Доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитиестраница1/9
Дата24.10.2018
Размер1.94 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
МИНИСТEРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на

Регионалния план за развитие

на Югозападен район

(2007-2013 г.)
София, юни 2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:
Въведение..................................................................................................................................3
I. Общи условия за изпълнение на Регионалния план за развитие на Югозападния район и промени в социално-икономическите условия…………………………………………...5

1. Кратка характеристика на Югозападния район………………………………………….5

2. Анализ и тенденции в изменението на основни икономически показатели в Югозападния район…………………………………………………………………………..5

3. Анализ и тенденции в изменението на основни демографски показатели и показатели, характеризиращи пазара на труда в Югозападния район…………………..12

4. Анализ и тенденции в изменението на основни инфраструктурни и екологични показатели в Югозападния район……………………………………………………..........17
II. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на Регионалния план за развитие на Югозападен район……………………………….........................................23

Приоритет І. “Повишаване конкурентоспособността на регионалната икономика”…...24

Приоритет ІІ. “Развитие на техническата инфраструктура”……………………………...27

Приоритет ІII. “Повишаване конкурентоспособността на човешките ресурси и подобряване качествата на жизнената среда в населените места”………………………36

Приоритет ІV: “Укрепване на административния капацитет на местните и регионалните власти и развитие на сътрудничеството”…………………………………………………..43
III. Ключови индикатори за мониторинг на интеграцията на глобалните екологични въпроси……………………………………………………………………………………….54
IV. Действия предприети от Регионалния съвет за развитие на Югозападния район с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на Регионалния план за развитие…………………………………………………………………………………...60
V. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението……...62
VI. Доклад по наблюдението и контрола при прилагането на Регионалния план за развитие на Югозападен район 2007-2013 г., включително на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологични щети в резултат на прилагането на плана..............................................................................................................65

1. Изпълнение на мерките за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на Регионалния план върху околната среда, заложени в Становище по ЕО № 3-2/2005 г. на министъра на околната среда и водите.................................................................................65

2. Изпълнение на мерките за наблюдение и контрол при прилагане на плана от Становище по ЕО № 3-2/2005 г. на министъра на околната среда и водите....................84

ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Регионалния план за развитие (РПР) на Югозападен район (ЮЗР) (2007-2013 г.) се разработва на база на действащото национално законодателство за регионално развитие и по-специално на основание чл.86, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие (ППЗРР).1 Докладът се изготвя от териториалното звено на Министерство на регионалното развитие и благоустройството в Югозападния район.

Регионалният съвет за развитие (РСР) на Югозападния район е органът за наблюдение на Регионалния план за развитие на района. В процеса на наблюдение Регионалният съвет за развитие осигурява участието на органите на централната и местната власт, други организации, физически и юридически лица, като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност. Срокът за разработване и внасяне на Доклада за обсъждане и одобряване от Съвета е до 30 юни на всяка следваща календарна година (чл.86, ал.3 от ППЗРР).

Наблюдението на Регионалния план за развитие се извършва с цел постигане на ефективност и ефикасност на изпълнението му, както и за оптимизиране и подобряване на стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното развитие. Предмет на разработения Доклад е анализа на степента на изпълнение на целите и приоритетите на РПР на ЮЗР съгласно определени физически и финансови индикатори, на организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за управление и на мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението на Плана през 2010 г. За постигане на целите на наблюдение е изградена система за наблюдение, която включва:


  • източниците на информация;

  • индикаторите за наблюдение;

  • органите за наблюдение;

  • система на докладване и осигуряване на информация и публичност.

Основната цел на настоящия доклад е да представи обща картина на изпълнението на РПР на Югозападен район през 2009 г. и 2010 г. и да подобри координацията на интервенциите за регионално и местно развитие, подпомагани с национални средства и със средства от Европейския съюз. В допълнение, специфичните цели, които се преследват, са дефинирането на изводи и препоръки относно необходимите корективни действия по наблюдението и оценката на плана; необходимите действия на областните и общинските административни структури и Регионалния съвет за развитие на Югозападен район с цел постигането на напредък по изпълнението на Регионалния план за развитие до края на програмния период; ефективно прилагане на принципа на партньорство с всички заинтересовани страни и подобряване на дейността по осигуряване на информация и публичност на Плана.

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на Регионалния план за развитие осигурява информация за изготвяне на междинната и последващата оценка на Плана, а резултатите от наблюдението се отчитат при изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие (НСРР). В тази връзка заключенията и изводите от Годишния доклад за наблюдение на изпълнението на РПР на ЮЗР, изготвен през 2010 г., са взети предвид при изготвянето на междинните оценки на НСРР и на РПР на ЮЗР в края на 2010 г.

Годишният доклад се основава на последни официални данни на Националния статистически институт (НСИ) до 31.12.2010 г. и сравнителни данни на Евростат за регионите в ЕС към 2008-2010 г. Тъй като статистическата информация по правило се публикува от НСИ с една година закъснение, преобладаващата част от използваните национални данни са за 2009 г. и 2010 г., а по отношение на основните икономически показатели - за 2008 г. Използвана е и информация от официалните сайтове на оперативните програми, от единния информационен портал за Структурните фондове на ЕС в България www.eufunds.bg и от междинните оценки на Областните стратегии за развитие на петте области от района.


I. Общи условия за изпълнение на регионалния план за развитие НА ЮГОЗАПАДНИЯ РАЙОН и промени в социално-икономическите условия.


  1. Кратка характеристика на Югозападния район.

Югозападният район заема югозападната част на България с територия 20 306,4 кв.км, което представлява 18,3% от общата територия на страната. Той е част от района на ниво NUTS1 „Югозападна и Южна централна България”, включващ Югозападния район и Южния централен район, съответстващи на ниво NUTS2. На север граничи със Северозападния район, а на изток - с Южния централен район. Южната и западната граница на Югозападния район съвпадат с държавната граница, като районът граничи с 3 държави- с Гърция (южна граница), и със Сърбия, и Македония (западна граница). Югозападният район се състои от 5 административни области – Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София (столица), които включват общо 52 общини.


2. Анализ и тенденции в изменението на основни икономически показатели в Югозападния район.
През 2008 г., както и през предходната 2007 г. Югозападният район продължи своето възходящо икономическо развитие, формирано като тенденция от последните няколко години. По базови икономически показатели през периода 2007-2008 г. районът запазва първо място сред районите на ниво NUTS 2 в страната. Това се дължи главно на силната концентрацията на ресурси - финансови, материални и човешки - в района на столицата и на общата динамика на развитието на страната до 2008 г, изразяваща се в нарастване на БВП с темпове по-бързи от средните за ЕС.

В същото време, в резултат на глобалната икономическа криза, 2009 г. бе първата година от последното десетилетие, през която се наблюдава процес на икономически спад, както за страната, така и за Югозападния район. Глобалните сътресения, породени от финансовата криза в САЩ, се отразиха и на страната, като по данни на Евростат за 2009 г. БВП на България отбеляза спад от 5,5% в реално изражение (- 4,2% за ЕС-27). Като цяло стабилната финансова система и относително предпазливата фискална политика не позволиха националната икономика да бъде по-сериозно засегната, което се случи в част от новоприсъединилите се страни-членки и през 2010 г. в страната се реализира общ икономически темп близък до нулата, но с положителна стойност (0,2%). Очаква се започналия слаб растеж да продължи, като прогнозните данни на Евростат за БВП на България за 2011 г. и 2012 г. възлизат съответно на 2,6% и 3,8%. Следва да се отбележи, че поради спецификата на отчитане на НСИ и Евростат не могат да бъдат представени данни за БВП и другите основни икономически показатели на ниво Югозападен район (както и за останалите райони от ниво 2) за 2009 г. и 2010 г. Това не дава възможност за цялостна оценка на отражението на кризата в ЮЗР. Въпреки това може да се приеме, че кризата се е отразила по-силно на регионалната икономика, отколкото в по-слабо развитите райони, поради високите нива на икономическа активност.


Таблица 1. Брутен вътрешен продукт за 2008 г.


Район, област


БВП

по текущи цени

(хил.лв.)

БВП

на глава от населението

(лв.)


БЪЛГАРИЯ

69 295 031

9 090

Северозападен район

5 443 024

5 897

Северен централен район

5 799 433

6 249

Североизточен район

7 771 232

7 836

Югоизточен район

8 442 682

7 513

Южен централен район

9 776 169

6 340

Югозападен район

32 062 491

15 161

Благоевград

2 046 445

6 219

Кюстендил

812 677

5 478

Перник

1 400 961

10 144

София

1 798 948

7 045

София (столица)

26 003 460

20 904

Източник: Национален статистически институт
Стойността на произведения брутен вътрешен продукт (БВП) на Югозападния район по текущи цени през 2008 г. е 32 062 491 хил. лв., което е с 16,7% повече от стойността за 2007 г. (27 485 576 хил.лв.) Темпът на нарастване на БВП на ЮЗР запазва своята устойчивост от последните няколко години, което се обуславя от общото развитие на икономиката на района, и остава по-висок от средната стойност за ЕС-27. ЮЗР значително надвишава приноса на всеки от другите NUTS 2 райони в общия БВП и през 2008 г. формира 46,3% от общия БВП на страната. Област София (столица) дава 37,5% от националния БВП за същата година, докато за останалите области от района този относителен дял е в рамките на 1-3 %. Като цяло, независимо от различията по области в Югозападния район, и през 2008 г. се запазва наложилата се през последните няколко години тенденция на увеличение на относителния дял на района в общата стойност на БВП за България - с 0,6% в сравнение с 2007 г. (45,7 % за 2007 г.)

По показателя БВП на глава от населението за 2008 г. Югозападният район значително изпреварва останалите райони в страната, независимо от големия брой население. Средната стойност на БВП на човек в Югозападния район е 15 161 лв. при среден показател за страната от 9 090 лв. Продължава тенденцията на нарастване на стойностите на показателя за района (с 16,7% за 2008 г. в сравнение с 2007 г. при 15,7% средно за страната), наложила се през последните няколко години, като положителният ръст надхвърля средните темпове на растеж средно за ЕС-27. Област София /столица/ е с най-висока стойност по показателя БВП/човек за страната за 2008 г.- 20 904 лв. и изпреварва значително останалите области от Югозападния район, където има относително равновесие.В сравнение с регионите в ЕС Югозападният район се намира в по-благоприятно състояние, отколкото останалите български райони на ниво NUTS 2, но все още достигнатата степен на икономическо развитие е значително под средното равнище в ЕС. БВП на глава от населението по покупателна способност на района за 2008 г. възлиза на 73 % от средната стойност за ЕС-27 в сравнение с 67 % през 2007 г. Това е нарастване от 6 % за 2008 г. и показва изпреварващ темп спрямо повишаването на показателя за цялата страна – от 40% през 2007 г. на 44% през 2008 г. (+4%).
Таблица 2. Регионален БВП на глава от населението по покупателна способност спрямо средното за ЕС-27 за 2004-2008 г.(в %)


 

2004

2005

2006

2007

2008

Европейски Съюз (27)

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

България

35

37

38

40

44

Северозападен район

27

28

26

27

28

Северен централен район

27

28

28

28

30

Североизточен район

30

32

34

34

37

Югоизточен район

32

34

34

33

36

Южен централен район

27

28

29

29

30

Югозападен район

51

54

60

67

73

Източник: Евростат
Отчетените стойности на показателя брутна добавена стойност (БДС) за 2008 г. показват нарастване за Югозападния район като част от общата тенденция на нарастване за страната. Регистрираният ръст на БДС на Югозападен район за 2008 г. спрямо предходната 2007 г. е 15,7% (14,2% за страната). И през 2008 г. ЮЗР запазва водещото си място сред районите от ниво 2, като създава 46,3% от брутната добавена стойност за страната (нарастване с 0,6% в сравнение с предходната година).

Приносът на Югозападния район в брутната добавена стойност за страната по икономически сектори през 2008 г. се отличава с доминиращ дял на района в сектора на услугите - 53,3%, индустриален дял, равняващ се на повече от една трета от съвкупната добавена стойност в сектора за страната - 38,8% и сравнително ниска добавена стойност в аграрния сектор - 15,5%. Структурата на брутната добавена стойност в Югозападния район се характеризира със силен превес на сектора на услугите, където се формира 70,5% дял от съвкупната добавена стойност в района през 2008 г. В сектора на индустрията се произвеждат 25,5% от регионалната добавена стойност, а приносът на сектора на селското и горско стопанство е само 2,3%.


Таблица 3. Брутна добавена стойност за 2008 г.


Район

БДС (хил.лв.)

БДС по икономически сектори (хил.лв.)Аграрен

Индустрия

Услуги

БЪЛГАРИЯ

57 732 834

3 990 180

17 557 681

36 184 973

Северозападен район

4 534 830

668 667

1 451 529

2 414 634

Северен централен район

4 831 770

597 920

1 511 111

2 722 739

Североизточен район

6 474 565

579 055

2 041 111

3 854 399

Югоизточен район

7 033 981

551 441

2 844 752

3 637 788

Южен централен район

8 144 970

975 286

2 888 981

4 280 703

Югозападен район

26 712 718

617 811

6 820 197

19 274 710

Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница