Доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен районстраница1/9
Дата05.08.2018
Размер1.24 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


МИНИСТEРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство”
Отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Северозападен район”
Годишен доклад за

наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район (2007-2013 г.)

за 2010 година

юни 2011 г.


СЪДЪРЖАНИЕ:
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН ЗА 2010 г.
Въведение ………………………………………………………………………………….….…5

1. Общи условия за изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район. Социално-икономически условия и тенденции и политики за развитие на национално, регионално и местно ниво. ....................................................................................7

2. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на Регионалния план за развитие на Северозападен район въз основа на индикаторите за наблюдение. .................15

3. Действия, предприети от Регионалния съвет за развитие на Северозападен район с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на регионалния план за развитие. ......................................................................................................................................36

4. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението ................39
ДОКЛАД ПО НАБЛЮДЕНИЕТО И КОНТРОЛА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН (2007-2013), ВКЛЮЧИТЕЛНО НА МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ В РЕЗУЛТАТ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА
I. Изпълнение на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологичните щети в резултат на прилагането на регионалния план за развитие на Северозападен район (2007-2013), съгласно становище по ЕО № 3 -2/2005 г. на Министъра на околната среда и водите ........................................................................................................44

II. Изпълнение на мерките за наблюдение и контрол при прилагане на Регионалния план на за развитие на Северозападен район (2007-2013), съгласно становище по ЕО № 3 -2/2005 г. на Министъра на околната среда и водите ...………………..……………….……56СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ


АЕЦ

Атомна електрическа централа

БВП

Брутен вътрешен продукт

БДС

Брутна добавена стойност

ВЕИ

Възобновяеми енергийни източници

ГИС

Географска информационна система

ГПСОВ

Градска пречиствателна станция за отпадни води

ДМА

Дълготрайни материални активи

ДМА-ЕП

Дълготрайни материални активи с екологично предназначение

ЕС

Европейски съюз

ЗРР

Закон за регионалното развитие

ЗУО

Закон за управление на отпадъците

ЗЧАВ

Закон за чистотата на атмосферния въздух

ИАОС

Изпълнителна агенция по околна среда

ИЕО

Индивидуални емисионни ограничения

ИП

Инвестиционно предложение

ИСПА

Инструмент за структурни политики по присъединяването

ИСУН

Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България

КАВ

Качество на атмосферния въздух

КР

Комплексни разрешителни

ЛМС

Локална мониторингова станця

ЛОС

Летливи органични съединения

НПР

Национална програма за реформи

НКЖИ

Национална компания „Железопътна инфраструктура”

НСИ

Национален статистически институт

НСМОС

Националната система за мониторинг на околната среда

НСРР

Национална стратегия за регионално развитие

ОВОС

Оценка на въздействието върху околната среда

ОП

Оперативна програма

ОПАК

ОП „Административен капацитет” 2007-2013

ОПОС

ОП „Околна среда” 2007-2013

ОПРКБИ

ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

ОПРР

ОП „Регионално развитие” 2007-2013

ОПРЧР

ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013

ОПТ

ОП „Транспорт” 2007-2013

ОПТП

ОП „Техническа помощ” 2007-2013

ПДК

Пределно допустима концентрация

ППЗРР

Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие

ПС

Прагова стойност

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадни води

ПЧИ

Преки чужди инвестиции

РДТБО

Регионално депо за твърди битови отпадъци

РИОСВ

Регионална инспекция по околната среда и водите

РКК

Регионален координационен комитет

РЛ

Регионална лаборатория

РОУКАВ

Район за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух

РПР

Регионален план за развитие

РСР

Регионален съвет за развитие

РУП

Регионално управление на проекти

СДН

Средно денонощна норма

СЗР

Северозападен район от ниво 2

СПИ

Собствени периодични измервания

УО

Управляващ орган

ФК

Формуляр за кандидатстване

ФПЧ

Фини прахови частици


ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район за 2010 г. е изготвен във връзка с разпоредбата на чл.86, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР). Докладът е разработен на основата на информацията и данните, свързани с прилагането на системата от индикатори за наблюдение и съдържа информация за:

1. общите условия за изпълнение на регионалния план за развитие и в частност промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на национално, регионално и местно ниво;

2.постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на регионалния план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение;

3. действията, предприети от регионалния съвет за развитие с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на регионалния план за развитие;

4. заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

Наблюдението на Регионалния план за развитие се извършва с цел постигане на ефективност и ефикасност на изпълнението му, както и за оптимизиране и подобряване на стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното развитие.

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район е разработен от териториалното звено на Министерство на регионалното развитие и благоустройството в Северозападен район, в изпълнение на чл.21 и чл.86 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.

Основната цел на настоящия Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район е да представи общата картина на изпълнението на РПР на СЗР през 2010 г. и да подобри координацията на интервенциите за регионално и местно развитие, подпомагани с национални средства и със средства от Европейския съюз. Специфичните цели, които се преследват са дефинирането на изводи и препоръки относно необходимите действия по наблюдението и оценката на плана; необходимите действия на областните и общинските административни структури и Регионалния съвет за развитие на Северозападен район с цел постигането на напредък по изпълнението на Регионалния план за развитие до края на програмния период; ефективно прилагане на принципа на партньорство с всички заинтересовани страни и подобряване на дейността по осигуряване на информация и публичност на плана.

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на Регионалния план за развитие осигурява информация за изготвяне на междинната и последващата оценка на Плана, а резултатите от наблюдението се отчитат при изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие.

Във връзка с разпоредбите на чл.33, ал.1 от Закона за регионалното развитие (ЗРР) в края на 2010 г. е изготвена Междинна оценка за изпълнение на Регионалния план за развитие на Северозападен район от ниво 2, 2007-2013 г. Чрез междинната оценка на РПР на СЗР са анализирани и оценени резултатите от изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район от началото на периода на неговото действие и е направена оценка на напредъка по постигането на целите за развитие, определени в стратегията на района. Междинната оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие 2007-2013 г. на Северозападен район е обсъдена и одобрена с решение от Регионалния съвет за развитие на Северозападен район.

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на Регионалния план за развитие се основава на последни официални данни на Националния статистически институт (НСИ), сравнителни данни на Евростат за регионите в ЕС и данни на административната статистика на Агенция по заетостта. Използвана е информация от тримесечните справки за изпълнението на оперативните програми на територията на района, предоставена от представителите на Управляващите органи на ОП в Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, информация от годишните доклади за изпълнение на общинските планове за развитие за 2010 г., както и данни от Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз – ИСУН.

Срокът за разработване и внасяне на Годишния доклад за обсъждане и одобряване от Регионалния съвет е 30 юни на всяка следваща календарна година (чл.86, ал.3 от ППЗРР).
1. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН
Социално-икономически условия и тенденции

Икономическото и социално развитие на Северозападен район изостава по основните социално-икономически показатели спрямо останалите райони в страната и районите в Европейския съюз. Негативни фактори влияещи върху икономиката на Северозападен район са демографската ситуация в района, пазарната ситуация на предприятията, малкия обем на инвестициите и лошото състояние на транспортната и техническата инфраструктура. В тази връзка трябва да се отчете и влиянието на глобалната финансова и икономическа криза, която сериозно засегна ЕС и България, но въпреки това може да се приеме, че кризата се е отразила по-слабо на регионалната икономика, отколкото в по – развитите райони, поради ниските нива на икономическа активност.

Социални показатели

По данни на НСИ към 31.12.2010 г. населението на Северозападен район наброява 886 911 души. Северозападният район се намира в изключително неблагоприятна демографска ситуация, като само през 2010 г. общият брой на населението е намалял с 15 626 души, спрямо предходната 2009 г. Нетната миграция на населението е същo така отрицателна и най- висока за страната.


Таблица 1. Основни данни за Северозападен район към 31.12.2010 г.


Област

Територия- кв. км

Население

Гъстота на населението

Коефициент на безработица

Коефициент на заетост

Видин

3 032

105 837

34.91

13.1

35.0

Враца

3 619

193 555

53.48

8.6

39.9

Ловеч

4 128

147 957

35.84

8.0

43.8

Монтана

3 635

153 066

42.11

12.2

40.6

Плевен

4 653

286 496

61.57

12.8

39.7

Северозападен

19 070

886 911

46.51

11.0

40.0

За страната

111 001

7 504 868

67.61

10.2

46.7
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница