Доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район


ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕстраница3/9
Дата05.08.2018
Размер1.24 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9

2. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
Съобразно законодателството в областта на регионалното развитие индикаторите за наблюдение на Регионалния план за развитие отчитат степента на постигане на целите и приоритетите за развитие, въз основа на данните за физическото и финансовото им изпълнение. Индикаторите за наблюдение отчитат конкретните продукти, резултатите и въздействието от изпълнението на целите и приоритетите за развитие (чл.80, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие).

Стратегическа цел 1: „Подобряване състоянието на техническата и транспортна инфраструктура за постигане на устойчиво икономическо развитие и повишаване конкурентноспособността на регионалната икономика”

Стратегическа цел 2: „Подобряване на качеството на живот в Северозападен район”

Стратегическа цел 3: „Подпомагане на регионалното развитие и на инициативи за местно развитие”
За да се оцени постигнатия напредък по изпълнението на стратегическите цели са използвани следните основни индикатори:


 • Брутен вътрешен продукт на човек от населението (БВП)

През 2008 г. в Северозападен район се наблюдава тенденция на увеличение на БВП на човек от населението – с 894 лв. спрямо 2007г. (5 003 лв.), но стойността продължава да е под средната стойност за страната – 9 090 лв.


 • Брутна добавена стойност (БДС)

БДС в абсолютна стойност за района през 2008 г. е 4 534 830 хил. лв. Отбелязва се прираст с 415 642 хил. лв. спрямо 2007 г. (4 119 188 хил. лв.), но като относителен дял спрямо страната бележи спад (от 8.14 % през 2007 г. на 7.85 % през 2008 г.). През 2008 г. най-висок принос в БДС на района има аграрният сектор 16.76 %, което нарежда района на второ място след Южен централен район (24.44 %). Отчетените стойности в секторите индустрия и услуги, съответно 8.27 % и 6.67 % нареждат Северозападен район на последно място сред шестте района от ниво 2. • Равнище на заетост (%)

В периода 2008 - 2010 г. се наблюдава тенденция на намаляване на равнището на заетост в района с 4.5%, като стойността остава по-ниска от средната за страната. Равнището на заетост на населението на Северозападен район на възраст 15 и повече навършени години за 2010 г. е 40.0%, най-ниска в сравнение с останалите райони от ниво 2.

През 2010 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години в Северозападен район наброяват 313.7 хил., или 10.3% от заетите в страната на същата възраст. В сравнение с 2009 г. броят им намалява с 27.6 хил.

Намалението на заетостта се отнася в по-голяма степен за мъжете в сравнение с жените, като броят на заетите лица намалява съответно с 14.8 хил. и с 12.8 хил.

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” от Агенция по заетостта като договарящ орган за Северозападен район са сключени 66 договора на обща стойност 5 153 775.98 лв. Във вътрешнорегионален план разпределението е следното: област Монтана – 20 договора на стойност 1 829 946.79 лв., област Враца – 20 договора на стойност 1 099 441.18 лв., област Плевен – 15 договора на стойност 1 554 921.31 лв., област Ловеч – 6 договора на стойност 207 594.11 лв. и област Видин – 5 договора на стойност 461 872.59 лв.

В допълнение към посочените договори в РУП-Северозападен с договарящ орган Агенция по заетостта има 28 договора на стойност 8 505 023.43 лв., с място на изпълнение в повече от една област (за цялата страна).
Приоритет 1 Развитие на транспортната, техническа и екологична инфраструктура”

Специфична цел 1.1 „Развитие на транспортната инфраструктура”

Специфична цел 1.2 „Намаляване риска от замърсяване на околната среда и подобряване на екологичната инфраструктура”

Мерките, попадащи в обхвата на специфичните цели на Приоритет 1 се финансират по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., ОП „Транспорт” 2007-2013 г. и ОП „Околна среда” 2007-2013 г.

Известен напредък се отбелязва в подобряването на транспортната инфраструктура, рехабилитацията на пътни участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа, главно стимулиран от изграждането на Дунав мост – 2.

От важно значение за Северозападен район е изграждането на Дунав мост-2 като комбинирано съоръжение от пътна и железопътна инфраструктура. Дунав Мост Видин-Калафат има ключово значение не само за бъдещото развитие на Пан-европейски транспортен коридор ІV, но и за цялата Югоизточна транспортна ос на Европа и на Транс-европейската транспортна мрежа с възможностите, които ще се открият за комбиниран транспорт и за прехвърляне на определени обеми трафик от шосе на железница.

Чрез проекта „Изграждане на нов мост на река Дунав между България и Румъния при Видин-Калафат" на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията се постига „отваряне” на транспортната мрежа на България и нейното интегриране с европейските транспортни мрежи. Ще се повиши качеството на транспортното обслужване като цяло и ще доведе до повишаване на конкурентноспособността на българската икономика.

По данни на ИСУН към май 2011 г. чрез ОПРР са договорени 20 проекта на обща стойност 126 081 364.25 лв. за подкрепа на регионална и местна пътна инфраструктура (рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища и на общинска пътна мрежа), подобряване на физическата среда и превенция на риска, както и за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища и срутища.По отношение на регионалната и местна достъпност са сключени 8 договора на обща стойност 92 158 634.40 лв. От тях са приключени 2 проекта на стойност 7 133 191.02 лв. на територията на общините Ловеч и Мездра.

 • „Рехабилитация на общинска пътна мрежа – Път LOV 2074 / Българене-Севлиево/Малиново-Стефаново от 0+000 до 0+190 км, от 1+580км до 5+210км и път LOV2075 /ІІІ-3505, Казачево-Стефаново/-Българене-/ІІ-35/ от 0+000 км до 3+200 от 5+065 до 6+560км” на стойност 4 776 929,08 лв. Рехабилитацията на отсечките обслужва местното население и туристическия трафик, който се генерира основно от Архитектурния резерват „Старо Стефаново”, където има над 100 паметника на културата, основно с етнографски характер. Проекта допринася за подобряване на достъпността, функционалните и социално-икономическите връзки на селата Абланица, Казачево, Дъбрава, Българене, Стефаново, АР „Старо Стефаново” и Малиново с областния и общински център – гр. Ловеч, както и в рамките на агломерационния ареал;

 • „Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез реконструкция на общински път в община Мездра Път VRC 1143 – /III-103/” на стойност 2 362 660,74 лв. С изпълнението на проекта е подобрена достъпността в целевия район /община Мездра/, което е основна предпоставка за насърчаване на социално-икономическото развитие и намаляване изолираността на селата в агломерационния ареал. По отношение подобряване на физическата среда и превенция на риска са сключени общо 10 бр. договори на обща стойност 27 991 943,65 лв., от които са изплатени 5 830 405,15 лв. или 21%. От тях са приключени 2 бр. проекти на стойност 1 225 980,77 лв. и те са на територията на общините Монтана и Ловеч.

 • „Укрепителни съоръжения на срутища на път III - 102 „Граница ОПУ Видин - Монтана” км 80+500 – км 81+224” – Община Монтана” на стойност 803 209,01 лв., вследствие на което са предотвратени срутищни процеси, ограничени са рисковете и щетите за живота и имуществото на населението в община Монтана. Проекта допринася за повишаване привлекателността и конкурентостпособността на гр. Монтана като център на агломерационен ареал, посредством подобряване на физическата и жизнена среда, което ще допринесе за по – добро качество на живота, улеснен достъп до основни услуги и нови възможности за икономическо и социално развитие;

 • „Превенция на риска чрез укрепване на свлачища в с. Българене и с. Лисец, об-щина Ловеч” на стойност 422 771,76 лв. Успешното изпълнение на проекта допринася за дългосрочното социално-икономическо устойчиво развитие на община Ловеч.

Големи инфраструктурни проекти в Северозападен район по ОП „Транспорт”, ко-ито са в процес на подготовка са:

 • „Път Е-79 Видин – Монтана”- Бенефициент по проекта е Агенция „Пътна инфрас-труктура”. ФК се предвижда да бъде представен в началото на 2012 г., а тръжните про-цедури да приключат в началото на 2013 г.;

 • „Модернизация на участък от път I-1 (E-79)Враца-Ботевград”- Бенефициент по проекта е Агенция „Пътна инфраструктура”. ФК се предвижда да бъде представен през м. юни 2011 г., а тръжните процедури да приключат през първата половина на 2012 г.

 • „Подобряване на корабоплаването в българо- румънския участък на р. Дунав от км 530 до км 520 – Батин и от км 576 до км 560 – Белене” е проект в процес на подго-товка.

На територията на Северозападен район по ОП „Транспорт” в процес на изпъл-нение е проект „Създаване на речна информационна система в българската част на р. Дунав” (БУЛРИС). Бенефициент по проекта е Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” на стойност 13 547 328 лв.

„Подобряване на корабоплаването в българо-румънския участък на р. Дунав от км 530 до км 520 – Батин и от км 576 до км 560 – Белене” е проект в процес на подготовка.

По проект „Транзитни пътища ІV” е осъществена рехабилитация на ключови участъци от първокласната пътна мрежа на страната с дължина 375 км на обща стой-ност 267,2 млн. лв. Обхванати са пътни участъци с важна функция за провеждане на тежък пътен трафик и транзит. В Северозападен район това са участъци от път І-3 „Луковит-Коритна-Ябланица”.

В процес на изпълнение на територията на района е проект за рехабилитация на пътната инфраструктура, финансиран със средства от Световната банка, който обхваща участъци от път ІІ-11 „Видин-Лом-Ковачица” и „Лом-Гиген”, път – 15 Враца-Оряхово”, ІІ-11 „Гулянци-Милковица” и ІІ-35 „Плевен-Троян-Кърнаре.

Изпълнените проекти пряко допринасят за реализирането на мерките по Специфична цел 1.1 „Развитие на транспортната инфраструктура”.
Почти непроменени остават показателите за състоянието на железопътните линии.

Причината за липсата на напредък в пътния и железопътния сектор се дължи на два основни фактора – от една страна забавянето в подготовката и изпълнението на инфраструктурни проекти, а от друга страна - на спецификата на тези проекти, чието изпълнение се извършва за период от няколко години. Реален напредък в изпълнението на физическите индикатори се очаква след приключването на отделните проекти в периода 2011-2015 г.

По отношение на железопътната инфраструктура, по ОП „Транспорт” се изпълнява проект: „Консултантски услуги за извършване оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите за проект „Техническа помощ за рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци на ж.п. линията Мездра - Г.Оряховица в България”, общата стойност на проекта е 225 600 лв., като 188 000 лв. са безвъзмездна финансова помощ по проекта. Проектът обхваща областите Враца, Плевен и Велико Търново. Към 31.12.2010 г. по проекта на бенефициента Национална компания „Железопътна инфраструктура” са изплатени 18 800 лв. На 28.09.2010 г. между НКЖИ и УО на ОПТ е подписан анекс към Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПТ, съгласно който срокът на същия се удължава до 31.12.2011 г.

Друг голям инфраструктурен проект на територията на района, който е в процес на подготовка е „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин - София”, бенефициент по проекта е Национална компания „Железопътна инфраструктура”.

Поради високата инвестиционна стойност на строителството на 269 км ж.п линия, през настоящия програмен период ще бъде изпълнен само договор за проектиране. Докладът по ОВОС се изготвя по проект по програма ИСПА и след неговото завършване ще бъде изготвена документация за избор на проектант на цялото трасе.

В областта на екологичната инфраструктура през разглеждания период не се наблюдава съществено развитие. До голяма степен остават нерешени проблемите, свързани с незадоволителното състояние на инфраструктурата за канализация, пречистване на отпадните води и доставяне на прясна питейна вода. Системите за управление на отпадъците остават неефективни и недостатъчни като качество и обхват.

В изпълнение на Специфична цел 1.2 „Намаляване риска от замърсяване на околната среда и подобряване на екологичната инфраструктура” в рамките на операциите на ОПОС по данни на ИСУН към март 2011 г. са договорени 42 проекта за изграждане и развитие на инфраструктура за питейни и отпадъчни води, пречиствателни станции, подобряване инфраструктурата за отпадъците, за опазване, поддържане и възстановяване на природни местообитания на стойност 198 169 104 лв. Приключени са 8 проекта на обща стойност 5 396 285 лв., които са на територията на общините Враца, Мездра, Козлодуй, Криводол, Никопол, Угърчин, Луковит и Долни Дъбник.

За да се оцени постигнатия напредък по изпълнението на Приоритет 1, са използвани следните индикатори:
 • Дял от населението с обществено водоснабдяване (%)

По този индикатор през 2009 г. районът се нарежда на трето място след Североизточен и Югоизточен район с дял на обслуженото от водоснабдителната мрежа население 99.2 %, при среден показател за страната – 99.0 %. Не се наблюдава нарастване по този индикатор спрямо 2008 г.


 • Относителен дял на населението, обслужвано от канализационна мрежа (%)

Северозападен район заема последно място през 2009 г. от районите в България по този индикатор с 52.9 % обслужено население при средна стойност за страната – 70.4 %. Наблюдава се минимално увеличение спрямо 2008 г. с 0.4%. Във вътрешнорегионален план водещо място заемат областите Монтана, Плевен и Враца, съответно с 57.6%, 54.7%, и 54.2%. Областите Видин и Ловеч са с показатели под средните за района – 50.6% и 44.4%.

По Оперативна програма „Околна среда” има приключени два проекта: • „Техническа помощ за интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Козлодуй”, на стойност 1 284 146.00 лв.;

 • „Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Криводол”, на стойност 816 829.61 лв.
 • Население свързано към пречиствателни станции за отпадни води (ПСОВ)

Северозападен район продължава да е на последно място спрямо останалите райони от ниво 2 през 2009 г. с дял 22.6% при среден показател за страната 45.2%. Спрямо 2008 г. по този индикатор се наблюдава слабо увеличение - с 0.3% Най-висок е делът на населението, обслужвано от ПСОВ в област Плевен – 39.4%, следван от област Враца – 30.9%, област Ловеч – 14.5%, област Монтана – 4.2%. В Северозападен район единствено на територията на област Видин няма пречиствателна станция за отпадни води.

Като напредък по последните три индикатора могат да се посочат 18 регистрирани проекта по ОП „Околна среда” 2007-2013 г. с общ размер на договореното финансиране – 177 498 513,95 лв. Проектите са на територията на общините Ловеч, Троян, Червен бряг, Ябланица, Мизия, Бяла Слатина, Белоградчик, Хайредин, Лом, Вършец, Враца, Кула, Медковец, Вълчедръм, Оряхово и Чипровци. Приключени са следните проекти : • „Подготовка на инвестиционни проекти за пречиствателни станции на отпадни води, канализационни и водопроводни мрежи по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” за населените места от Община Долни Дъбник с над 2000 екв. жители - гр. Долни Дъбник, с. Садовец, с. Крушовица и с. Горни Дъбник”, на стойност 1 098 853.71 лв.;

 • „Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр.Никопол”, на стойност 1 046 490.87 лв.;

 • „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Угърчин”, на стойност 773 844.30 лв.;

 • „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Луковит”, на стойност 403 714.06 лв.;

 • „Техническа помощ за интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Козлодуй”, на стойност 1 284 146.00 лв.;

 • „Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Криводол” , на стойност 816 829.61 лв.;

 • „Опазване и подобряване състоянието на басейна на р. Искър на територията на Община Мездра. Подобект: Техническа помощ за изграждане на разделна канализационна инфраструктура, реконструкция на водопроводната мрежа и изграждане на ПСОВ на село Зверино”, на стойност 329 733.00 лв.
 • Население, обслужвано от регионални системи за управление на отпадъците

Относителният дял на обслуженото население от системи за организирано сметосъбиране в Северозападен район през 2009 г. е 97.0%, което е над средния показател за страната 96.6%. Наблюдава се нарастване по този индикатор с 4.2% спрямо 2008г. (92.8%). Във вътрешнорегионален план най-голяма част от населението обхванато от системи за организирано сметосъбиране е в област Монтана - 100%, следван от област Ловеч – 99.8%, Плевен - 99.0% и област Враца – 97.3%. Единствено в област Видин делът на обслуженото население е под средния за района и страната - 83.2%.

Като напредък по този индикатор могат да се отчетат 4 регистрирани проекта по ОП „Околна среда” с общ размер на договореното финансиране - 2 412 360.00 лв. Проектите са на територията на общините Козлодуй, Бяла Слатина, Кнежа и Лом.
 • Изградени депа за битови отпадъци (бр.)

Значително е намалението на броя на депата за битови отпадъци в Северозападен район – от 85 бр. през 2008 г. на 39 бр. през 2009 г. по данни на НСИ. Най-много депа за битови отпадъци функционират на територията на област Плевен – 12 бр. Драстично е намалял броят на депата за битови отпадъци на територията на област Видин от 43 бр. през 2008 г. на 10 бр. през 2009 г. Най-малко депа през 2009 г. функционират на територията на област Монтана – 4 бр.

По ОП „Околна среда” на територията на Северозападен район има приключен един проект: Финансов анализ и подготовка на тръжни документации за проект „Изграждане на клетки 2.1 и 2.2 към Регионално депо за твърди битови отпадъци от община Враца и община Мездра”, на стойност 95 261.98 лв.
 • Достъп на домакинствата до интернет (%)

Данните по този индикатор сочат увеличение с 1.4% спрямо 2009 г. за Северозападен район. По информация на НСИ за 2010 г. в Северозападен район 26.1 % от домакинствата имат достъп до интернет, като за България този дял е 33.1%. По данни на Евростат районът значително изостава в сравнение със средното ниво в ЕС-27 (70%).


 • Лицата, които никога не са използвали интернет ( 16-74 г.)

Относителният дял на лицата в Северозападен район, които никога не са използвали интернет в периода 2006-2010 г. варира от 79.6% до 56.6%, като се отчита напредък по този индикатор. Средно за страната стойността за 2010 г. възлиза на 51.2%., като Северозападен район се нарежда на трето място (56.6%), след Южен централен (58.0%) и Североизточен (57.3%).

Проблеми съществуват основно в по-малките градове и селата, където все още степента на оборудване на фирмите и домакинствата с компютри е твърде ниско.


Таблица 6. Достъп на домакинствата до интернет и на лица, които никога не са използвали интернет

Достъп на домакинствата до интернет

Лица, които никога не са използвали интернет

2009

2010

2009

2010

%

Брой

%

Брой

%

Брой

%

Брой

За страната

29.6

805 994

33.1

901 619

52.9

3 139 249

51.2

3 009 781

Северозападен

24.7

86 945

26.1

91 897

60.6

422 081

56.6

387 691

Северен централен

23.6

81 398

30.4

104 623

58.7

426 860

54.9

394 295

Североизточен

26.8

94 164

25.8

90 437

57.7

445 964

57.3

439 515

Югоизточен

26.8

107 268

33.3

133 098

51.5

444 341

55.0

470 668

Югозападен

40.3

300 567

43.7

325 370

40.9

683 275

37.8

628 438

Южен централен

25.6

135 652

29.5

156 194

59.7

716 729

58.0

689 175Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница