Доклад за наблюдение на изпълнението на Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитиестраница17/25
Дата22.07.2016
Размер3.79 Mb.
ТипДоклад
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   25

Община Кочериново изпълнява проект „Рехабилитация и реконструкция на общинска инфраструктура в с.Стоб и с.Мурсалево, общ.Кочериново” по ПРСР, който е на стойност 1,679 млн. лв. Проекта предвижда следните дейности:

- Реконструкция на площадното пространство в с. Стоб;

- Преустройство и рехабилитация на парковото пространство пред общинска сграда в с.Стоб, включващо изграждането на паркинг, алеи, сцена за театър на открито, детски кът със съоръжения за игра и други атракции;

- Реконструкция на съществуващото площадно пространство с налична паркова инфраструктура /Магерница/ и прилежащ паркинг с.Стоб;

- Реконструкция на площадно пространство в с. Мурсалево;

- Реконструкция и подобряване на прилежащо пространство на църква в с. Мурсалево и навес /Магерница/;

Общата цел на проекта е да се подобри жизнената среда и качеството на живот на населението на с. Стоб и с. Мурсалево, община Кочериново, чрез изграждането на съвременна обществена инфраструктура.

В община Невестино се изпълнява проект „Подобряване на средата на живот в община Невестино чрез ремонт на сградния фонд и рехабилитация на инфраструктурата в общинските социални пространства”. Проектът се реализира със средства от ПРСР и е на стойност 1,105 млн. лв.Община Рила изпълнява проект „Реконструкция на ЦГЧ. Подмяна на улично осветление и ремонт и изграждане на тротоарни настилки в гр. Рила“. Проектът се финасира по мярка 322 на ПРСР и е на стойност 710 хил.лв.,а целта му е подобряване на качеството на жизнената среда.

Община Сапарева баня изпълнява два проекта по мярка 322 на ПРСР:

 • „Реконструкция и ремонт на улица „Отец Паисий” и улица „Крайречна” в гр. Сапарева баня” на стойност 1,417 млн.лв.;

 • „Ландшафтно озеленяване и устройство на обществен парк „Гейзер”, кв.61, парцел ХІV по плана на гр. Сапарева баня” на стойност 1,955 млн.лв.

Община Бобов дол изпълнява проект „Доизграждане/рехабилитация на градски парк и улична мрежа в град Бобов дол” по мярка 322 на ПРСР на стойност 1,936 млн.лв.

Община Бобошево изпълни проект „Улично осветление на община Бобошево – преустройство” по ПРСР с бюджет 1,365 млн.лв. Подменено е осветлението в гр.Бобошево, с.Вуково, с.Слатино, с.Висока могила, с.Блажиево, с.Усойка, с.Доброво, с.Скрино, с.Сопово и с.Бадино. С реализирането на проекта е постигната осветеност на изброените населени места, както и намаляване на общинските разходи за електрическа енергия.

В община Кюстендил е реализиран проект „Озеленяване и възстановяване на зона за отдих в централна градска част в гр. Кюстендил” на стойност 9 961 лв. от ПУДООС към Министерство на околната среда и водите. Постигнатите резултати са озеленена зона (засаждане на храсти, цветя, перенна и увивна растителност; засаждане и оформяне на жив плет) и възстановена и оборудвана с нова паркова мебел зона за отдих (възстановяване на съществуващите пейки и закупуване на нови, поставяне на съдовете за смет; възстановяване на пергола с увивна растителност).
  • Процент увеличение на населението, използвало обществен градски транспорт /вкл. хора с увреждания/

Статистическата информация за този индикатор е осигурена със съдействието на Председателя на РСР на ЮЗР, областните управители и кметовете на общините от района. На територията на област Перник градски обществен транспорт има само в община Перник, като през 2012 г. населението, което го използва, се е увеличило с 13%; при междуселищния транспорт увеличението е с 5%. Общо са обслужени 1500 хора с увреждания. На територията на Софийска област ситуацията е следната: през 2012 г. в община Самоков населението, използващо градски транспорт се е увеличило с 5%, в община Костинброд – с 10-15%, в община Ихтиман – с 10% при вътрешноградския транспорт и с 33% при междуселищния10.


 • По подприоритетна ос 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт” на Оперативна програма „Регионално развитие” през м. август 2011 г. бе подписан договор за изпълнение на проект „Подкрепа за интегриран градски транспорт в Столична община”. Общият бюджет на проекта възлиза на 122, 48 млн. лв., от които 97,79 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ по оперативната програма и 24,69 млн. лв. собствен принос на Столична община. Основните компоненти на проекта, който следва да приключи поетапно до м. август 2014 г. са:

 • въвеждане на интелигентна система за управление на трафика на 20 кръстовища и 750 транспортни средства – тя ще се осигури приоритет на съответните превозни средства на обществения транспорт на регулираните кръстовища като по този начин се пести време в полза на превозните средства на градския транспорт и техните пътници, без да се налагат неразумни закъснения на останалия трафик;

 • изграждане на нова трамвайна линия „Семинарията-Дървеница/Студентски град” – 2,8 км нов релсов път и реконструкция на 1,8 км съществуващо трасе. По този начин жителите на кварталите около трасето ще имат възможност за достъп до центъра на София в рамките на 15-20 минути, както и да имат удобна връзка с метрото;

 • модернизация на трамвайната линия по бул. „България“ – това ще позволи увеличаването на скоростта на трамваите по трасето и на капацитета на линията на 16 милиона пътника годишно;

 • инсталиране на електронни информационни табла с дистанционно управление на 600 спирки на обществения градски транспорт. Новите информационни табла ще гарантират, че пътниците ще получават цялата важна за тях информация – за вида на превозното средство (автобус, тролейбус или трамвай), номера на линията, крайната спирка на линията, актуалното време на пристигане на спирката, и времето в момента;

 • доставка на 50 нови тролейбуса, с което тролейбусният парк на столицата ще бъде почти 100% обновен. Планира се тези тролейбуси да обслужват най-натоварените тролейбусни линии (линии 1, 2, 5 и 9).

 • закупуване на специализирано превозно средство за поддръжка на контактната мрежа.

Основните очаквани резултати са:

- Подобряването на работата на градския транспорт и превръщането му в предпочитан начин за придвижване в София

- Намаляване на задръстванията на най-натоварените кръстовища в града с до 20% чрез въвеждането на интелигентната система за управление на трафика

- Намаляване на вредните емисии и на разходите за електроенергия

- Оптимизиране на разходите за поддръжка на тролейбусите

- Увеличаване на експлоатационната скорост на тролейбусите, както и на трамваите по новите трамвайни линии

- Подобряване на надеждността и удобството за пътниците

В помощ на хората с увреждания:

- Аудиомодули към новите електронни информационни табла – в помощ на хората с увредено зрение

- Нисък под на всички нови тролейбуси с функция за снижаване, позволяваща дясната страна на превозното средство да се накланя към спирките

- Ниски перони на спирките на новата и рехабилитираната трамвайни линии.
Приоритет ІV: Укрепване на административния капацитет на местните и регионалните власти и развитие на сътрудничеството”.
Дейностите по този приоритет в Югозападния район се изпълняват в значителна степен. Основен благоприятстващ фактор за това е цялостното изпълнение на Оперативна програма „Административен капацитет”, която е с много висок процент на изпълнение на планираните процедури. По данни от единния информационен портал на структурните фондове на ЕС (www.eufunds.bg) за изпълнението на оперативните програми, към 31 март 2013 г. са разплатени общо около 146 милиона лева или над 40% от общия размер на програмата. Следва да се отбележи водещото място на ЮЗР (сред останалите райони от ниво 2 в страната) по брой изпълнени проекти по ОПАК - сключените договори са 90 с общо 75 бенефициента, а проектите са на обща стойност 57,8 млн. лв. Все още обаче, капацитетът, по-специално на местно ниво, има нужда от повишаване с оглед възможността за изготвяне на качествени проекти за кандидатстване по оперативните програми и доброто им управление с цел усвояване на средствата от ЕС.


  • Брой на експертите от областните и общинските администрации в ЮЗР, преминали обучения за развитие на уменията

Броят на експертите от областните и общинските администрации в Югозападен район, преминали обучения към Института по публична администрация11 през 2012 г. е 194. По видове обучения, обучените служители през 2012 г. са както следва: • Управление на човешките ресурси – 30 бр.;

 • Правни аспекти на административната дейност, противодействие и превенция на корупцията – 66 бр. (за 2011 г. – 96 бр.);

 • Разработване и управление на проекти, съфинасирани със средства от ЕС – 48 бр. (за 2011 – 40 бр.);

 • Управленски умения и управление на човешките ресурси – 15 бр. (за 2011 г. – 19 бр.);

 • Финансово и стопанско управление – 35 бр.(за 2011 г. – 50 бр.)

Най-голям е броят на преминалите обучение през 2012 г. в област София – общо 146, което е около 75% от всички обучени в Югозападен район. Въпреки това, по всички направления на обучение, броят на обучените в област София намалява в сравнение с 2011 г. Най-голям брой обучени има в областите, свързани с „Правни аспекти на административната дейност, противодействие и превенция на корупцията” – 46 бр., следват „Разработване и управление на проекти, съфинасирани със средства от ЕС” (36 бр.), „Финансово и стопанско управление” (30 бр.), „Управление на човешките ресурси” (25 бр.) и „Управленски умения и управление на човешките ресурси” (9 бр.). С най-малко обучени е област Благоевград – общо 1 бр. („Правни аспекти на административната дейност, противодействие и превенция на корупцията”). Област Кюстендил е с 6 бр. обучени, като няма нито един обучен в тема „Разработване и управление на проекти, съфинансирани със средства от ЕС”. В област Перник преминалите обучения са общо 26 бр., от които 12 бр. по „Правни аспекти на административната дейност, противодействие и превенция на корупцията”, 7 бр. по „Разработване и управление на проекти, съфинасирани със средства от ЕС”, по 3 бр. по „Управленски умения и управление на човешките ресурси” и „Финансово и стопанско управление” и 1 бр. по „Управление на човешките ресурси”. Общият брой на експертите от общинските и областната администрация , преминалите обучение в ИПА през 2012 г., за област Софийска е 15, 5 бр. по „Правни аспекти на административната дейност, противодействие и превенция на корупцията”, 5 бр. по „Разработване и управление на проекти, съфинансирани със средства от ЕС”, 2 бр. по „Управленски умения и управление на човешките ресурси”, 2 бр. по „Управление на човешките ресурси” и 1 бр. по „Финансово и стопанско управление”.Брой експерти от областни и общински администрации, преминали обучение, по области и години
Управление на човешките ресурси

/ЧР/

Правни аспекти на административната дейност, противодействие и превенция на корупцията /ПР/


Средства на ЕС – разработване и управление на проекти /СФ/

Управленски умения и управление на човешките ресурси /УА/

Финансово и стопанско управление

/ФС/

2012 г.


2011 г.


2012 г.

2011 г.

2012 г.

2011 г.

2012 г.

2011 г.

2012 г.

Общ брой

55

250

258

143

199

64

49

157

149

Югозападен район

30

96

66

40

48

15

19

50

35

област Благоевград

-

-

1

1

-

-

-

3

-

област Кюстендил

2

-

2

1

-

-

1

3

1

област Перник

1

5

12

1

7

2

3

7

3

област Софийска

2

5

5

-

5

-

2

3

1

област София

25

86

46

37

36

17

9

34

30Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   25


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница