Доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен районстраница1/10
Дата07.11.2018
Размер1.43 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10rectangle 2rectangle 2МИНИСТEРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство”
Отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Северозападен район”
Годишен доклад за

наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район (2007-2013 г.)

за 2011 година

юни 2012 г.


СЪДЪРЖАНИЕ:
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН ЗА 2011 г.
Въведение ………………………………………………………………………………….….…7

1. Общи условия за изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район. Социално-икономически условия и тенденции и политики за развитие на национално, регионално и местно ниво. ....................................................................................9

2. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на Регионалния план за развитие на Северозападен район въз основа на индикаторите за наблюдение. .................17

3. Действия, предприети от Регионалния съвет за развитие на Северозападен район с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на регионалния план за развитие. ......................................................................................................................................45

3.1. Мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни...........................................................................................................................48

3.2. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на регионалния план за развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми…………………………………………………………………………………….......48

3.3. Мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на регионалния план за развитие...........................................................................48

3.4. Мерките за постигане на необходимото съответствие на регионалния план за развитие със секторните политики, планове и програми........................................................49

3.5. Мерките за прилагане принципа на партньорство................................................49

3.6. Резултатите от извършени тематични оценки или оценки за специфични случаи към края на съответната година.................................................................................................50

4. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението ................50
ДОКЛАД ПО НАБЛЮДЕНИЕТО И КОНТРОЛА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН (2007-2013), ВКЛЮЧИТЕЛНО НА МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ В РЕЗУЛТАТ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА
I. Изпълнение на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологичните щети в резултат на прилагането на регионалния план за развитие на Северозападен район (2007-2013), съгласно становище по ЕО № 3 -2/2005 г. на Министъра на околната среда и водите ........................................................................................................55

II. Изпълнение на мерките за наблюдение и контрол при прилагане на Регионалния план на за развитие на Северозападен район (2007-2013), съгласно становище по ЕО № 3 -2/2005 г. на Министъра на околната среда и водите ...………………..……………….……66СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ


АЕЦ

Атомна електрическа централа

АИС

Автоматична измервателна станция

БВП

Брутен вътрешен продукт

БДЗП

Българско дружество за защита на птиците

БДС

Брутна добавена стойност

БО

Битови отпадъци

БПК5

Биологична потребност от кислород за 5 денонощия

ВЕИ

Възобновяеми енергийни източници

ГИС

Географска информационна система

ГМО

Генетично модифицирани организми

ГПСОВ

Градска пречиствателна станция за отпадни води

ДМА

Дълготрайни материални активи

ДМА-ЕП

Дълготрайни материални активи с екологично предназначение

ЕО

Екологична оценка

ЕС

Европейски съюз

ЗБР

Закон за биологичното разнообразие

ЗЛР

Закон за лечебните растения

ЗМ

Защитена местност

ЗРР

Закон за регионалното развитие

ЗТ

Защитена територия

ЗУО

Закон за управление на отпадъците

ЗУТ

Закон за устройство на територията

ЗЧАВ

Закон за чистотата на атмосферния въздух

ИАОС

Изпълнителна агенция по околна среда

ИЕО

Индивидуални емисионни ограничения

ИП

Инвестиционно предложение

ИСПА

Инструмент за структурни политики по присъединяването

ИСУН

Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България

КАВ

Качество на атмосферния въздух

КПКД

Комплексни проверки по контролната дейност

КР

Комплексни разрешителни

ЛМС

Локална мониторингова станця

ЛОС

Летливи органични съединения

МДК

Максимално допустимите концентрации

МЗХ

Министерство на земеделието и храните

МПС

Моторно превозно средство

НПР

Национална програма за реформи

НКЖИ

Национална компания „Железопътна инфраструктура”

НСИ

Национален статистически институт

НСМОС

Националната система за мониторинг на околната среда

НСРР

Национална стратегия за регионално развитие

ОВОС

Оценка на въздействието върху околната среда

ОО

Опасни отпадъци

ОП

Оперативна програма

ОПАК

ОП „Административен капацитет” 2007-2013

ОПОС

ОП „Околна среда” 2007-2013

ОПРКБИ

ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

ОПРР

ОП „Регионално развитие” 2007-2013

ОПРЧР

ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013

ОПТ

ОП „Транспорт” 2007-2013

ОПТП

ОП „Техническа помощ” 2007-2013

ПДК

Пределно допустима концентрация

ПДК ср.год.

Пределно допустима концентрация – средногодишна

ПЗ

Природна забележителност

ПО

Производствени отпадъци

ПП

Природен парк

ППЗРР

Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие

ПРЗ

Продукти за растителна защита

ПС

Прагова стойност

ПСБОВ

Пречиствателно съоръжение за битови отпадъчни води

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадни води

ПЧИ

Преки чужди инвестиции

ПУДООС

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

РДНО

Регионално депо за неопасни отпадъци

РДТБО

Регионално депо за твърди битови отпадъци

РИОСВ

Регионална инспекция по околната среда и водите

РКК

Регионален координационен комитет

РЛ

Регионална лаборатория

РОУ

Район за оценка и управление

РОУКАВ

Район за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух

РПР

Регионален план за развитие

РСР

Регионален съвет за развитие

СГН

Средногодишна норма

СДН

Средноденонощна норма

СЗР

Северозападен район от ниво 2

СПИ

Собствени периодични измервания

СПСОВ

Селищна пречиствателна станция за отпадни води

СКОС

Система за качество на околната среда

СЧН

Средно часова норма

УО

Управляващ орган

ФК

Формуляр за кандидатстване

ФПЧ

Фини прахови частици

ФПЧ10

Фини прахови частици до 10 микрона

ХПК

Химическа потребност от кислородВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район за 2011 г. е изготвен на база на действащото национално законодателство за регионално развитие (чл.86, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие).

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район е разработен от териториалното звено на Министерство на регионалното развитие и благоустройството в Северозападен район, в изпълнение на чл.21 и чл.86 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.

Докладът е изготвен на основата на информацията и данните, свързани с прилагането на системата от индикатори за наблюдение и съдържа информация за:


  • Общите условия за изпълнение на регионалния план за развитие и в частност промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на национално, регионално и местно ниво;

  • Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на регионалния план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение;

  • Действията, предприети от регионалния съвет за развитие с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на регионалния план за развитие;

  • Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

Наблюдението на Регионалния план за развитие се извършва с цел постигане на ефективност и ефикасност на изпълнението му, както и за оптимизиране и подобряване на стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното развитие.

Основната цел на настоящия Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район е да представи общата картина на изпълнението на РПР на СЗР през 2011 г. и да подобри координацията на интервенциите за регионално и местно развитие, подпомагани с национални средства и със средства от Европейския съюз. Специфичните цели, които се преследват са дефинирането на изводи и препоръки относно необходимите действия по наблюдението и оценката на плана; необходимите действия на областните и общинските административни структури и Регионалния съвет за развитие на Северозападен район с цел постигането на напредък по изпълнението на Регионалния план за развитие до края на програмния период; ефективно прилагане на принципа на партньорство с всички заинтересовани страни и подобряване на дейността по осигуряване на информация и публичност на плана.

Годишният доклад се основава на последни официални данни на Националния статистически институт и сравнителни данни на Евростат за регионите в ЕС. Използвана е информация от тримесечните справки за изпълнението на оперативните програми на територията на района, предоставена от представителите на Управляващите органи на оперативните програми в Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, информация от годишните доклади за изпълнение на общинските планове за развитие за 2011 г., както и данни публикувани в Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз.

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на Регионалния план за развитие осигурява информация за изготвяне на междинната и последващата оценка на Плана, а резултатите от наблюдението се отчитат при изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие.

Срокът за разработване и внасяне на Годишния доклад за обсъждане и одобряване от Регионалния съвет е 30 юни на всяка следваща календарна година (чл.86, ал.3 от ППЗРР).
1. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН
Социално-икономически условия и тенденции

Икономическото и социално развитие на Северозападен район изостава по основните социално-икономически показатели спрямо останалите райони в страната и районите в Европейския съюз. По брой на населението, икономически потенциал и произведен БВП районът е на последно място в страната. През последните години населението на района намалява с бързи темпове, основно под влиянието на застарялата му възрастова структура, което определя и ниската му раждаемост. Северозападният регион е изправен пред решаването на сложни проблеми – тежка демографска ситуация- висока отрицателна стойност на естествения прираст, влошена възрастова структура и ниска покупателна способност на населението, недостиг на работна сила, запазване на тенденцията за трайни трудови миграции, малкия обем на инвестициите и лошото състояние на транспортната и техническата инфраструктура.


Социални показатели

Броят на населението на Северозападен район през 2011 г. (данни на НСИ) наброява 836 601 души. Демографската ситуация в района е изключително неблагоприятна, тъй като само през 2011 г. общият брой на населението е намаляло с 50 310 души, спрямо предходната 2010 г. Населението на района се отличава с относително висока миграционна подвижност, което се дължи на неблагоприятната стопанска ситуация в територията му.

Таблица 1. Основни данни за Северозападен район към 31.12.2011 г.

Области

Територия-

кв. км

Население


Гъстота на населението

Коефициент на безработица

Коефициент на заетост

Видин

3 032

99 481

32.81

20.3

33.6

Враца

3 619

184 662

51.03

8.8

40.1

Ловеч

4 128

139 609

33.82

11.5

40.5

Монтана

3 635

145 984

40.16

13.5

38.1

Плевен

4 653

266 865

57.35

12.0

39.6

Северозападен

19 070

836 601

43.87

12.5

38.9

България

111 001

7 327 224

66.01

11.2

45.6

Източник: Национален статистически институт

Северозападният район се запазва като район с най-ниска гъстота на населението спрямо останалите 5 района (43.87 д/кв.км) при средна стойност за страната 66.01 д/кв.км.Коефициента на раждаемост през 2011 г. в СЗР е 8.6‰, при средна стойност за страната 9.6‰, което нарежда района на предпоследно място по този показател преди Северен централен район (8.4‰). Наблюдава се тенденция на увеличение на раждаемостта в района с 0.2‰ спрямо предходната 2010 г. (8.4‰). Областите Плевен и Видин се очертават като своеобразни полюси. По данни на НСИ за 2011 г. най-много раждания са отчетени в област Плевен – 2 412 бр., а най-малко в област Видин – 763 бр.

Наблюдава се тенденция на увеличение на коефициента на смъртност през 2011 г. в Северозападен район спрямо 2010 г. с 0.4‰. Коефициента на смъртност измерен в района през 2011 г. е 19.4‰, при средна стойност за България 14.7‰. Вариацията на стойността на коефициента за останалите райони от ниво 2 е в диапазона 13.2‰ (за Югозападен район) - 16.4‰ (за Северен централен район). На областно ниво най-висок е коефициента в област Видин – 22.7‰, което е и най-високата стойност спрямо останалите райони от ниво 3.Естественият прираст на населението в Северозападен район през 2011 г. е отрицателен – (-10.8‰), като тази стойност е най-висока спямо останалите райони от ниво 2 и е два пъти по-висока от средната стойност за страната (-5.1‰). Данните на НСИ за 2011 г. на ниво области отчитат най-висока отрицателна стойност на естествения прираст в област Видин (-15.2‰), следвана от област Монтана (-12.3‰). Останалите области Враца, Ловеч и Плевен са с коефициент на естествен прираст под средната стойност за Северозападен район. Единствено в област Враца се наблюдава минимално намаление на естествения прираст спрямо 2010 г. с (-0.4‰).

Ниската раждаемост, високата смъртност, ниската средна продължителност на живота, миграционните потоци са причина за поддържането на отрицателен естествен прираст в СЗР. Застаряването на населението е процес с дълбоки последици за пазарът на труда и пенсионната система, икономиката и финансите.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница