Доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен районстраница4/9
Дата05.08.2018
Размер1.24 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Източник: Национален статистически институт


 • Наличност на дълготрайните материални активи с екологично предназначение (ДМА-ЕП)

Стойността на индикатора за Северозападен район за 2009 г. е 534 219 лв. и достига относителен дял от 17% от общата наличност на ДМА с екологично предназначение в страната. За периода 2000-2009 г. се наблюдава тенденция на увеличение от 56 790 лв. през 2000 г. до 534 219 лв. през 2009 г. Във вътрешнорегионален план наличността на ДМА-ЕП е неравномерно разпределена – най-висок е делът в област Враца - 81.5% от този за района, следвана от област Ловеч – 13.8%, областите Плевен и Видин – 1.9% и най-малък е делът на наличността на ДМА-ЕП в област Монтана – 1% от този за Северозападен район.
Таблица 7. Битови отпадъци 31.12.2009 г.


Статистически зони, статистически райони, области

2009 г.

Общо образувани битови отпадъци

(хил. тона)

Обслужвано население от системи за организирано сметосъбиране

(%)

Депа за битови отпадъци

(брой)

За страната

3 561

96.6

278

Северозападен район

392

97.0

39

Видин

54

83.2

10

Врaцa

53

97.3

6

Лoвeч

69

99.8

7

Мoнтaнa

43

100

4

Плeвeн

173

99.0

12

Северен централен район

405

99.0

82

Североизточен район

459

87.8

27

Югоизточен район

471

95.0

30

Югозападен район

1 115

98.7

42

Южен централен район

719

99.1

58

Източник: Национален статистически институт
При изпълнението на специфичните цели по Приоритет 1 „Развитие на транспортната, техническа и екологична инфраструктура” може да се отчете известен напредък, свързан с подобряването на транспортната инфраструктура, рехабилитацията на пътни участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа, главно стимулиран от изграждането на Дунав мост – 2, както и в подготовката и реализацията на проекти в областта на изграждането и подобряването на екологичната инфраструктура.
Приоритет 2 Повишаване конкурентноспособността на регионалната икономика

Специфична цел 2.1 „Модернизиране и развитие на бизнес инфраструктурата и технологично обновление”

Специфична цел 2.2 „Развитие на туризма и подобряване на туристическите услуги”

Специфична цел 2.3 „Повишаване качеството на човешките ресурси и публичните услуги”

Специфична цел 2.4 „Развитие на трансгранично междурегионално и транснационално икономическо сътрудничество”
Мерките, попадащи в обхвата на специфичните цели на Приоритет 2 се финансират по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г., ОП ”Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., ОП „Административен капацитет” 2007-2013 г. и Програмите за териториално сътрудничество 2007 – 2013 г.

По данни на ИСУН към изпълнението на Приоритет 2 са насочени 87 проекта по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, на обща стойност 57 143 599 лв. Проектите са свързани с предоставянето на качествена продукция, технологична модернизация, въвеждане на Система за управление на качеството и др. за повишаване конкурентноспособността на предприятията в района.

Изключително голям е броя на прекратените проекти – 30 проекта, което е повече от ⅓ от проектите по ОПРКБИ в Северозападен район. Регистрирани са 24 проекта на стойност 40 615 693 лв. В процес на изпълнение са 9 проекта на обща стойност 9 496 290 лв. и 24 проекта са приключени на обща стойност 7 031 615 лв.

В Северозападен район на ниво области разпределението на проектите е както следва: област Враца – 22 бр. на обща стойност 17 463 790 лв., област Ловеч – 21 бр. на обща стойност 9 515 457 лв., област Плевен – 21 бр. на обща стойност 8 140 240 лв., област Монтана – 19 бр. на обща стойност 14 689 591 лв. и област Видин – 4 бр. на обща стойност 7 334 521лв.

Приключените проекти в Северозападен район с най-голяма стойност са на територията на общините Видин, Кнежа и Мездра:


 • „Модернизирани технологии за повече и по-качествени хляб и хлебни изделия” на обща стойност 847 483 лв.;

 • „Технологична модернизация в Симекс ЕООД-Криводол”, на обща стойност 578 450 лв.;

 • „Производство на PVC бутилки чрез издуване на преформи в “ЕВЕ” ЕООД” на обща стойност - 1 415 282 лв.

В рамките на Специфична цел 2.2 „Развитие на туризма и подобряване на туристическите услуги” е отчетен повишен интерес и нарастване на средните и малките инвестиции, въпреки че туристическия потенциал на района остава ограничен. Засилва се интересът към Белоградчишките скали и крепост като едно от най-интересните места за познавателен туризъм. Крепостта Баба Вида, покритият мост в Ловеч заедно с комплекса Вароша, Плевенската панорама и Кайлъка са също едни от значимите културно-исторически обекти в района, които формират потенциала му за познавателен туризъм.

Към края на октомври 2010 г. чрез ОПРР са договорени 6 проекта на обща стойност 3 921 960.07 лв. за подобряване на туристическата инфраструктура и междурегионален обмен на добри практики и сътрудничество в областта на туризма. Проектите са сключени на територията на общините Видин, Враца, Белоградчик, Троян и Тетевен. С реализацията им ще се развият конкурентоспособни туристически атракции, които ще привлекат нови потоци български и чужди туристи и по този начин ще допринесат за нарастване на приходите от туризъм, ще се осигурят нови работни места и ще се увеличат възможностите за устойчиво развитие. Приключени са следните проекти: • „Видин - развитие на туризма с прилагане на италианския опит” на обща стойност 199 886.72 лв. на Видинска търговско-промишлена палата. Изпълнението на проекта допринася за повишаване на туристическия потенциал в района на Видин и развитието на устойчиви и атрактивни местни туристически продукти като се прилагат добри италиански практики;

 • „Между приятели и добри съседи” на стойност 105 441.57 лв. Реализацията на проекта допринася за развитие на устойчив туризъм в област Враца, чрез междурегионално сътрудничество и прилагане на най-добри европейски практики.

В изпълнение на Специфична цел 2.3 „Повишаване качеството на човешките ресурси и публичните услуги” са договорени 18 проекта в рамките на ОП „Административен капацитет” към декември 2010 г. на обща стойност 9 983 837.77 лв., а изплатените средства са 3 781 432.13 лв. Проектите допринасят за подобряване на предоставяните услуги от регионалната и местната администрация и подпомагане изграждането на ефективно и дългосрочно сътрудничество между държавната администрация и структурите на гражданското общество от Северозападен район, чрез подобряване на тяхното взаимодействие при прилагането на регионалните, държавните и европейски политики на региона. На територията на Северозападен район са приключени 6 бр. проекти на обща стойност 1 330 872 лв. Проекта с най - голяма обща стойност е „ В услуга на обществото” -562 299 лв., с бенефициент Административен съд - Видин и партньори: Административен съд - Враца и Aдминистративен съд - Монтана. Изпълнението на проекта допринася за повишаване на доверието на обществеността в съдебната система, повишаване на прозрачността и отчетността на съдебната система и за ефективното й функциониране;

Друг значим проект е "ПРО-АКТ - Партньорство, развитие и обучение за активна комуникация между третия сектор и публичната администрация", с обща стойност 249 868 лв., с бенефициент Търговско-промишлена палата Враца и място на изпълнение Северозападен район. Реализацията на проекта подпомага повишаването квалификацията на служителите в структурите на гражданското общество в партньорство със структурите на държавната администрация от Северозападния район и стимулира изграждането на ефективно и дългосрочно сътрудничество между държавната администрация и структурите на гражданското общество от района чрез подобряване на тяхното взаимодействие при прилагането на регионалните, държавните и европейски политики на региона.

За да се оцени постигнатия напредък по изпълнението на специфичните цели по Приоритет 2, са използвани следните индикатори:


 • Коефициент на икономическа активност (%)

Към 2010 г. коефициента на икономическа активност в Северозападен район е 45.0% и по този показател района се нарежда на последно място сред останалите райони от ниво 2. Наблюдава се тенденция на намаляване на този показател в периода 2009-2010г. с 1.6%. Всички области в района имат коефициент на икономическа активност под средната стойност за България (52.0%). Работната сила през 2010 г. наброява 352.5 хил. души, като районът е на последно място сред останалите райони. В сравнение с предходната 2009 г. работната сила в района е намаляла с 18.7 хил. души.


 • Безработни лица (бр.)

През 2010 г. регистрираните безработни в бюрата по труда нарастват значително. Въздействието на глобалната финансова и икономическа криза, която в България започна да се проявява през последното тримесечие на 2008г., през 2009г. и 2010г. влоши стопанската конюнктура в страната, преобърна трайната тенденцията на икономическия растеж и промени съществено ситуацията на пазара на труда, като предизвика нарастване на безработицата в страната през 2009 г. и 2010 г. Неблагоприятната икономическа среда в страната през 2010 г. доведе до свиване на пазарите, намаляване обема на работа в голяма част от икономическите дейности, оптимизиране на разходите, провеждане на структурни промени във фирмите и намаляване на техния персонал.

Регистрираните безработни лица през 2010 г. в Северозападен район са 38.8 хил., което е с 9.0 хил. повече от 2009 г., когато броят на безработните наброява 29.8 хил.
 • Лица извън работна сила

По данни от наблюдението на пазара на труда, лицата извън работна сила в Северозападен район през 2010 г. се увеличават с 6.6 хил. в сравнение с 2009 г. и достигат средно за периода 431.6 хил. души, което е 13.8% от средната стойност за страната (3 136.7 хил. души).


 • Брой предприятия от нефинансовия сектор на икономиката

Общият брой на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката за Северозападен район през 2009 г. възлиза на 29 201 броя или 7.9% от общия брой за страната (368 229 бр.). Отчита се увеличение по този показател спрямо 2008г. с 914 бр.

Въпреки този ръст районът се нарежда на последно място сред останалите райони от ниво 2.

През 2009 г. в Северозападния район преобладават микро-фирмите (до 9 заети) – 26 707 бр. и малките фирми (от 10-49 заети) – 2 048 бр.

Общите приходи от дейността на предприятията от нефинансовия сектор през 2009г. възлиза на 9 912 178 хил. лв. или 4.9% от общия за страната. Отчита се намаление на приходите с 1 249 120 хил. лв. в сравнение с 2008 г. (11 161 298 хил. лв.)
 • Преки чужди инвестиции (хил. евро)

Не се отбелязва напредък в привличането на стратегически чуждестранни и местни инвестиции. Северозападният район заема последно място в структурата на разпределение на преките чуждестранни инвестиции в страната, с относителен дял от 2.4% от всички ПЧИ за България за 2009 г.

Данните на НСИ сочат спад на преките чуждестранни инвестиции в района през 2009 г. с 5 387.3 хил. евро - от 500 961.1 хил. евро през 2008г. на 495 573.8 хил. евро през 2009 г. Наблюдават се неравномерно разпределение между областите в СЗР по този показател. Водещо място заемат областите Плевен, Враца и Ловеч, съответно с 35.03%, 33.6% и 22.6%. На другият полюс са област Монтана – 5.2% и област Видин – 3.6%. • Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА)

По този индикатор през 2009 г. районът се нарежда на последно място спрямо останалите райони с 976 272 хил. лв., като относителния дял е 4.6% от разходите за страната (21 274 280 хил. лв.). Отчита се намаление с около 23% спрямо 2008 г. През 2009г. в района най-много разходи са направени в сектор: „Добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” – 469 405 хил. лв., а най-малко разходи са направени в сектор: „Финансови и застрахователни дейности” – 1 654 хил. лв.


 • Приходи от нощувки

Северозападен район се нарежда на последно място по реализирани приходи от нощувки с принос от 11 401 870 лв. към общия за страната (653 736 875 лв.) през 2010 г. Отчита се тенденция на намаляване на приходите от нощувки с 2 362 297 лв. спрямо 2009г.

Във вътрешнорегионален план водещо място по приходи от нощувки през 2010г. заема област Ловеч – 38.48 %, следвана от област Плевен – 22.01 %, област Видин – 15.78% и област Враца – 12.05 %. Област Монтана е с най-малък дял – 11.68 % от приходите за нощувки на района.
 • Реализирани нощувки от чужденци (бр.)

Данните на НСИ отчитат спад на броя на реализираните нощувки от чужденци на територията на Северозападния район с 6 048 бр. през 2010 г. спрямо предходната 2009 г. (55 569 бр.) Реализираните нощувки през 2010 г. в района спрямо страната са едва 0.5 %.

Основните проблеми в развитието на туризма в Северозападен район са свързани с недостатъчно развита техническа инфраструктура и благоустройство на населените места, недостатъчни мерки в областта на туристическия маркетинг, ниската конкурентоспособност на туристическите услуги, незадоволителното състояние на материално-техническата база.
 • Брой на сключените договори за участие в програми и проекти по Структурните фондове (бр.)

По данни на Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН) към май 2011 г. на територията на Северозападен район са сключени общо 445 договора на обща стойност 499 726 840 лв., както следва:

 • Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР) – сключени 66 договора на обща стойност 215 598 303 лв., което е 12.8% от сключените договори по ОПРР за страната (516 бр.). На територията на района са приключени 27 договора на обща стойност 33 313 530 лв.

 • Оперативна програма „Околна среда” (ОПОС) – сключени 42 договора на обща стойност 198 169 104 лв., което е 13.2% от сключените договори по ОПОС за страната (317 бр.). На територията на района са приключени 8 договора на обща стойност 5 396 285 лв.

 • Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” (ОПРКБИ) – сключени 87 договора на обща стойност 57 143 599 лв., което е 9.05% от сключените договори по ОПРКБИ за страната (961 бр.). На територията на района са приключени 24 договора на обща стойност 7 031 615 лв.

 • Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР) – сключени 233 договора на обща стойност 22 774 421 лв., което е 13.3% от сключените договори по ОПРЧР за страната (1758 бр.). На територията на района са приключени 90 договора на обща стойност 6 654 042 лв.

 • Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) – сключени 17 договора на обща стойност 6 041 412 лв., което е 6.2% от сключените договори по ОПАК за страната (275 бр.). Приключени са 6 договора на обща стойност 1 330 872 лв.
 • Брой експерти и специалисти от общинските администрации по райони от ниво 2, преминали обучение по управление и финансиране на проекти

По данни на Института по публична администрация в Северозападен район броя на общинските експерти по области през 2010 г. преминали обучение по управление и финансиране на проекти е 16 или 8.04% от общия брой за страната (199 бр.) – 8 експерта от област Ловеч, 7 експерта от област Видин и 1 експерт от област Враца. По този показател се отчита спад спрямо 2009 г., когато броя на обучените експерти е бил 19, съответно за област Ловеч - 9 бр., област Враца - 4 бр., и по 3 експерта за областите Плевен и Монтана.


 • Брой проекти и инициативи за трансгранично сътрудничество

През 2011 г. в Северозападен район се изпълняват общо 83 проекта по програмите за териториално сътрудничество, както следва:

 • По Програма за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007-2013 г. (BG-RO) се изпълняват 74 проекта.

Разпределение на областно ниво:

Област Видин – 17 проекта на обща стойност - 6 096 168.79 евро

Област Монтана – 5 проекта на обща стойност 2 119 618.20 евро

Област Враца – 11 проекта на обща стойност 14 939 013.91 евро

Област Плевен – 41 проекта на обща стойност 66 895 528.93 евро

Към юни 2011 година няма сключени договори за финансиране. Провежда се процедура на договаряне преди сключването на договорите с проектите, одобрени за финансиране в първата покана.
 • По Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа“ 2007 – 2013 г. (SEE) се изпълняват 5 проекта.

Разпределение на областно ниво:

Област Видин – 3 проекта на обща стойност 260160 евро

Област Плевен – 1 проект на обща стойност 59 000 евро

Област Враца – 1 проект на обща стойност 110 000 евро
 • По Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ IVC се изпълняват 4 проекта.

Разпределение на областно ниво:

Област Видин – 1 проект на обща стойност 63 835 евро

Област Враца – 3 проекта на обща стойност 295 629.50 евро
Тенденцията за запазване на относително ниските показатели за развитието на Северозападен район спрямо страната, както и нивата на вътрешнорегионалните различия, показват че потенциала за постигане на устойчиво икономическо развитие и повишаване конкурентоспособността на местната икономика до 2013 г., е силно ограничен.

Приоритет 3 Подобряване привлекателността на жизнената среда и условията за живот в населените места на Северозападен район”

Специфична цел 3.1 „Развитие, укрепване и обновление на градските центрове и прилежащите територии”

Специфична цел 3.2 „Обновяване и подобряване на социалната, културната и здравната инфраструктура”

Специфична цел 3.3 „Модернизиране на транспортната система в градските центрове и подобряване на селско-градските транспортни услуги”

Мерките, попадащи в обхвата на специфичните цели на Приоритет 3 се финансират по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. и ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.

Към май 2011 г. чрез ОПРР са договорени 66 проекта на обща стойност над 215 598 303 лв. за подкрепа на междурегионалното сътрудничество и обмен на най-добри практики, за подобряване на социалната инфраструктура, подобряване на физическата среда и осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие. Финализирани са 27 проекти на обща стойност 33 313 530 лв.

По отношение на социалната и образователна инфраструктура са сключени 34 проекта на обща стойност 69 892 483.47 лв. От тях са приключени 16 проекта на стойност 13 320 229.33 лв. и имат съществен принос за устойчивото развитие на общините Видин, Ловеч, Луковит, Вълчедръм, Берковица, Белене, Ябланица,Медковец, Никопол, Искър, Оряхово, Козлодуй, Димово, Георги Дамяново, Летница и Мездра.

Чрез реализацията и изпълнението на проектите по ОПРР е подобрена средата за провеждане на учебно-възпитателния процес в училища и детски заведения. Постигната е оптимизация на образователната инфраструктура и са осигурени равни възможности на всички деца да получат висококвалифицирано обучение при добри условия. Намалени са разходите за топлинна и електрическа енергия. Като резултат от изпълнението на проектите ще бъде осигурена достъпна архитектурна среда за хората с увреждания, както и ще се подпомогне развитието на устойчиви градски центрове, които да бъдат привлекателни за населението и да бъдат двигател за повишаване на конкурентнос-пособността на региона.

За да се оцени постигнатия напредък по изпълнението на специфичните цели по Приоритет 3, са използвани следните индикатори: • Брой въведени в експлоатация новопостроени жилища през 2010г.

През 2010 г. на територията на Северозападен район са въведени в експлоатация 743 бр. новопостроени жилища, което е 4.7% от общия брой за страната (15 771 бр.). По този индикатор районът се нарежда на последно място спрямо останалите райони от ниво 2. Броят на въведените в експлоатация новопостроени жилища през 2010 г. в района намалява спрямо 2009 г. с 331 бр. Във вътрешнорегионален план през 2010 г. най-голям е броят на въведените в експлоатация новопостроени жилища в област Плевен – 329 бр. (44.3% от общия брой за района), следван от област Враца – 153 бр. (20.6% от общия брой за района), област Видин – 114 бр. (15.3% от общия брой за района), област Монтана – 79 бр. (10.6% от общия брой за района). За разглеждания период най-малък брой въведени в експлоатация новопостроени жилища има на територията на област Ловеч – 68 бр.


 • Лица в неравностойно положение облагодетелствани от подобрената социална инфраструктура

Услугите предоставяни в общността се развиват с по-бързи темпове и задоволяват голяма част от нуждите от социална интеграция на различни уязвими групи от населението. В петте области на района са приети Областните стратегии за развитие на социалните услуги 2011-2015 г.

Напредъка по този индикатор може да бъде отчетен, чрез реализация на следните проекти:

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” към Агенция за соци-ално подпомагане към декември 2010 г. са сключени 114 договора на обща стойност 16 320 473.32 лв. за подобряване на социалните услуги, интеграция на групи в неравностойно социално положение.

Разпределение на сключените договори от Агенция за социално подпомагане на територията на СЗР:

- 80 проекта са сключени по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности Социален асистент и Домашен помощник" (фаза 2 и фаза 3);

- 10 проекта са сключени по Схема за безвъзмездна финансова помощ „За по-добро бъдеще на децата";

- 6 проекта са сключени по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Социално предприемачество - популяризиране и подкрепа на социални предприятия - пилотна фаза";

- 18 проекта са сключени по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Социални услуги за социално включване".


Като напредък по този индикатор могат да се отчетат и приключените проекти по Оперативна програма „Регионално развитие” на територията на общините Ловеч и Видин:

 • „Реконструкция, модернизация и оборудване базата на домашен социален патронаж община Ловеч”, на стойност 1 709 366 лв.;

 • „Подобряване достъпността и условията за живот на хора в неравностойно положение”, на стойност 1 257 473 лв.

Принос за изпълнението на Специфична цел 3.2 „Обновяване и подобряване на социалната, културната и здравната инфраструктура” има и финансираният от УНИЦЕФ проект „Подкрепа за недостижимите деца” – изграждане на комплекс за социални услуги за деца и семейства – Видин, на обща стойност 1 400 000 лева. Комплексът за социални услуги за деца и семейства се състои от три центъра: Център за обществена подкрепа, Наблюдавано жилище и Дневен център. Центърът за обществена подкрепа ще предоставя услуги за подкрепа на родителите, предотвратяване на изоставянето на деца, приемна грижа и осиновяване, ранно детство, подкрепа на деца жертви на насилие, работа с деца и младежи като превенция срещу отпадането им от училище и подготовката им за самостоятелен живот. Наблюдаваното жилище ще предоставя временен подслон за младежи, напускащи специализирани институции за деца. Дневният център ще предлага дневна грижа, педагогическа подкрепа и консултиране за деца в риск от уязвими семейства.

Рехабилитираната социална инфраструктура подобрява условията за интеграция и социалното включване на населението и повлиява достъпността на хората с увреждания. Изпълнението на проектите води до трайно подобряване качеството на живот на самотно живеещите възрастни хора и създава подходяща среда за отглеждане и възпитание на децата с умствена изостаналост.


 • Образователни институции с подобрена инфраструктура

В системата на образованието по данни на НСИ към 2010 г. на територията на района са включени общо 366 общообразователни, специални и професионални училища и университет, което е 13.7% от общия брой за страната (2 678 бр.).

По данни на Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН) по линия на Оперативна програма „Регионално развитие” са подписани и се изпълняват 30 проекта, целящи подобряване на образователната инфраструктура.

Напредък по този индикатор са и сключените 66 договора на обща стойност 4 269 998.84 лв. по ОП „Развитие на човешките ресурси” от Министерство на образованието, младежта и науката като договарящ орган:

- По Схема за безвъзмездна финансова помощ „Да направим училището привлекателно за младите хора” са сключени 29 договора;

- По Схема за безвъзмездна финансова помощ „Разработване на механизми за училищни и студентски практики” са сключени 6 договора;

- По Схема за безвъзмездна финансова помощ „Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание” са сключени 10 договора;

- По Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да направим училището привлекателно за младите хора" са сключени 17 договора;

- По Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Училищни и студентски практики" са сключени 4 договора.

Реализацията на проектите ще осигури подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие посредством обновяване, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изграждането на достъпна архитектурна среда, осигуряване на съвременна материално-техническа база на училищната инфраструктура.


 • Относителен дял на населението на 30-34 навършени години с висше образование

През 2010 г. относителният дял на населението на 30-34 навършени години с висше образование в Северозападен район е 22.0%, което е под средния за страната – 27.7%. За периода 2007-2010 г. се забелязва нарастване по този индикатор с 3.7%

Районът се нарежда на трето място след Югозападен (41.0%) и Североизточен район (26.6%).
 • Относителен дял на рано напусналите образование и обучение (18-24) навършени години

Една от водещите цели на общоевропейската стратегия „Европа 2020” е подобряване на образователното равнище на населението, по-специално намаляване на дела на преждевременно напусналите училище и увеличаване на дела на населението с висше или еквивалентно на висше образование.

Делът на рано напусналите образование и обучение на възраст 18-24 навършени години в Северозападен район през 2010 г. е 17.2%, при среден показател за страната – 13.9%. За периода 2007-2010 г. се наблюдава минимален ръст с 0.1%.

Северозападният район се нарежда на трето място с най-малък относителен дял по този индикатор, след Югозападен район (4.3%) и Южен централен район (16.5%).


 • Рехабилитирани/ модернизирани здравни заведения

През отчетения период по данни от ИСУН са регистрирани два проекта в Северозападен район по ОП „Регионално развитие” на територията на областите Плевен и Монтана:

  • „Ремонт, оборудване и модернизиране на УМБАЛ д-р Георги Странски, гр. Плевен”, на стойност 6 519 378 лв.;

  • „Ремонт, реконструкция, обновяване и оптимизиране на сградния фонд на МБАЛ, д-р Стамен Илиев АД, Монтана”, на стойност 8 620 351 лв.

Реализацията на проектите ще доведе до подобряване и модернизиране на здравната инфраструктура, чрез въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване за прилагане на високотехнологични болнични дейности по отношение на диагностиката и лечението на злокачествени заболявания.

По приоритет 3 е постигнат известен напредък по отношение на благоустрояването на обществени зони в населените места, включително в квартали, населявани от уязвими етнически групи. Предприети са мерки за развитие на социалните услуги в общността, с преобладаващо значение остават институционализираните услуги. Осигуряването на подходяща и рентабилна социална инфраструктура ще обезпечи оптималното протичане на процесите в обществото и ще отговори на изискванията на населението на градовете и урбанизираните ареали. Отбелязва се известен напредък по отношение достъпа до училищно образование – особено на групи в неравностойно положение, както и в реализация на мерки за интеграция на групи в неравностойно положение към пазара на труда. Ограничен напредък се наблюдава в модернизацията на материално-техническата база на здравните заведения и оптимизирането на здравната мрежа. Не се отбелязва напредък в цялостната оптимизация на транспортната схема на пътническите превози, включително градски, междуградски и междуобластни в района.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница