Доклад за наблюдение на изпълнението на актуализиран документ за изпълнение на регионалния план за развитие на южен централен район (2011-2013 г.) За 2013 гстраница8/15
Дата30.09.2017
Размер2.36 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15

Дял на населението, обслужено от системи за организирано сметосъбиране (%)

Относителният дял на населението, обслужено от системи за организирано сметосъбиране в района e 99,2% за 2012 г. и съвпада със средното ниво за страната по данни на НСИ. Отчита се слабо нарастване спрямо данните за стойността от 2011 г. (98,8 %). По този показател ЮЦР се нарежда на 4 място сред другите райони в страната след СЗР (100,0%), ЮЗР (99,6%) и СЦР (99,6%). В областите Кърджали (94,4%) и Хасково (99,0%) делът на населението, обслужено от системи за сметосъбиране, е по-нисък от този за страната (99,2%). Населението в област Пазарджик е обслужено на 100 %, а областите Пловдив (99,9%) и Смолян (99,8) доближават максималното ниво.

Количеството на събраните битови отпадъци през 2012 г. в ЮЦР е 518 хил. тона, съответстващи на 20,6% от тези в страната, при 541 хил.тона през 2011 г., съставляващи 19,8% от събраните в страната. Депата за битови отпадъци, функциониращи на територията на района са 27, като най-много са на територията на област Пазарджик - 12, следвана от област Пловдив - 6 и област Хасково - 4, област Смолян - 4 и област Кърджали - 1.

Както при останалите райони, така и в ЮЦР, приоритетен е проблемът с преминаването към новата система за управление на отпадъците, базирана на регионални депа за твърди битови отпадъци /ТБО/. Районът показва значителен напредък в сравнение със ситуацията в страната. На територията на ЮЦР до момента са построени и се експлоатират общо 8 броя регионални депа – в Харманли, Мадан, Хасково, Карлово, Рудозем, Пловдив-Цалапица, Пловдив-Шишманци, Доспат. През 2013 г. в процес на строителство с национално финансиране е регионалното депо в Смолян, а за регионалното депо в Кърджали е осигурено целево финансиране по програма ИСПА и национално съфинансиране.

През 2012 г. е приключило строителството на регионален център за обезвреждане на ТБО за общините Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки. В процес на подготовка за изграждане са депата в Пазарджик и Панагюрище.

Има работен проект за изграждане на инсталация за сортиране и компостиране в Регионален център за управление но отпадъци /РЦУО/ край Вишеград, община Кърджали.

Преминаването към обработка на битовите отпадъци в регионални депа ще намали броя на функциониращите сметища в някои от областите.По Техническа помощ, ос 2 „Отпадъци” на ОП „Околна среда” през 2013 г. в процес на изпълнение е проектът „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект “Изграждане на съоръжение за компостиране и предварително третиране на отпадъци, закриване и рекултивация на общинско депо в местността “Оран Преслуп-Киселка” в община Баните, област Смолян”, на стойност 183 696 лв.

През 2013 г. в процес на изпълнение е проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище”, на стойност 18 299 655 лв.

През 2013 г. е регистриран проектът „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Хасково“, с бенефициент община Хасково, на стойност 28 454 919 лв.

Предвид потенциала на района за развитие на разнообразни форми на туризъм, подобряването на управлението на отпадъците ще се отрази изключително благоприятно, тъй като ще се подобри качеството на средата и ще се засили привлекателността на местата за туризъм.


 • Дял на населението, обслужено от канализационна мрежа (%)

По данни на НСИ Южен централен район е с дял 71,8% на населението, обслужено от канализационна мрежа за 2012 г. Индикаторът регистрира минимално увеличение в сравнение с 2011 г., когато стойността му е била 71,3%.

Развитието на канализационната мрежа в Южен централен район се доближава до средното ниво в страната. В сравнение с другите райони от ниво 2 заема трето място по дял на населението, обслужено от канализационна мрежа, изпреварван от ЮЗР (88,0%) и СИР (74,3%).Таблица 15. Обслужено население от екологична инфраструктура към 31.12.2012 г.
Дял на населението,

обслужвано от

канализационна

мрежа (%)

Дял на обслужваното население от СПСОВ

(%)

Дял на обсл.население от системи за сметосъбиране (%)

Действащи СПСОВ (бр.)
общо

в т. ч. поне с вторично пречистванеБЪЛГАРИЯ

74,3

56,1

53,9

99,2

87

Северозападен район

57,8

33,0

32,3

100,0

5

Северен централен район

63,8

46,4

43,9

99,6

10

Североизточен район

74,3

70,2

59,8

98,9

17

Югозападен район

88,0

73,9

72,4

99,6

18

Югоизточен район

71,7

53,3

53,3

98,0

21

Южен централен район

71,8

41,6

41,6

99,2

16

Източник: НСИ

Към 31.12.2012 г. разходите за опазване на околната среда за ЮЦР възлизат на 220 565 хил.лв. или 13,02 % от общите за страната (1 693 583 хил. лв), заемайки 3-то място след Югозападен и Югоизточен район. Във вътрешно регионален аспект най-много разходи са направени в област Пловдив (103 084 хил. лв.) Следват областите Пазарджик (49 269 хил. лв) и Хасково (40 556). Разходите за опазване на околната среда в страната за периода 2007-2012 г. са се увеличили с 41,4%, за ЮЦР с 44,03%.

Разходите за опазване на околната среда на човек от населението за 2012 г. в ЮЦР възлизат на 150,83 лв. при среден показател за страната 232 лв.

В областта на екологичната инфраструктура през 2013 г. се наблюдава спад в изпълнението на проекти по ОП „Околна среда”.По данни на ИСУН към м. февруари 2014 г. за Техническа помощ по ос 1 „Води” в етап на изпълнение е проектът „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за реконструкция на водоснабдителната мрежа, изграждане на канализационна мрежа, довеждащи колектори и ПСОВ на гр. Неделино”, на стойност 1 048 020лв.;

Временно спрени са 13 проекта на общините Асеновград, Димитровград, Садово, Кърджали, Пазарджик, Сопот и Смолян, на обща стойност 6 810 416 лв.С реализиране на проектите ще се осъществи ефективна подготовка за изготвяне на качествени и пълни инвестиционни проекти, с които общините ще имат проектна готовност за изграждане на канализацията, водоснабдяването и колектори за битови и дъждовни отпадъчни води.

По процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” на приоритетна ос 1 „Води” на ОП „Околна среда” в процес на изпълнение е проектът „Комплексно пречистване водите на гр. Сопот чрез реконструкция и модернизация на канализационните мрежи и съоръжения, подмяна на амортизирана водопреносна мрежа, изграждане на нов резервоар на питейна вода и основен водопровод, свързващ го с водоснабдителната мрежа на гр. Сопот, строителство на ПС за питейна и битово-отпадни води с довеждащи колектори – етап 1. Изграждане на ПСОВ на община Сопот“, с бенефициент община Сопот, на стойност 16 446 091 лв.

По процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж. ” в процес на реализация са 12 проекта, на обща стойност 455 336 525 лв., както следва:

- „Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа на гр. Димитровград - десен бряг”, на стойност 13 274 504 лв.;

- „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ гр. Кричим”, на стойност 33 852 990 лв.;

- „Реконструкция, модернизация и доизграждане на ВиК мрежата и изграждане на ГПСОВ, град Момчилград”, на стойност 25 610 371 лв.;

- „Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор за гр. Панагюрище, община Панагюрище”, на стойност 58 806 031 лв.;

- „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Първомай”, на стойност 36 007 563 лв.;

- „Интегриран воден проект на гр.Раковски за частично изграждане на главни колектори и вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация”, на стойност 58 898 776 лв.;

- „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр. Свиленград”, на стойност 48 004 785 лв.;

- „Подобряване водния цикъл на град Септември”, на стойност 9 018 281 лв.;

- „Канализация и ГПСОВ община Стамболийски”, на стойност 41 269 394 лв.;

- „Интегриран проект за подобрение на водния сектор на гр. Хисаря: Изграждане на битова и дъждовна канализация на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир в гр. Хисаря и реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир”, на стойност 32 120 679 лв.;

- „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителна и канализационна мрежа“, на стойност 69 757 918 лв.

- "Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера - Доизграждане и рехабилитация на съществуваща ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ, гр. Пещера", на стойност 28 715 233 лв.

Временно спрени са 2 проекта на общините Карлово и Сопот, на обща стойност 50 471 433 лв.С изпълнението на по-горе посочените проекти ще се разшири съществуващата инфраструктура чрез доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК, канализационна мрежа и ПСОВ.

По процедура „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктура за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.“ на приоритетна ос 1 „Води” на ОП „Околна среда” временно спрени са 2 проекта на общините Пазарджик и Смолян, на обща стойност 91 018 292 лв.

По процедура Разработване на планове за управление на риска от наводнения” на приоритетна ос 1 „Води” на ОП „Околна среда” през 2013 г. в процес на изпълнение е проектътРазработване на планове за управление на риска от наводнения”, с бенефициент Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив, на стойност 3 611 128 лв. Целта на проекта е да се изготви предварителна оценка на риска от наводнения за Източнобеломорски район, да се подготвят карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения и разработване на информационна система за управление на риска. Проектът ще допринесе за по-добра трансгранична координация и обмен на информация за международните речни басейни.

По процедура «Дейности за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България» на приоритетна ос 3 „Биоразнообразие” на ОП „Околна среда” на територията на Южен централен район в процес на изпълнение са 4 проекта, на обща стойност 5 837 231 лв., а именно:

- "Възстановяване и опазване на крайречни гори - местообитания от Европейско консервационно значение на територията на община Димитровград", на стойност 1 664 488 лв. Основната цел на проекта е да възстанови местообитания и видове от европейско консервационно значение в Защитена зона „Река Марица”,

- "Устойчиво управление на вида кафява мечка и намаляване на причиняваните от нея щети върху селскостопанското имущество на територията на РИОСВ Смолян", на стойност 1 842 491 лв. Проектът ще допринесе за устойчивото опазване на популацията на кафявата мечка в Родопите и нейните местообитания, като част от общото намаляване и спиране загубата на биоразнообразие в страната;

- "Възстановяване и поддържане на консервационно значими хабитати - естествени равнинни, лонгозни гори и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони "Трилистник" (BG0000289), "Градинска гора" (BG0000255) и защитена местност "Находище на блатно кокиче" с. Градина”, на стойност 1 631 912 лв. Целта е устойчиво възстановяване на консервационно значими хабитати - естествени равнинни, лонгозни гори и местообитания на видове, предмет на опазване на посочените защитени зони;

- „Последната чаплова колония в Тракия. Възстановяване на смесени чаплови колонии в поречието на р. Марица”, на стойност 698 340 лв. Реализирането му ще подпомогне на гнездовите популации на три вида чапли и малък корморан, чрез ограничаване на заплахите, увеличаване успеха от размножаването и възстановяване на унищожени местообитания.

По процедура „Разработване на планове за управление на защитени зони за опазване на птици, които не се припокриват със зони за опазване на местообитания“ на приоритетна ос 3 „Биоразнообразие” на ОП „Околна среда” в процес на изпълнение са 2 проекта, на обща стойност 461 557 лв, а именно:

- "Разработване на план за управление на защитена зона за опазване на птици BG0002086 "Оризища Цалапица", на стойност 265 521 лв. С реализация на проекта да се очаква да се постигне баланс между опазване на консервационно значими видове птици и техните местообитания и извършването на стопански дейности от местното население.

- "Предложение за изработване на план за управление на защитена зона "Язовир Конуш", на стойност 196 036 лв. Осъществяването му ще снижи смъртността сред младите птици и неколкократно ще увеличи числеността на гнездящите двойки нощна чапла и малка бяла чапла,

По процедура «Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати» на приоритетна ос 3 „Биоразнообразие” на ОП „Околна среда” на територията на ЮЦР в процес на изпълнение са 4 проекта, на обща стойност 1 846 650 лв., а именно:

- "Дейности по опазване и устойчиво управление на резерватите: Сосковчето, Казаните, Кастраклии, Червената стена - част и поддържаните резервати Шабаница, Момчиловски дол, Амзово, Конски дол на територията на РИОСВ – Смолян", на стойност 275 960 лв. Целта на проекта е устойчиво управление и опазване на резерватите и поддържаните резервати и популяризиране на тези категории защитени територии.

- "Дейности по опазване и устойчиво управление на резерват "Червената стена" и поддържан резерват "Изгорялото гюне", на стойност 780 200 лв. Успешната му реализация ще осигури дългосрочно и устойчиво управление на двата резервата и възстановяване и подобряване състоянието на консервационно значими хабитати и видове.

- "Изпълнение на дейности по устойчиво управление на резервати "Купена", "Мантарица", "Беглика" и "Дупката", на стойност 415 000 лв. Успешната реализация на проектните дейности ще осигури информационнно обезпечаване и ще повиши посещаемостта от посетители на екопътеките в четирите резервата.

- "Реализиране на дейности по опазване, поддържане и възстановяване на местообитания и популации на видове на територията на резерват "Вълчи дол' и поддържани резервати "Женда", "Борака", "Боровец", "Чамлъка", на стойност 375 490 лв. Основната цел на проекта е устойчивото управление и опазването на тези защитени територии.

По подприоритетна ос 1.4. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на Оперативна програма „Регионално развитие” през 2013 г. на територията на ЮЦР се изпълняват следните проекти:

- За подкрепа за ограничаване и предотвратяване на рисковете и щетите при пожари в градските агломерационни ареали се реализира един проект - част от общ проект за агломерационните ареали на София и 6-те най-големи града в страната (Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Русе, Стара Загора) с бенефициент МВР. Проектът възлиза на обща стойност 97 504 239 лв.;

- За подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации през 2013 г. успешно са реализирани 9 проекта в общините Асеновград, Марица, Пазарджик, Панагюрище, Пловдив, Първомай, Раковски, Смолян и Стамболийски на обща стойност 7 828 921 лв. Изпълняват се 3 проекта в общините Куклен, Белово и Карлово на обща стойност 2 873 941 лв.

- За подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие през 2013 г. успешно са приключили 5 проекта на общините Пловдив, Смолян, Хасково, Пазарджик и Панагюрище на обща стойност 2 372 023 лв. Изпълняват се 3 проекта на общините Велинград, Карлово и Кърджали на обща стойност 1 452 611 лв.

- За „Зелена и достъпна градска среда” през 2013 г. на територията на ЮЦР са регистрирани 8 проекта на общините Пловдив, Пазарджик, Панагюрище, Велинград, Хасково, Кърджали, Карлово и Смолян. Общата им стойност е в размер на 56 548 819 лв.По подприоритетна ос 4.1. „Дребномащабни местни инвестиции” на оперативна програма „Регионално развитие”, процедура „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини през 2013 г. успешно са реализирани следните проекти:

 • „Изграждане и ремонт на подпорни стени и почистване на речно корито на р. Стара река за предотвратяване на наводнения на територията на гр.Батак”, с бенефициент община Батак, на стойност 604 777 лв.

 • „Укрепване на бреговете на р. Ардинска и възстановяване на речни прагове с цел предотвратяване на наводнения", община Ардино на стойност 1 021 698 лв.

 • „Ограничаване рисковете от наводнения по коритото на р. Умишка чрез почистване, надзиждане и укрепване на съществуващи подпорни стени”, община Брацигово, на стойност 409 081 лв.

 • "Предпазване на населени места в община Доспат от наводнения - с. Барутин", с бенефициент община Доспат, на стойност 851 213 лв.

 • „Изграждане на крайбрежна стена - корекция по левия бряг на р. Върбица от о.т. 970 до 977 по бул. „България“ и почистване на речното корито”, община Златоград, на стойност 540 783 лв.

 • „Корекция на река Пикла в с. Калояново, община Калояново”, на стойност 531 712 лв.

 • „Предотвратяване на наводнения по коритото на р. Тополница в община Лесичово”, на стойност 863 143 лв.

 • „Корекции на река „Манастирска и „Лъкинска”в участъка им в урбанизираната територия на община Лъки, област Пловдив”, на стойност 807 732 лв.;

 • „Устойчиво развитие на село Малко Градище, община Любимец чрез ограничаване на риска от наводнения”, на стойност 932 251 лв.

 • „Брегоукрепване и възстановяване на пропускната способност на южно дере при I-ва промишлена зона гр. Момчилград /I-ви етап/ L=200 м. от км.0+137,92 до км.0+337,92”, на стойност 995 606 лв.;

 • „Отводняване на повърхностните води на жилищна зона в югоизточната част на кв.Момина баня, гр.Хисаря”, на стойност 787 720 лв.;

 • „Създаване на условия за устойчиво развитие чрез подобряване на жизнената и работната среда и предприемане на мерки за защита от наводнения в община Чепеларе”, на стойност 710 036 лв.;

 • „Благоустрояване и покриване на участък от дерето в с. Черноочене- център от водостока на Републиканския път I-5 до УПИ V и VI кв.7 по ПУП на с. Черноочене”, на стойност 1 008 470 лв.

По същата процедура се изпълняват 4 проекта, както следва:

 • „Превантивни мерки за защита от наводнения по поречието на р. Неделинска и ограничаване на щетите от тях чрез изграждане на крайбрежна стена по ул. "Крайречна", корекция на дере и почистване на речното корито в обхвата на новоизграденото съоръжение”, на община Неделино на стойност 1 015 741 лв.;

 • „Почистване и укрепване на коритото на река Стрелченска Луда Яна в участъка от съществуващ мост на бул. "Руски" на км. 0+000 до км. 0+220 в град Стрелча”, на община Стрелча на стойност 979 000 лв.;

 • „Разширение и корекционни мероприятия на река Потока в регулацията на град Съединие от км. 1+601 до км. 2+227, община Съединение, област Пловдив - ІІІ етап от км. 2+052 до км. 2+227”, на стойност 653 907 лв.;

 • „Подпорна стена, укрепваща речното корито и улица от о.т. 233 до о.т. 223, село Грохотно, община Девин“ на стойност 1 065 425 лв.

С реализиране на проектите ще се предотврати риска от наводнения в посочените населени места и ще се подобри качеството и средата на живот на 90 397 души.

Според справка на управляващия орган на „Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, в ЮЦР през 2013 г. са сключени 13 бр. договори за следните проекти, свързани с водоснабдителната и канализационната инфраструктура, както следва: • „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа в с.Капитан Димитриево и изграждане на ПСОВ в с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, област Пазарджик“, на стойност 1 109 764 лв.;

 • „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в общ. Септември - с. Виноградец, с. Карабунар, с. Бошуля, с. Ветрен дол и с. Семчиново“, с бенефициент община Септември, област Пазарджик, на стойност 5 770 441 лв.;

 • „Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПОСВ) от село Карабунар, община Септември - етап 1“, с бенефициент община Септември, област Пазарджик, на стойност 424 060 лв.;

 • „Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) от канализационната система на с. Кочево, общ. Садово и довеждаща инфраструктура", с бенефициент община Садово, област Пловдив, на стойност 597 816 лв.;

 • „Изграждане на ПСОВ на с. Житница и с. Ръжево Конаре, общ. Калояново, обл. Пловдив“, с бенефициент община Калояново, област Пловдив, на стойност 2 549 083 лв.;

 • Рехабилитация на път PDV 1057 Калояново – Житница- Старо Железаре от км 0+000 до км 6+540 и подмяна на съществуваща водопроводна мрежа по трасето на пътя в рамките на регулацията на с. Житница “, бенефициент община Калояново, област Пловдив, на стойност 5 016 943 лв.

 • „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища в община Мадан и реконструкция на довеждащ водопровод от водоизточник „Меча дупка” и водоем в с. Върбина, община Мадан”, с бенефициент община Мадан, област Смолян, на стойност 5 799 790 лв.;

 • „Реконструкция и доизграждане на водопроводните мрежи на с. Ерма река и с. Аламовци, община Златоград и реконструкция и рехабилитация на общински път № SML3107/III - 8652, Неделино - Старцево/ - Пресока - мах. Читакови колиби“, с бенефициент община Златоград, област Смолян, на стойност 1 778 165 лв.;

 • „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа и вътрешна водопроводна мрежа - с.Бяла река“, с бенефициент община Рудозем, област Смолян, на стойност 5 827 211 лв.;

 • „Изграждане на ПСОВ в село Оряховец, община Баните”, с бенефициент община Баните, област Смолян, на стойност 976 534 лв.;

 • "Подобряване условията за живот, мобилността на работната сила, привлекателността за развитие на бизнес в община Неделино и достъпа до качествена водоснабдителна инфраструктура чрез основен ремонт, реконструкция на пътна инфраструктура, строителство и рехабилитация на водопроводна мрежа" с включени подобекти:

 • Реконструкция и ремонт на част от общински път SML3170, в участък - гр.Неделино - с.Крайна - разклон с.Крайна - с.Козарка;

 • Водоснабдяване на с.Кундево“.

Проектът е на обща стойност 4 970 192 лв.;

 • „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни мрежи и съоръжения в населените места на община Ардино- с. Млечино”, с бенефициент община Ардино, област Кърджали, на стойност 178 993 лв.;

 • „Реконструкция на водопроводна мрежа в село Богутево, община Чепеларе”, с бенефициент община Чепеларе, обл. Смолян, на стойност 331 038 лв.

Според информация, осигурена от областните управители и кметовете на общините от ЮЦР със средства от Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към МОСВ на територията на ЮЦР през 2013 г. са реализирани следните проекти, свързани с водоснабдителната и канализационната инфраструктура:

 • „Изграждане на уличен водопровод за питейна вода и улична канализация за отпадни води по ул. ”Юндола” и бул. ”Ал.Стамболийски”, с бенефициент община Велинград, на стойност 1 600 720 лева без ДДС;

 • „Допълнително водоснабдяване на с. Свежен, община Брезово – ІІ етап“ с бенефициент община Брезово, на стойност 35 538 лв;

 • „Канализация на републикански път II-56 в регулацията на с. Калековец”, с бенефициент община Марица, област Пловдив, на стойност 1 201 294 лв.;

 • „Изграждане на канализационна мрежа, КПС с тласкател и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа в кв. „Парчевич”, гр.Раковски, община Раковски, обл. Пловдив, на стойност 501 188 лв.

 • „Изграждане на канализационна мрежа гр. Рудозем, кв. Койнарци”, с бенефициент община Рудозем, на стойност 849 946 лв.

Със собствени бюджетни средства през 2013 г. на територията на ЮЦР са реализирани следните проекти, свързани с водоснабдителната и канализационната инфраструктура:

 • „Ремонт и саниране на напорен резервоар 3000 м3 от водопроводната мрежа на гр.Панагюрище“, на община Панагюрище, на стойност 451 400 лв.;

 • „Подмяна на водопровод на ул."Столово", с.Бъта“, на община Панагюрище, на стойност 24 000 лв.;

В процес на изпълнение са проектите:

 • „Възстановяване на щетите от наводненията, причинени на водопроводи, улици и колектор в с. Бисер, с. Лешниково и гр. Харманли“, на община Харманли на стойност 1 029 710 лв.;

 • „Подмяна водопровод на ул."Георги Петков, с. Левски“, на община Панагюрище на стойност 28 000 лв.;

 • „Реконструкция на ВиК мрежата на пл. „20-ти Април” и ул. „Д-р Лонг” и дъждовна канализация на ул. „Петър Карапетров“, на община Панагюрище на стойност 236 000 лв.

Със субсидии от държавния бюджет на територията на на ЮЦР през 2013 г. са реализирани следните проекти:

 • „Изграждане на канализация по ул. Европейска от о.т. 1513 до о.т. 1525 и ул. Чудомир от о.т. 1525 до о.т. 1526“ с бенефициент община Свиленград, на стойност 73 047 лв.;

 • „Ремонт и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа на ул.”Девети септември”,ул.”Атанас Кабов” и „Освободители”, с бенефициент община Брацигово, на стойност 139 355 лв.

През 2013 г. на територията на област Смолян, която обслужва и стопанисва „ВиК" ЕООД - Смолян, със собствени бюджетни средства са реконструирани и подменени с полиетиленови (PEHD) тръби амортизирани и морално остарели водопроводи и сградни водопроводни отклонения с обща дължина L = 9 257 м. Подменени са с полиетиленови (PEHD) тръби и 617 бр. сградни водопроводни отклонения.

Общо във всички водоснабдителни райони на територията на област Смолян са отстранени - 1 476 аварии на водопроводната мрежа и съоръженията по нея. Осъществява се и профилактика на водоизточниците във водоснабдителните райони. През 2013 г. са отстранени 416 броя аварии по канализационната мрежа и съоръженията по нея. Извършва се и профилактика на канализационите съоръжения с каналопочистващите машини.С реализирането на проектите, свързани с водоснабдителната и канализационната инфраструктура, ще се поднови амортизираната водопроводна мрежа в посочените по-горе населени места, което ще допринесе за намаляне загубите при пренос на питейна вода и ще се подобри нейното качество. Ще се поднови канализационната мрежа, което ще подобри жизненият стандарт на жителите и ще предотврати на замърсяването на почвата и подпочвените води.
През 2013 г. в ЮЦР се наблюдава напредък по отношение на изпълнението на мерките и целите по Приоритет 2, който обхваща дейностите по развитието и модернизацията на техническата инфраструктура и градската среда. В процес на изпълнение са ключови проекти в транспортния сектор в района, повечето от които предстои да бъдат приключени през 2014 г., в това число и АМ „Марица”. Важно значение за развитието на района има изградената АМ „Тракия”.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница