Доклад за наблюдение на изпълнението на актуализиран документ за изпълнение на регионалния план за развитие на южен централен район (2011-2013 г.) За 2013 гстраница9/15
Дата30.09.2017
Размер2.36 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

ПРИОРИТЕТ 3. Подобряване на социалната инфраструктура

Основната цел на приоритета е да се повиши качеството на социалната инфраструктура, чрез дейности насочени към подобряване на човешките ресурси, изразени в инвестиции в човешки капитал, модернизация на материално-техническата база и подобряване гъвкавостта на пазара на труда.

За наблюдение изпълнението на Национална цел 4 „Дял на преждевременно напусналите образователната система от 11% до 2020 г. и дял на 30-34 годишните със завършено висше образование - 36% до 2020 г.” от Националната програма за реформи (2011-2015 г.), в изпълнение на Стратегия Европа 2020 са заложени следните индикатори:


 • Относителен дял на рано напусналите образование и обучение (18-24 навършени години)

В отговор на стратегия „Европа 2020” България е поела ангажимент към края на 2020 г. да намали дела на преждевременно напусналите образование до 11% и да повиши дела на населението на 30-34 години със завършено висше образование на 36%.

Относителният дял на рано напусналите образование и обучение (18-24 навършени години)  в Южен централен район е 15,9 %, при общо за страната 12,5 % . По този показател района се нарежда на четвърто място сред районите в страната, следван от СЗР и ЮИР.Фиг.8 Рано напуснали образование и обучение в странатаИзточник: Национален статистически институт

 • Относителен дял на населението на 30-34 навършени години с висше образование (%)

Относителният дял на населението на възраст 30-34 навършени години със завършено висше образование в Южен централен район през 2012 г. е 17,6 %, при общо за страната 26,9 %. По този показател районът се нарежда на последно място сред районите в страната

Целевите стойности за ЮЦР към края на 2020 г. предвиждат намаляване на преждевременно напусналите училище да спадне на 10,5% при 11% за страната, а нарастването на дела на вишистите да достигне 29% при 36% за страната.

Въпреки, че висшите учебни заведения са съсредоточени основно в Пловдив, наличието на колежи и филиали на ВУЗ-ове в района е предпоставка да се увеличава делът на завършилите висше образование и за достигане на определените целеви стойности за ЮЦР.
Фиг.9 Относителен дял на населението на възраст 30 - 34 навършени години със завършено висше образование в странатаИзточник: Национален статистически институт
За наблюдение изпълнението на Приоритет 3 са използвани следните индикатори:

 • Рехабилитирани и/или обновени образователни и социални институции (бр.)

В системата на образованието на територията на ЮЦР през 2013/2014 г. са включени 460 общообразователни училища и специални училища, 73 професионални гимназии (ІІІ степен професионална квалификация), 17 професионални гимназии и професионални училища (ІІ степен професионална квалификация), 6 университета и 3 колежа. Предоставянето на образователни услуги и осигуреността с високопрофесионално и специализирано образование за нуждите на регионалната икономика са на нива, над средните показатели за страната.

През последните години в сферата на образованието протича реформа, чиято цел е да направи училищата по-привлекателни и с повече възможности за младите хора чрез подобряването на инфраструктурата. Според информация, осигурена от областните управители и кметовете на общините от ЮЦР, броят на рехабилитираните образователни и социални институции в района през 2013 г. общо е 179 бр. Най-голям брой рехабилитации през изминалата година са извършени в областите Пловдив (95 бр.) и Пазарджик (43 бр). Следват областите Хасково (16 бр.), Смолян (15 бр.) и Кърджали (10 бр.).

По линия на оперативна програма „Регионално развитие” през 2013 г. са приключили 9 проекта, а в процес на изпълнение са 2 проекта, целящи подобряване и обновление на образователната инфраструктура.

По схема „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” през 2013 г. е приключил проект „Модерни училища за нашите деца ”, с бенефициент община Родопи, на обща стойност 4 057 988 лв.

По схема „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали“ се реализират 2 проекта: „Професионална гимназия по механоелектротехника - Пазарджик“, на стойност 2 001 512 лв. и „Професионална гимназия „Ген. Владимир Заимов” - Сопот“ на стойност 1 149 579 лв.

По схема „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации” е изпълнен проекта „Осигуряване на достъпна и рентабилна инфраструктура на Медицински университет - Пловдив чрез подобряване на енергийната ефективност на сградите и модернизация на библиотечно - информационния център“, на стойност 2 279 270 лв.

По схема Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини през 2013 г. са приключили 7 проекта на обща стойност 5 294 910 лв. в общините Лесичово, Мадан, Борино, Доспат, Хисаря, Момчилград и Ракитово. В процес на изпълнение са 3 проекта на обща стойност 2 737 103 лв. в общините Джебел, Брацигово и Стрелча.

През 2013 г. в седем училища на територията на Южен централен район са приложени мерките за енергийна ефективност, с което е повишена тяхната рентабилност, намалeни са разходите за издръжка на сградите от реализираните икономии за енергия и е повишена привлекателността на образователните институции. Реализирането им допринася за изпълнение на заложените цели в приоритет 3 на РПР и на целите на Националната програма за реформи 2011-2015 г., които от своя страна са свързани с българския принос към изпълнението на целите на Стратегията на ЕС “Европа 2020”.

В подкрепа на подобряване на социалната инфраструктура през 2013 г. по оперативна програма „Регионално развитие” се изпълняват 16 проекта за на обща стойност 11 787 498 лв.

По схема „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск“ през 2013 г. се реализират 14 проекта, на обща стойност 11 174 178 лв. След приключване на проектите ще се осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпастващи услуги в общността, които да заменят институционалната грижа.

По схема „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна социална инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали“ се изпълняват следните проекти:

- „Модернизиране на дирекции "Социално подпомагане" в общини Пазарджик, Септември, Белово, Велинград, Панагюрище, Пещера“ на стойност 385 124 лв.;

- „Модернизиране на дирекции „Социално подпомагане” в общини Кърджали и Смолян“ на стойност 228 196 лв.С изпълнението на проектите в 8 сгради на дирекциите  ”Социално  подпомагане”  към  Агенцията  за  социално подпомагане ще се извърши цялостен ремонт и реконструкция.

По проект „Красива България” през 2013 г. на територията на Южен централен район са регистрирани проекти за ремонт и подобряване на социално значими обекти в общините Асеновград, Марица, Пловдив, Ардино, Кърджали, Черноочене, Неделино, Чепеларе и Димитровград. Като краен резултат се очаква да бъдат ремонтирани и подобрени, както и приложени мерки за енергийна ефективност в 5 детски градини, 5 училища, 6 административни сгради за обществено обслужване, 4 религиозни храма. Проектите са на обща стойност 3 001 596 лв., от които 1 652 579 лв. или 55,1 % е предоставената БФП по проект „Красива България“, както следва:

 • „Подобряване на енергийната ефективност и естетизация на детска градина на с.Маноле, общ. Марица, гр. Пловдив“, с бенефициент община Марица, на стойност 230 959 лв.;

 • „Обединен детски комплекс - подмяна на дограма и ремонт на покрив“, с бенефициент община Кърджали, на стойност 105 249 лв.;

 • „Подмяна на същ. отопл. инсталация на детска градина ОДЗ 1 в гр. Неделино - УПИ V, кв. 118“, с бенефициент община Неделино, на стойност 184 351 лв.;

 • „Обединено детско заведение в Чепеларе, филиал „Елхица“, с бенефициент община Чепеларе, на стойност 171 039 лв.;

 • „Преустройство на училище в детска градина - УПИ І-293, кв. 34, с Добрич“, с бенефициент община Димитровград, на стойност 283 502 лв.;

 • „Подобряване на енергийната ефективонст на ОУ „Дядо Иван Арабаджията“, с бенефициент община Марица, на стойност 277 542 лв.;

 • „Многофункционална спортна зала към СУ „Васил Левски“, гр. Пловдив“, с бенефициент община Пловдив, на стойност 299 906 лв.;

 • „Смяна предназначение и преустройство на основно училище в защитено жилище в УПИ I, кв.12, имот №11 по плана на с. Минзухар“, с бенефициент община Черноочене, на стойност 290 261 лв.;

 • „ОУ „Димитър Матевски“, гр. Меричлери“, с бенефициент община Димитровград, на стойност 298 797 лв.;

 • „Подобряване на социалната инфраструктура чрез извършване на СРР към ученическо общежитие „Дичо Петров“ в гр. Неделино чрез предоставяне на устойчиви социални услуги“, с бенефициент община Неделино, на стойност 189 416 лв.;

 • „Ремонт на сградата на кметство в с. Жълтуша“, с бенефициент община Ардино, на стойност 30 140 лв.;

 • „Ремонт на сградата на кметство в с. Светулка“, с бенефициент община Ардино, на стойност 26 327 лв.;

 • „Ремонт на сградата на кметство в с. Правдолюб“, с бенефициент община Ардино, на стойност 15 761 лв.;

 • „Ремонт на сградата на кметство в с. Русалско“, с бенефициент община Ардино, на стойност 32 736 лв.;

 • „Ремонт на сградата на кметство в с. Горно Прахово“, с бенефициент община Ардино, на стойност 11 074 лв.;

 • „Ремонт на сградата на кметство в с. Ябълковец“, с бенефициент община Ардино, на стойност 20 543 лв.;

 • „Храм „Св.Архангел Михаил“ – Асеновград“, с бенефициент община Асеновград, на стойност 222 553 лв.;

 • „Неделно училище и жилище в Манастирски комплкес „Св. Йоан Предтеча“, с бенефициент областна администрация – Кърджали, на стойност 271 896 лв.;

 • „Ремонт на църква „Св. Архангел Михаил“, гр. Ардино“, с бенефициент община Ардино, на стойност 19 188 лв.;

 • „Ремонт на джамията в с. Млечино“, с бенефициент община Ардино, на стойност 20 356 лв.

По Международен фонд „Козлодуй“ на територията на ЮЦР през 2013 г. се изпълняват проекти за подобряване на енеригийната ефективност в 12 образователни сгради в общините Черноочене, Марица, Перущица, Пловдив, Пещера, Септември, Чепеларе, Любимец. Проектите са на обща стойност 10 529 683 лв., както следва:

 • „Подобряване на енергийната ефективност в ЦДГ „Знаме на мира”, с. Черноочене, община Черноочене“, с бенефициент община Черноочене, на стойност 95 869 лв.;

 • „Подобряване на енергийната ефективност на ОУ „Граф Н.Игнатиев“ с. Граф Игнатиево“, с бенефициент община „Марица“, на стойност 44 395,94 лв.;

 • „Подобряване на енергийната ефективност на ОУ „Христо Смирненски“, с. Строево“, с бенефициент Община „Марица”, на стойност 64 180,46 лв.;

 • „Внедряване на мерки по енергийна ефективност в ОУ „Петър Бонев” гр. Перущица“, с бенефициент община Перущица, на стойност 972 332 лв.;

 • „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в сградитe на: ОДЗ "Ралица"; ЦДГ "Искра"; ЦДГ "Дружба”; ЦДГ "Дружба" ф-л "І-ви юни"; Детски ясли №15 "Дара"; ЦДГ "Зорница"; ЦДГ "Вяра"; Детски ясли 35 "Патиланци";Детски ясли 14 "Мечта"; Детски ясли 14 Ф-"Слънчо";ЦДГ "Валентина";ЦДГ "Звезда";ЦДГ"Елица"; Детски ясли "Сто усмивки”; ЦДГ "Росица"; ЦДГ "Светла";ДЯ №30 "Приказен свят"; ЦДГ "Радост"; ЦДГ "Незабравка"; ЦДГ "Кремена"; ЦДГ "Слънце";ОДЗ "Славей"; ЦДГ "Марица"; ЦДГ "Дъга"; ОУ "Димитър Димов"; НУ "Христо Ботев"; ОУ "Панайот Волов"; ОУ "Йордан Йовков"; НУ "Христо Ботев"; ОУ "Панайот Волов"; ОУ "Йордан Йовков", на стойност 7 732 462,80 лв.;

 • „ОДЗ „Иглика”, гр.Пещера, УПИ V, кв. 119, ул. „Владимир Рилски” № 26“, с бенефициент Община Пещера, на стойност 373 840,35 лв.;

 • „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ЦДГ, с. Варвара“, с бенефициент Община Септември, на стойност 53 967,39 лв.;

 • „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ЦДГ, с. Ветрен дол“, с бенефициент Община Септември, на стойност 95 357,20 лв.;

 • „Общински детски комплекс – гр. Чепеларе”, с бенефициент Община Чепеларе, на стойност 144 155.60 лв.;

 • „ЦДГ „РАЙ 1”, с бенефициент Община Любимец, на стойност 208 219,15 лв.;

 • „ЦДГ „РАЙ 2”, с бенефициент Община Любимец, на стойност 310 543,75 лв.;

 • „Детски ясли”, в гр. Любимец“, с бенефициент Община Любимец, на стойност 434 359,84 лв.;

През 2013 г. по Национален доверителен „Екофонд“ в процес на реализация са 5 проекта на обща стойност 6 880 152,33 лв., както следва:

 • „Нов дом за повече детски усмивки“, с бенефициент Община Свиленград, на стойност 567 136,45 лв.;

 • „Повишаване на енергийната ефективност на публичната и образователна инфраструктура на територията на община Стамболово“, с бенефициент Община Стамболово, на стойност 388 979,77 лв.;

 • „Подобряване на енергийната ефективност на сградите на: ЦДГ „Зорница“, СОУ „Св. Константин Кирил Философ“, СОУ „Константин Величков“, Детски ясли „Слънчо“, ОМГ „Акад. Кирил Попов“, СОУ „Братя Миладинови“, ОП „Чистота“ в град Пловдив“, с бенефициент Община Пловдив, на стойност 3 474 582,00 лв.;

 • „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Христо Ботев” с. Дълго поле”, с бенефициент Община Калояново, на стойност 121 146,26 лв.;

 • „Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура на територията на община Ардино”, с бенефициент община Ардино, на стойност 2 328 307,85 лв.

Социалните услуги в ЮЦР разполагат с относително добре развита мрежа от заведения и дейности. В района функционират и 6 домове за медико-социални грижи за деца.

Налице е по-голяма динамика в развитието на социалните услуги. Това е в резултат от провежданата политика на деинституционализация и доближаване на социалното обслужване до обичайната домашна среда на клиентите. • Рехабилитирани здравни институции (бр.)

Системата на здравеопазването в ЮЦР е сравнително добре развита и покрива нуждите от здравна помощ на населението, в съответствие със стандартите за страната. По данни на НСИ, през 2012 г. болничната помощ разполага с 67 болнични заведения с общ капацитет от 9 999 легла. На ниво области услугите в системата на здравеопазването не са добре разпределени, което води до задълбочаване на вътрешнорегионалните различия. С най-голям капацитет по отношение на болничната помощ се отличава област Пловдив, с 32 болнични заведения, в които общият капацитет на леглата достига 5 383 бр. В област Смолян през 2012 г. са регистрирани само 5 болнични заседения, с едва 644 легла, което е проблем за областта.

В периферните и отдалечените населени места на ЮЦР се усеща недостиг на специализирани здравни услуги при недоизграждане или липса на съответната медицинска база и оборудване.

Според информация, осигурена от областните управители и кметовете на общините от ЮЦР броят на рехабилитираните здравни институции в ЮЦР през 2013 г. е общо 13. Най-голям брой рехабилитации през изминалата година са извършени в област Пловдив (5 бр.). Следват областите Пазарджик (3 бр), Хасково (3 бр.), и Кърджали (2 бр.). В област Смолян няма рехабилитирано здравно заведение.

През 2013 г. в ЮЦР продължават да се изпълняват 3 проекта по ОП „Регионално развитие”, Процедура: „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации”. По проект „Създаване на високотехнологичен център за образна диагностика на онкологични заболявания в УМБАЛ Свети Георги ЕАД” - Пловдив се извършат СМР в болничното заведение и доставка на медицинско оборудване за диагностика и лечение на онкологични заболявания.

В МБАЛ "Д-р А. Дафовски", МБАЛ-Кърджали се реализира проект „Създаване на високотехнологичен сектор за ранна и точна диагностика на онкологични заболявания”, чрез който ще се подобри и модернизира здравната инфраструктура на болничното заведение, чрез въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване за прилагане на високотехнологични болнични дейности по отношение на диагностиката и лечението на злокачествени заболявания.

По проект „Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ "Д-р Братян Шукеров" в гр. Смолян ще се подобри и модернизира инфраструктурата на болничното заведение, чрез монтаж на медицинско оборудване за диагностика и лечение на онкологични заболявания.С реализирането на проектите в областите Пловдив, Кърджали и Смолян 948 915 жители ще имат достъп до подобрено здравно обслужване.

По Процедура „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации” през 2013 г. се изпълняват 4 проекта, на обща стойност 23 375 021 лв.: • „Подобряване на ранната диагностика, качеството и достъпа до лечение в Община Карлово чрез модернизация на МБАЛ „Д-р Киро Попов - Карлово” ЕООД”, с бенефициент община Карлово;

 • „Изграждане на модерен лъчетерапевтичен комплекс в „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД”, с бенефициент община Пловдив;

 • „Изграждане на лъчетерапевтичен комплекс към Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково” ЕООД – гр. Хасково”, с бенефициент община Хасково;

 • Ремонт, обновяване и оборудване на "МБАЛ Велинград", на стойност 3 583 825 лв.

С реализацията на проектите ще се изгради подходяща здравна инфраструктура, отговаряща на нуждите 963 391 жители на територията на ЮЦР. Всеки пациент ще има достъп до качествена и висококвалифицирана медицинска помощ и равни възможности за достъп до лечение, като необходима предпоставка за подобряване на условията на живот на населението в района.

През 2013 г. по проект „Красива България” е стартирала рехабилитацията на две здравни институции, както следва:

- „Основен ремонт покривна конструкция на МБАЛ, Асеновград“, на стойност 299 979лв.;

- „Проект за ремонт на партерен етаж на МБАЛ „Св. Мина“ ЕООД гр. Пловдив“, на стойност 99 901 лв.

По Национален доверителен „Екофонд“ в ЮЦР в процес на изпълнение е проект „Повишаване енергийната ефективност на здравната инфраструктура на територията на община Ардино”, с бенефициент община Ардино, на стойност 129 207,17 лв.

По фонд Енергийна ефективност и възобновяеми източници през 2013 г. е приключило изпълнението на проект ,,Въвеждане на енергоефективни мерки в медицински център ,,Белово“, с бенефициент Община Белово, на стойност 260 000 лв.


 • Население, облагодетелствано от подобрената социална, образователна и здравна инфраструктура (%)

Населението в ЮЦР, облагодетелствано от подобрената социална, образователна и здравна инфраструктура е 89,4 %. Ремонтирани и обновени са различни образователни институции - детски ясли, училища и университет. Чрез реализирането на проектите за реконструкция на общински лечебни заведения се облагодетелства цялото население на ЮЦР. Подобрени са условията за предоставяне на образователни услуги в тях и равен достъп до образование на хора в неравностойно положение. По ОП „Регионално развитие“ се модернизират дирекциите „Бюро по труда” в Кърджали, Смолян, Пазарджик, Септември, Белово, Велинград, Панагюрище и Пещера.

За подобряване на социалната инфраструктура през 2013 г. на територията на ЮЦР по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. са приключили 22 проекта на обща стойност 2 447 446 лв., а в процес на изпълнение са 101 проекта на обща стойност 22 099 446 лв.

По Процедура „Социални услуги за социално включване” през 2013 г. се изпълнява проект „Дневен център за възрастни хора с увреждания гр. Брацигово” на обща стойност 214 383 лв. Проекта ще повиши качеството на живот на хората с увреждания, като им осигури ежедневните здравни, образователни и рехабилитационни услуги.

По Процедура „Безопасен труд” през 2013 г. са приключили 15 проекта на обща стойност 1 255 904 лв., като по-значими от тях са:

- „Безопасен труд в „МИГ Инженеринг“ ЕООД“, на обща стойност 230 479 лв.;

- „Грижа за висока безопастност на работещите в минна среда“, на стойност 160 626 лв.;

- „Подобряване условията на труд на работни места в „Асарел – Медет“ АД“, на стойност 151 344 лв.;

- „Безопасен труд - здраве и устойчивост“, на стойност 140 045 лв.

В процес на изпълнение са 66 проекта на обща стойност 9 423 254 лв., по-важни от които са:

- „Безопасен труд в МБАЛ Пловдив АД“, на стойност 239 667 лв.;

- „Подобряване на условията на труд в „Р-Декса Трейдинг“ ООД“, на стойност 199 898 лв.;

- „Подобряване на условията на труд в „Елхим-Искра“ АД“, на стойност 251 432лв.;

- „Подобряване условията на труд във фирма „Дарис“ ООД“, на стойност 190 711лв.;

- „Осигуряване на безопасни условия на труд за 85 служители на Ростер ООД, заети с високорискови дейности“, на стойност 185 157 лв.

По Процедура „Нови възможности” през 2013 г. е приключило изпълнението на 4 проекта:

- „Общинско предприятие „Социално предприятие - обществена пералня ”Димитровград”, на стойност 241 843 лв.;

- „Създаване на социално предприятие за озеленяване и благоустрояване в община Доспат за осигуряване на заетост на лица от рискови групи”, на стойност 235 760 лв.;

- „Социално предприятие „Зелен свят в община Маджарово”, на стойност 180 497 лв.;

- „Създаване на заетост чрез развитие на социално предприемачество в община Рудозем”, на стойност 217 313 лв.

По Процедура „Шанс за всички” е приключило изпълнението на два проекта, както следва:

- „Подкрепа за социално включване на хора с увреждания в "Райна Княгиня-П" ООД”, на стойност 84 049 лв.;

-„Развитие на социалния капитал в Агенция Грижовност, чрез образование и приобщаване на хора с увреждания от град Пловдив”, на стойност 109 774 лв.

По Процедура „Помощ в дома” през 2013 г. са регистрирани 37 проекта, на обща стойност 7 271 913 лв., от които по-важни са:

- „Подобряване качеството на живот на лица в неравностойно положение в община Белово“, на стойност 244 204 лв.;

- „Център за социални услуги в домашна среда –Доспат”, на стойност 242 563 лв.;

- „Център за услуги в домашна среда в община Ардино“, на стойнсот 239 934 лв.;

- „Предоставяне на почасови социални услуги на хора с увреждания, в т.ч. Деца и възрастни хора с невъзможност за самообслужване от Звено за социални услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж при община Калояново“, на стойност 234 536 лв.;

- „Предоставяне на услуги в домашна среда на хора с увреждания от община Смолян“, на стойност 217 301 лв.;

- „Помощ за достоен живот чрез създаване на Център за услуги в домашна среда в Община Рудозем“, на стойност 207 112 лв.;

- „Осигуряване на достоен живот на лица, зависими от грижа в община Девин“, на стойност 167 350 лв.

По Процедура „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности” през 2013 г. е реализиран проект „За един по-добър живот“ на стойност 122 306 лв.

В процес на изпълнение са 7 проекти:

- „Бъдете с Нас, и НИЙ сме като Вас“, на стойност 253 793 лв.;

- „В хармония със себе си и света“, на стойност 384 098 лв.;

- „Специални в образователните потребности, еднакви в обществото“, на стойност 91 581 лв.;

- „Не сме различни“, на стойност 239 673 лв.;

- „Да приемем различните от нас“, на стойност 105 076 лв.;

- „Заедно по пътя към знанието и умението“ на стойност 83 260 лв.;

- „Детски терапевтичен център „Къщата на децата“, на стойност 189 146 лв.

По Процедура „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинствав процес на изпълнение са 25 проекта на обща стойност 2 927 580 лв., от които с по-голям бюджет са:

- „Децата на Първомай - равен старт за всички” на стойност 257 557 лв.;

- „Образователна интеграция на учениците в СОУ „Йордан Йовков”, гр. Кърджали“ на стойност 220 185 лв.;

- „Образование - за равен старт“ на стойност 219 830 лв.;

- „Образователната интеграция на ромските деца от кв. Столипиново – барометър за европейско качество на местното образование в Пловдив“ на стойност 182 699 лв.;

- „Винаги заедно - знаещи и можещи” на стойност 173 130 лв.

По Процедура „Да не изоставяме нито едно дете“ - Компонент 2: „Разкриване на социални услуги в общността“ през 2013 г. са регистрирани 7 проекта на стойност 2 167 938 лв., както следва:

- „Да приемем всяко едно дете“, на стойност 635 836 лв.;

- „Социално включване на трайно институционализирани деца с увреждания в община Асеновград“, на стойност 184 647 лв.;

- „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи в риск „Дъга” Димитровград“, на стойност 175 356 лв.;

- „Разкриване и устойчиво функциониране на център за настаняване от семеен тип в град Харманли“, на стойност 174 657 лв.;

- „Интегриране на деца и младежи с увреждания в Община Хасково чрез услуги от резидентен тип”, на стойност 304 069 лв.;

- „ЦНСТ „Моят нов дом“, на стойност 138 949 лв.;

- „Дом за всяко дете - 2”, на стойност 554 424 лв.

По Процедура „Живот в общността“ в процес на изпълнение са 2 проекта на обща стойност 278 852 лв., както следва:

- „Дом в общността – услуги за социално включване в община Садово“, на стойност 168 124 лв.;

- „Бъдеще“, на стойност 110 728 лв.

По Процедура „Шанс за щастливо бъдеще“ - Компонент 2: „Разкриване на иновативни интегрирани услуги за деинституционализация и превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години“ са регистрирани 2 проекта: “Светулка” на стойност 596 306 лв. и „Изграждане на Комплекс за социално - здравни услуги за деца от 0 до 3 години и техните семейства в община Пловдив“ на стойност 593 347 лв.

По Процедура „Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система” през 2013 г. в процес на изпълнение е проект „Портал - подкрепа за професионална реализация”, с бенефициент Сдружение „Център за обучение и услуги” – Пазарджик, на стойност 225 547 лв.

По Процедура „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование” в процес на изпълнение са 5 проекта:

-„Въвеждане на електронни форми за дистанционно обучение в Аграрен университет – Пловдив”, на стойност 610 090 лв.;

-„Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Колеж по икономика и администрация”, на стойност 599 729 лв.;

- „Създаване на Система за Ефективно Дистанционно Електроннобазирано обучение на Магистри по Обществено здраве”, на стойност 707 255 лв.;

- „Пловдивски електронен университет (ПеУ): Национален еталон за провеждане на качествено Е-обучение в системата на висшето образование”, на стойност 767 960 лв.;

- „Стъпка към ново образователно бъдеще с електронни форми на дистанционно обучение”, на стойност 515 771 лв.По схема „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда“ през 2013 г. в процес на реализация са 5 проекта:

- „Пазарно ориентирани модули в хуманитарните професионални направления“, на стойнсот 249 924 лв.;

- „Актуализиране на учебните програми в съответствие с изискванията на пазара на труда в Колежа по икономика и администрация“, на стойност 102 343 лв.;

- „Актуализиране на учебните програми в Медицински университет - Пловдив - нови компетенции и умения за адекватен отговор в съвремието на пазара на медицински труд“, на стойност 244 603 лв.;

- „Заедно за по-добро образование, по-добра работа и по-добър живот“, на стойност 199 698 лв.;

- „Проектно-базиран Адаптивен Учебен План за нуждите на бизнеса и заетостта – ПАУП“, на стойност 288 236 лв.По схема „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища“ се изпълняват 3 проекта на обща стойност 1 297 482 лв.

- „Усъвършенстване на системата за управление на работните процеси в Университета по хранителни технологии - гр. Пловдив“, на стойност 440 824 лв.;

- „Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация“, на стойност 393 610 лв.;

- „Усъвършенстване системата за управление на Аграрен университет - Пловдив - гаранция за качество и конкурентноспособност“, на стойност 463 048 лв.По схема „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите“ през 2013 г. се реализират 6 проекта на обща стойност 893 862 лв., както следва:

- „Работодатели, ученици и учители заедно в „Иновативен образователен парк - ПГЕЕ-Пловдив“, на стойност 292 782 лв.;

- „Адаптиране на образователния процес към изискванията на реалния бизнес“, на стойност 168 205 лв.;

- „Качество на образование днес - успешна професионална реализация утре“, на стойност 112 397 лв.;

- „Актуализиране на образователния процес в професионална гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен ІІ“, гр. Хасково в сътрудничество с работодател в сферата на ИКТ“, на стойност 107 952 лв.;

- „Сътрудничеството между образование и бизнес – път за постигане на качествено професионално обучение“, на стойност 109 593 лв.;

- „Актуализиране на професионалното образование и обучение с участие на местните работодатели - гаранция за повишаване качеството на живот“, на стойност 102 933 лв.

По ОП „Развитие на човешките ресурси“ се изпълняват дейности, насочени към предоставяне на широкообхватни социални услуги, които да гарантират равен достъп на лицата от различни социални групи. Подкрепа ще получи и процесът на развитие на социалната икономика, както и създаване на социален капитал чрез подкрепа на общините за осигуряване на заетост и активност на лица от рискови групи.

По оперативна програма „Регионално развитие“ през 2013 г. са обновени и рехабилитирани голям брой детски градини, училища и здравни институции. Реализацията на проектите в сферата на образователните институции подобрява, обновява и модернизира материално-техническата база и спомага за повишаване привлекателността на училищата, подобрява качеството на образованието и обучението в района.

Създаването на подходящи условия за обучение и работа в общинските образователни институции, съизмерими с европейските, ще допринесе за изпълнение на националната цел, в отговор на Стратегия „Европа 2020“ за намаляване на дела на напусналите училище.

Наблюдава се напредък и в подобряването на здравната инфраструктура. По ОП „Регионално развитие“ се изпълняват проекти за техническо оборудване на лечебни заведения в градските агломерационни ареали. От подобрената инфраструктура на здравните заведения е облагодетелствано 86 % от населението на ЮЦР.

С изпълнението на посочените по-горе проекти се допринася до голяма степен за изпълнението на приоритет 3 от РПР на ЮЦР. Създават се условия в района за повишаване на производителността, приспособимостта и устойчивостта на заетите, подобрява се качеството на образованието и здравеопазването, съизмерими с европейските изисквания, което ще допринесе за изпълнение на националните цели на Стратегия „Европа 2020“.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница