хил. лв. Относителният дял на разходи за НИРД в ЮЦР през 2012 г. също се увеличава в сравнение с 2011г., от 5,24 % на 5,5 %. През 2012 г. 84 % от всички разходи за проучвания са осъществени в ЮЗР, следван от ЮЦР с 5,5 % и СИР с 4 %.

През 2012 г. в ЮЦР най-много средства за НИРД са вложени в сектора на предприятията – 14 637 хил.лв. (4,87 % от общата стойност за страната), следван от държавния сектор - 6 529 хил.лв. ( 4,4 % от общата стойност за страната).

Съгласно определената национална цел в НПР България трябва да достигне 1,5% от БВП размер на инвестиции в НИРД до 2020г. За инвестиции в научно-изследователската и развойна дейност за ЮЦР се предвиждат 1.8% от БВП до 2020 г. Очакванията за страната са усвояването на средства за НИРД и иновации от европейските фондове да нарасне до 2020г., като способства за увеличаване на общия размер на публичните инвестиции в тази област.

Повишаването на конкурентоспособността на района, основана на икономика на знанието и въвеждането на високотехнологични производства, зависи от взаимодействието между образователната система, научно-изследователските институти и бизнес-сектора с неговите потребности.Таблица 11. Разходи за НИРД по статистически райони и сектори през 2011 г. и 2012 г., в хил. лв.

Район

Общо в хил. лв.

Сектори

Предприятия

Държавен

Висше образование

2011 г.

2012 г.

2011г.

2012г.

2011г.

2012г.

2011г.

2012г.

България

429 566

496 176

228 691

300 305

153 942

148 962

43 996

39 866

Северозападен район

7 169

9 179

..

..

5 064

4 813

..

..

Северен централен район

7 929

7 443

..

5 091

1 916

1 187

1 485

1 165

Североизточен район

17 733

19 902

4 933

..

10 331

10 111

..

2 792

Южен централен район

22 502

27 217

9 449

14 637

6 933

6 529

..

5 829

Югоизточен район

13 685

15 481

5 866

8 483

4 209

3 764

..

..

Югозападен район

360 548

416 954

201 845

260 932

125 489

122 558

..

26 667

Източник: Национален статистически институт, 2011 г. и 2012 г.

".." - конфиденциални данни

Не са достатъчни инвестициите във висшето образование, с цел превръщане на университетите в основно място за иновации, научни изследвания и развойна дейност и поддържане на изследователски програми.

ЮЦР се нарежда на второ място сред районите от NUTS 2 в България по усвояване на средства от ОП „Конкуренстоспособност на българската икономика“.


 • Приходи от нощувки (в млн. лв.)

В ЮЦР приходите от нощувки през 2013 г. възлизат на 75 670 003 лв., представляващи 8,3 % от общите приходи за страната, в това число от чужденци – 19 371 345 лв. или 2,96 % от общите приходи от чужденци за страната. Наблюдава се повишаване на приходите от нощувки, в сравнение с 2012 г., когато са били 74 541 961 лв. ЮЦР се нарежда на четвърто място сред районите от ниво 2 в страната за 2013 г. по приходи от нощувки след ЮИР (356 594 395 лв.), СИР (267 999 136 лв.), и ЮЗР (164 670 516 лв.). От областите в ЮЦР с най-много приходи от нощувки за 2013 г. е област Пловдив – 32 251 324 лв., следвана от област Пазарджик – 19 586 903 лв. и област Смолян – 18 363 578 лв. С най-малко приходи от нощувки са област Хасково – 3 529 984 лв. и област Кърджали – 1 938 214 лв. Във всички области на Южен централен район се наблюдава увеличаване на приходите от нощувки за 2013 г., в сравнение с 2012 г. Получените резултати показват, че района отчита напредък в развитието на туризма.

По приходи от нощувки от чужденци област Пловдив е на първо място в района с 10 097 656 лв. през 2013 г., но спрямо 2012 г. се отчита спад с 2 111 136 лв. В сравнение с 2012 г. през 2013 г. приходите от нощувки на чужденци се увеличават в областите Кърджали, Пазарджик и Смолян.Таблица 12. Приходи от нощувки в Южен централен район през 2012 г. и 2013 г.Район

Приходи от нощувки-лв.

В това число от чужденци-лв.

2012г.

2013г.

2012г.

2013г.

България

836 210 287

906 305 593

597 968 371

655 222 141

Северозападен район

17 298 253

17 465 965

2 571 376

2 732 633

Северен централен район

24 787 980

23 905 578

6 961 943

6 840 233

Североизточен район

248 967 819

267 999 136

208 398 915

223 854 199

Югоизточен район

315 504 729

356 594 395

261 023 693

294 562 226

Югозападен район

155 109 545

164 670 516

98 412 633

107 861 505

Южен централен район

74 541 961

75 670 003

20 599 811

19 371 345

Кърджали

1 389 534

1 938 214

360 170

445 019

Пазарджик

16 961 397

19 586 903

2 466 289

3 168 446

Пловдив

34 743 374

32 251 324

12 208 792

10 097 656

Смолян

15 718 899

18 363 578

3 936 202

4 603 259

Хасково

5 728 757

3 529 984

1 628 358

1 056 965

Източник: Национален статистически институт
За популяризиране на туристическите дестинации в ЮЦР и за обогатяване на туристическите обекти с атракции, възможности за подкрепа предлагат Оперативна програма „Регионално развитие” и Програмата за развитие на селските райони.

По ОП „Регионално развитие” през 2013 г. в ЮЦР се изпълняват общо 19 бр. проекта в областта на туризма, на стойност 35 960 654 лв. • По подприоритетна ос 3.1. „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” в процес на изпълнение са 12 проекта на обща стойност 32 777 971 лв., разпределени по области както следва:

 • област Пловдив – 2 проекта на стойност 6 368 140 лв.

- „Създаване на туристически комплекс "Старинно Карлово", с бенефициент община Карлово на стойност 2 448 345 лв.;

- „Развитие на културно-историческите атракции на територията на община Хисаря“ на стойност 3 919 795 лв. • област Пазарджик – 4 проекта на стойност 12 758 327 лв.

- „Възстановяване, експониране и изграждане на туристическа инфраструктура на Раннохристиянска базилика "Червената църква" край гр. Перущица“, с бенефициент Министерство на културата на стойност 2 304 052 лв.;

- „Създаване и популяризиране на културно-историческия продукт в община Ракитово чрез адаптация на “Палеонтологично находище - с. Дорково” като туристическа атракция и социализация на културен паметник крепост “Цепина”, с бенефициент община Ракитово на стойност 2 109 384 лв.;

- „Консервация, реставрация и експониране на антична и средновековна крепост "Перистера", разположена на хълма "Света Петка", с бенефициент община Пещера на стойност 3 506 696 лв.

- „Панагюрище-столица на свободата“, с бенефициент община Панагюрище, на стойност 4 838 195 лв. • област Хасково – 2 проекта на стойност 2 579 879 лв.

-„Антична вила Армира“, община Ивайловград на стойност 1 614 971 лв.;

- „Развитие на туристическа атракция „Светилище на нимфите и Афродита“, община Димитровград на стойност 964 908 лв. • област Смолян – 2 проекта на стойност 3 842 357 лв.

- „Момчилова крепост-митовете оживяват“, с бенефициент община Смолян на стойност 2 574 578 лв.;

- „Повишаване на туристическата атрактивност на град Златоград“, с бенефициент община Златоград на стойност 1 267 779 лв. • област Кърджали – 2 проекта на стойност 7 229 268 лв.

- „По Дяволския мост - към райските пътеки в Ардино“, с бенефициент община Ардино на стойност 3 421 721 лв.;

-„Перперикон-дом на богове и хора“, с бенефициент община Кърджали на стойност 3 807 547 лв.Изпълнението на проектите ще обособи и развие интегрирани културно-туристически продукти на базата на най-конкурентоспособните и търсени културно- исторически атракции на територията на района и ще доведе до нарастване на приходите от туризъм и осигуряване нови работни места.

 • По подприоритетна ос 3.2. Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите на Оперативна програма „Регионално развитие” през периода 2012-2013 г. на територията на Южен централен район за създаване и развитие на регионални туристически продукти и маркетинг на дестинациите са регистрирани 7 проекта, на обща стойност 3 182 683 лв., както следва:

- „Източният свят на Родопа планина”, с бенефициент община Момчилград, на стойност 496 029 лв.;

- „По пътищата на цивилизацията”, с бенефициент община Пловдив, на стойност 470 744 лв.;

- „Развитие на туристически регион „Средните Родопи” и маркетинг на неговите дестинации”, с бенефициент община Смолян, на стойност 414 453 лв.;

- „Развитие на регионален туристически продукт: Хасково-Димитровград-Стамболово”, с бенефицент община Хасково, на стойност 415 379 лв.;

- "Богатствата на Западни Родопи", с бенефицент община Девин, на стойност 462 626 лв.;

- „Синергия на дадености и политики - път за развитие на туристическите дестинации за общините Любимец, Ивайловград и Маджарово, на стойност 494 608 лв.;

- "Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинацията „Родопска приказка” на територията на общините Пещера, Батак и Ракитово”, на стойност 424 844 лв.

С реализирането на проектите ще се постигнат конкурентни и устойчиви регионални туристически продукти в съответствие със съвременните пазарни изисквания. Ще се подобри имиджът на района, като дестинация със значително висок потенциал за алтернативен туризъм, основаващ се на комбинация от уникално културно-историческо наследство и богато биоразнообразие.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница