Доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2007-2013)страница5/11
Дата02.02.2018
Размер1.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Националната програма за развитие: България 2020” е главен стратегически документ, който определя визията, целите и приоритетите за развитие на страната до 2020 г. Тя е дългосрочен документ, базиран на принципите на Стратегия „Европа 2020“ и е основа за управление на определени секторни политики на дадено териториално ниво.

Нейният Приоритет 3 „Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния потенциал” е свързан с прилагането на политиката за регионално развитие, респективно с Националната стратегия за регионално развитие, която му съответства като стратегическа рамка. Тя обхваща, както развитието на урбанизираните територии, така и териториите на селските райони и е базирана на интегриран подход;Териториалният дневен ред ЕС 2020 (TA2020) е одобрен на 19.05.2011 г. на неофициална среща в Унгария на министрите, отговорни за пространственото планиране и териториалното развитие. Той надгражда „Териториалния дневен ред 2007“. Основните постановки в него, свързани с насърчаване на интегрираното развитие на градовете, подкрепа на селските и специфичните райони; внимание към екологичните, ландшафтните и културните ценности на районите; постигане на териториална интеграция в граничните и транснационални региони, осигуряване на конкурентоспособност на районите чрез силни местни икономики, подобряване на териториалната обвързаност и др., са важни за развитието на европейските региони.

На 24.06.2011 г. бе официално приета Стратегията на ЕС за развитие на региона на река Дунав. Очаква се, чрез реализацията на Стратегията, тя да има директно влияние върху развитието на Северозападния и Северния централен райони от ниво 2 и върху 8 територии от ниво 3 (области). Трите стълба на Дунавската стратегия – „Свързаност”, „Околна среда” и „Конкурентоспособност” ще допринесат за „отключване на потенциала” на българските региони. В рамките на Дунавската стратегия, България и Румъния са координатори по приоритетна област 3 „Насърчаване на дейностите в областта на културата и туризма и контактите между хората“, а заедно с Германия страната ни е координатор по приоритетна област 11 „Сътрудничество за справяне с проблемите по сигурността и организираната престъпност“.

На 16 декември 2011 г. Министерският съвет прие Актуализиран документ за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие за периода 2011-2015 г., който има за цел да осъвремени и засили стратегическата ориентация на действащата стратегия до края на периода, да подобри нейното изпълнение, както и процеса на наблюдение и оценка на резултатите и въздействието върху развитието на районите и общините. С този документ се поставя фокус върху развитието на районите от ниво 2, което ще засили тяхната роля и принос за развитието на страната, което е в съответствие с вижданията на европейските институции за запазване на регионалното измерение в приетата Стратегия „Европа 2020”. Предвид важността на участието на България в Стратегията „Европа 2020", е необходимо да бъдат създадени подходящи условия за постигане на по-висока регионална конкурентноспособност с активно участие на икономическите партньори и включването на гражданския сектор.

Съвместеният документ за пространствено развитие на държавите от Вишеградската четворка, България и Румъния“ (V4+2) е резултат на сътрудничеството в областта на териториалното развитие между шест държави – България, Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Словакия. Целта му е постигане на координация на пространственото развитие, относно т.нар. „полюси на развитие”, „оси на развитие” и кохерентността на транспортната мрежа. Съвместният документ ще бъде основа за актуализацията на националните документи за пространствено развитие (също за регионално развитие и развитие на транспортните мрежи), като освен това ще се използва като база за дейностите на държавите от V4+2 на европейско равнище.

Стратегията за развитие на транспортната система на България до 2020 г. е важна за Северния централен район, тъй като на територията му са развити водния (речния), железопътния, автомобилния и въздушния транспорт, включително интермодалния. Развитието на базисната инфраструктура е от значение за повишаване на конкурентоспособността на регионалната икономика и за по-качественото и бързо обслужване на населението. Като част от тази стратегия е разработен стратегическия документ „Приоритети за изграждане на пътната инфраструктура на Република България до 2020 г. за пътищата с национално и общоевропейско значение“. Дългосрочният документ предвижда постигане на устойчиво балансирано развитие на националната пътна инфраструктура и ефективното й интегриране в транспортната мрежа на Европа. В него са включени приоритетни проекти (АМ Хемус, СП Русе – Маказа, тунел под връх Шипка, ДМ-4 Силистра – Кълъраш и др.), които са стратегически за развитието на пътната мрежа на страната, в т.ч. и на Северния централен район.

Други по-важни документи, които също имат съществено значение за регионалната политика и за развитието на регионите от ниво 2 са:  • Пети кохезионен доклад;

  • Зелената книга за териториално сближаване;

  • Лайпцигската харта за устойчиви градове;

  • Стратегическа рамка на Европейската комисия за периода 2014-2020 г.

  • Актуализираната Национална стратегия за развитие на широколентовия достъп в Република България (2011 г.) и др.;


3. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на Регионалния план за развитие на Северен централен район въз основа на индикаторите за наблюдение
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: „Повишаване на конкурентоспособността и постигане на устойчив растеж на икономиката на Северния централен район”

Приоритет 1 „Развитие на конкурентноспособна и диверсифицирана икономика”

Специфична цел 1.1. „Индустриален растеж на база на икономика на знанието”

Специфична цел 1.2. „Развитие на разнообразни форми на туризъм”

За да се оцени постигнатия напредък по изпълнението на Приоритет 1, са използвани следните индикатори:

Брутен вътрешен продукт на глава от населението (лева)

През 2009 г. БВП на човек от населението за СЦР намалява спрямо 2008 г. с 238 лв., като продължава да се засилва диспропорцията между областите в района.

Брутна добавена стойност (хил. лева)

БДС за 2009 г. в СЦР намалява спрямо 2008 г. с 83 млн. лв. в абсолютна стойност. Като относителен дял спрямо страната бележи спад с 0,28 процентни пункта (от 8,37 % през 2008 г. на 8,09 % през 2009 г.) и тази тенденция се запазва.

Коефициент на икономическа активност (%)

Коефициентът на икономическа активност на района през 2012 г. (47,7 %) бележи незначително нарастване спрямо 2010 г. (47,4 %) с около 0,3 процентни пункта, но продължава да е със стойност под средната за страната.

Чуждестранни преки инвестиции (хил. евро)

Преките чуждестранни инвестиции в Северния централен район през 2010 г. отбелязват нарастване спрямо 2009 г., но сравнително малкият им дял в общия обем на привлечените чужди средства за страната се запазва – около 3,69 %.

През 2011 г. инвестираните в СЦР чуждестранни преки инвестиции са насочени основно към изграждане на нови производствени мощности, въвеждане в експлоатация на ново оборудване за повишаване на качеството на производството и производителността на труда и създаване на нови работни места.

През март 2012 г. е открит фотоволтаичен парк с обекти в с. Самоводене и в гр. Златарица, област Велико Търново, който e изграден с чуждестранните инвестиции на високотехнологичните корейски компании SDN Company Ltd – най-големият корейски инвеститор в България, съвместно с Националната електрическа компания на Корея KOSEP. Инвестирани са близо 150 млн. лева за периода 2010 – м. март 2012 г. Фотоволтаичната централа ще има капацитет да обслужва с енергия около 20 хил. домакинства и се очаква емисиите на вредните газове да бъдат намалени с около 26 хил. тона годишно. По време на реализацията му са били ангажирани 740 специалисти от България и десетки местни фирми.

През 2011 г. френската фирма MONTUPET (Монтюпе) в гр. Русе инвестира 27 804 000 лв. за разширяване на производствени мощности. Достигната е численост на наетия персонал от 609 бр. работници. Открити са 208 бр. работни места.

Брой на сключените договори за участие в програми и проекти по Структурните фондове

През 2011 г. се изпълняват проекти по общо 76 бр. сключени договори по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г., ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. и Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. Приключени са общо 11 бр. проекти.

Принос за напредъка по изпълнението на Специфична цел 1.1. „Индустриален растеж на база на икономика на знанието” по Приоритет 1 има изпълнението на проекти по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. През 2011 г. се изпълняват общо 61 бр. проекти на стойност 63 560 396,98 лв., от които 36 251 970,95 лв. или 57,04 % са безвъзмездна финансова помощ (БФП). Реално изплатени са 8 309 534,53 лв. или 22,92 % от договорените средства по оперативната програма. От тях през периода 2008-2011 г. са приключени общо 9 бр. проекти на стойност 10 493 467,52 лв., от които БФП – 6 052 397,07 лв., като са изплатени 6 052 076,30 лв.:

√ “ Технологична модернизация за производство на бетонови изделия”, с бенефициент „Соколов” ООД, гр. Велико Търново на обща стойност 1 563 664,61 лв.;

√ „Експанзия на пазара чрез финализирането на цялостна технологична модернизация в предприятието”, с бенефициент „Екстрапак”, гр. Велико Търново на обща стойност 4 302 256,20 лв.;

√ „Центробежна технология и инсталация за почистване и полиране на листов (лентов) прокат от черни и цветни метали и сплави”, с бенефициент „Eкомет” ООД, гр. Габрово на обща стойност 343 628,56 лв.;

√ „Разширение на производствената дейност на „Еко Проект”ООД чрез внедряване на екструзионна линия за двуслойни полиетиленови тръби с големи диаметри”, с бенефициент „ЕКО Проект” ООД, гр. Габрово на обща стойност 1 363 700 лв.;

√ „РИНКО-ИНТЕРИОР ЕООД – модерна компания, конкурентоспособна на международния пазар”, с бенефициент „РИНКО-ИНТЕРИОР” ЕООД, гр. Русе на обща стойност 847 893,37 лв.;

√ „Въвеждане на ново технологично оборудване в производствения процес”, с бенефициент "ДУНАВ ПРЕС" АД, гр. Русе на обща стойност 1 176 212,59 лв.;

√ „Технологична модернизация на Европа Трико АД”, с бенефициент "Европа трико" АД, гр. Севлиево на обща стойност 201 890,90 лв.;

√ „Инвестиции в нови технологии за биоразградими пластмаси, разширение на производствената дейност и реорганизиране на производственият процес за ЕТ „Ник пластик – Валя Петрова”, с бенефициент „Ник пластик – Валя Петрова”, гр. Тутракан на обща стойност 378 762,06 лв.

√ „Цементация и нитроцементация във вакуумна пещ с пулсиращ тлеещ разряд и ускорено газово охлаждане”, с бенефициент „ЕКСПЕРИМЕНТАЛИКА” ЕООД, гр. Русе на обща стойност 315 459,23 лв.

С изпълнението на тези проекти е повишена конкурентоспособността на 9 предприятия.  • Брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия (бр.)

През 2011 г. са подкрепени пет стартиращи иновативни предприятия, като са изпълнени два проекта, а в процес на реализация са три проекта по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.

Въведени са две иновации, а в процес на въвеждане - 11 иновации. Подкрепен е един проект, свързан с научно-изследователска и развойна дейност. Въведени са в употреба нови технологии и продукти в осем предприятия и се изпълняват проекти в още 36 предприятия. Реализират се мерки за намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в 22 фирми. Нараснал е производственият капацитет на едно предприятие и се изпълняват проекти в още 28 предприятия. В процес на въвеждане са 12 международно признати стандарти в 10 предприятия. Увеличават се равните възможности в едно предприятие.  • Брой туристически атракции създадени/ подобрени (бр.)

През 2011 г. се изпълняват 10 бр. проекти за подобряване на общо 24 туристически обекти/атракции: за подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура в Община Велико Търново (за реализация на 6 основни обекта); за подобряване на достъпа до археологическата културна ценност римски град „Никополис ад Иструм” (1 обект) и до исторически резерват Трапезица в гр. Велико Търново (1 обект); за възстановяване и опазване на църква „Св. Георги” в с. Арбанаси” (1 обект); за развитие на културно-историческия туристически продукт в Община Габрово (1 обект); за консервационно-реставрационни и възстановителни дейности на общо 9 културно- исторически обекта на територията на Община Трявна; за развитие на Националния археологически резерват „Абритус” в Община Разград (1 обект); за развитие на културно-исторически атракции в градски туристически ансамбъл – Сградата на регионален исторически музей – Русе, Сградата на отдел „Природа” на РИМ и Сградата на регионална библиотека „Любен Каравелов” (общо 3 обекта), Община Русе; за възстановяване и превръщане в туристическа атракция на Римска крепост „Сексагинта Приста”, обл. Русе. По този начин ще се подкрепи развитието на конкурентоспособни туристически атракции и продукти в района.

В СЦР напредък може да се отбележи по Специфична цел 1.2. „Развитие на разнообразни форми на туризъм” с изпълнението на следните проекти:По ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. по четири схеми за финансиране (BG161PO001-3.1.01, BG161PO001-3.1.02, BG161PO001-3.1.03 и BG161PO001-4.2.01)10 бр. проекти на обща стойност 35 591 917,15 лв., от които БФП е 33 917 456,29 лв., като са усвоени общо 1 717 094,49 лв. към 31.03.2012 г.:

√ “Културно-туристическо развитие с европейска перспектива за обновяване на старите твърдини “КРЕПОСТ” с бенефициент Сдружение „Клуб „Отворено общество” - Велико Търново на обща стойност 287 368 лв., от които са усвоени 57 473,60 лв.;

√ „Възстановяване и опазване на църква „Св. Георги” в с. Арбанаси” с бенефициент Министерство на културата на обща стойност 926 518,50 лв.;

√ „Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в Община Велико Търново” с бенефициент Община Велико Търново на обща стойност 6 256 646,65 лв., от които са усвоени 1 659 620,89 лв.;

√ „Социализация на ИАР „Николопис ад Иструм”, обл. Велико Търново с бенефициент Министерство на културата на обща стойност 1 934 321,13 лв.;

√ „Изграждане на подпорна стена, художествено осветление и туристическа инфраструктура за достъп до исторически резерват Трапезица в гр. Велико Търново” с бенефициент Министерство на културата на обща стойност 4 833 628,85 лв.;

√ „Интегриран проект за развитие на културно-историческия туристически продукт и свързаната с него инфраструктура в община Габрово” с бенефициент Община Габрово на обща стойност 6 195 596,17 лв.;

√ „Абритус-мистика и реалност” с бенефициент Община Разград на обща стойност 6 219 051,28 лв.;

√ „Развитие на културно-исторически атракции в градски туристически ансамбъл” с бенефициент Община Русе на обща стойност 4 432 260,90 лв.;

√ „Възстановяване и социализация на Римска крепост „Сексагинта Приста”, обл. Русе с бенефициент Министерство на културата на обща стойност 1 293 601,92 лв.;

√ „Трявна - градът, в който се ражда красота” с бенефициент Община Трявна на обща стойност 3 212 923,75 лв.

По Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР) – мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”, през 2011 г. са одобрени субсидии за изпълнението на 3 проекта на територията на СЦР на обща стойност 580 384 лв. в 3 общини - Златарица (област Велико Търново), Кайнарджа (област Силистра) и Цар Калоян (област Разград), както следва:

√ „Разработване на туристическа маркетингова стратегия и подобряване на туристическатата инфраструктура в Община Златарица” на Община Златарица на стойност 278 334 лв.;

√ „Екопътека и туристически посетителски център в защитена местност „Историческа чешма” на Община Кайнарджа на стойност 280 990 лв.;

√ „Общински туристически информационен център - Цар Калоян” на Община Цар Калоян на стойност 21 060 лв.

Реализирани са 2 проекта: „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на общините Лясковец и Стражица” и „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на общините Трявна и Дряново”, за реализация на общи Стратегии за местно развитие по ос 4 „Лидер“ на ПРСР. На етап оценка от Министерство на земеделието и храните е стратегията на МИГ „Източна Дунавска Елия“ на територията на общините Тутракан и Сливо поле, включваща мерки за развитието на туризма.

При изпълнението на мерките по приоритет 1 „Развитие на конкурентноспособна и диверсифицирана икономика” на Стратегическа цел 1 се отчита известен напредък, свързан с изпълнението на проекти по ОП ”Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г., ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. и Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

През 2011 г. продължава тенденцията на запазване на относително ниски стойности на индикаторите за развитието на СЦР спрямо страната, както и наличието на значителни вътрешнорегионални и междурегионални различия. Напредъкът по изпълнението на мерките по приоритет 1 на Стратегическа цел 1 е с бавни темпове, което обуславя ограничен потенциал за повишаване на конкурентоспособността и постигане на устойчив растеж на икономиката на СЦР. Необходимо е да се предприемат допълнителни действия и да се положат целенасочени усилия за изпълнение на планираните мерки, с особен акцент върху тези по специфична цел 1.1. „Индустриален растеж на база на икономика на знанието” .
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 „Балансирано и устойчиво развитие на територията”

Приоритет 2 „Подобряване на техническата инфраструктура и обновление на градската среда”

Специфична цел 2.1 „Доразвиване на базисната инфраструктура на района”

Специфична цел 2.2 „Развитие на градските центрове”

При оценката на изпълнението на приоритет 2 са използвани следните индикатори:

Население с подобрен транспортен достъп (%)

През периода 2007-2011 г. се наблюдава тенденция на трайно нарастване на индикатора, обуславящо се от изпълнението на проекти с финансиране от ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., ОП „Транспорт” 2007-2013 г. и Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

През 2011 г. се подобрява транспортното обслужване на 92 774 души или на 10,78 % от населението в СЦР. В процес на реализация са 3 проекта за реконструкция и рехабилитация на част от общинската пътна мрежа в общините Дулово, Лясковец (12 км) и Разград по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. Посочените проекти са на обща стойност 11 234 034,29 лв., от които БФП е в размер на 10 289 246,29 лв. Усвоени са общо 5 219 491,45 лв. или 50,73 % от определените средства по оперативната програма към 31.03.2012 г.

На територията на СЦР се изпълняват и 6 бр. проекти за рехабилитация на участъци от републиканската пътна мрежа - пътища II-ри клас и III-ти клас (извън Трансевропейската транспортна мрежа – TEN-T) на обща стойност 61 119 239,24 лв., БФП е 100 %, от които са усвоени 23 923 712,72 лв. или 39,14 % по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. Рехабилитират се общо 120,801 км републикански пътища (извън TEN-T), от които 37,364 км второкласни пътища и 83,437 км третокласни пътища. Облагодетелствано е 36,82 % от населението на района.По Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. през 2011 г. се изпълняват общо 10 бр. проекти на стойност 17 577 010 лв. за рехабилитация на общински пътища и реконструкция, изграждане и осветление на уличната мрежа по мерки 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и 322 „Обновяване и развитие на населените места”:

√ „Рехабилитация на общински пътища и реконструкция на водопроводната мрежа на с. Белица в Община Тутракан” на стойност 3 618 938 лв., Община Тутракан по мярка 321;

√ „Подобряване на общинска пътна мрежа по път RSE 1005 - І-5 /Обретеник - Бяла/ - граница /Община Борово - Община Две Могили/ - Батишница - Бъзовец - RSE 1082 от км 8+000 до км 12+300 с подмяна на второстепенен уличен водопровод от ОК 1 до ОК 200 на път RSE 1005 в село Бъзовец и по път RSE 1082 ІІІ - 5001 /Две Могили - Острица/ - Широково - Чилнов - Баниска от км 3 +120 до км 7 +900 с подмяна на уличен водопровод от ОК 6 ОК 63 на път RSE 1082 в село Чилнов, в Община Две Могили, област Русе” на стойност 5 245 208 лв., Община Две могили по мярка 321;

√ „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади и улично осветление в гр. Алфатар” на стойност 1 246 166 лв., Община Алфатар по мярка 322;

√ „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площади в с. Могилино, с. Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община Две могили, област Русе” на стойност 1 871 116 лв., Община Две могили по мярка 322;

√ „Реконструкция на улици в община Ситово” на стойност 727 974 лв., Община Ситово по мярка 322;

√ „Изграждане на улично осветление с използване на слънчева енергия в Община Ценово” на стойност 1 121 246 лв., Община Ценово по мярка 322;

√ „Реконструкция на улична мрежа в гр. Борово” на стойност 1 056 810 лв., Община Борово по мярка 322;

√ „Реконструкция и изграждане на тротоари, площади и улично осветление в гр. Бяла“, Община Бяла на стойност 1 551 868 лв. по мярка 322;

√ Реализиран е проект „Реконструкция и модернизация на улица „Панорама”, осигуряваща транспортен достъп до квартал „Лясков дял”, МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов” и хотелски комплекси: „Калина Палас”, „Панорама” и „Бръшлян” на стойност 477 544 лв., Община Трявна по мярка 322. Извършена е реконструкция на 660 м улично платно и са изградени 440 м канализация с 16 бр. ревизионни шахти, 1 230 кв.м тротоарни настилки от бетонови плочи и улично осветление;

√ Реализиран е проект „Подобряване облика на гр. Трявна, чрез реконструкция и модернизация на улица „Осми март” на стойност 660 140 лв., Община Трявна по мярка 322. Извършена е реконструкция на 610 м улично платно, изградена е подпорна стена и е изградена 182 м канализация с 4 бр. ревизионни шахти,тротоарни настилки и улично осветление.

Важно трансгранично значение има реализираният през 2011 г. проект „Рехабилитация на Дунав мост-1 Русе-Гюргево” на обща стойност 1 700 000,00 лв. от Държавния бюджет, с бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура”, МРРБ. Проектът допринася за реализиране на Стратегията на ЕС за Дунавския регион в област на сътрудничество „Свързаност”.

Като известен напредък могат да се посочат и следните проекти по ОП „Транспорт” 2007-2013 г.:

√ „Подобряване на корабоплаването в българо-румънския участък на р. Дунав от км 530 до км 520 – Батин и от км 576 до км 560 – Белене”, с индикативен бюджет 138 млн. евро. Проектът е в процес на подготовка, осъществяваща се по програма ИСПА - Румъния, като се очаква да приключи през 2012 г. С писмо № 28-00-221/16.09.2011 г., Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) предлага на румънската страна и Европейската комисия проектът да бъде заложен за следващия програмен период 2014-2020 г.

√ „Създаване на речна информационна система в българския участък на река Дунав - БУЛРИС”. Проектът се състои от 3 фази, като за Фаза 1 след проведена тръжна процедура на 15.05.2010 г. е сключен договор с изпълнител „Обединение БУЛРИС 2009” на стойност 13 547 328,00 лв. През 2011 г. е сключен договор по ОПТ № 14/04.10.2011 г. между бенефициента ДП „Пристанищна инфраструктура” и Управляващия орган на ОП „Транспорт” на обща стойност 42 318 622,36 лв., от които 35 378 913,72 лв. са БФП. Реално изплатени са общо 5 349 601,80 лв., от които 5 104 229 лв. през 2011 г. и 245 373 лв. през 2012 г. по информация от ИСУН към 31.03.2012 г. Проектът е в процес на изпълнение, като срокът му на реализация е до 01.05.2014 г.

√ „Консултантски услуги за извършване оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите за проект „Техническа помощ за рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци на ж.п. линията Мездра – Горна Оряховица в България” - сключен е договор по ОПТ № 5/24.06.2009 г. за обща стойност на проекта - 225 600 лв., от които са изплатени 56 400 лв. по информация от ИСУН към 31.03.2012 г.

Дял на домакинствата, използващи интернет (%)

За периода 2007-2011 г. се наблюдава трайна тенденция на нарастване на индикатора с 28,2 процентни пункта (от 14,5 % до 42,7 %), но и през 2011 г. продължава да е със стойност, по-ниска от средната за страната (45,0 %) и за ЕС-27 (73 %). В сравнение с предходната 2010 г. индикаторът бележи нарастване с 12,3 процентни пункта, докато нарастването за страната е с 11,9 процентни пункта. По този индикатор СЦР вече заема второ място след Югозападния район (57,3 %).

Дял на домакинствата с достъп до широколентови комуникации (%)

За периода 2007-2011 г. се наблюдава трайна тенденция на нарастване на дела на домакинствата в СЦР, които имат широколентов достъп до Интернет с 26 процентни пункта (от 12 % през 2007 г. до 38 % през 2011 г.). Относителният дял от 38 % през 2011 г. продължава да е по-нисък от средния за страната – 39,8 % и от ЕС-27 – 67 %.

През 2011 г. в общините от СЦР продължава успешното изпълнение на проекти по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”, която е съвместна инициатива на Министерство на културата и Програмата на ООН за развитие, с финансиране от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”. Проектите включват доставка на компютри, принтери и софтуерни продукти на Microsoft, обособяване и оборудване на компютърни и мултимедийни зали в библиотеки при народни читалища в села и градове на територията на района, провеждане на обучения на служителите в библиотеките и безплатни обучения по компютърни умения с придобиване на сертификат, с което се улеснява достъпа на деца, ученици и възрастни до информация и интернет и услуги чрез мрежата на обществените библиотеки. С изпълнението на проектите е подобрено обслужването от библиотеките в СЦР и са подпомогнати гражданите да се приобщят към глобалното информационно общество, като по този начин са подкрепени усилията за преодоляване на вътрешно и междурегионалните различия в социалното и икономическото развитие на района и страната.

Брой модернизирани и рехабилитирани сгради на образователната, социалната и културната инфраструктура

През 2011 г. са модернизирани и обновени общо 14 гради, от които 5 сгради по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., 8 сгради по Проект „Красива България” и една сграда по ПРСР. В процес на изпълнение са проекти за подобряване и енергийна ефективност на общо 75 сгради на образователната, социалната и културната инфраструктура на територията на района по ОПРР и ПРСР и за изграждане на 6 нови центъра за настаняване от семеен тип.

Като напредък по изпълнението на Приоритет 2 могат да се посочат и следните проекти:ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.:

1. В подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали, по четири схеми за предоставяне на БФП (BG161PO001-1.1.01/2007, BG161PO001-1.1.02/2008, BG161PO001-1.1.04/2008 и BG161PO001-1.1.05/2008) - общо 11 бр. проекти в общините Велико Търново, Габрово, Горна Оряховица, Лясковец, Разград, Русе и Силистра на обща стойност 10 733 169,12 лв., от които БФП е 10 687 517,11 лв. Усвоени са общо 5 480 605,50 лв. или 51,28 % от договорените по оперативната програма към 31.03.2012 г.

Изпълнени са 4 проекта за периода 2009-2011 г. на обща стойност 4 964 291,24 лв., като БФП е 100 % и са усвоени общо 4 997 504,91 лв.:

√ За обновяване и модернизация на читалище „Земеделец-1899” в село Козаревец, Община Лясковец;

√ За подобряване на социалната инфраструктура и качеството на социалните услуги за хората в неравностойно положение в Община Габрово;

√ За реконструкция и модернизация на социалната инфраструктура в Дом за деца, лишени от родителски грижи “Пеню и Мария Велкови” гр. Велико Търново и в Дом за деца, лишени от родителски грижи “Христо Смирненски” с. Балван”, Община Велико Търново;

√ Подобряване на културната инфраструктура в Община Габрово.

В процес на изпълнение са 7 бр. проекти за енергийна ефективност и обновяване на 13 сгради.

Общият брой на облагодетелстваното население е 480 466 души или 56,30 % от населението на СЦР, което ще има достъп до качествени социални услуги.2. По схема BG161PO001-4.1.01 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие” в малките общини: Стражица, Завет, Лозница и Самуил – общо 4 бр. проекти в процес на изпълнение за периода 2009-2012 г. на стойност 3 561 080,43 лв., от които реално изплатени са 2 084 277,23 лв. или 58,53 % към 31.03.2012 г. БФП е 100 %. Проектите са за обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в Община Лозница, както и на 3 училища и 1 детска градина.

Общият брой на облагодетелстваното население от проектите в 4-те общини е 4,59 % от населението на СЦР, което ще има достъп до качествени образователни услуги.3. По схема BG161PO001-1.1.08 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации” се изпълняват 2 проекта за периода 2011-2013 г. с бенефициент Министерство на здравеопазването на обща стойност 15 661 078,94 лв., от които БФП е в размер на 15 504 676,56 лв.:

√ „Европейско качество на здравеопазването чрез реконструкция и енергийна ефективност в МБАЛ Русе” на обща стойност 8 606 615,32 лв.;

√ „Създаване на регионален диагностичен център чрез онкологични заболявания към МОБАЛ д-р Стефан Черкезов, Велико Търново” на обща стойност 7 054 463,62 лв.

С реализацията на проектите ще се подобри качеството на здравеопазването на населението в областите Русе и Велико Търново – 493 746 души или 57,42 % от населението на СЦР.4. По схема BG161PO001-4.1.05 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали” в малките общини Бяла и Тутракан – 2 проекта за периода 2011-2013 г. за преоборудване с медицинска апаратура, преустройство и модернизиране на МБАЛ „Ю. Вревская” ЕООД гр. Бяла и МБАЛ гр. Тутракан на обща стойност 8 765 261,39 лв., от които БФП – 8 707 489,85 лв. Облагодетелствано е 3,33 % от населението на района или 28 444 души, за които ще се подобри качеството на здравните услуги.

5. По две схеми „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура” (BG161PO001-1.1.09 и BG161PO001-4.1.03) са са сключени 10 бр. договори на стойност 21 707 886,36 лв., от които БФП е 19 504 205,90 лв., и са реално изплатени 2 913 919,89 лв. или 14,94 % към 31.03.2012 г. Проектите са за обновяване на 44 сгради, от които:

√ 4 бр. проекти на обща стойност 17 448 000,97 лв. за градските ареали - общини Габрово, Лясковец, Русе и Силистра и

√ 6 бр. проекти на обща стойност 4 259 885,39 лв. за малките общини – Главиница, Дряново, Златарица, Кайнарджа, Павликени и Трявна.

С изпълнението на проектите ще се подобри образователната инфраструктура в градските ареали: 17 училища, 11 целодневни детски градини, 2 ОДЗ и 1 детска ясла и в малките общини: 3 училища, 9 целодневни детски градини и 1 детска ясла, както и образователна инфраструктура в Община Трявна. Ще се намалят емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни).

Облагодетелствано е населението в 4-те общини от градските ареали и в 6-те малки общини – общо 360 014 души или 42,18 % от населението в СЦР.

6. По две схеми BG161PO001-1.4.02 и BG161PO001-1.4.05 „Подкрепа за подобряване на градската среда” и по схема BG161PO001-1.4.07 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” са сключени 14 бр. договори на обща стойност 41 057 039,91 лв., като БФП е 40 220 783,55 лв. и са реално изплатени 18 855 580,99 лв. или 46,88 % към 31.03.2012 г. , както следва:

√ 8 бр. проекти за подобряване на физическата среда в градовете, центрове на общини: гр. Горна Оряховица, гр. Разград, гр. Русе, гр. Велико Търново, гр. Габрово, гр. Лясковец, гр. Свищов и гр. Севлиево на обща стойност 37 575 210,91 лв., като БФП е 36 738 954,55 лв. и са реално изплатени 18 855 580,99 лв. или 51,32 %. От тях през 2011 г. е приключен един проект „Реконструкция, рехабилитация и модернизация на градска зона за отдих – Централна градска градина” на Община Русе на обща стойност 9 235 112,04 лв., като БФП е 8 402 125,68 лв. и са реално изплатени 7 858 556,23 лв. от нея.

√ 6 бр. проекти за изработване на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие на градовете Силистра, Габрово, Русе, Велико Търново, Разград и Свищов, с период на изпълнение 2011-2013 г. Общата им стойност е 3 481 829,00 лв., като БФП е 100 %.

Население, облагодетелствано от обновена градска среда и създадени условия за повишено качество на живот в 9-те града – 436 860 души или 51,19 % от населението на СЦР.7. По схема BG161PO001-1.1.11 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги” се изпълняват 2 проекта в общините Русе и Велико Търново за периода 2011-2013 г. на обща стойност 4 168 918,65 лв., като БФП е 100 %. С реализацията на проектите ще бъдат изградени 6 Центъра за настаняване от семеен тип на територията на градовете Русе и Велико Търново. По този начин ще се подобри качеството на живот на деца и младежи с увреждания на възраст от 3 до 18 години, лишени от биологична родителска грижа, и ще се създадат условия за пълноценната им интеграция в обществения живот.

8. По схема BG161PO001-1.1.10 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития“ се изпълняват 8 бр. проекти в общините Русе, Габрово, Разград, Велико Търново, Лясковец, Силистра, Севлиево и Горна Оряховица за периода 2011-2013 г. на обща стойност 4 119 601,85 лв., от които БФП е 4 108 673,19 лв. и са реално изплатени 1 215 707,73 лв. или 29,59 % от нея. Изпълнението на проектите ще допринесе за устойчивото градско развитие на 8-те общински центрове чрез инструментариума на културните интервенции и подобряване на културната инфраструктура. Ще бъдат проведени общо 67 бр. иновативни културни събития, в които участие ще вземат включените в тях 10 651 бр. представители на социални и етнически групи, както и 201 731 бр. участници (активни и пасивни).

Проект „Красива България”

През 2011 г. са изпълнени 8 бр. проекти за ремонт и обновяване на 8 социално значими обекти на социалната инфраструктура в общините Борово, Дряново, Разград, Свищов, Велико Търново и Бяла, като са сключени споразумения на обща стойност 1 120 788 лв. и са усвоени по сключени договори общо 1 154 186,48 лв., както следва:

√ „Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания „Детелина”, гр. Борово” по Мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура”, с бенефициент Община Борово – подписано е споразумение на обща стойност 190 000 лв. (180 000 лв. за СМР и 10 000 лв. за обучение на безработни), от които по сключени договори са усвоени общо 187 336,63 лв.;

√ „Подмяна на дограма и топлоизолация на Дом за възрастни с деменция – Дряново” по Мярка 02-02 „Спешно подпомагане на социални домове”, с бенефициент Община Дряново – подписано е споразумение на обща стойност 152 331 лв. за СМР, от които по сключен договор са усвоени 152 003,04 лв.;

√ „Покрив, топлоизолация и дограма на сградата на Дирекция „Социално подпомагане” - клон Дряново” по Мярка 01 „Подобряване на градската среда”, с бенефициент Община Дряново - подписано е споразумение на обща стойност 116 449 лв. (110 320 лв. за СМР и 6 129 лв. за обучение на безработни), от които по сключени договори са усвоени общо 113 143,79 лв.;

√ „Дом за възрастни с деменция, гр. Разград” по Мярка 02-02 „Спешно подпомагане на социални домове”, с бенефициент Община Разград - подписано е споразумение на стойност 58 047 лв. за СМР, като по сключен договор са усвоени 108 734,79 лв.;

√ „Фасадна реставрация на Първо българско читалище „Еленка и Кирил Д. Аврамови”, Свищов” по Мярка 01 „Подобряване на градската среда”, с бенефициент Община Свищов - подписано е споразумение на обща стойност 188 961 лв. (179 016 лв. за СМР и 9 945 лв. за обучение на безработни), от които по сключени договори са усвоени 185 402,25 лв.;

√ „Разширение на център за възрастни с увреждания – Трявна” по мярка 02-02 „Спешно подпомагане на социални домове”, с бенефициент Община Трявна - подписано е споразумение на стойност 194 750 лв. за СМР, от които по сключен договор са усвоени 194 444,02 лв.;

√ „Архивохранилищна сграда към РД „Архиви” Велико Търново, отдел ТА” по Мярка 01 „Подобряване на градската среда”, с бенефициент Държавна агенция „Архиви” - подписано е споразумение на стойност 30 304 лв. за СМР, от които по сключен договор са усвоени по договор 29 929,70 лв.;

√ „Текущ ремонт на отоплителна инсталация /клон 3/ на ДПБ - Бяла” по Мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура”, с бенефициент Държавна психиатрична болница в гр. Бяла - подписано споразумение на обща стойност 189 946 лв. (179 949 лв. за СМР и 9 997 лв. за обучение на безработни), от които по сключени договори са усвоени общо 183 192,26 лв.Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.:

Принос за изпълнението на Специфична цел 2.1. „Доразвиване на базисната инфраструктура на района” на Приоритет 2 имат и следните проекти по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г:

√ „Основен ремонт за подобряване на енергийната ефективност на сградата на Дом за деца „Лудогорие” град Исперих” на стойност 700 408,00 лв., финансиран по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, Община Исперих;

√ „Ремонт на манастирска църква „Света Марина” с. Каран Върбовка, ремонт на три битови сгради към манастирският комплекс”, одобрен по мярка 322, с бенефициент Манастир „Света Марина”, с. Каран Върбовка, Община Две могили;

√ „Ремонт на Народно читалище „Пробуда 1922 г.”, с. Белцов, община Ценово” по мярка 322;

√ „Довършване на храм „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Балканци, Община Стражица, изпълнен през 2011 г.;

√ „Подобряване на съществуващи центрове за предоставяне културни услуги на населението на Община Бяла“ за реконструкция и модернизация на 4 читалища в гр. Бяла, с. Копривец, с. Лом Черковна и с. Стърмен на стойност 2 837 408,00 лв. по мярка 321 и др.

През 2011 г. са извършени предварителни дейности по изграждане на газопровод Добрич – Силистра, на обща индикативна стойност 25 млн. лв. Очаква се строителството на газопровода да започне в началото на м. юли 2012 г. и да приключи в началото на м. юли 2013 г. В момента се разработва проект за изграждане на първи етап на газоразпределителната мрежа на гр. Силистра.

По проект „Енергийна ефективност в обществени сгради”, финансиран със средства от Международен фонд „Козлодуй”, през 2011 г. в СЦР продължава изпълнението на проекта за саниране на административната сграда на Община Иваново и сградите на физкултурен салон и работилница към ОУ с. Щръклево на стойност 300 000 лв.

На територията на района през 2011 г. се изпълнени значими проекти за развитие на здравната инфраструктура и за подобряване на качеството на здравното обслужване:

През 2011 г. Комплексен онкологичен диспансер - Русе ЕООД е реализирал проект за изграждане на нова поликлиника и бункер за линеен ускорител, като са усвоени 2 321 000 лв.

Изграден е нов АГ комплекс към МБАЛ АД - Русе, извършени са газифициране и реконструкция на болницата на обща стойност 3 991 756 лв., от които 3 177 000 лв. са осигурени от държавния бюджет. Закупено е ново оборудване на Специализирана болница за активно лечение – Русе за 28 000 лв. В Многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – Дряново ЕООД е извършен ремонт на детското отделение и то е обособено в отделение за физиотерапия и рехабилитация, закупен е дозиметър (ДАП камери) на стойност 7 608 лв. Извършен е основен ремонт на сградата на здравната служба в с. Сваленик на стойност 37 850 лв. със средства от бюджета на Община Иваново.

При изпълнението на мерките по приоритет 2 „Подобряване на техническата инфраструктура и обновление на градската среда” на Стратегическа цел 2 се отчита напредък, свързан с успешно изпълняваните проекти, основно по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., както и тези по ОП „Транспорт” 2007-2013 г., Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. и по Проект „Красива България”. Модернизирани са общо 14 сгради на образователната, социалната и културната инфраструктура и са в процес на изпълнение през 2011 г. проекти с включени мерки за енергийна ефективност на общо 75 сгради.

Приключените и реализиращи се в момента проекти за обновление на образователната, социалната, културната, техническата и здравната инфраструктура, за подобряване на градската среда и за интегрирано градско възстановяване и развитие определят наличието на потенциал за задоволително изпълнение на Приоритет 2 през 2011 г. и в рамките на програмния период до 2013 г.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница