Доклад за наблюдение на изпълнението на актуализиран документ за изпълнение на регионалния план за развитие на южен централен район (2011-2013 г.) За 2013 гстраница7/15
Дата30.09.2017
Размер2.36 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

Позиция 1 – „Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Димитровград – Харманли (от км 231+560 в междугарието Ябълково – Димитровград до км 266+000 в междугарието Симеоновград – Харманли), включително гарите Димитровград и Симеоновград и всички гари и спирки между тях, с приблизителна дължина на железния път 36 км.”

Към м. месец март 2014 г. физическото изпълнение в проценти по тази позиция е 41 %. Извършват се усилени строително монтажни работи по железопътното трасе и съоръженията. Положеният железен път е 4 км.Позиция 2 – „Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Харманли – Свиленград (от км 266+000 в междугарието Симеоновград – Харманли до км 297+750 в междугарието Свиленград – граница с Република Турция), включително гарите Харманли и Свиленград и всички гари и спирки между тях, с приблизителна дължина на железния път 34 км и рехабилитация и електрификация на железопътната линия Свиленград – граница с Република Гърция с приблизителна дължина 4 км.”

Към м. месец март 2014 г. физическото изпълнение в проценти по тази позиция е 20 %. Положеният железен път е 10 км. Извършват се усилени изкопни и строително монтажни дейности по железопътното трасе и съоръженията. Междугарие Свиленград - граница с Република Гърция е завършено, като остава изграждане на контактната мрежа в района на гара Свиленград.Позиция 3„Изграждане на нови тягови подстанции в Симеоновград и Свиленград и разширение на съществуващата тягова подстанция в Димитровград.”

Към м. март 2014 г. физическото изпълнение в проценти по тази позиция е 28 %. Очаква се проектът да бъде цялостно завършен до края на 2015 г.Изпълнението на големите инфранструктурни проекти по ОП „Транспорт” допринасят за подобряването на оперативната съвместимост на основните пътни артерии на териториятя на ЮЦР. Очаква се след завършването на проектите да се осигури ефикасен, ефективен и устойчив транспорт, както и безопасно пътуване, по-голяма икономическа активност на населението и бизнеса и по-голяма заетост сред населението. Ще се подобри качеството на живот на населението.

По оперативна програма „Регионално развитие”, подприоритетна ос 2.1. „Регионална и местна пътна инфраструктура” за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища в Южен централен район с бенефициент Агенция “Пътна инфраструктура” през 2013 г. успешно са реализирани следните проекти:- Лот 25 Рехабилитация на път ІІ-37 Батак – Доспат от км 185+486.78 до км 211+137.82, Области Пазарджик и Смолян. Проектът е приключен на 21.02.2013 г. Усвоените средства са в размер на 13 601 732 лв;

- Лот 26 Рехабилитация на път ІІІ-606 Беловица - яз. Пясъчник, област Пловдив. Проектът е приключен на 04.05.2013 г. Усвоените средства са в размер на 7 882 937 лв;

- Лот 28 Рехабилитация на път IІІ-591 Крумовград – яз. Студен кладенец, област Кърджали. Проектът е приключен на 13.05.2013 г. Усвоените средства са в размер на 12 068 439 лв;

Към 03.02.2014 г. в процес на изпълнение са проектите:- Лот 24 Рехабилитация на път ІІ-37 Батак – Доспат от км 160+675 до км 185+487.09, Области Пазарджик и Смолян. Проектът е стартирал на 29.04.2010 г. и се очаква да приключи до края на 2014 г. Общият му бюджет е в размер на 12 433 488 лв., а общо изплатените средства са 11 809 498 лв.

- Лот 38 Път ІІ-56-Брезово -Раковски от км 71+600 до км 83+511.60 и от км 85+060 до км 90+327.652. Проектът е стартирал на 07.12.2011 г. и се очаква да приключи до 23.04.2014. Общият му бюджет е в размер на 11 470 523 лв., а общо изплатените средства са 6 564 300 лв.- Лот 41 Път – ІІ – 58 - Р-н І-5(Черноочене)-границата с ОПУ Пловдив от км 17+500 до км 25+047 и път ІІІ-5904- Крумовград-Дъскари-Голямо Каменяне-Аврен-Гръцката Граница от км 20+340 до км 26+166. Проектът е регистриран на 07.12.2011 г. Общият му бюджет е в размер на 6 489 157 лв., а общо изплатените средства са 5 853 848 лв.

Общата дължина на пътната мрежа в ЮЦР, която се рехабилитира през 2013 г. по ОП „Регионално развитие” с бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура” е 123,630 км при 98,818 км за 2012 г.С реализацията на посочените по-горе проекти ще бъде подобрена пътната инфраструктура, ще се осигури по-безопасно придвижване на пътнико потока и подобрят връзките на малките градове и села с големите градски центрове в Южен централен район, което ще подпомогне развитието на туризма и достъпа до административните, здравните, образователните, културните и бизнес услуги. Ще бъде облагодетелствано населението на петте области в ЮЦР.

По данни на АПИ по проект Транзитни пътища V на програма "Държавни инвестиционни заеми" на територията на ЮЦР през 2013 г. е успешно е приключила рехабилитацията на Лот 22Б – TRP V/22B –Участък №1: Път III-8402, Ветрен дол – Велинград – (I-8) – Септември от км 0+000 до км 4+396; Участък №2: Път II-84 (I-8) – Ветрен дол – Велинград – Юндола от км 0+000 до км 54+335.25 Участък №3: Път IV – 8402 /Път I-8/ - вход гр. Септември – Карабунар – Виноградец – АМ ”Тракия” /ПВ Церово/ от км 4+396.68 до км 25+483, с обща дължина 78.731 км. и бюджет в размер на 55 128 902.54 лв. Проектът е приключен на 31.10.2013 г.

По същата програма през 2013 г. в процес на реализация е следната рехабилитация на пътища от републиканската пътна мрежа:

ЛОТ 14 - TRP V/14 - Рехабилитация на Път II-86 от РПМ „Асеновград - Смолян” от км 27+700 до км 76+306,70, с обща дължина 48,606 км.  Бюджет на проекта - 16 627 735 лв. Начало на строителните дейности - 18.04.2011 г. Към 22 февруари 2014 г. процентното изпълнението на дейностите по проекта е 72,7%. Очаква се да бъде приключен до 17.09.2014 г.

По отношение на рехабилитацията и реконструкцията на общинска пътна мрежа в ЮЦР по подприоритетна ос 2.1. „Регионална и местна пътна инфраструктура” на оперативна програма „Регионално развитие” през 2013 г. успешно реализиран е проектът „Реконструкция на общински пътища: •SML3245 / III - 863, Момчиловци - Виево / - Кутела /SML2241/ •SML3251 / II - 86, Смолян - Търън / - Тикале •SML2252 / II - 86, Смолян - Търън / - Ряка - Катраница - Петково /III - 863/, с бенефициент община Смолян. Проектът е приключен на 14.10.2013 г. Усвоените средства са в размер на 2 559 586 лв. С реализацията на проекта ще бъдат облагодетелствани 40 516 души

Чрез реконструкцията и рехабилитацията на общинската пътна мрежа ще се повиши трафикът на пътници и товари, ще се подобри комфортът на пътуване и ефективността на движение и ще се намалят рисковете за здравето на пътуващите.

По оперативна програма „Регионално развитие”, подприоритетна ос 1.5Системи за устойчив градски транспорт“ в подкрепа на интергрирания градски транспорт в петте големи града” през 2013 г. в процес на реализирация е проектът „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив“, с бенефициент община Пловдив. Общият бюджет е в размер на 44 306 947 лв. Очаква се проектът да бъде приключен на 02.07.2015 г. Основната му цел е изграждането на интелигентна система за управление на градския транспорт, която обхваща въвеждане на електронно таксуване на пътниците, инсталиране на информационни панели в превозните средства и на спирките, изграждане на модерен център за управление на трафика, който ще осигурява и светофарен контрол с видеонаблюдение на 42 кръстовища и 8 пешеходни пътеки на територия от над 6 кв. км. Предвижда се и изграждане на 49 км велоалеи със съоръжения за безплатен паркинг на ключови места.

По Процедура „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” на територията на ЮЦР в края на 2013 г. успешно са приключили проектите на общините Пазарджик, Смолян, Хасково, Панагюрище и Пловдив , като общо усвоените средства по тези пет проекта са в размер на 2 372 023 лв. Към м. юни 2014 г. се изпълняват проекти в общините Велинград, Карлово, Кърджали. Трите проекта за изготвяне на ИПГВР са на обща стойност 1 452 611 лв.

Изработването на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие ще подпомогне развитието на градовете към устойчиво и трайно преодоляване на натрупаните икономически, природни и социални проблеми.

Според справка на управляващия орган на „Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” в ЮЦР през 2013 г. са сключени 16 бр. договори за следните проекти, свързани с транспортната инфраструктура:- "Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги чрез изграждане на "Пътна връзка на гр. Момчилград с път I - 5 Кърджали - Подкова от км 0+000 до км 1+205", с бенефициент община Момчилград, област Кърджали, на стойност 5 656 206 лв.;

- "Рехабилитация и реконструкция на път ІV - 86544 Бенковски-Китна-Дрангово, участък от км 2 + 110 до км 8+795" община Кирково, обл. Кърджали с дължина 6875 м"-KRZ1104/ІІІ-867,Добромирци-Бенковски/-Китна-Дрангово; Рехабилитация на път ІV - 86544 Бенковски -Китна-Дрангово, от км 0+000 до км 1+149,79" община Кирково, обл. Кърджали" - KRZ1104/ІІІ-867, Добромирци- Бенковски/-Китна-Дрангово; Рехабилитация на МП с.Фотиново-с.Върбен от км 0+000 до км 1+020,20"-KRZ2120/ІІІ-508, Хаджийско-Фотиново/-Върбен-Робиново-въжен мост", с бенефициент община Кирково, област Кърджали, на обща стойност 2 384 403 лв.;

- "Подобряване на пътната инфраструктура на територията на община Свиленград ", с бенефициент община Свиленград, област Хасково, на стойност 5 760 643 лв.;

- "Реконструкция и основен ремонт на пътища от общинска инфраструктура на община Джебел", с бенефициент община Джебел, област Кърджали, на стойност 5 397 390 лв.;

- "Рехабилитация на Път SML2322/SML1314 п.к. II-86 – м. Чудните мостове/ - Забърдо / от км 0+000 до км 2+500"; "Рехабилитация на Път SML2311 / ІІ – 86 / Хвойна – Орехово от км 0+000 до км 7+251, от общинската пътна мрежа на община Чепеларе, обл. Смолянска", с бенефициент община Чепеларе, област Смолян, на обща стойност 5 587 723 лв;

- "Рехабилитация на път РVD-1057 с. Калояново-с. Старо Железаре от км. 0+000 до км 12+005.63-участък от км 6+540.00 до км 12+005.63", с бенефициент общ. Хисаря, обл. Пловдив, на стойност 5 718 521 лв.;

- "Рехабилитация на обекти от общинска пътна мрежа на община Минерални бани", с бенефициент общ. Минерални бани, обл. Хасково, на стойност 4 518 866 лв.;

- "Подобряване условията за живот, мобилността на работната сила, привлекателността за развитие на бизнес в община Неделино и достъпа до качествена водоснабдителна инфраструктура чрез основен ремонт, реконструкция на пътна инфраструктура, строителство и рехабилитация на водопроводна мрежа" с включени подобекти: • Реконструкция и ремонт на част от общински път SML3170, в участък - гр.Неделино - с.Крайна - разклон с.Крайна - с.Козарка;

 • Водоснабдяване на с.Кундево.",

Бенефициент е общ. Неделино, обл. Смолян. Проектът е на обща стойност 4 970 192 лв.;

- "Реконструкция и рехабилитация на общински пътища с цел предоставяне на основни услуги на населението и икономиката в Община Ардино", с бенефициент общ. Ардино, обл. Кърджали, на стойност 5 850 275 лв;

- "Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища в община Мадан и реконструкция на довеждащ водопровод от водоизточник „Меча дупка” и водоем в с. Върбина, община Мадан", с бенефициент общ. Мадан, обл. Смолян, на стойност 5 799 790 лв.;

- "Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища с. Барутин – „Владово дере“ – с. Бръщен и „Владово дере“ - с. Прънча", с бенефициент общ. Доспат, обл. Смолян, на стойност 5 865 968 лв;

- "Реконструкция на път HKV 1173/ III - 593, Маджари - Силен / Маджари - Войводенец - Долно поле - Долно Черковище - /III - 593 /", с бенефициент общ. Стамболово, обл. Хасково, на стойност 5 547 628 лв.;

- "Реконструкция и доизграждане на водопроводните мрежи на с. Ерма река и с. Аламовци, община Златоград и реконструкция и рехабилитация на общински път № SML3107/III - 8652, Неделино - Старцево/ - Пресока - мах. Читакови колиби", с бенефициент общ. Златоград, обл. Смолян, на обща стойност 1 778 165 лв.;

- "Рехабилитация и реконструкция на общински път Дорково-Дъното и изграждане и реконструкция на съществуваща спортна зала в гр. Костандово", с бенефициент общ. Лесичово, обл. Пазаржик, на обща стойност 5 854 948 лв.;

- "Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа и вътрешна водопроводна мрежа - с. Бяла река", с бенефициент общ. Рудозем, обл. Смолян, на обща стойност 5 827 211 лв;

- "Реконструкция и рехабилитация на общински пътища гр.Кричим - ж.п. гара Кричим", с бенефициент общ. Кричим, обл. Пловдив, на стойност 1 024 656 лв.;.

С изпълнението на горепосочените проекти ще бъдат облагодетелствани общо 174 909 души или 11,96 % от населението на ЮЦР.

Според информация, осигурена от областните управители и кметовете на общините от ЮЦР по мярка 321 и мярка 322 от „Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.”през 2013 г. в процес на изпълнение са следните проекти:

- "Реконструкция на част от междуселищната пътна инфраструктура на община Симеоновград - HKV2222 /I-8, Хасково-Харманли / - Поляново -Граница Община /Харманли-Симеоновград/ -Константиново /III-8007/ и HKV2161 /III7604, Свирково - Симеоновград/ - Троян – Дряново -Тянево", с бенефициент общ. Симеоновград, обл. Хасково, на стойност 5 821 024 лв;

- "Реконструкция на път HKV 1172 III-5074 Стамболово – Граница община Стамболово – Кърджали III-5074" , с бенефициент общ. Стамболово, обл. Хасково, на стойност 3 681 600 лв.;

- "Реконструкция на път HKV 1173/III-505 Корен – Малък Извор / Кралево – Кладенец – Зимовина /III-5072, от км 0+000 до км 1+ 983 и от км 3+940 до км 9 + 124", с бенефициент общ. Стамболово, обл. Хасково, на стойност 1 485 686 лв.;

- „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа”, с бенефициент общ. Ардино, обл. Кърджали, на стойност 5 864 902 лв.;

- "Реконструкция и рехабилитация на общински МП Долно Прахово- Левци- Богатино- част от общински път с KRZ3021 /KRZ1008, п.к. Брезен- Долно Прахово/ Млечино- мах. Левци", с бенефициент общ. Ардино, обл. Кърджали, на стойност 220 551 лв.;

- "Реконструкция на част от пътната инфраструктура в община Крумовград", с бенефициент община Крумовград, обл. Кърджали, на стойност 4 336 338 лв.;

- ''Рехабилитация на път KRZ 3254 (KRZ 2225, Крумовград – Луличка) – мах. Орех – (III-509) от км. 0+000 до 7+000'', с бенефициент общ. Крумовград, обл. Кърджали, на стойност 1 109 764 лв.;

- ''Рехабилитация на път PDV 1057 Калояново – Житница- Старо Железаре от км. 0+000 до км. 6+540 и подмяна на съществуваща водопроводна мрежа по трасето на пътя в рамките на регулацията на с. Житница'', с бенефициент общ. Калояново, обл. Пловдив, на стойност 5 016 943 лв.;

По мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" на "Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г." през 2013 г. в ЮЦР успешно са реализирани следните проекти, свързани с транспортната инфраструктура:

- ''Реконструкция на улици на с. Маджари, община Стамболово'', с бенефициент общ. Стамболово, обл. Хасково, на стойност 1 304 882 лв.;

- ''Реконструкция на улици на с. Кралево, община Стамболово'', с бенефициент общ. Стамболово, обл. Хасково, на стойност 1 508 382 лв.;

По същата мярка 322 през 2013 г. в ЮЦР е сключен договор за проекта ''Реконструкция и рехабилитация на улица Силистра и локалните платна и тротоари на бул."Одрин" в гр.Любимец'', с бенефициент общ. Любимец, област Хасково, на стойност 793 960 лв.

По тази мярка през 2013 г. в процес на изпълнение са следните проекти, свързани с транспортната инфраструктура:

- "Реконструкция на част от уличната мрежа в гр. Симеоновград-ул. Преображение, ул. Н. Вапцаров, ул. Македония, ул. Д. Петров, ул. М. Ганев и ул. Д. Благоев", с бенефициент общ. Симеоновград, обл. Хасково, на стойност 1 020 500 лв.;

- "Реконструкция на част от уличната мрежа в гр. Симеоновград-ул. А. Константинов, ул. Търговска, ул. Раковска, ул. Гагарин, ул. Хр. Ботев, ул. Граф Колер", с бенефициент общ. Симеоновград, обл. Хасково, на стойност 1 952 125 лв.;

Изпълнението на проектите по Програмата за развитие на селските райони по Ос 3 “Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика”, които са свързани с транспортната инфраструктура, ще допринесе за подобряването на общинската пътна мрежа и достъпността в рамките на съответната област.

По Програма за европейско трансгранично сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г., през 2013 г. е приключен проектът „Достъпна транспортна инфраструктура“, в който партньори с общините Чепеларе и Златоград. Бюджетът на община Чепеларе е в размер на 828 857 евро. В резултат на успешната реализация на проекта в град Чепеларе са реконструирани 3 улици.Със собствени бюджетни средства на територията на ЮЦР през 2013 г. успешно са реализирани проектите:

 • ''Основен ремонт - Път Панагюрски колонии- м.Манзул от км.2+220 в продължение'', с бенефициент общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, на стойност 105 733 лв.;

 • ''Благоустрояване на ул."Одрин" от о.т.552 до о.т.592 ,П-ще'', с бенефициент общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, на стойност 135 000 лв.;

 • ''Общински път м.Манзул продължение от км.2+485'', с бенефициент общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, на стойност 123 200 лв.;

 • ''Благоустрояване на ул."Иван Недеков" и част от ул."Партизанска", с.Баня'', с бенефициент общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, на стойност 30 000 лв.;

 • ''Благоустрояване на ул."Черно море", с.Елшица'', с бенефициент общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, на стойност 29 500 лв.;

 • ''Благоустрояване на част от ул."Селски рът", с.Оборище'', с бенефициент общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, на стойност 28 000 лв.;

 • ''Пътна настилка на ул."Слатина", с.Поибрене'', с бенефициент общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, на стойност 26 000 лв.;

В процес на изпълнение през 2013 г. са следните проекти:

 • „Благоустрояване на ул."Атанас Терзийски" от км.0+280 до км.0+180 и част от ул."Орчо Войвода", с.Попинци“, с бенефициент общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, на стойност 30 000;

 • „Ремонт и разширение на подход към път Златоград - връх "Костадин"- ГКПП с РГърция, подобект: „Разширение на ул. „Беловидово” и подход към път Златоград – връх Костадин”, с бенефициент общ. Златоград, обл.Смолян, на стойност 113 623 лв.;

 • „Благоустрояване на улици в кв."Тракия", гр. Златоград“, с бенефициент общ. Златоград, обл. Смолян, на стойност 205 834 лв.

Със субсидии от държавния бюджет на територията на ЮЦР през 2013 г. успешно са реализирани проектите:

 • „Ремонт на общински път HKV 2215/III-808, Иваново – Върбово / - Смирненци“, с бенефициент общ. Харманли, обл. Хасково, на стойност 80 004 лв.;

 • „Ремонт общински път HKV 2213/III-808, Харманли – Иваново/ - Остър камък“, с бенефициент общ. Харманли, обл. Хасково, на стойност 66 796 лв.;

 • „Ремонт на общински пътища: Сива река – Мезек – Ново село; Сладун – Студена – Дервиш могила; Младиново – Костур; Мустрак – Равна гора“, с бенефициент общ. Свиленград, обл. Хасково, на стойност 230 500 лв.;

 • „Основен ремонт на общински пътища за селата: Устрен, Добринци, Ген.Гешево, и др.“ с бенефициент общ. Джебел, обл. Кърджали, на стойност 264 801 лв.;

 • „Основен ремонт на улици в нас.места гр.Джебел, селата: Устрен, Мрежичко, Вълкович, Припек“ с бенефициент общ. Джебел, обл. Кърджали, на стойност 96 830 лв.;

 • „Асфалтиране на път KRZ – 1215 Горна Кула – Долна Кула, 1 км.“, с бенефициент общ. Крумовград, обл. Кърджали, на стойност 61 508 лв.;

 • „Изграждане на път KRZ 2244 Ковил-Бараци от км 0.000 до км. 1.382“, с бенефициент общ. Крумовград, обл. Кърджали, на стойност 436 088 лв.;

В процес на изпълнение през 2013 г. са следните проекти:

 • „Път KRZ 2229 /III-5904, Крумовград -Голямо Каменяне/ – Едрино – Полковник Желязово – /II-59/“, с бенефициент общ. Крумовград, обл. Кърджали, на стойност 311 388 лв.;

Със смесено финансиране (чрез собствени бюджетни средства и субсидии от държавния бюджет) на територията на ЮЦР през 2013 г. успешно е реализиран следният проект: „Рехабилитация на улици в Централна градска част“, с бенефициент общ. Свиленград, обл. Хасково, на стойност 376 846 лв.;

В процес на изпълнение през 2013 г. е проектът:„Ремонт общински път HKV 1223/I-8, Харманли-Любимец/ - Бисер-Граница общ. (Харманли-Любимец-Харманли) - Черна могила - /III-505/“, с бенефициент общ. Харманли, обл. Хасково, на стойност 196 735 лв.;С реализацията на гореизброените проекти ще се подобри състоянието на: общинската пътна мрежа и улична инфраструктура, местната достъпност и комуникацията между различните градове на териториите на общините и безопасността на движение.

 • Намаляване на загубите при преноса на питейна вода (%)

Според информация, осигурена от областните управители и кметовете на общините от ЮЦР стойностите на загубите при преноса на питейна вода в района за 2013 г. са както следва:

– област Кърджали – 48,7%.

– област Хасково – 49,5%;

– област Смолян - 45,51%. Отчетено е намаление в стойността на индикатора с 1,82% спрямо данните за 2012 г.

– област Пазарджик – отчетено е намаление в стойността на индикатора с 11.82 % спрямо предходната 2012 г.

В ЮЦР остава нерешен проблемът, свързан с незадоволителното състояние на инфраструктурата за пренос на питейна вода. Водоснабдителната мрежа в повечето населени места е амортизирана и износена и води до известна загуба на вода и влошаване на качеството й. • Дял на населението, обслужено от пречиствателни станции за отпадни води ПСОВ (%)

Относителният дял на населението, обслужено от пречиствателни станции за отпадни води в ЮЦР по данни на НСИ за 2012 г. е 41,6 %, при 41,2 % за 2011 г. За 2012 г. относителния дял на населението е по-нисък от средния за страната – 56,1 %. Районът се нарежда на пето място, като изпреварва само Северозападен район (33,0 %).

По данните на НСИ за 2012 г. сред петте области в ЮЦР най-голямо увеличение на дела на обслужваното население от ПСОВ се наблюдава за област Пазарджик. През 2012 г. делът в областта достига 27,2 %, при стойности от 26,1 % за 2011 г. Делът на област Пловдив през 2012 г. се увеличава с 0,2 % спрямо 2011 г. и достига 54,3 %, което е близо до средното ниво за страната (56,1 %). В област Смолян делът е 39,1 % за 2012 г. при 39,0 % за 2011 г. Областите Хасково (46,7 %) и Кърджали (4 %) запазват стойностите си спрямо предходната 2011 г.

В последните няколко години на територията на Южен централен район се наблюдава положителна тенденция относно нарастване броя на обслуженото население от ПСОВ. Изграждането на ПСОВ и рехабилитация на ВиК мрежата е заложено като специфична цел 2.2 в РПР: „Развитие на техническата инфраструктура, ВиК мрежи, енергийни мрежи, третиране на отпадъците”. Независимо от реализиращите се проекти по ОП „Околна среда“ за изграждане на ПСОВ, не се отчитат високи стойности на индикатора за 2011 г. и 2012 г. Прави впечатление ниският дял на населението, обслужено от пречиствателни станции за отпадни води в област Кърджали, чиято стойност е едва 4 %

От януари 2013 г. Община Кърджали реализира проект ”Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”, В резултат от проекта до юни 2015 г. ще бъдат изградени ПСОВ, 14,23 км. водопроводна мрежа и 23,236 км. канализационна мрежа, но ще останат части от град Кърджали, без канализация и подменена водопроводна мрежа.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница