Доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2007-2013)страница1/11
Дата02.02.2018
Размер1.83 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство“
Отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Северен централен район – Русе“


rectangle 2


rectangle 4 rectangle 5Годишен доклад

за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2007-2013)

за 2011 г.юни 2012 година


СЪДЪРЖАНИЕ


СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ……………………………………

4

І. ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИEТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ (РПР) НА СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН (СЦР) ЗА 2011 ГОДИНА
1. Въведение………………………………………………………………………………...

6

2. Общи условия за изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район……………………………………………………………………………

7

Социално-икономически условия и тенденции………………………………………..

7

Политики за развитие на национално, местно и регионално ниво ………………...

21

3. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на Регионалния план за развитие на Северен централен район въз основа на индикаторите за наблюдение……………………………………………………………..

24

Стратегическа цел 1: Повишаване на конкурентоспособността и постигане на устойчив растеж на икономиката на Северния централен район…………

24

Стратегическа цел 2: Балансирано и устойчиво развитие на територията…..

29

Стратегическа цел 3: Подобряване качеството на живот и развитие на екологична инфраструктура………………………………………………………...

39

4. Действия, предприети от Регионалния съвет за развитие на Северен централен район с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на Регионалния план за развитие………………………………………

55

4.1. Мерки за наблюдение и създадени механизми за събиране, обработване и анализ на данни ..............................................................................................................

56

4.2. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на Регионалния план за развитие на Северен централен район през 2011 година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми ..............................................

57

4.3. Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на Регионалния план за развитие на Северен централен район ....

58

4.4. Мерки за постигане на необходимото съответствие на Регионалния план за развитие на Северен централен район със секторните политики, планове и програми ..........................................................................................................................


58

4.5. Мерки за прилагане принципа на партньорство .............................................

59

4.6. Резултати от извършени тематични оценки или оценки за специфични случаи към края на 2011 година .................................................................................


59

5. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на Регионалния план развитие на Северен централен район……………………….

60

ІІ. ДОКЛАД ПО НАБЛЮДЕНИЕТО И КОНТРОЛА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН (2007-1013), ВКЛЮЧИТЕЛНО НА МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ В РЕЗУЛТАТ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА

63

1. Изпълнение на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологичните щети в резултат на прилагането на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2007-2013), съгласно становище по ЕО № 4 -2/2005 год. на Министъра на околната среда и водите ……………………………………….

63

2. Изпълнение на мерките за наблюдение и контрол при прилагане на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2007-2013), съгласно становище по ЕО № 4 -2/2005 год. на Министъра на околната среда и водите ……………………………………………………………………………………….


81


СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ


АДИ

Актуализиран документ за изпълнение

АИС

Автоматична измервателна станция

АТЕ

Административно-териториална единица

БВП

Брутен вътрешен продукт

БДС

Брутна добавена стойност

БФП

Безвъзмездна финансова помощ

ВЕИ

Възобновяеми енергийни източници

ВиК

Водоснабдяване и канализация

ДМА

Дълготрайни материални активи

ДОАС

Система за диференциална оптична абсорбционна спектроскопия

ДФ

Държавен фонд

ЕЕ

Енергийна ефективност

ЕК

Европейска комисия

ЕС

Европейски съюз

ЕФРР

Европейски фонд за регионално развитие

ЗЗШОС

Закона за защита от шума в околната среда

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

ЗРР

Закон за регионалното развитие

ЗЧАВ

Закон за чистотата на атмосферния въздух

ИАОС

Изпълнителна агенция по околната среда

ИСПА

Инструмент за структурни политики за предприсъединяване

КАВ

Качество на атмосферния въздух

КР

Комплексно разрешително

МАС

Мобилна автоматична станция

МБАЛ

Многопрофилна болница за активно лечение

МЗХ

Министерство на земеделието и храните

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАСЕМ

Национална автоматизирана система за екологичен мониторинг

НАТУРА 2000

Общоевропейска мрежа от защитени територии в Европа

НДЕ

Норми за допустими емисии

НИРД

Научно-изследователска и развойна дейност

НПР

Национален план за развитие

НПУДО

Национална програма за управление на дейностите по отпадъците

НСИ

Национален статистически институт

НСМКАВ

Националната система за мониторинг на качеството на въздуха

НСРР

Национална стратегия за регионално развитие

ОЕТК

Общоевропейски транспортен коридор

ОП

Оперативна програма

ОПРР

Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013

ОПТ

Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013

ПДК

Пределно допустима концентрация

ПМ

Пунктове за мониторинг

ПРСР

Програма за развитие на селските райони

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадъчни води

ПУДООС

Предприятие по управление на дейностите по опазване на околната среда

ПЧИ

Преки чуждестранни инвестиции

РД

Регионално депо

РИОСВ

Регионална инспекция по околната среда и водите

РКК

Регионален координационен комитет

РЛ

Регионална лаборатория

РОВОС

Разходи за опазване и възстановяване на околната среда

РОУКАВ

Район за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух

РПР

Регионален план за развитие

РСР

Регионален съвет за развитие

СЗР

Северозападен район

СИР

Североизточен район

СР.ГОД.Н.

Средногодишна норма

СР.ДН.Н.

Средноденонощна норма

СР.Ч.Н.

Средночасова норма

СЦР

Северен централен район

ТБО

Твърди битови отпадъци

ТЕЦ

Топлоелектрическа централа

УО

Управляващ орган

ФПЧ10

Фини прахови частици 10 μm

ЮЗР

Югозападен район

ЮИР

Югоизточен район

ЮЦР

Южен централен район

dB

Децибела

NUTS

Обща класификация на териториалните единици за статистически цели на ЕС

t/ha/y

Тона на хектар годишно

TEN-T

Транс-европейска транспортна мрежа

І. ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ (РПР) НА СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН (СЦР) ЗА 2011 ГОДИНА
1. Въведение

Съгласно действащото законодателство за регионално развитие е необходимо да се осъществява наблюдение на изпълнението на регионалните планове за развитие.

Наблюдението на регионалните планове за развитие се извършва с цел постигане на ефективност и ефикасност на изпълнението им, както и за оптимизиране и подобряване на стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното развитие.

Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район за 2011 г. е разработен в съответствие с разпоредбите на чл. 86 и чл. 87 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие и съдържа информация за:

♦ общите условия за изпълнение на регионалния план за развитие и в частност промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на национално, местно и регионално ниво;

♦ постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на регионалния план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение;

♦ действията, предприети от Регионалния съвет за развитие (РСР) с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на регионалния план за развитие, в т. ч. мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни;

♦ заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

Основната цел на настоящия доклад е да представи обща картина на изпълнението на РПР на Северен централен район през 2011 г. и да подобри координацията на интервенциите за регионално и местно развитие, подпомагани с национални средства и със средства от Европейския съюз.

Наблюдението на изпълнението на отделните приоритети на регионалния план за развитие е осъществено чрез прилагане на основни и специфични индикатори, като е анализиран напредъка по целите и приоритетите на РПР на СЦР за 2011 г. .

При изготвянето на Годишния доклад е обработена и анализирана актуална статистическа и емпирична информация, публикувана официално от Националния статистически институт, ЕВРОСТАТ за периода от 2007 г. до 2011 г.

При изготвянето на настоящия доклад са използвани и данни за изпълняваните на територията на СЦР проекти, публикувани в Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН). При подготовката му е използвана и информация от тримесечните и годишни справки за изпълнението на операциите по оперативните програми на територията на района, които са предоставени от представителите на управляващите органи на ОП – членове на Регионалния координационен комитет към РСР на СЦР, информация от годишните доклади за наблюдение на изпълнението на общинските планове за развитие на общините на територията на района, както и публикувана информация на интернет страниците на общините и областните администрации на областите от СЦР и на министерства и ведомства относно проведени инициативи и изпълнението на проекти на територията на района.

Годишният доклад осигурява информация за изготвяне на междинната и последващата оценка на РПР на СЦР.

Настоящият доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план се отнася за 2011 г., но поради липсата на актуална статистическа информация, в някои случаи проследява промените в икономическото и социалното развитие на района в периода 2009-2010 г.

Регионалният съвет за развитие на Северния централен район е органът за наблюдение на Регионалния план за развитие на района. Срокът за разработване и внасяне на Доклада за обсъждане и одобряване от Съвета е до 30 юни на всяка следваща календарна година
2. Общи условия за изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район

Социално-икономически условия и тенденции

През 2011 г. в световната и европейска икономика се наблюдават противоречиви явления: положителни процеси, ръст на брутния вътрешен продукт, нарастване на бизнес активността в производството и услугите, увеличаване на поръчките и стабилизиране на общата заетост, и същевременно - риск от неплатежоспособност на държави-членки на ЕС.

В еврозоната, след повишена стопанска активност през първото тримесечие на 2011 г., се наблюдава понижение в темповете на растеж през второто и третото тримесечие.

В нашата страна през деветте месеца на 2011 г. темповете на растеж на БВП са положителни и по-високи по тримесечия спрямо предходната година. През третото тримесечие на 2011 г. БВП отбелязва увеличение с 1,3 % спрямо същото тримесечие на предходната година, но запазва равнището си спрямо второто тримесечие на 2011 г. Наблюдаваното развитие е обусловено от ръст на износа, подпомогнат от нарасналото търсене в световен мащаб. Приносът на външната търговия е допълнително подкрепен от съживяването, което започва да се наблюдава и по отношение на вътрешното търсене, особено ясно изразено през второто тримесечие на годината. Частното потребление също отбелязва ръст, но потребителските разходи на домакинствата остават свити, а колективното потребление дори отчита отрицателен принос към динамиката на БВП в резултат от процесите на фискална консолидация.

Прогнозите на анализаторите от банковия сектор предвиждат, че през 2012 г. ще има положителен ръст на БВП, но с различни темпове, които често се подлагат на преоценка с оглед настъпването на непредвидени събития на международните пазари.

Следва да се отбележи, че поради спецификата на отчитане на НСИ и Евростат не могат да бъдат представени данни за БВП и някои други основни икономически показатели на регионално ниво за 2010 г. и 2011 г.За периода 2005-2009 г. се отбелязва устойчива тенденция на намаляване на приноса на Северния централен район в общия БВП. Общият размер на брутния вътрешен продукт, създаден в СЦР през 2009 г. е 5 528 млн. лв., т.е. приносът на района в общия БВП е 8,09 %. Районът продължава да заема предпоследно пето място в сравнение с останалите райони от ниво 2 по показателя БВП в националната икономика.

Таблица 1: Брутен вътрешен продукт в абсолютна стойност /млн. лева/

БВП, статистически райони

2005

2006

2007

2008

2009

България

45 484

51 783

60 185

69 295

68 322

Северозападен район

4 279

4 404

4 902

5 443

5 087

Северен централен район

4 341

4 648

5 178

5 799

5 528

Североизточен район

5 093

5 869

6 661

7 771

7 241

Югоизточен район

6 244

6 682

7 216

8 443

8 308

Югозападен район

18 487

22 338

27 486

32 062

32 565

Южен централен район

7 039

7 843

8 741

9 776

9 591
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница