Доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2007-2013)страница2/11
Дата02.02.2018
Размер1.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Източник: НСИ


Таблица 2. Относителен дял на брутния вътрешен продукт /%/

БВП (%), статистически райони

2005

2006

2007

2008

2009

България

100

100

100

100

100

Северозападен район

9,41

8,50

8,14

7,86

7,45

Северен централен район

9,54

8,98

8,60

8,37

8,09

Североизточен район

11,20

11,33

11,07

11,21

10,60

Югоизточен район

13,73

12,90

11,99

12,18

12,16

Югозападен район

40,65

43,14

45,67

46,27

47,66

Южен централен район

15,48

15,15

14,52

14,11

14,04

Източник: НСИ

През 2010 г. България отчита най-ниското равнище на БВП на глава от населението сред държавите-членки на ЕС, или повече от два пъти по-ниско от средното за ЕС. Люксембург е страната с най-висок брутен вътрешен продукт (БВП) на човек от населението, изразен в стандарти на покупателната способност (СПС) – 2,5 пъти над средния за ЕС, следвана от Нидерландия, която има БВП с 1/3 по-висок от средния за ЕС-27. Румъния и България са страните с най-нисък БВП на човек в СПС, представляващ 46 % и 44 % от средния за ЕС-27.По показателя БВП на глава от населението за 2009 г. Югозападният район значително изпреварва останалите райони от ниво 2 (15 406 лв.). При сравнение на относителния дял на БВП на човек от населението за 2009 г., стойностите на показателя за всички райони са приблизително близки (от 62,12 % до 82,42 %), с изключение на Югозападния район, който надвишава средния показател за страната със 171,04 %. Северният централен район се нарежда на предпоследно пето място със 66,74 % спрямо показателя за страната, който е приет за 100 % .
Таблица 3: Брутен вътрешен продукт на глава от населението /в лева/

БВП на глава от нас., статистически райони

2005

2006

2007

2008

2009

България

5 877

6 726

7 857

9 090

9 007

Северозападен район

4 429

4 631

5 233

5 897

5 595

Северен централен район

4 550

4 916

5 528

6 249

6 011

Североизточен район

5 097

5 897

6 710

7 836

7 313

Югоизточен район

5 490

5 901

6 398

7 513

7 424

Югозападен район

8 734

10 548

12 991

15 161

15 406

Южен централен район

4 495

5 036

5 640

6 340

6 256

Източник: НСИ

Таблица 4. Относителен дял на брутния вътрешен продукт

на глава от населението /%/

БВП на глава от нас.(%), статистически райони

2005

2006

2007

2008

2009

България

100

100

100

100

100

Северозападен район

75,36

68,85

66,60

64,87

62,12

Северен централен район

77,42

73,09

70,36

68,75

66,74

Североизточен район

86,73

87,67

85,40

86,20

81,19

Югоизточен район

93,42

87,73

81,43

82,65

82,42

Югозападен район

148,61

156,82

165,34

166,79

171,04

Южен централен район

76,48

74,87

71,78

69,75

69,46

Източник: НСИ
Във вътрешнорегионален план най-висок е размерът на БВП в област Русе - 1 748 млн. лв. (31,62 % от БВП за района), а най-нисък в област Силистра – 578 млн. лв. (10,46 %). За периода 2005-2009 г. БВП на човек на населението в района намалява с 9,5 % спрямо средното за страната.

През 2009 г. БВП на човек от населението за СЦР е 6 011 лв. и намалява спрямо 2008 г. (6 249 лв.), като продължава да се засилва диспропорцията между областите в района. Най-висок е БВП на човек от населението в областите Габрово и Русе, с близки стойности – съответно 7 322 лв. и 6 987 лв., а най-нисък е в област Силистра – 4 505 лв.


Таблица 5 : Брутен вътрешен продукт за 2009 г. по статистически области

БВП, статистически области


БВП, млн. лв.


БВП на човек от населението, лв.

България

68 322

9 007

Северен централен район

5 528

6 011

Велико Търново

1 580

5 716

Габрово

959

7 322

Разград

663

4 960

Русе

1 748

6 987

Силистра

578

4 505

Източник: НСИ
С най-висок принос в брутната добавена стойност на страната през 2009 г. е Югозападният район (47,67 %), който около три пъти надвишава приноса на следващия по участие район - Южния централен (14,04 %), а с най-нисък принос е Северозападният район (7,45 %).

Отчетените стойности на показателя брутна добавена стойност за 2009 г. в Северния централен район е 4 749 млн. лв. по данни на НСИ, което е 8,09 % от общото за страната. По този показател районът се нарежда на предпоследно пето място спрямо останалите райони от ниво 2 в страната.

В брутната добавена стойност на СЦР по икономически сектори през 2009 г. с най-висок принос е секторът на услугите – 2 674 млн. лв.(56,31 %), следван от индустриалния сектор - 1 637 млн. лв. (34,47 %), а с най-ниски стойности е аграрният сектор – 438 млн. лв. (9,22 %).

Разпределението на БДС по области на ниво NUTS 3 по основните икономически сектори показва, че област Силистра има водещо място в аграрния сектор – със 115 млн. лв. или 2,42 % от общата БДС за района през 2009 г., но е с най-малък принос в индустрията и услугите. Най-голям принос в рамките на района в сектора на услугите има област Велико Търново (18,13 %), а в сектора на индустрията – област Русе (11,81 %).


Таблица 6 : Брутна добавена стойност за 2009 г. /млн. лева/

Район/област

БДС

БДС по икономически секториАграрен

Индустрия

Услуги

България

58 695

2 841

18 395

37 460

Северозападен район

4 371

512

1 361

2 497

Северен централен район

4 749

438

1 637

2 674

Велико Търново

1 358

89

408

861

Габрово

824

28

407

389

Разград

569

106

153

310

Русе

1502

100

561

841

Силистра

497

115

109

273

Североизточен район

6 221

446

1 783

3 992

Югоизточен район

7 137

415

3 79

3 643

Югозападен район

27 977

414

7 378

20 185

Южен централен район

8 240

616

3 157

4 468

Източник: НСИ

В структурата на разпределение на преките чуждестранни инвестиции за 2010 г. основно място заема Югозападният район със 64,64 %, следван от Югоизточния (12,34 %) и Североизточния (9,51 %). През 2010 г. преките чуждестранни инвестиции в Северния централен район отбелязват нарастване с 56 400 хил. евро спрямо 2009 г., но сравнително малкият им дял в общия обем на привлечените чужди средства за страната се запазва – около 3,69 %.При проследяване динамиката на преките чуждестранни инвестиции по области на СЦР през 2010 г., най-голямо увеличение спрямо 2009 г., се констатира в област Разград – с 20 581 хил. евро. Най-привлекателна за чуждите инвеститори остава област Русе с 44,52 % относителен дял на преките чуждестранни инвестиции.

Таблица 7: Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите

предприятия /хил. евро/
2009

2010

България

20 441 581

22 114 446

Северозападен район

495 574

512 142

Северен централен район

759 508

815 908

Велико Търново

68 836

67 212

Габрово

211 266

225 166

Разград

124 857

145 438

Русе

344 794

363 262

Силистра

9 755

14 831

Североизточен район

2 083 919

2 102 923

Югоизточен район

1 857 192

2 728 916

Югозападен район

13 872 873

14 295 496

Южен централен район

1 372 515

1 659 061

Източник:НСИ
През 2011 г. реализираните приходи от нощувки в района са 22 738 942 лв., което спрямо страната представлява едва 3,1 %, в т.ч. от чужденци – 1,18 %. Вътрешнорегионалните различия по отношение на туризма продължават да са ясно откроени, като област Велико Търново заема водещо място по изграденост на туристическата база, реализирани леглодни и приходи от нощувки.
Таблица 8 : Развитие на туризма в Северен централен район през 2011 г.

Райони, Области

Легла

Легла – денонощия

Реализирани нощувки

Приходи от нощувки

Общо

в т.ч. чужденци

Общо

в т.ч. чужденци

България

283 251

58 855 218

18 855 331

12 461 275

733 053 423

521 526 830

Северен централен

11 534

3 966 496

626 647

113 386

22 738 942

6 144 831

Велико Търново

5 360

1 840 696

261 456

45 910

9 329 439

2 663 356

Габрово

3 096

1 073 889

161 194

17 510

4 836 330

840 673

Разград

554

189 908

34 046

5 113

1 129 745

219 424

Русе

1 812

613 923

134 214

36 741

5 851 799

1 975 254

Силистра

712

248 080

35 737

8 112

1 591 629

446 124
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница