Доклад за наблюдение на изпълнението на актуализиран документ за изпълнение на регионалния план за развитие на южен централен район (2011-2013 г.) За 2013 гстраница5/15
Дата30.09.2017
Размер2.36 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

По Програма за развитие на селските райони 2007-2013г., през 2013 г. в областта на туризма са подписани договори за финансиране на 13 проекта на територията на ЮЦР на обща стойност 4 290 798,99 лв., разпределени по области, както следва:

 • област Смолян – 7 проекта на обща стойност 2 122 414,97 лв., от които по-значими са:

- „Изграждане на туристическа пътека град Неделино - местн. Халваджиево /Чекаре/, общ. Неделино и създаване на интегриран туристически продукт”, с бенефициент община Неделино на стойност 242 904,27 лв.;

- „Изграждане на туристическа пътека Стояново - Римски гробища - връх Св. Неделя, община Неделино и създаване на интегриран туристически продукт”, с бенефициент община Неделино на стойност 362 240,36 лв.;

- „Изграждане на туристическа пътека Баряков дол – Стояново, община Неделино и създаване на интегриран туристически продукт”, с бенефициент община Неделино на стойност 183 198,84 лв.;

- „Изграждане на туристическа пътека град Неделино - местност "Св. Илия", общ. Неделино и създаване на интегриран туристически продукт”, с бенефициент община Неделино на стойност 315 054,98 лв.;

- „Изграждане на туристическа и колоездачна пътека местност "Баряков дол" - местност "Корията", общ. Неделино и създаване на интегриран туристически продукт”, с бенефициент община Неделино на стойност 318 968,58 лв.;

- „Развитие на спортния туризъм на територията на Община Доспат“, с бенефициент община Доспат на стойност 362 257,88 лв.;

-"Изграждане на туристическа пътека и необходимите съоръжения и атракции за посетители по маршрут Доспат – Кожари и разработване на туристическа маркетингова стратегия на местно ниво и информационни материали“ с бенефициент община Доспат на стойност 337 790,06 лв.


 • област Пазарджик – 2 проекта на стойност 685 181,18 лв., от които по-значими са:

- „Изграждане на туристическа пътека „Град Стрелча – „Марков камък“ - язовир „Чирешката“ в община Стрелча, област Пазарджик“, с бенефициент община Стрелча на стойност 366 435,18 лв.

- „Изграждане на туристическа пътека – „м. Огледалото-м.Черешата в Община Стрелча, обл. Пазарджик“, с бенефициент община Стрелча на стойност 318 746 лв. • област Хасково – 4 проекта на обща стойност 1 483 202,84 лв., от които по-значими са:

- „Реконструкция на туристическа екопътека в с. Боян Ботево - Улу дере - м. Орлови скали, изграждане на малки по размер атракции на открито и места за отдих и спорт“, с бенефициент община Минерални бани на стойност 386 603,26 лв.;

- „Реконструкция на туристическа екопътека: „с. Сърница - м. Петте чучура - с. Ангел Впйвода“, изграждане на малки по размер атракции на открито и места за отдих и спорт“, с бенефициент община Минерални бани на стойност 389 936,05 лв.;

- „Реконструкция на туристическа екопътека: „Айкаас - Градището - с.Сърница“, изграждане на малки по размер атракции на открито и места за отдих и спорт“, с бенефициент община Минерални бани на стойност 324 982,25 лв.

- „Реконструкция на туристическа екопътека: „Минерални бани - Голямо градище - връх Гарваница“, изграждане на малки по размер атракции на открито и места за отдих и спорт“, с бенефициент община Минерални бани на стойност 381 681,28 лв.
 • Средства за подслон (бр.)

Преобладаващата част от базата за туризъм и предлаганите услуги са концентрирани във и около населени места с курортно значение - балнеолечение, културно-исторически забележителности, както и курортните зони и комплекси в района на Родопите. На територията на ЮЦР съществуват и много други природни и антропогенни зони и фактори - реки и язовири, пещери, природни местности, религиозно-културни обекти, населени места с етнографско значение, паметници на културата и обекти с археологическа стойност, които биха могли да се използват по-пълноценно за разнообразяване на туристическия продукт и за увеличаване на приходите и целогодишна заетост в повече части от територията на района.

В района е натрупан и значителен международен опит в областта на бизнес туризма и конгресния туризъм, свързан с търговско-промишлените изложения, главно в гр. Пловдив. Аграрният потенциал на района също е решаващ фактор за развитие и диверсификация на туризма. На ниво области съществуват значителни диспропорции, като развитието на туризма продължава да се концентрира предимно в областите Пловдив Смолян и Пазарджик, поради предоставяните по-добри условия и изградената база за туризъм сезонно (зимен/ски туризъм) или целогодишно (балнеоложки, културно-исторически, развлекателен, бизнес и конферентен туризъм).

В област Пазарджик (гр. Велинград) са съсредоточени едни от най-богатите в България хидротермални находища. Градът е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като "СПА столицата на Балканите". Област Смолян се слави с традициите и опита на местното население в предлагането на туристически услуги. Там се намират известните курорти Пампорово, Чепеларе, Девин, Златоград, Смолян, Баните и др., които предлагат различни видове туризъм – зимен, спа, селски, екологичен.

През 2013 г. в областите Смолян и Пловдив е локализирана най-голяма част от средствата за подслон на района - 76,8 %, като делът на приходите от туристическо настаняване включително от чужденци за двете области възлиза на 75,9 %. Областите Хасково и Кърджали, взети заедно имат много малък дял от приходите от нощувки - 7,7 %.При сравнение с европейски райони, имащи подобни социално-икономически и природни характеристики, показателите за развитие на туризма и качеството на туристическите услуги в ЮЦР са по-ниски. Преструктурирането и модернизирането на отрасъла, допълването на сезонния туризъм с алтернативни форми, както и осигуряване на устойчиво интегрирано развитие на туризма в района са необходими с цел справяне с конкурентния икономически натиск в рамките на ЕС и в глобален мащаб. Потенциалът на района за алтернативни форми на туризъм все още не се използва рационално и пълноценно.

Таблица 13. Средства за подслон в Южен централен район през 2012 г. и 2013 г.
Район

Средства за подслон и места за настаняване - брой

2012 г.

2013 г.

България

2 758

2 953

Северозападен район

192

205

Северен централен район

244

250

Североизточен район

528

575

Югоизточен район

745

819

Югозападен район

525

548

Южен централен район

524

556

Кърджали

29

32

Пазарджик

57

57

Пловдив

141

161

Смолян

253

266

Хасково

44

40

Източник: Национален статистически институт


 • Брой на сключените договори за участие в програми и проекти по Структурните фондове (бр.)

Напредъкът по изпълнението на Приоритет 1 „Повишаване конкуренто-способността на регионалната икономика, базирана на знанието и местните ресурси” от АДИ на РПР на ЮЦР се осъществява с изпълнението на проекти по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. (241 бр.), ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. (19 бр.) и Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. (13 бр.).

По ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. на територията на ЮЦР през 2013 г. общият брой на сключените и изпълнявани договори е 241 бр., на стойност 354 978 142 лв., по данни от ИСУН, при отчетени за 2012 г. 232 бр. проекти на стойност 269 162 141 лева. Наблюдава се увличение на договорите с 9 броя и на договорените средства – със 85 816 001 лева. През 2013 г. са приключени 93 бр. проекти, на стойност 98 764 865 лв., при 50 бр. проекти на стойност 52 904 428 лв. за 2012 г.  • По подприоритетна ос 1.1.Подкрепа за иновационни дейности в предприятията през 2013 г. в Южен централен район са приключили 6 проекта на стойност 15 365 623 лв. и са договорени 28 проекта на обща стойност 39 597 645 лв., разпределени по области както следва:

 • област Пловдив

3 приключени проекти на стойност 9 118 092 лв.

- „Внедряване на патентовани методи за получаване на плеуромутилин и тиамулин в Биовет АД“ на обща стойност 6 571 460 лв.;

- „Технологична модернизация на „Чуков БГ“ ООД чрез въвеждане в производство на иновативен фотоволтаичен панел“ на обща стойност 706 442 лв.;

- „Повишаване конкурентоспособността на „АРП“ ООД, чрез инвестиционна подкрепа за производство на иновативен продукт“ на обща стойност 1 840 190 лв.21 договорени проекта на стойност 26 767 699 лв., от които с по-голяма стойност са:

- "Стариране производство на иновативен продукт - листоогъващи преси'“, на стойност 4 454 250 лв.;

- „Внедряване на иновативен продукт в „ГЛОРИЯ – 2001” ООД, на стойност 4 206 470 лв.;

- Внедряване на иновации в „Инстал Инженеринг СВ” ООД, на стойност 2 545 000 лв.;

- „Стартиране на собствено производство на иновативна система за дистанционно отчитане и управление на електроенергия чрез закупуване на необходимото оборудване“, с бенефициент „АДД – България“ ООД“ на стойност 3 307 600 лв.


2 приключили проекта на стойност 5 738 897лв.

- „Въвеждане в производство на фюжън приставка за индустриални и охранителни камери“, с бенефицент „Оптикс“ АД, на стойност 5 339 163 лв.;

- "Технология за получаване на оптична влакнеста маса с произход вторични хартии след сортиране на битов отпадък", на стойност 399 734 лв.;

4 договорени проекта на стойност 7 454 921 лв.

- „Иновативна система за повишаване енергийната ефективност чрез екопроектиране на нови детайли за производство на асинхронни електродвигатели“, с бенефицентт „НГ Дизайн“ ООД, на стойност 430 420 лв.;

- "Диверсификация на продукцията на "Оптикелектрон Груп" АД чрез внедряване в производство на иновативен продукт "Приставка за смесване на изображение от видимата област с изображение от друг спектрален интервал", на стойност 787 101 лв.;

- „Подкрепа за придобиване на права за ползване на иновативен софтуер от „Телекабел“ АД“, на стойност 2 278 500 лв.;

- „Повишаване конкурентоспособността на РАИС ООД на световния пазар чрез внедряване на иновативен продукт“, на стойност 3 958 900 лв.;


 • област Кърджали

1 договорен проект – „Повишаване на конкурентоспособността на „ВСК Кентавър – ИЗ Динамика” ЕООД чрез внедряване в производството на иновативни продукти – металообработващи инструменти и машинна екипировка, на стойност 4 969 615 лв.;

 • област Хасково

1 приключил проект на стойност 508 634 лв.

- „Повишаване конкурентоспособността на „ЗКИ-ВОЛТА” ООД чрез внедряване в производството на иновативен продукт2 договорени проекта на стойност 405 410 лв.

- „Внедряване на иновативна машина за дозирано пълнене и затваряне на хранителни течности в бутилки с винтови капачки в ЕТ „Милко Милушев”, гр. Хасково”, на стойност 176 460 лв;

- "Повишаване конкурентоспособността на “ТОП ФЛОТ” ООД чрез внедряване на иновативни продукти. ", на стойност 228 950 лв;

С изпълнението на тези проекти ще се насърчи развитието на стартиращи предприятия в ЮЦР с висок иновативен потенциал, като им се предостави подкрепа в етапа на разработване на иновативни продукти, процеси и услуги с потенциал за последващо внедряване в икономиката.


 • По подприоритетна ос 1.2. „Подобряване на про-иновативната инфраструктурана Оперативна програма „Конкурентоспособност общата стойност на договорените проекти през 2013 г. за Южен централен район възлиза на 6 691 320 лв.:

  • област Пловдив

5 договорени проекта:

- "Подкрепа за приложните изследвания в областта на растителното здраве чрез модернизиране и обновяване на оборудването", с бенефициент Аграрен университет – Пловдив, на обща стойност 422 794 лв.;

- „Университетски център за изследване на природни обекти и храни”, с бенефициент Аграрен университет – Пловдив, на обща стойност 429 000 лв.;

- Създаване на изследователски комплекс за транслационна невронаука", с бенефициент Медицински университет – Пловдив, на стойност 3 637 143 лв.;

- "Повишаване капацитета на Пловдивския университет за приложни изследвания чрез оборудване на лаборатории по биосъвместими материали и молекулярни биосензори", с бенефициент Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", на стойност 902 383 лв.;

- "Високотехнологично оборудване за екологични многослойни наноструктурирани покрития с многофункционални приложения получени чрез разбалансирано магнетронно разпрашване", с бенефициент Централна лаборатория по приложна физика – Пловдив, на обща стойност 1 300 000 лв.С изпълнението на посочените проекти ще се насърчи развитието на про-иновативната инфраструктура като се създат нови или развият вече съществуващи офиси за технологичен трансфер, които ще подсилят капацитета на научните организации за въвеждане на приложени НИРД дейности в област Пловдив.

По подприоритетна ос 2.1. „Подобряване на технологиите и управлението в предприятията” на Оперативна програма „Конкурентоспособност през 2013 г. в Южен централен район са приключили 88 проекта на обща стойност 92 720 487 лв., а в процес на изпълнение са 48 проекта на обща стойност 49 592 150 лв., разпределени по области както следва:

 • област Пловдив

65 приключили проекта на обща стойност 65 548 969 лв., от които с по-голяма стойност са:

- „Доокомплектоване на нов производствен участък за едрогабаритни детайли в „Милко“ ЕООД“, на обща стойност 4 979 493 лв.;

- „Технологична модернизация на „Милара Интернешънъл” ООД чрез закупуване на нови високопроизводителни машини“, на обща стойност 3 038 873 лв.;

- „Завършване окомплектоването на нов производствен участък за едрогабаритни детайли в "Милко" ЕООД“, на обща стойност 3 287 958 лв.;

- „Повишаване конкурентноспособността на „Биомашиностроене“ АД чрез прилагане на иновативни производствени технологии“, на обща стойност 2 406 320 лв.;

- „Разширяване на дейността на „Полигруп” ООД чрез внедряване на ново производствено оборудване“, на стойност 3 239 809 лв.30 проекта са в процес на изпълнение на обща стойност 22 899 752 лв., от които с по-голяма стойност са:

- „Повишаване на конкурентоспособността на „Флекспринт” ООД чрез разширяване на производството и диверсификация на продукцията”, община Родопи на стойност 3 318 544 лв.;

- „Конкурентно бъдеще за „Хелиос-Метал Център“ ООД, с бенефициент „Хелиос-метал център“ ООД“ на стойност 2 296 190 лв.;

- „Повишаване конкурентноспособността на „БИМЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” АД чрез инвестиции в съвременни технологии и оборудване – Машина за разтеглена ламарина“, с бенефицент „Бимекс инженеринг“, на стойност 1 396 000 лв.;

- „Повишаване конкурентоспособността на „Калцит” АД чрез въвеждане на нова технология за фино смилане на негасена вар“, с бенефициент „Калцит” АД“ на стойност 2 311 136 лв.;

- „Диверсификация и разширяване на производството на пластмасови изделия в Карина – 4 ООД“, на обща стойност 1 792 750 лв.


 • област Пазарджик

11 приключили проекта на обща стойност 16 330 791 лв., от които с по-голяма стойност са:

- „Повишаване на конкурентоспособността на „ЗХ Белово” АД чрез иновативна технологична модернизация, пряко свързан с внедряването на шест иновативни продукти“, с бенефициент "Завод за хартия-Белово"АД, на стойност 5 801 566 лв.;

- „Повишаване на конкурентноспособността чрез въвеждане на модерно високотехнологично оборудване“, с бенефициент "Раис" ООД, на стойност 2 018 026 лв.;

- „Технологична модернизация - пътят към разширяване обхвата на цифровото предлагане на "Телекабел" АД“, с бенефицент "Телекабел" АД, на стойност 1 876 550 лв.9 проекта са в процес на изпълнение на обща стойност 14 977 643 лв., от които с по-голяма стойност са:

- „Увеличаване конкурентните предимства на „А и Д Комерсиал“ ЕООД на европейския пазар чрез технологична модернизация на производствената база в завод за безалкохолни напитки „Парти клуб”, с бенефицент „А и Д Комерсиал“, на стойност 4 691 311 лв.;

- „Технологична модернизация в Гидо ООД, гр. Пещера“, с бенефициент "Гидо" ООД, на стойност 2 078 598 лв.;

- „Повишаване на конкурентноспосоността на "ПФБ Пресо Фондал-България" ЕООД чрез въвеждане на модерно високотехнологично оборудване“, с бенефициент "ПФБ Пресо Фондал-България" ЕООД, на стойност 3 440 603 лв. • област Кърджали

2 приключили проекта на обща стойност 2 575 882 лв.:

- „Технологична модернизация за повишаване конкурентоспособността на „Джебел-96” ООД чрез инвестиции в ново съвременно оборудване“, с бенефициент „Джебел-96” ООД, на стойност 2 022 332 лв.;

- „Повишаване на конкорентоспособността на „Делис“ ООД чрез технологична модернизация“, с бенефициент „Делис“ ООД, на стойност 553 550 лв.

2 проекта са в процес на изпълнение на обща стойност 1 049 240 лв.:

- „Чрез внедряване на Система за управление на енергийната ефективност към ново ниво на конкурентоспособност“, с бенефициент „Родопастрой“ ООД, на стойност 535 100 лв.;

- „Ефективни на пазара“, с бенефициент „Хлебопроизводство - Кърджали ООД“, на стойност 514 140 лв.


 • област Смолян

4 приключили проекта на обща стойност 5 510 808 лв.:

- „Внедряване на нова технология в производствения процес и диверсифициране на предлагането като фактори за създаване на конкурентни предимства и пазарно развитие на „Рубелла бюти” АД“, на стойност 4 112 259 лв.;

- „Технологична модернизация в „Микони“ ООД“, на стойност 856 022 лв.;

- „Модернизация и оборудване на фирма „Анастас Анчев” ЕООД за повишаване конкурентоспособността на предприятието“, на стойност 284 678 лв.;

- „Производство на облекла по международни стандарти за качество“, с бенефициент „Паро“ ЕООД, на стойност 257 849 лв.

4 проекта са в процес на изпълнение на обща стойност 5 301 005 лв.:

- „Повишаване на конкурентните предимства и пазарно развитие на „Рубелла бюти” АД чрез внедряване на нови технологични линии в производствения процес на паста за зъби“, на стойност 3 333 120 лв.;

- „Технологично обновление за разширяване на дейността на ТПК Михалково“, на стойност 1 545 382 лв.;

- „Внедряване на специализирана софтуерна система за управление на проследимостта на материалните потоци и управление на качеството в „Рубелла Бюти” АД“, на стойност 422 503 лв. • област Хасково

6 приключили проекта на обща стойност 2 754 037 лв.:

- „Повишаване на конкурентоспособността на "Стимекс" ООД чрез технологична модернизацияю“, на стойност 852 840 лв.;

- „Повишаване на конкурентноспособността и техническото обновление в „Донидо машин индъстри”АД и постигане на устойчив растеж чрез закупуване и въвеждане в експлоатация ”Система за водно рязане” и „Хидравличен абкант”, на стойност 732 837 лв.;

- „Модернизиране на производствените процеси във фирма „Техникс” ООД“, на стойност 350 650 лв.;

- „Въвеждане на високотехнологично оборудване в производствения процес“, на стойност 348 100 лв.;

- „По-висока конкурентоспособност в „Ния-Милва” ЕООД“, на стойност 319 086 лв.;

- „ЗММ-Хасково АД“ – конкурентноспособна компания с ангажимент към околната среда“, на стойност 150 524 лв.

3 проекта са в процес на изпълнение на обща стойност 5 364 510 лв.:

- „Разширяване на дейността и диверсификация на продукцията на „Славей-Г” ЕООД“, на стойност 2 266 410 лв.;

- „Технологична модернизация на дейността на "Химмаш" АД чрез закупуване на иновативна автоматична машина за оформяне на дъна на специализирани съдове и чрез разработване на маркетингови анализи и стратегии“, на стойност 2 135 100 лв.;

- „Технологична модернизация за растеж и развитие на нови продукти“, на стойност 963 000 лв.;С изпълнението на проектите е повишена конкурентоспособността на 57 малки и средни предприятия от различни сектори, приоритетни за развитието на националната икономика, чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване и предоставяне на достъп до професионални съвети и консултации, свързани с новите технологии, процеси, продукти и услуги.

 • По подприоритетна ос 2.2. „Създаване на инфраструктура в подкрепа на бизнеса в Южен централен район през 2013 г. в процес на изпълнение са 2 проекта на обща стойност 1 910 324 лв.:

- „Повишаване на конкурентоспособността на малкия и среден бизнес в Хасковска област чрез създаване и ефективно функциониранена регионален бизнес инкубатор в гр. Димитровград”, с бенефициент "ТИ-ВИ-БИ" ООД, община Хасково на стойност 1 063 373 лв.;

- „Създаване и развитие на бизнес инкубатор Кърджали - ключов фактор за насърчаване на предприятията и подобряване на бизнес средствата в област Кърджали”, с бенефициент ДЗЗД "Бизнес инкубатор-Кърджали", община Кърджали на стойност 846 951 лв.С изпълнението на проектите в Южен централен район ще бъдат създадени 2 бизнес инкубатора в областите Хасково и Кърджали, които ще подобрят бизнес средата, като стимулират иновативни идеи и подкрепят младите предприемачи, развиващи високотехнологични продукти. Това ще доведе до създаване на работни места и подобряване конкурентноспособността на регионалната икономика.

 • По подприоритетна ос 2.3. „Подкрепа за въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници през 2013 г. в Южен централен район са приключили 3 проекта на стойност 4 848 166 лв. и са договорени 37 проекта на обща стойност 58 952 618 лв., разпределени по области както следва:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница