Доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен районстраница8/9
Дата05.08.2018
Размер0.74 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Отпадъци

Съгласно анализите към проекта на Национална стратегия за околна среда 2009-2018 г. в Северозападния район се наблюдава слабо изразена тенденция към трайно намаляване на общите количества отпадъци. Количествата битови отпадъци, отнесени към обслужваното население, се запазват сравнително постоянни - около 500 kg/жител годишно. От общото количество на събраните битови отпадъци в страната, 11.3% са събрани в Северозападния район (НСИ, 2009 г.). Най-много депа за битови отпадъци функционират в област Плевен - общо 12. Относителният дял на населението обслужено със сметосъбиране за 2009 г. в Северозападен район (97.0%) е по-висок от средния за страната - 96.6 %. Като цяло районът се нуждае от съществено подобряване на системата за сметосъбиране и въвеждане на по-ефективна система за управление на отпадъците в ограничен брой регионални депа.

На територията, контролирана от РИОСВ-Плевен, в организирано сметосъбиране и сметоизвозване са обхванати общо 230 населени места. Обхвата на системата през 2010 г. е достигнал до 98,5%. Петнадесет от общо деветнайсетте общини са със 100% обхват на сметосъбиране и сметоизвозване.

На територията на РИОСВ - Плевен са обособени 3 региона, в които ще се базират регионални депа за битови отпадъци: Плевен, Левски и Луковит.

Регион Левски включва общини Левски, Никопол, Белене, област Плевен.

Приключила е процедурата по ОВОС на инвестиционното предложение (ИП) “Изграждане регионална система за управление на отпадъците за регион Левски” и оценка въздействието на проекта върху обектите от мрежата “Натура 2000”. Компетентния орган се е произнесъл с решение № 5-2/2011 по ОВОС за одобряване осъществяването на инвестиционното предложение “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Левски”. Регионалното депо ще се изгради на площадка в землище с.Санадиново.

Регион Луковит включва общините Луковит, Ябланица, Червен бряг, Тетевен, област Плевен и Роман, област Враца”.

Изготвен е доклад по ОВОС на ИП “Интегрирано управление на отпадъците в регион Луковит” и оценка въздействието на проекта върху обектите от мрежата “Натура 2000”.

В регион Плевен във връзка с кандидатстване за финансиране на проекта по приоритетна ос 2 по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, през 2010 г водещата община Плевен е възложила: „Изготвяне (актуализация) на работни проекти и на документации за възлагане на обществени поръчки за избор на строител и доставчик за строителството на инвестиционните проекти на Регионален център за неопасни отпадъци, Център за предаване на отпадъци Плевен”. За депото има проведена процедура по ОВОС (Решение № 4-3/2002г на РИОСВ Плевен). Поради промяна обхвата на инвестиционното предложение за регионалното депо, е проведена процедура по преценката за необходимостта от извършване на нов ОВОС, по която компетентният орган (МОСВ) е издал решение № 1 - ПР/2011г. Регионалното депо ще обслужва общините Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Пордим, Гулянци.

Регионално депо Ловеч е със завършено строителство на I етап, включващ първа клетка и цялата необходима техническа инфраструктура за функционирането му. То ще приема отпадъците на 3 общини: Ловеч, Летница и Угърчин. Депото е изградено, но все още не е въведено в експлоатация.

През 2010 г. са идентифицирани причините за забавяне пускането в експлоатация на обекта и са предприети коригиращи действия. Учредено е Регионално сдружение за управление на отпадъците на общините Ловеч, Летница и Угърчин по реда на чл.19 б от ЗУО. Проведени са процедури по ЗОП за избор на оператор и за доставка на необходимата техника за обслужване на Регионално депо. Доставките на специализираната техника са извършени.

Съществуващите депа за неопасни отпадъци на територията на РИОСВ - Плевен, заведени в регистъра на ИАОС са 20. През 2010 г. действащи са 17 депа, от които 1 регионално и 16 общински депа за неопасни отпадъци. Действащото регионално депо Троян - Априлци приема отпадъците на двете общини.

Във връзка с изпълнение изискванията на Наредба № 8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и Плановете за закриване или привеждане в съответствие на действащите депа и сметища през 2010 г. са извършени 32 проверки.

В рамките на ИСПА проектите за техническа помощ, през предходната година са изготвени идейните проекти за закриване и крайна рекултивация на съществуващите общински депа в общините Луковит, Ябланица, Тетевен, Червен бряг, Левски, Белене, Никопол.

Завършен е и работния проект за закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо Долни Дъбник. Проведени са необходимите съгласувателни процедури.

С изменението на ЗУО е създаден нов раздел IVа, в сила от 01.01.2011 г, регламентиращ набирането на средства за финансиране дейностите по обезвреждане на отпадъци чрез депониране.

За периода от 2005 г. до края на 2010 г. на територията, контролирана от РИОСВ - Плевен са закрити общо 247 нерегламентирани сметища, като площите, които са почистени от отпадъци възлизат общо на 1 140 декара.

В сравнение с предходната година, отчетеният брой проверки е по-малък (59 проверки за 2009 г.), тъй като през 2009 г са закрити всички нерегламентирани сметища, съгласно утвърдените планове на общините по Наредба № 8. Изключение прави община Искър, в която остават за закриване 3 бр.сметища. От месец декември 2010 г. в трите населени места на община Искър е въведено организирано сметосъбиране и сметоизвозване и предстои закриването на нерегламентираните три сметища.

Важно условие за предотвратяване създаването на локални сметища е всички населени места да бъдат обслужвани от система за организирано сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до общинските и регионални депа.

През 2010 г. е проведен последващ контрол на закритите сметища през предходните периоди. Извършени са 28 проверки на 54 закрити нерегламентирани сметища. Направените 4 предписания за почистване на открити локални замърсявания в землищата на селата Комарево - община Д. Митрополия, Вълчитрън - община Пордим, Йоглав и Александрово - община Ловеч, са изпълнени в срок. При проверките не са открити новосъздадени незаконни сметища.

И през 2010 г. РИОСВ-Плевен продължи да осъществява контролна и разяснителна дейност относно управление на биоразградими отпадъци и утайки от локални и градски пречиствателни станции. В резултат от протичащите физико-химически процеси при пречистването на отпадъчните води и в зависимост от състава им, утайките могат да съдържат тежки метали с определени концентрации, остатъчни органични съединения и патогенни организми (вируси, бактерии и др.). От друга страна утайките са богати на хранителни вещества като азот и фосфор и съдържат ценни органични вещества, които са полезни като подобрители и тор за почвата.

В сравнение с 2009 г. е увеличен броя на контролираните обекти като допълнително са включени и нови хотелски комплекси с локални пречиствателни станции за отпадъчни води. Издадени са 14 разрешения за оползотворяване на биоразградими отпадъци, което включва рециклиране на текстилни отпадъци; изгаряне на растителни отпадъци от маслопреработвателната промишленост и дървесни отпадъци от дървопреработвателните предприятия с цел получаване на топлинна енергия за производствени нужди и отопление; компостиране на растителни отпадъци от оранжерийно производство.

В резултат на процеса компостиране се получава изключително полезен продукт, компост, хумусоподобен материал, естествен подобрител за почвата, изключително богат на хранителни вещества. Компостирането спомага за развитие на екологично чисто земеделие.

На територията на РИОСВ - Плевен са действащи три градски пречиствателни станции за отпадъчни води (ГПСОВ). С биологично стъпало са ГПСОВ на гр. Плевен и гр. Ловеч, пусната в експлоатация през 2010 г. Строителните работи и монтажа на оборудването на биологичното стъпало на ГПСОВ в гр. Троян приключи в края на 2010 г. Проблемът с управлението на утайки от пречиствателни станции ще нараства в резултат на интензивно строителство на пречиствателни станции за отпадъчни води в изпълнение на Националната програма за приоритетно изграждане на ГПСОВ и Програмата за прилагане на Директива 91/271/ЕЕС.

Решенията относно управлението на биоразградими отпадъци и утайки от градски пречиствателни станции зависят от големината и функционалния тип на населеното място, икономическия и социалния статус на населението, състоянието на селското стопанство в България.

През 2010 г. в РИОСВ - Плевен са постъпили инвестиционни намерения за изграждане на инсталации за пиролиза на излезли от употреба гуми и инсталация за обезвреждане на опасни болнични отпадъци /без биологични/ чрез раздробяване и автоклавиране. Това цели предотвратяване и/или намаляване на количествата на образуваните отпадъци и съдържащите се в тях опасни вещества и намаляване отрицателното въздействие върху околната среда.

Разгледани са 144 проекта на програми за управление на отпадъците, от които за 113 бр. са издадени решения за утвърждаване, за 21 бр. - становища за съгласуване, 7 бр. са върнати за изготвяне в съответствие с нормативните изисквания, на 4 бр. е отказано издаване на решение за утвърждаване и 1 бр. – прекратена.

По данни на РИОСВ - Враца през 2010 г. се почистиха и закриха 16 броя нерегламентирани сметища с обща площ 61 дка.

РИОСВ - Враца извършва проверки по изпълнение на Плановете за привеждане в съответствие на депата и нерегламентираните сметища, контролира сроковете за закриване. През 2010 г. се забелязва чувствително подобряване чистотата на населените места в региона, намаляване количеството на образуваните отпадъци, подобряване на организацията по събиране, транспортиране и обезвреждане на видовете отпадъци, намаляване на риска от стари замърсявания. Не се експлоатират общинските сметища за битови отпадъци.

Съгласно Националната програма за управление на отпадъците за област Враца са предвидени две регионални депа за обезвреждане на битови отпадъци:

Регионално депо за твърди битови отпадъци (РДТБО) - Враца – Мездра, което се експлоатира от м. октомври 2000 г. и е предназначено за събиране на битовите отпадъци от всички населени места на общините Враца и Мездра.

Регионално депо за неопасни отпадъци от общините Оряхово, Мизия и Козлодуй, Хайредин, Борован и Бяла Слатина, чиято експлоатация започна от 20.09.2005 г.

Община Криводол извозва отпадъците си на Регионалното депо за ТБО Монтана. Експлоатацията на депото започна от началото на 2006 г. За 2010 г. количеството на извозените и депонирани отпадъци от Община Криводол е 1 271 тона.

Община Роман ще ползва Регионалното депо за ТБО - Луковит. Площадката за изграждане на депото е отредена. Предстои изготвяне на необходимата документация и изграждане на депото.

В съответствие с изпълнението на целите предвидени в Националната програма по управление на дейностите по отпадъци общините Роман и Козлодуй изготвиха проекти за закриване на общинските си сметища, а община Бяла Слатина изготви два проекта за инсталации за сепариране и компостиране на битовите отпадъци на община Бяла Слатина. РИОСВ - Враца в становищата си напълно подкрепи тези проекти да кандидатстват за финансиране на тези дейности по управление на отпадъците.

Строителните отпадъци се формират от строителството, ремонта и реконструкцията на сгради и други обекти. На територията на РИОСВ - Враца има две депа за строителни отпадъци: депото на община Враца и депото на община Мездра. Всички останали общини депонират генерираните минимални количества строителни отпадъци на закритите депа за битови отпадъци (за запръстяване и рекултивиране). Общото количество строителни отпадъци за 2010 г. е 28 318 т.

На територията на РИОСВ - Враца обектите генериращи отпадъци и притежаващи разрешителни по чл.12 имат разработени програми за управление на отпадъците и водят отчетност на количествата образувани отпадъци. Регистрирани са 3 депа за производствени и опасни отпадъци /АЕЦ-Козлодуй, ТП “Хименерго” и “Метизи” АД/. Депото за нерадиоктивни производствени и битови отпадъци, генерирани в защитената зона на АЕЦ “Козлодуй” е изградено и се експлоатира съгласно нормативните изисквания. Депото е в експлоатация от 2001 г. с площ 11 385 дка и капацитет 45 080 м3. Средногодишно се депонират около 1 200 т. отпадъци. Общият обем на отпадъците обезвредени до момента е около 10 970 т.

Шламохранилището на “Метизи” АД, гр. Роман е преустановило експлоатация. Отпадните води са включени в оборотен цикъл. Отделения шлам се събира в 3 броя съществуващи трихтери, намиращи се на площадката на фирмата. Дружеството е в процес на промяна на комплексното си разрешително.

Депото за ПО и ОО на Камибо ЕООД, гр.София - ТП Хименерго, гр. Враца не се експлоатира от 2002 г. Фирмата е с преустановена производствена дейност от 2007 г. Дейности по условията на утвърдения план не се извършват, за което фирмата е санкционирана.

За област Враца пречиствателна станция за отпадни води - ГПСОВ - има само в гр. Враца. Влагане на утайки от ГПСОВ за нуждите на земеделието за момента не се извършва. Количеството на натрупаната изсушена утайка за 2010 г. е 320 т., част от която се ползва за запръстяване на работните хоризонти на РДТБО Враца - Мездра. Останалото количество се съхранява на изсушителните полета на ГПСОВ.

Най често използваните материали за производство на опаковки и опаковане на стоки са хартия и картон, пластмаси, стъкло, алуминий, метали, дърво, текстил, композитни материали. В района на областта повечето от лицата, пускащи на пазара опаковани стоки са малки и средни предприятия и цехове за преработка на месо, мляко, безалкохолни напитки, както и работилници за сладкарски изделия и хляб. Цеховете за шивашки услуги работят главно на ишлеме и не продават стоки в страната.

Във връзка с изпълнението на Меморандума, подписан между МОСВ и колективните организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки, договори за съгласуване и с общи усилия прилагане на програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки подписани с “ЕКОПАК България” освен гр. Враца сключиха и градовете Бяла Слатина, Мездра, Оряхово, Криводол и с. Борован.

По отношение въвеждане на разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на област Враца седем от десетте общини имат договори с колективна организация по оползотворяване на опаковки.

Здравните заведения в региона имат разрешителни за дейности с болнични отпадъци, представили са програми за управление на отпадъците и имат заверени отчетни книги. Имат сключени договори с фирмите „МЛ България” ЕООД, ЕТ “Жоси-Р Жечко Стойков”, Търговска лига - НАЦ, "Медиком" ЕООД - София и др. за транспортиране и обезвреждане на болнични отпадъци.

През 2010 г. се забелязва чувствително подобряване чистотата на населените места в региона, намаляване количеството на образуваните отпадъци, подобряване на организацията по събиране, транспортиране и обезвреждане на видовете отпадъци, намаляване на риска от стари замърсявания. Не се експлоатират общинските сметища за битови отпадъци, но само тези в гр. Козлодуй и Роман имат изготвени проекти за рекултивация.

Повечето промишлени предприятия на територията на областта са обхванати от разрешителен и регистрационен режим на ЗУО, с което се контролират вида, количествата и състава на формираните от предприятията производствени отпадъци, както и тяхното последващо движение за преработка или обезвреждане. Наред с положителните тенденции се наблюдават и доста нерешени проблеми, а именно никакви действия от страна на повечето общини по отношение другите отпадъчни потоци - отработени масла, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба МПС, негодни за употреба луминисцентни лампи и батерии.

Не се почистват своевременно замърсените пътища с отпадъци. Все още се допуска изхвърляне на смесени битови отпадъци на нерегламентирани места в общините и около пътищата.

Не се прави нищо по отношение намаляване количеството на отпадъците, които се транспортират до РДТБО, чрез въвеждане на сепариране и компостиране на градинските и животински отпадъци, генерирани на територията на съответната община.

Въведените системи на разделно събиране на отпадъци от опаковки не работят добре. Събраните количества са пренебрежимо малки. Наблюдава се тенденцията, че колкото дадено населено място е по-малко, толкова отношението на населението към тази система е по-сериозно.

По данни на РИОСВ - Монтана всички 22 общини на територията, контролирана от РИОСВ - Монтана имат общински програми за управление на отпадъците приети от общинските съвети.

Годишния доклад на РИОСВ - Монтана за 2010 г. за състоянието на околната среда в прилежащата и територия показва, че 293 568 човека от населението (98 % от населението) е обхванато в система за организирано сметосъбиране и сметоизвозване.

Общини - Видин, Белоградчик, Чипровци, Чупрене, Берковица, Монтана, Георги Дамяново, Бойчиновци, Медковец, Якимово, Вълчедръм, Вършец, Димово, Брегово, Кула, Макреш, Ружинци, Брусарци, Грамада, Ново село и Бойница са обхванати на 100 процента в организирана система за събиране и транспортиране на битови отпадъци. Само в община Лом организираното сметосъбиране и сметоизвозване е въведено частично.

До всичките 22 общини са дадени по 2 предписания за представяне на годишните отчети по Наредба №9/2004 г., отчет на Програмите за управление на отпадъците и попълване на въпросник за управление на строителните отпадъци, които са изпълнени в срок.

В експлоатация е Регионално депо Монтана (за битови и неопасни производствени отпадъци - клас „депо за неопасни отпадъци”), което обслужва общини Монтана, Бойчиновци, Берковица, Лом, Чипровци, Георги Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово, Вълчедръм и Криводол (област Враца).

Депото отговоря изцяло на изискванията на Наредба №8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн, ДВ, бр.83/2004 г.), в която напълно са транспонирани изискванията на Директива 1999/39/ЕС за депата за отпадъци. През годината са закрити 24 броя нерегламентирани сметища.

В регион Видин се изпълнява ИСПА проект „Подготовка на мерки за управление на отпадъците в региони Пазарджик, Плевен, Видин”, ÈUROPEAID 117409/D/SV/BG, консултантите по проекта е ЕKOLASN.V./Renco SpA/EPC-KOS Ltd. Концептуалния проект за регионално депо за неопасни отпадъци - Видин предвижда съоръжение за третиране на биоразградими и строителни отпадъци.

На територията на РИОСВ - Монтана съществува само едно депо за строителни отпадъци в гр. Видин. В останалите общини строителните отпадъци временно се съхраняват на площадки, определени от общината.

В град Видин ще бъде изградено регионално депо за отпадъци, което ще обслужва общините от област Видин. На площадката ще бъде изградена инсталация за третиране на строителни отпадъци, приети от общините в област Видин.
Шум и вибрации

В обхвата на плановите проверки, по утвърден годишен график се провеждат контролни измервания на нивата на шум в околната среда, съвместно с Регионална лаборатория - Плевен към ИАОС.

През 2010 г. не са измерени нива на шум по измерителния контур (границата на промишлената площадка) над граничната стойност за промишлено-складови територии 70 dBA. В 21 % от обектите са измерени максимални нива, близки до граничната стойност – в диапазона от 65,1 до 70,0 dBA. За най-голямата част от измерените през 2010 г. обекти (29 %), нивата на шум са в диапазона от 60,1 до 65,0 dBA.

Дейността на РИОСВ - Плевен обхваща контрола, организацията на измерването, оценката и управлението на шума, излъчван в околната среда от промишлени инсталации и съоръжения.

През 2010 г. са проведени 36 бр. проверки по фактор “шум”, от които:

• 22 бр. планови проверки, от които на 20 бр. обекти е проведен контролен мониторинг на шум, а два от проверените обекти не са били в експлоатация;

• 10 бр. проверки за изпълнение условията в издадените комплексни разрешителни (КР) по Закона за опазване на околната среда.

• 4 бр. проверки по документи - на резултати от проведени собствени периодични измервания (СПИ) на нови и действащи обекти без издадени КР.

През 2010 г. радиационният контрол обхвана малък брой обекти и дейности, предвид ограничените правомощия на РИОСВ в тази област.

През 2010 г. в рамките на националната мрежа за радиационен мониторинг на околната среда, на територията на Плевенска, Ловешка, В.Търновска и Габровска област бяха взети общо 139 бр. проби от Регионална лаборатория - Плевен към ИАОС.

Мрежата за мониторинг обхваща и разположената на територията на Плевенска област част от 100-километровата зона около АЕЦ “Козлодуй”, както и 30-километровата зона около АЕЦ “Белене”.

В изследваните проби не е регистрирано повишено съдържание на природни или техногенни радионуклиди.

РИОСВ - Враца контролира нивата на шум излъчван в околната среда от дейността на промишлени инсталации и съоръжения по одобрен График от МОСВ. През 2010 г. са извършени 26бр. планови проверки и 1бр. проверка по сигнал. Измерванията на нивата на шум са извършени съгласно изискванията на “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”. През периода е взето участие в 9бр. проверки по изпълнение на условията залегнали в издадени Комплексни разрешителни. Не са констатирани наднормени нива на промишлен шум излъчван в околната среда.

През 2010 г. от страна на РИОСВ - Монтана е изготвен и утвърден от министъра на МОСВ списък на промишлените източници на шум, включени в годишния план за мониторинг, извършени са контролни проверки и измервания на еквивалентните нива на шум по границите на хигиенно-защитната зона на обектите и мястото на въздействие.

На територията на РИОСВ - Монтана няма агломерации, основни летища, железопътни линии и пътища, определени като такива в Закона за защита от шума в околната среда. Съществуващите шосейни и железопътни артерии не могат да бъдат класифицирани като силно натоварени и не представляват сериозен проблем по отношение на шумовото натоварване на околната среда.

Основните промишлени източници на шум са разположени в отдалечени от жилищните райони промишлени зони, като се предприемат мерки за обезшумяване на производствата и съоръженията. Предприятията, попадащи в обхвата на комплексния разрешителен режим, както и разположените в близост до жилищни райони извършват собствен периодичен мониторинг на шума, излъчван в околната среда. РИОСВ - Монтана, общинските ръководства и РИОКОЗ в гр. Видин и гр. Монтана контролират шумовото натоварване на околната среда от различните видове източници и в рамките на своята компетентност разработват и следят за изпълнението на програмите за намаляване на шума, като част от програмите за управление на околната среда.

На територията на РИОСВ - Монтана действат три ЛМС /локални мониторингови станции/ - в Монтана, Видин и Вълчедръм, които са част от Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон. Не са регистрирани наднормени концентрации на естествени и техногенни радионуклиди, съгласно Наредбата за основни норми за радиационна защита от 30.07.2004 г.

Радиологичният мониторинг на повърхностни води включва 9 пункта по поречията на реките Огоста, Дунав, Тимок, Цибрица, Бързия, Ботуня и Коритарска бара.

От 01.04.2000 г. в изпълнение задълженията на Р България към Международната комисия по опазване басейна на р. Дунав, РЛ - Монтана осигурява мониторингова дейност по Дунавската програма. Пробовземането се извършва при пункт Ново село на р. Дунав - от български, румънски бряг и талвег на р. Дунав.

Осъществява се радиологичен мониторинг на повърхностни води в района на предприятия - потенциални замърсители на околната среда с радиоактивниост:

- в района на "Чипровец" ЕАД /бивш обект на минно - добивната промишленост/ - 5 бр. мониторингови пункта на повърхностни води;

- в района на МДП "Септемврийци"/бивш обект от уранодобива/ - 2 мониторингови пункта по течението на р. Коритарска бара в района на рудника.

Оценката на радиологичните показатели на повърхностните води в райони на бивши обекти от уранодобива е съгласно Наредба № 1/15.11.1999 г. за норми за целите на радиационната защита и безопасност при ликвидиране на урановата промишленост в РБългария.

С изключение на повърхностните води от района на МДП "Септемврийци", радиологичните показатели на останалите повърхностни води се оценяват съгласно Наредба №7/08.08.1986 г. за показатели и норми за определяне качеството на течащите повърхностни води.

Съгласно посочената Наредба ПДК за обща бета активност е 0,750 Bq/l. Както се вижда от представените резултати стойностите на общата бета активност в наблюдаваните повърхностни води е значително под ПДК.
По отношение на ключовите индикатори за мониторинг на интеграцията на глобалните екологични въпроси в стратегическите документи за регионално развитие (с които следва да се отчитат резултатите от прилагането на трите Конвенции на ООН от Рио де Жанейро - съответно за биоразнообразието, промените в климата и опустиняването), се наблюдават следните тенденции за Северозападен район:
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница