Доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен районстраница1/16
Дата30.10.2017
Размер2.77 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
МИНИСТEРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство”

Отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Северозападен район - Видин”

Годишен доклад за

наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район (2007-2013 г.)

за 2013 година
юни 2014 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение……………………………………………………………………………… 9

1. Общи условия за изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район. Социално-икономически условия и тенденции и политики за развитие на национално, регионално и местно ниво................................................................................ 12

2. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на Регионалния план за развитие на Северозападен район въз основа на индикаторите за наблюдение…………………………………………………………………………. 35

3. Действия, предприети от Регионалния съвет за развитие на Северозападен район с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на регионалния план за развитие. ........................................................................................................................ 97

3.1. Мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни............................. 100

3.2. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на регионалния план за развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми………………………………………………………….. 101

3.3. Мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на регионалния план за развитие.......................................................... 102

3.4. Мерките за постигане на необходимото съответствие на регионалния план за развитие със секторните политики, планове и програми………………… 102

3.5. Мерките за прилагане принципа на партньорство…. 103

3.6. Резултатите от извършени тематични оценки или оценки за специфични случаи към края на съответната година………………………………………………………………………….. 104

4. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението……………………………………………………………… 105

ДОКЛАД ПО НАБЛЮДЕНИЕТО И КОНТРОЛА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН (2007-2013), ВКЛЮЧИТЕЛНО НА МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ В РЕЗУЛТАТ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА ........................................................ 113

I. Изпълнение на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологичните щети в резултат на прилагането на регионалния план за развитие на Северозападен район (2007-2013), съгласно становище по ЕО № 3 -2/2005 г. на Министъра на околната среда и водите……………… 115

II. Изпълнение на мерките за наблюдение и контрол при прилагане на Регионалния план на за развитие на Северозападен район (2007-2013), съгласно становище по ЕО № 3 -2/2005 г. на Министъра на околната среда и водите …………….. 129

Списък на използваните съкращения

АЕЦ

Атомна електрическа централа

АИС

Автоматична измервателна станция

БВП

Брутен вътрешен продукт

БДЗП

Българско дружество за защита на птиците

БДС

Брутна добавена стойност

БО

Битови отпадъци

БПК5

Биологична потребност от кислород за 5 денонощия

ВЕИ

Възобновяеми енергийни източници

ГИС

Географска информационна система

ГМО

Генетично модифицирани организми

ГПСОВ

Градска пречиствателна станция за отпадни води

ДМА

Дълготрайни материални активи

ДМА-ЕП

Дълготрайни материални активи с екологично предназначение

ЕО

Екологична оценка

ЕС

Европейски съюз

ЗБР

Закон за биологичното разнообразие

ЗЛР

Закон за лечебните растения

ЗМ

Защитена местност

ЗРР

Закон за регионалното развитие

ЗТ

Защитена територия

ЗУО

Закон за управление на отпадъците

ЗУТ

Закон за устройство на територията

ЗЧАВ

Закон за чистотата на атмосферния въздух

ИАОС

Изпълнителна агенция по околна среда

ИЕО

Индивидуални емисионни ограничения

ИП

Инвестиционно предложение

ИСПА

Инструмент за структурни политики по присъединяването

ИСУН

Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България

КАВ

Качество на атмосферния въздух

КПКД

Комплексни проверки по контролната дейност

КР

Комплексни разрешителни

ЛМС

Локална мониторингова станция

ЛОС

Летливи органични съединения

МДК

Максимално допустимите концентрации

МЗХ

Министерство на земеделието и храните

МПС

Моторно превозно средство

НПР

Национална програма за реформи

НКЖИ

Национална компания „Железопътна инфраструктура”

НСИ

Национален статистически институт

НСМОС

Националната система за мониторинг на околната среда

НСРР

Национална стратегия за регионално развитие

ОВОС

Оценка на въздействието върху околната среда

ОО

Опасни отпадъци

ОП

Оперативна програма

ОПАК

ОП „Административен капацитет” 2007-2013

ОПОС

ОП „Околна среда” 2007-2013

ОПРКБИ

ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

ОПРР

ОП „Регионално развитие” 2007-2013

ОПРЧР

ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013

ОПТ

ОП „Транспорт” 2007-2013

ОПТП

ОП „Техническа помощ” 2007-2013

ПДК

Пределно допустима концентрация

ПДК ср.год.

Пределно допустима концентрация – средногодишна

ПЗ

Природна забележителност

ПО

Производствени отпадъци

ПП

Природен парк

ППЗРР

Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие

ПРЗ

Продукти за растителна защита

ПС

Прагова стойност

ПСБОВ

Пречиствателно съоръжение за битови отпадъчни води

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадни води

ПЧИ

Преки чужди инвестиции

ПУДООС

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

РДНО

Регионално депо за неопасни отпадъци

РДТБО

Регионално депо за твърди битови отпадъци

РИОСВ

Регионална инспекция по околната среда и водите

РКК

Регионален координационен комитет

РЛ

Регионална лаборатория

РОУ

Район за оценка и управление

РОУКАВ

Район за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух

РПР

Регионален план за развитие

РСР

Регионален съвет за развитие

СГН

Средногодишна норма

СДН

Средно денонощна норма

СЗР

Северозападен район от ниво 2

СПИ

Собствени периодични измервания

СПСОВ

Селищна пречиствателна станция за отпадни води

СКОС

Система за качество на околната среда

СЧН

Средно часова норма

УО

Управляващ орган

ФК

Формуляр за кандидатстване

ФПЧ

Фини прахови частици

ФПЧ10

Фини прахови частици до 10 микрона

ХПК

Химическа потребност от кислород

Списък на използваните фигури и таблици

Фигури

Фигура 1. Коефициент на раждаемост, коефициент на смъртност и коефициент на естествен прираст по райони към 31.12.2013 г.

Фигура 2. Брутен вътрешен продукт по райони от ниво 2 (в млн. лева)

Фигура 3. Брутен вътрешен продукт на човек от населението по райони от ниво 2 (в лева)

Фигура 4. Брутен вътрешен продукт за 2011 г. по статистически области

Фигура 5. Брутен вътрешен продукт (евро/глава от населението, по текущи пазарни цени ) за периода 2008 -2010 г.

Фигура 6. Брутна добавена стойност по икономически сектори за Северозападен район (млн. лв.) за периода 2007-2011 г.

Фигура 7. Брутна добавена стойност по статистически райони за периода 2007-2011 г. (млн.лв.)

Фигура 8. Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия в хил. евро (2008 - 2012 г.)

Фигура 9. Пътни проекти по всички програми

Фигура 10. Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия в хил. евро ( 2008 - 2012 г.)

Фигура 11. Средногодишен доход на лице от домакинството по райони в лева - 2012 и 2013г.

Фигура 12.. Средногодишен доход на лице от домакинството по области в лева - 2012 и 2013г.

Фигура 13. Сключени договори по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г. по области в Северозападен район за периода 15.03.2013 – 01.12.2013 г.

Фигура 14. Договори в процес на изпълнение по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г. по области в Северозападен район

Фигура 15 Проекти по области в Северозападен район по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г.

Фигура 16. Финансов принос на оперативните програми за Северозападен район (в лв.)

Фигура 17. Финансов принос на оперативните програми за Северозападен район (в лв./човек)

Фигура 18. Финансов принос на оперативните програми за Северозападен район по области (в лв.)

Фигура 19. Финансов принос на оперативните програми за Северозападен район по области (в лв./човек)

Фигура 20. Финансов принос на оперативните програми за Северозападен район за периода 2007 - 05.2014 г.(в лв.)

Таблици

Таблица 1. Основни данни за Северозападен район към 31.12.2013 г.

Таблица 2. Население, коефициент на раждаемост, коефициент на смъртност и коефициент на естествен прираст по райони и области към 31.12.2013 г.

Таблица 3. Брутен вътрешен продукт по райони от ниво 2 (в млн. лева)

Таблица 4. Брутен вътрешен продукт на човек от населението по райони от ниво 2 (в лева)

Таблица 5. Достъп на домакинствата до интернет и на лица, които никога не са използвали интернет

Таблица 6. Битови отпадъци по райони и области (2011– 2012 г.)

Таблица 7. Реализирани нощувки и приходи от нощувки - 2013 г.

Таблица 8. Брой проекти по оперативни програми към 01.05.2013 г.

Таблица 9. Брой проекти по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 г.

Таблица 10. Брой проекти по Оперативна програма „Югоизточна Европа“ 2007 – 2013 г. (SEE)

Таблица 11. Приключили проекти по Оперативна програма „Конкурентоспособност” към май 2014 г.

Таблица 12 Проекти по области в Северозападен район по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013г.ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район (2007-2013 г.) за 2013 г. е разработен в съответствие с разпоредбите на чл.86, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.

Наблюдението на Регионалния план за развитие се извършва с цел постигане на ефективност и ефикасност на изпълнението му, както и за оптимизиране и подобряване на стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното развитие.

Регионалният съвет за развитие на Северозападен район e органът за наблюдение на Регионалния план за развитие на района. В процеса на наблюдение Регионалният съвет за развитие осигурява участието на органите на централната и местната власт, други организации, физически и юридически лица, като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност. Срокът за разработване и внасяне на Годишния доклад за обсъждане и одобряване от Съвета е 30 юни на всяка следваща календарна година, съгласно чл.86, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район за 2013 г. е разработен от териториалното звено на Министерство на регионалното развитие в Северозападен район – отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Северозападен район – Видин”, Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство”.

Докладът е изготвен на основата на информацията и данните, свързани с прилагането на системата от индикатори за наблюдение и съдържа информация за:


  • Общите условия за изпълнение на регионалния план за развитие и в частност промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на национално, регионално и местно ниво;

  • Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на регионалния план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение;

  • Действията, предприети от регионалния съвет за развитие с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на регионалния план за развитие;

  • Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

Следва да се отбележи, че 2013 г. е последната година от периода на действие на Регионалния план за развитие на Северозападен район (2007-2013 г.). В тази връзка, основната цел на настоящия доклад е както да даде информация за постигнатото изпълнение на РПР на Северозападен район през 2013 г., така и дефиниране на изводи относно постигнатия напредък по изпълнението му за периода 2007-2013 г.

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на Регионалния план за развитие осигурява информация за изготвяне на междинната и последващата оценка на Плана, а резултатите от наблюдението се отчитат при изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие. Информацията от Годишния доклад, изготвен през 2012 г. е използвана при разработването на Регионалния план за развитие на Северозападен район за периода 2014-2020 г.

С решение на МС № 83 от 30.01.2012 г. и на основание на чл.19 от ППЗРР е приет Актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на СЗР (2011-2013 г.) Актуализираният документ за изпълнение на РПР на СЗР (2011-2013 г.) не отменя Регионалния план за развитие на района (2007-2013 г.), а има допълващ и доуточняващ характер по отношение на тенденциите в социално-икономическите процеси на района, като акцентът в стратегическата част е поставен върху националния и европейския дневен ред в развитието на регионите и върху актуалните цели и приоритети на кохезионната политика на ЕС. В този смисъл настоящият Годишен доклад отчита резултатите от изпълнението на Актуализирания документ за изпълнение на РПР на СЗР (2011-2013 г.), като основната му цел е да представи обща картина на изпълнението на Плана на Северозападен район през 2013 г.

Изводите и заключенията от настоящия доклад ще бъдат взети предвид при изготвянето на последващите оценки на НСРР (2005-2015 г.) и на РПР на Северозападен район (2007-2013 г.). В съответствие със законодателството за регионалното развитие последващата оценка на РПР на СЗР (2007-2013 г.) предстои да бъде извършена до края на 2014 г.

Предмет на наблюдението е изпълнението на отделните цели и приоритети на регионалния план за развитие чрез прилагане на основни и специфични индикатори, на организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за управление и на мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението на Плана през 2013 г.

Годишният доклад се основава на последни официални данни на Националния статистически институт и сравнителни данни на Евростат за регионите в ЕС. При изготвянето на доклада са използвани и данни за изпълняваните на територията на Северозападен район проекти, публикувани в Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз в България. Използвана е информация от тримесечните справки за изпълнението на оперативните програми на територията на района, предоставена от представителите на Управляващите органи на оперативните програми в Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за развитие на Северозападен район; Информация от годишните доклади за изпълнение на общинските планове за развитие за 2013 г. и справка за значими проекти, финансирани от източници извън оперативните програми в общините от СЗР през 2013 г. предоставени от областните и общинските администрации в района.

Използвана е и информация от официалните електронни страници на оперативните програми, от единния информационен портал за Структурните фондове на ЕС в България www.eufunds.bg, данни от РИОСВ към Министерство на околната среда и водите в Северозападен район, актуални към 2013 г., както и данни от други аналитични изследвания, касаещи социално-икономическото, инфраструктурното и екологичното развитие на регионите.

В приложение е представен Доклад по наблюдението и контрола при прилагането на Регионалния план за развитие на Северозападен район 2007-2013 г., включително на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологични щети в резултат на прилагането на плана през 2013 г.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница