Доклад за наблюдение на изпълнението на Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие


Общ доход на лице от домакинствотостраница14/25
Дата22.07.2016
Размер3.79 Mb.
ТипДоклад
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   25

Общ доход на лице от домакинството

Общият доход на лице от домакинството в ЮЗР и през 2010 г. е по-висок от средния за страната (3 648 лв.) и възлиза на 4 179 лв. За първа година в периода 2007-2010 г. показателят намалява – с 2,8% на годишна база спрямо 2009 г. Тази тенденция на намаление е характерна за всички райони от ниво 2 в страната.


 • Брой население на 1 лекар

Стойността на показателя за ЮЗР за 2011 г. възлиза на 250 души при средно за страната 258 души. В сравнение с 2010 г., населението на 1 лекар в района през 2011 г. е с 4 души по-малко.


  • Население, облагодетелствано от подобрена образователна, социална, здравна, културна и спортна инфраструктура

В официалните източници на информация липсват конкретни данни по този индикатор. По-долу са представени проекти по оперативните програми, по които са извършени дейности през периода 01.01.2011 г. – 30.04.2013 г., които дават добра обща представа за развитието на социалната, образователната, здравната и културната инфраструктура, с която е облагодетелствано населението в общините на Югозападен район.


 • По подприоритетна ос 1.1 „Социална инфраструктура” на Оперативна програма „Регионално развитие” за периода от 01.01.2011 г. до 30.04.2013 г. на територията на Югозападен район са сключени 22 договора за изпълнение на проекти на обща стойност 49 847 109 лв. Реализираните проекти се очаква да допринесат за подобряване на средата на живот в населените места посредством: модернизиране и реконструкция на образователната инфраструктура и енергийно саниране на сградния фонд в детски заведения, средни и висши училища; подобряване на енергийната ефективност, чрез дребномащабни инвестиции в сградния фонд на училища и детски градини; модернизиране и реконструкция на социалната инфраструктура, модернизиране и реконструкция на здравната инфраструктура с цел увеличаване на достъпа до лечение в градските агломерации и модернизиране и реконструкция на културната инфраструктура и опазване и разпространяване на местната идентичност и културни традиции в някои населени места в района.

Разпределението по области в ЮЗР е следното:

-за област Благоевград – 9 проекта с бенефициенти общините Благоевград (2 бр.), Гоце Делчев (3 бр.), Сандански (2 бр.) и Петрич (2 бр.) Очаквани или постигнати резултати от изпълнението на проектите: подобрена социална инфраструктура в 4-те посочени общини, рехабилитация на здравни заведения в общините Благоевград, Гоце Делчев и Сандански, осигуряване на подходяща културна среда в община Гоце Делчев, повишаване на енергийната ефективност в образователната инфраструктура в община Петрич;

- за област Кюстендил – 3 проекта с бенефициенти общините Кюстендил (2 бр.) и Дупница (1 бр.) Очаквани резултати от изпълнението на проектите: подобряване на социалната инфраструктура в двете общини и подобряване на образователната инфраструктура в община Кюстендил;

- за област Перник – 2 проекта с бенефициент община Перник за подобряване на социалната инфраструктура и осигуряване на подходяща културна среда и създаване на нова културна марка на гр. Перник;

- за Софийска област – 5 проекта с бенефициенти общините Ботевград (2 бр.), Самоков (2 бр.) и Божурище (1 бр.) Очаквани или постигнати резултати от проектите: подобряване на социалната инфраструктура в общините Ботевград и Самоков, подобряване на здравната инфраструктура в община Самоков, повишаване на енергийната ефективност в образователната инфраструктура в община Божурище, засилване ролята на културата за цялостното развитие на община Ботевград.

- за област София – 3 проекта с бенефициент Столична община: за подобряване на социалната инфраструктура – 1 проект; за подобряване на здравната инфраструктура чрез технологично обновление и ремонт на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания” ЕООД гр. София – 1 проект; за засилване ролята на културата като двигател в процеса на обновление и развитие на централни и периферни райони на гр. София чрез иновативни културни събития – 1 проект.
 • По същата подприоритетна ос се изпълняват и следните проекти:

- Реконструкция и доизграждане на сградата на Национален музеен комплекс с бенефициент Министерство на културата на стойност 27 251 873 лв.

- Осигуряване на достъпна и енергоефективна инфраструктура за образователни дейности в Националната художествена академия на стойност 1 803 912 лв.

- Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на СБАЛ по Онкология - ЕАД, гр.София; Подобряване и модернизиране на здравната инфраструктура на УМБАЛ „Александровска” ЕАД” чрез въвеждане в експлоатация на високотехнологична апаратура за диагностициране на злокачествени и лечение на онкологични заболявания; Повишаване качеството на медицинско обслужване в Област Благоевград чрез модернизация на МБАЛ-Благоевград АД и изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания", МБАЛ-Благоевград с бенефициент Министерство на здравеопазването на обща стойност 49 001 909 лв.

- 4 проекта за модернизиране на ДСП в общините Благоевград, Гоце Делчев, Петрич, Сандански, Ботевград, Костинброд, Самоков, Кюстендил, Перник и Столична община на обща стойност 711 407 лв.- 2 проекта за подобряване и модернизиране на инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда” Перник, Самоков, райони „Сердика”, „Възраждане” и „Изток” – гр. София на обща стойност 1 161 869 лв.


 • По подприоритетна ос 4.1. „Дребномащабни местни инвестиции” на Оперативна програма „Регионално развитие” на територията на Югозападен район се изпълняват проекти, свързани с внедряване на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура – 10 проекта в общините Ихтиман, Трън, Чавдар, Сапарева баня, Пирдоп, Кочериново, Горна Малина, Хаджидимово, Златица и Белица на обща стойност 6 781 538 лв..
 • По същата подприоритетна ос се изпълняват 3 проекта за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общините Етрополе, Годеч и Разлог на обща стойност 10 062 237 лв.
   • По подприоритетна ос 3.1. „Подобряване на качеството на услугите в образованието и обучението” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” през периода 01.01.2011 Г. – 30.04.2013 г. се изпълняват 7 проекта на обща стойност 2 878 077 лв. с бенефициенти Военна академия „Г. С. Раковски”, Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”, Театрален колеж „Любен Гройс” София, Академия на МВР, Висше училище по застраховане и финанси, Университет по библиотекознание и информационни технологии София и Европейски политехнически университет Перник.
    • По подприоритетна ос 4.1. „Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 23 проекта за създаване на условия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, за подпомагане на деца със специални образователни потребности на територията на общините Столична община (9 бр.), Сатовча (1 бр.), Перник (2 бр.), Кюстендил (2 бр.), Разлог (1 бр.), Радомир (2 бр.), Сандански (1 бр.), Благоевград (1 бр.), Дупница (1 бр.), Челопеч (1 бр.), Брезник (1 бр.) и Гърмен (1 бр.) на обща стойност 3 398 336 лв.
    • По подприоритетна ос 4.3. „Развитие на системата за учене през целия живот” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 10 проекта за развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование на обща стойност 4 658 955 лв. с бенефициенти Софийски университет „Св. Климент Охридски” (2 проекта), Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”, „Национална художествена академия, Лесотехнически университет, Технически университет – София, Американски Университет – Благоевград, Югозападен университет „Неофит Рилски”, Медицински университет – София, Военна академия „Г. С. Раковси”.
    • По подприоритетна ос 5.1. „Подкрепа на социалната икономика на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за създаване на социални общински предприятия, звена за социални услуги и домашен социален патронаж - 41 проекта на обща стойност 8 138 014 лв. с бенефициенти общините Сатовча (2 проекта), Долна баня (2 проекта), Гоце Делчев (2 проекта), Кюстендил (2 проекта), Дупница (2 проекта), Земен, Кресна (2 проекта), Перник, Якоруда (2 проекта), Ботевград, Столична община (3 проекта), Костинброд, Годеч, Трекляно, Костенец, Брезник, Копривщица, Благоевград, Земен, Хаджидимово, Радомир, Ихтиман, Симитли, Сандански, Златица, Бобошево, Разлог, Струмяни, Петрич, Бобов дол, Рила и Белица.      • По програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2007-2013 г., съфинансирана от ИПП, са изпълнени или в процес на изпълнение на територията на Югозападен район следните проекти:

       Проект №

       Наименование на проекта

       Място на изпълнение

       Обща стойност

       Очаквани резултати/ въздействие

       Етап на изпълнение

       Водещ партньор

       Други партньори

       65

       Създаване на информационно консултативни центрове „Бърз старт” в градовете Берковица и Ниш

       Монтана
       София-град

       156999,17

       - Два ИКЦ „Бърз старт" отворени в целевите региони - Берковица и 13:02едиана;
       - Триезична уеб базирана информационна система създадена;
       - Обучени 20 Инструктори по метода бърз старт + 100 човека

       приключил

       - Национална асоциация за икономическа и социална интеграция – НАИСИ – България

       - Център за развитие на гражданското общество ПРОТЕКТА – Сърбия;
       - Народно Читалище “Иван Вазов”, България

       76

       Балкански младежки синтез

       Кюстендил

       86 189,21

       - 2 информационни срещи;
       - 15 български/15 Македонски младежи обучени в „Школа по изкуства”;
       - 150 младежи участвали в проучване за опознаване и проучване на културното наследство в пограничния регион;
       - представени около 15 презентации;
       - изработени 50 мултимедиини диска с презентациите, предназначени за ползване в местните училища, библиотеки и читалища;
       - реализирани сценография, декори, хореография, 30 сценични костюма;
       - 2 премиери и още 4 представления;
       - установени приятелски отношения;
       - 1 документален филм;
       - публикации в местните медии;
       - 2 публични срещи за представяне на резултатите от проекта

       приключил

       - Сдружение „Партньори – Кюстендил”, България

       - Община Босилеград, Сърбия

       49

       Насърчаване на трансграничното сътрудничество чрез модернизация на социална инфраструктура, в областта на спорта в общините Ботевград и Палилула” (CBC-ModernSport)

       София

       408 908,61

       1.Подобряване на спортната инфраструктура в Ботевград и Палилула
       2. Установяване на дълготрайно местно трансгранично сътрудничество между Ботевград и Палилула
       3. Реконструирана социална инфраструктура, привличаща посетители в Ботевград и Палилула
       4. Групи, повлияни положително от подобрената инфраструктура.
       5. Информационни кампании за съвместно действие и промоция на спорт и туризъм.

       в изпълнение

       - Община Ботевград

       - Община Палилула

       51

       Насърчаване на трансграничното сътрудничество чрез развитие на социална спортна инфраструктура в общините Правец и Пирот

       София

       598 734,39

       1. Създаване на лекоатлетическа писта в Правец и спортни площадки в Пирот
       2. Създадена основа за устойчиво развитие и съвместното сътрудничество в трансграничния регион
       3. Създадени възможности за развитие на спортни дейности и здравословен начин на живот
       4. Повишен административен капацитет на двете общини за изпълнение на проекти, финансирани по ИПП и други фондове на ЕС

       в изпълнение

       - Община Правец

       - Община Пирот

       105

       Създаване и развитие на социалната инфраструктура

       София

       583 803,35

       В резултат на проекта ще бъдат реконструирани и трансформирани съществуващите обществени сгради ("Майчин дом" Сливница и Центъра за оказване на медицинска помощ в Бабушница) в Центрове за грижи за хора в напреднала възраст, които ще адресират нуждите на немощни старци, които не са в състояние да се грижат адекватно за себе си. Центъра за грижи за хора в напреднала възраст ще предостави социални грижи на най-малко 20 възрастни жители на общината, които не са в състояние да се грижат сами за себе си, докато Центъра за грижи за хора в напреднала възраст в Бабушница ще осигурява ежедневни здравни и социални услуги на възрастното население на общината.

       в изпълнение

       - Община Сливница

       - Община Бабушница

       111

       Адекватни на социални услуги в ефективни тандем

       София

       369 289,56

       Създадено положително партньорско сътрудничество между общините Етрополе и Бела паланка; Подобряване на социалната инфраструктура в целевата област и повишаване на капацитета на местните власти да предоставят социални услуги на европейско ниво; Създаден и пуснат в експлоатация един Дневен център за деца с увреждания в Етрополе и един Дневен център за възрастни хора в Бела паланка; развитие и популяризация на обща стратегия за създаване и подобряване на социалните услуги в двете общини; установеното сътрудническа мрежа от социални работници между двете общини; Повишен капацитет на бъдещите оперативни служители в две детски центрове; Разработване на рекламни материали и публикации.

       приключил

       - Община Етрополе

       - Община Бела Паланка

       20

       Трансгранична музикална академия "Музика без граници"

       Кюстендил

       87 340,21

       - Установено ефективно партньорство между двете трансгранични партньори читалище "Братство 1869" и Музикално училище гр. Ниш;
       - получени нови знания и умения на участниците по темата "Изграждане на партньорства и работа в мрежа - Културен мениджмънт."
       - получени нови знания и умения на младежи по темите: "Българска и сръбска култура и традиции" и "Културни особености и уникалност на двата региона"
       - популяризирана систематизирана информация за културните институции, творчески колективи и индивидуални изпълнители от община Кюстендил и община Ниш.

       приключил

       - Читалище "Братство 1869", гр. Кюстендил

       - Музикално училище гр. Ниш, Сърбия

       87

       Трансграничен младежки фестивал "Здраве и приятелство"

       София

       91 953,71

       - Създадени нови партньорски отношения:
       1. Между ученици;
       2. Между учители;
       3. Между институции;
       4. Между родител .
       - Създаден чрез проекта модел за промоция на здраве в граничния регион презентиран на широк кръг заинтересовани лица и институции.
       - Данни от направено проучване за степента на разпространение на порочни навици след младежите предадени на всички местни и регионални институции, както и предложения за справяне с тях на специалисти, преподаватели и представители на младежките клубове, за да се вземат своевременни и адекватни мерки за справяне с проблема.

       приключил

       - Средно общообразователно училище „Св. св. Кирил и Методий”, Сливница, България

       - Гимназия „Св. Кирил и Методи” – Димитровград, Сърбия

      • По програмата за трансгранично сътрудничество България-Македония 2007-2013 г., съфинансирана от ИПП, са изпълнени или в процес на изпълнение на територията на Югозападен район следните проекти:

Ref. No

Наименование на проекта

Място на изпълнение

Обща стойност в Евро

Очаквани резултати/въздействие от проекта

Етап на изпълнение на проекта

Водещ партньор и други партньори

2007CB16IPO07-2009-1-46

Образование, околна среда, Европа... Обединена Европа

Кюстендил

299 680.37

1.Създаване на дългосрочно ТГС партньорство за бъдещо сътрудничество в областта на образованието и изграждането на капацитет между преките участници в проекта.
2.Разработване на материали за образователни инициативи в областта на политиките на ЕС за устойчиво развитие и регионално развитие.
4.Изграждане на допълнителни класни стаи и училищно пространство, за да се използва за образователни цели.
3.Постигане на взаимното разбиране на трансграничните традиции и ценности чрез съвместни публични събития
5.Разработване на местен екологичен План за действие за община Липково.

Заключителен етап на изпълнение.

ВП: Община Липково, Македония
ПП2: Общинско средно училище „Исмет Яшари” Македония
ПП3: Сдружение Екологичен форум, Сапарева баня, България

2007CB16IPO07-2009-1-51

„Повишаване качеството на живот в общините Белица, България и Македонска Каменица, Бивша Югославска Република Македония чрез подготовка на технически инвестиционни проекти за социално значими сгради”

Благоевград

45 138.87

Основните резултати от проекта включват разработени три работни проекта за 2 църкви и 1 културно - информационен център; разработени 2 проекта за иконопис на две църкви; Подготовка на местните власти за изпълнението на проекти за строителство и реставрация на трите сгради от общ културен и социален интерес.

Изпълнен

ВП: Читалище „Георги Тодоров”, Сатовча,България
ПП: Община Македонска Каменица, Македония

2007CB16IPO007-2011-2-104

Българче и македонче – ръка за ръка

Благоевград

492 565.26

1.Изградена сграда за детска градина в с.Василево;

Начален етап на изпълнение

ВП: Община Василево, МакедонияПП: Община Струмяни, България

2.Изградени локални парни инсталации в детските градини на селата Микрево, Струмяни и Илинденци;

3.Уеднаквени условия за отглеждане, възпитание и бучение на децата от двете общини;

4.Успешно организирана и проведена научна конференция;

5. Успешно организирана и проведена работна среща;

6.Успешно организирано ревю на приказни костюми;

7. Успешно организиран и проведен съвместен спортен празник;

8.Създаване на предпоставки за осигуряване на заетост;

9.Постигната широка информираност и публичност на резултатите от проекта.

2007CB16IPO07-2009-1-31

Сътрудничество за равни възможности за хората с интелектуални затруднения

Благоевград

74 237.89

Направен трансграничен анализ на отношението към установяването на общи социални услуги;
Увеличени възможности за трансгранично сътрудничество на организации и институции, работещи с хора с интелектуални затруднения;
Подобрен капацитет на професионалистите, които обучават хора с интелектуални затруднения да придобият трудови умения;
Представители на бизнеса са запознати с особеностите и предимствата от наемане на хора с интелектуални затруднения;
Проведени мероприятия за информираност и публичност.

Изпълнен

ВП: Сдружение „Шанс” Разлог, България
ПП: Сдружение "Поръка" Куманово, Македония

2007CB16IPO07-2009-1-52

Насърчаване на социалното сближаване на Общините Белица и Македонска Каменица

Благоевград

256 033.48

Създадено положително партньорско сътрудничество между общините Белица и Македонска Каменица; Подобряване на социалната инфраструктура в целевата област и повишаване на капацитета на местните власти да предоставят социални услуги на европейско ниво; Създаден и пуснат в експлоатация един Социален Патронаж в Белица и един Социален Патронаж за възрастни хора в Македонска Каменица.

Изпълнен

ВП: Община Белица, България
ПП: Община Македонска Каменица, Македония

2007CB16IPO007-2011-2-109

Устойчиво икономическо развитие чрез подобряване на социалната инфраструктура в ТГ регион Гърмен-Босилово

Благоевград

304 410.25

1.Изграждане на увереност в децата и морално удовлетворение от използването на знанията и уменията, придобити в изпълнение на проекта;
2.Развитие на умения за работа в екип;
3.Пълно интегриране в социалната среда на младите хора;
4.Практически упражнения.

Начален етап на изпълнение

ВП: Община Босилово, Македония
ПП: Община Гърмен, България

2007CB16IPO07-2009-1-39

Балканска работилница за театрално изкуство

Кюстендил

69 380.05

2 публични срещи за представяне на проекта; 15 български и 15 македонски обучени в “Балканската работилница за театрално изкуство”; 60 млади участника в изследването и събирането с разширени познания за общите културни корени; детски рисунки на приказки; създадени кукли и декори, 2 премиери и 4 допълнителни куклени представления изпълнени; приятелство и сътрудничество между българските и македонските деца; 1 документален филм; публикации в местните медии;

Изпълнен

ВП: Драматичен театър – Кюстендил БГПП: Община Щип, Македония

2007CB16IPO07-2009-1-40

Културен обмен - да споделим различията за обединяване на бъдещото културно развитие

Кюстендил

299 920.47

1. Две малки инфраструктурни инвестиции в културни активи при двата партньора Невестино и Дойран;
2. Взаимно партньорско участие на две големи културни събития в Невестино /Струма пее/ и в Дойран /Дойрански ръкувания/;
3. 40 младежи обучени в идентифициране, анализиране и съхранение на културното и фолклорно наследство;
4. Идентифицирано, съхранено, представено и демонстрирано културното и фолклорно наследство;
5. Брошура съдържащи идентифицираните развиващи се, публикувани и разпространени културни традиции от двата партньорски региона;
6. Меморандум за взаимно разбирателство чрез културен обмен през следващите пет години, подписано от партньорите;

Заключителен етап на изпълнение.

ВП: Община Невестино БГ
ПП:Община Дойран, Македония

2007CB16IPO07-2009-1-47

Превръщане на линиите на разделение в линии на сближаване

Кюстендил

294 575.81

1.Повишена привлекателност на регионите на основата на съхранение на природните и културни ресурси;
2.Повишен общ културен потенциал;
3.Повишаване на познанията за двете култури и традиции;
4.Споделен опит за Европейска интеграция;

 

ВП: Община Дойран, Македония
ПП: Община Кюстендил, България

2007CB16IPO07-2009-1-53

Културното наследство – Мост към общо бъдеще

Кюстендил

286 776.23

Подобрена средата около Културните центрове – Околийска къща и Джамията (осигурен ефектно осветление на Околийска къща, освежаване и инсталиране на климатична система в Околийска къща, и Джамията; доставено оборудване за подобряване на качеството на културните мероприятия; Създаване на Център за културно-историческо наследство в Крива Паланка; Доставка на оборудване за Центъра за културно-историческо наследство в Крива Паланка.

Изпълнен

ВП: Община Дупница, БългарияПП: Община Крива Паланка, Македония

2007CB16IPO07-2009-1-78

„Еднакви в културните различия“

Кюстендил

227 525.23

Създаден Дом на културно-историческото наследство на Рила и Кочани като място за представяне на общата история в Община Рила; Създадена Етно къща в Община Кочани като място, където да се пресъздават автентични занаяти, характерни за региона; Проведени съвместни форум и изложба; Създадени две нови туристически дестинации – Дом на културата в Рила и Етно къща в Кочани; Повишена информираност на населението посредством осъществени дейности и мерки: инфотабели, пресконференция, съвместни форум и изложба, филмиране.

Изпълнен

ВП: Община Рила, България
ПП: Община Кочани, Македония

2007CB16IPO007-2011-2-26

Заедно в традициите и в бъдещето

Кюстендил

97 869,26

1.Повишаване привлекателността на региона чрез изучаване, архивиране и популяризиране на културните ресурси
2.Повишаване културния капитал чрез събрани и новосъздадени културни продукти
3.Повишаване броя обучени ученици, представящи културното наследство на региона в занятия „Близки в традициите”
4. Повишаване броя участници в постоянен обмен на добри практики чрез „Виртуална класна стая”
5.Провеждане на финален съвместен концерт
6.Организиране на „Пътуваща изложба”
7.Повишаване броя хора, интересуващи се от общи традиции и култура

Междинен етап на изпълнение

ВП: Основно училище „Св.Св. Кирил и Методий”-Кюстендил, България
ПП: ООУ „Никола Карев”-Пробищип, Македония
ПП3: Читалище „Братство-1869”-Кюстендил, България

2007CB16IPO007-2011-2 -39

“Културното наследство на предците ни - духовни устои за общото ни европейско бъдеще”

Кюстендил

99 588, 48 Евро

Създаден общ образец на анкетна карта; база данни за културното и историческо наследство на целевия регион по проекта; Организирани и проведени 2 двудневни Празника на традиционната култура в гр. Кюстендил и гр. Крива паланка с ревю спектакли на традиционно облекло от региона, детски празник „Игрите на баба и дядо” и изложба на традиционна кухня от трансграничния регион. Подготвени и отпечатани информационно –рекламни продукти – брошури, пътеводители, 2 фотодокументални изложби в Кюстендил и Крива Паланка, семинар на тема „Културно наследство без граници”, пресконференции организирани в Кюстендил и Крива Паланка, 1 рекламна проектна диплянка, банери, инфо табели и др.

Междинен етап на изпълнение

ВП: Регионален исторически музей „ Акад. Йордан Иванов” гр. Кюстендил, България
ПП: Община Крива Паланка, Македония

2007CB16IPO07-2009-1-77

„Под едно небе“

Кюстендил

296 594.17

Изграден местен път до село Градец; подобрено околно пространство около убежището на Св. Йоаким Осоговски; изготвени експертни изследвания на духовното културно-историческо наследство в региона; доставено ГИС оборудване(сървъри, компютри).

Изпълнен

ВП: Община Крива Паланка, Македония
ПП: Община Дупница, България

2007CB16IPO007-2011-2-46

Велосипедни алеи за гражданите и гостите на Кюстендил и Крива Паланка

Кюстендил

495 357.68

1.Изградени велоалеи в Кюстендил и Крива Паланка с прилежащи транспортни и указателни знаци в услуга на гражданите и гостите на двата града

2.Улеснен достъп и създадени условия за активното включване на гражданите (включително граждани с увреждания) и посетителите за защита и устойчиво взаимно използване на природните дадености в двете общини.

3.Създадени условия за активна намеса на икономическите агенти от ТГ регион в процесите на интеграция и устойчиво развитие на двете общини.

4.Осигурена публична прозрачност, повишена обществена информираност за проектното изпълнение и повишено доверие сред гражданите, НПО и бизнеса.

5.Проведени две пресконференции.

6.4 публикации в местни/национални медии.

7.Публикувани 10 съобщения за хода на проекта на страниците на двете общини в Интернет;

8.Отпечатани 1000 бр. промоционални брошури за проекта;

9.Разработен Доклад за оценка на положителното въздействие върху околната среда от изграждането на велосипедни алеи и тяхното използване в двата града; 10.Разработен Доклад с предложения за промяна на местните политики и мерки, свързани с опазване на околната среда


Междинен етап на изпълнение

ВП: Община Кюстендил
ПП2-:Община Крива Паланка
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   25


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница