Доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2007-2013)страница6/11
Дата02.02.2018
Размер1.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3 „Подобряване качеството на живот и развитие на екологичната инфраструктура”
Приоритет 3 „Осигуряване на здравословна и благоприятна жизнена среда на основата на устойчиво управление на околната среда”

Специфична цел 3.1 „Подобряване на водоснабдителната и канализационната инфраструктура”

Специфична цел 3.2 „Подобряване системата за управление на отпадъците и затваряне на нерегламентираните сметища”

Специфична цел: 3.3 „Изграждане на системи за предотвратяване на риска”

При определяне на напредъка по Приоритет 3 са използвани следните индикатори:

Разходи за опазване и възстановяване на околната среда (хил. лева)

Докато за периода 2005-2008 г. разходите за опазване и възстановяване на околната среда в СЦР нарастват със 73 672 хил. лв. (от 38 993 хил. лв. на 112 665 хил. лв.), то през периода 2009-2010 г. се наблюдава спад с 4 134 хил. лв. (от 68 271 хил. лв. през 2009 г. на 64 137 хил. лв. през 2010 г.), който е свързан с влиянието на световната икономическа и финансова криза. Същата неблагоприятна тенденция се наблюдава и на национално ниво за периода 2009-2010 г. – намаляване на разходите с 6 786 хил. лв. (от 1 280 563 хил. лв. през 2009 г. на 1 273 777 хил. лв. за 2010 г.). По този индикатор Северен централен район остава на последно място през 2010 г. с едва 5,04 % принос в националните разходи за опазване на околната среда. Най-големи разходи за опазване на околната среда през 2010 г. са направени в област Велико Търново (31,68 % от разходите в СЦР), следвана от областите Русе (29,95 %), Силистра (16,83 %) и Разград (15,08 %), а най-малки разходи са направени в област Габрово (6,46 %).

Дял на населението, обслужено от водоснабдителната мрежа (%)

По този индикатор, СЦР заедно с ЮИР е на второ място в сравнение с останалите райони от ниво 2 - с 99,7 % дял на обслуженото от водоснабдителната мрежа население, по-висок от средния за страната – 99,1 % през 2010 г. Наблюдава се нарастване на индикатора с 0,5 процентни пункта спрямо предходната 2009 г.
Дял на населението, обслужено от канализационна мрежа (%)

По този индикатор СЦР продължава да заема предпоследно място в сравнение с останалите райони в България с 61,2 % обслужено население при средна стойност за страната - 70,6 %. През 2010 г. индикаторът е нараснал с 0,4 процентни пункта в сравнение с предходната година, докато за страната нарастването е с 0,2 процентни пункта.

Приключен е проект „Изграждане на канализационна мрежа към ПСОВ гр. Главиница” на община Главиница на обща стойност 7 631 488,86 лв., с финансиране по ОП „Околна среда” 2007-2013 г. за периода 2008-2012 г., като е подобрено качеството на живот на 1 545 жители на гр. Главиница или 0,18 % от населението на СЦР. Продължава изпълнението на проекти за доизграждане и подобряване на инфраструктурата за отпадъчни води на територията на общините Велико Търново, Горна Оряховица (с. Първомайци), Габрово (в гр. Габрово) и Лозница (в гр. Лозница).

Дял на населението, обслужено от пречиствателни станции за отпадъчни води (%)

По този индикатор в СЦР се наблюдава задълбочаваща се тенденция на изоставане на района спрямо останалите райони от ниво 2 в България. От предпоследно място през 2009 г., Северният централен район вече заема последно място през 2010 г. с едва 27,5 % обслужено население, като стойността му остава значително по-ниска от средната за страната - 47,6 %. През 2010 г. индикаторът е нараснал с 2,7 процентни пункта в сравнение с предходната година, като нарастването за страната е с 2,4 процентни пункта.

Изградена е и е въведена в експлоатация на 27.12.2011 г. Пречиствателна станция за отпадъчни води в град Русе на стойност 22 857 429,93 евро, в рамките на долупосочения „Интегриран воден проект на град Русе” по Програма ИСПА, с капацитет за 240 000 еквивалент жители на база прогнозни данни за 2030 г. С функционирането на ПСОВ – Русе ще се подобрят хигиенните характеристики на река Дунав, ще повиши качеството на живот на населението на гр. Русе (149 134 души или 17,47 % от населението на СЦР) и ефективността при използването на водните ресурси. През 2011 г. започна изпълнението на проект за изграждане на ПСОВ за отпадъчни води - гр. Трявна и довеждащ колектор към нея.

Като напредък по последните три индикатора могат да се посочат следните проекти:

По Програма ИСПА:

√ „Интегриран воден проект на град Русе” с бенефициент Община Русе, област Русе на обща стойност по Финансов меморандум 46,8 млн. евро. Договорените средства са в общ размер на 58 364 851 евро, от които към 31.12.2011 г. са усвоени общо 55 648 288 евро или 95,35 % от договорените средства, по информация от Дирекция „Европейски инфраструктурни проекти” – МРРБ. По информация на Община Русе усвоените през 2011 г. средства са в размер на 30 702 339 лв. или 15 697 856,66 евро.По ОП „Околна среда” 2007-2013 г.:

√ По процедура BG161PO005/08/1.10/01/02 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” на територията на общините Велико Търново, Горна Оряховица, Габрово, Лозница и Главиница (приключен на 26.01.2012 г.) - общо 5 проекта на обща стойност 199 896 265,45 лв., като са извършени плащания в общ размер на 43 781 141,23 лв. или 21,90 % от договорените средства към 31.03.2012 г. по информация на представителя на УО на ОПОС, който е член на РКК към РСР на СЦР.

Облагодетелстваното население е 151 790 души или 17,79 % от населението на СЦР.

√ BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 екв. ж. и в населени места с под 2 000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали” – към 31.03.2012 г. в оценка е проект „ПСОВ и довеждащ колектор гр. Свищов” и се изпълнява проект „Изграждане на ПСОВ за отпадъчни води - гр. Трявна и довеждащ колектор към нея“ на обща стойност 12 698 437,24 лв. От реализацията на двата проекта ще бъде облагодетелствано населението в градовете Свищов и Трявна – 39 159 души или 4,59 % от населението на района.

√ BG161PO005/08/1.30/01/01 “Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013 г.” за изграждане и реконструкция на канализационни системи, изграждане на ПСОВ и реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни мрежи – общо 12 проекта в общините Силистра (с. Айдемир, с. Калипетрово и гр. Силистра), Иваново (с. Щръклево), Русе (гр. Мартен), Две могили (гр. Две могили), Бяла (гр. Бяла), Борово (гр. Борово), Кубрат (гр. Кубрат), Габрово (квартали на гр. Габрово), Елена (гр. Елена) и Горна Оряховица (с. Поликраище и с. Драганово) на обща стойност 13 327 503,12 лв., от които са изплатени общо 7 755 424,22 лв. или 58,19 % от договорените средства. От тях са приключени през 2011 г. общо 6 бр. проекти на стойност 9 174 640,00 лв., от които са извършени плащания в общ размер на 6 429 058,63 лв. към 31.03.2012 г. или 70,07 % от договорените средства. Те са за: изграждане на ПСОВ и частично изграждане и реконструкция на канализационните мрежи в с. Айдемир и с. Калипетрово в Община Силистра; изграждане на ПСОВ, доизграждане на канализационната мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Силистра; изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ на територията на гр. Мартен, Община Русе; подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Две могили, Община Две могили; подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Бяла, Община Бяла; строителство и реконструкция на вътрешна В и К мрежа на гр. Кубрат и разширение на ПСОВ, за последващо кандидатстване за финансиране по Оперативна програма “Околна среда”. Облагодетелстваното население е 141 684 души или 16,6 % от населението на района.

√ BG161PO005/10/1.11/03/19 „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв. ж.” – в процес на изпълнение през 2011 г. са 3 проекта на стойност 79 584 229,77 лв. за подготовка на проекти за изграждане на ПСОВ, реконструкция и доизграждане на канализационна и водопроводна мрежа на градовете Дряново, Разград и Тутракан. От реализацията на проектите ще бъде облагодетелствано 5,78 % от населението на СЦР или 49 310 души.По Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.:

В процес на изпълнение по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ са:

√ 2 бр. проекти за рехабилитация на общински пътища, реконструкция и подмяна на улични водопроводи в общините Тутракан и Две могили;

√ 3 бр. проекти за изграждане на канализация и пречиствателни съоръжения в селата Кесарево, Камен и Сушица, Община Стражица за общо 3 976 жители;

√ „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Горно Абланово“, Община Борово на стойност 3 939 976,00 лв.;

√ „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Екзарх Йосиф“, община Борово на стойност 3 728 876,00 лв.;

√ „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Батин“, Община Борово на стойност 3 551 930,00 лв.;

„√ Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Новград, Община Ценово, област Русе” с БФП в размер на 3 678 164,00 лв.;

√ „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Караманово, Община Ценово, област Русе” с БФП в размер на 4 973 392,00 лв.

Изградени депа за битови отпадъци (бр.)

През 2010 г. броят на изградените депа за битови отпадъци в СЦР намалява със 73,17 % спрямо предходната година, поради организиране на сметосъбирането в четирите регионални депа за обезвреждане на битови отпадъци, предназначени да обслужват съседни общини. Делът на изградените депа за битови отпадъци в СЦР е 12,79 % от общия брой на депата в България и бележи спад с 16,71 процентни пункта спрямо предходната 2009 г.

По процедура BG161PO005/10/2.10/07/22 „Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол” са в процес на оценка 3 бр. проекти по ОПОС за изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в регионите Борово, Велико Търново и Габрово.

Приключен е проект „Рекултивация на сметище Сливо поле – кв. „Сливица“, гр. Сливо поле, Община Сливо поле“ на обща стойност 279 328,00 лв. от РБ, от които са усвоени 155 482,46 лв.

Изпълнява се проект „Закриване и рекултивация на съществуващо сметище в гр. Дряново, м. „Градището“, Община Дряново“ по Финансов меморандум 2000/BG/16/Р/РЕ/002 „Изграждане на пет регионални депа за твърди отпадъци в България – Монтана, Русе, Севлиево, Силистра и Созопол“.

Усвоена е техническа помощ по програма ИСПА за изработване на проекти за закриване и рекултивация на 5 бр. нерегламентирани сметища на територията на Община Севлиево в селата Градница, Крушево, Агатово, Душево и старото градско сметище до с. Кормянско и през 2012 година предстои реализацията на тези проекти.

В процес на изпълнение е „Технически проект за рекултивация на съществуващо общинско депо, Община Завет“, финансиран по реда на ПМС № 209 от 20 август 2009 г. за осигуряване на финансиране за изграждането на регионални системи за управление на битовите отпадъци, на регионалните съоръжения за предварително третиране на битовите отпадъци и закриването на общински депа за битови отпадъци на стойност 458 219,00 лв. Предвижда се извършване на техническа и биологическа рекултивация на сметището в Община Завет.

Дял на обслуженото население от системи за сметосъбиране (%)

Системата е добре развита в градовете, но не функционира ефективно в селата и поради тази причина все още са налични нерегламентирани сметища на територията на района. Стойността на индикатора за 2010 г. е 99,8 % за СЦР, като се запазва положителната тенденция да е над средната стойност за страната – 98,2 %. Наблюдава се трайно нарастване на индикатора, като за 2010 г. той е нараснал с 0,8 процентни пункта в сравнение с предходната година.

През периода 2009-2011 г. са изградени нови площадки за разполагане на съдове за разделно събиране на отпадъци от опаковки и са закупени съдове за битови отпадъци. В някои общини са подписани и се изпълняват договори за разделно събиране от крайните потребители, временно съхраняване и транспортиране на отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори и отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

През отчетния период продължава изпълнението на 4 бр. проекти „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 2 на ОП „Околна среда” 2007-2013 г.” за управление на отпадъците на регион Разград (приключен на 27.02.2012 г.), реконструкция и модернизация на съществуващо депо в Община Габрово и превръщането му в регионално и закриване и рекултивация на депа в общините Русе и Сливо поле (приключен на 28.10.2011 г.). Проектите са на обща стойност 3 026 862,40 лв., от които са усвоени 1 693 008,82 лв. или или 55,93 % към 31.03.2012 г.

Напредък по Приоритет 3 е сключването на договори и изпълнението на следните проекти:

По ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г.:

√ 8 бр. проекти в подкрепа за подобряване на физическата среда в центровете на общините Горна Оряховица, Разград, Русе, Велико Търново, Габрово, Лясковец, Свищов и Севлиево;

√ 6 бр. проекти за изработване на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие на градовете Силистра, Габрово, Русе, Велико Търново, Разград и Свищов;

√ 5 бр. проекти за укрепване на свлачища в общините Русе, Велико Търново, Свищов, Габрово и Стражица на обща стойност 3 365 394,42 лв., от които БФП е 3 256 741,23 лв. и реално изплатените средства са 2 076 574,94 лв. или 63,76 % от нея към 31.03.2012 г. През 2011 г. е приключен проект за укрепване на активно свлачище при км 1+150 на път ІV – 5355 „ІІІ – 4082 Теменуга – Водно”, Община Стражица. Облагодетелстваното население от укрепването на свлачищата е 318 736 души или 37,35 % от населението на района.

√ 2 бр. проекти в подкрепа на дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения по поречието на река Янтра в град Габрово и за изграждане на инфраструктурни съоръжения по река Тревненска в гр. Трявна на обща стойност 1 979 127,26 лв. за периода 2011-2012 г. като БФП е 100 %. От изпълнението на двата проекта е облагодетелствано населението по поречието на река Янтра в общините Габрово, Дряново, Велико Търново, Лясковец, Горна Оряховица, Полски Тръмбеш, Бяла и Ценово, както и населението на Община Трявна – общо 266 863 души или 31,27 % от населението в СЦР.


По Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.:

√ „Обновяване и развитие на населените места в Община Елена” за рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и градини, детски площадки и съоръженията към тях на обща стойност 1 142 632,00 лв. по мярка 322 на ПРСР;

√ „Подкрепа за осигуряване на нови възможности за отдих и спорт в Община Трявна, чрез подобряване и изграждане на обществени спортни центрове” на обща стойност 6 256 185,60 лв. по Мярка 321 на ПРСР;

√ „Реконструкция на Централна градска зелена зона в гр. Дряново“ – подписан договор за финансиране на обща стойност 1 505 000 лв.;

√ „Първоначално залесяване на неземеделски земи на територията на Община Севлиево“ за залесяване на неземеделски земи и поддържане на иглолистни и широколистни култури в землищата на с. Крамолин и с. Сенник, Община Севлиево на обща стойност 72 110 лв., в процес на реализация по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи”;

√ Благоустрояване на централна градска част, гр. Завет, област Разград”, на стойност 938 294,00 лв., в процес на изпълнение по мярка 322;

√ „Благоустрояване на централна градска част – кв. 20 и част от кв. 13 по плана на с. Брестовене и благоустрояване на част от кв. 39 по плана на с. Острово”, Община Завет на стойност 1 493 640,00 лв., в процес на изпълнение по мярка 322;

√ „Основен ремонт на физкултурен салон – с. Острово, Община Завет“ на стойност 333 344,00 лв., в процес на изпълнение по мярка 321;

√ „Рехабилитация на улично осветление на територията на Община Сливо поле”, 2010-2013 г. на обща стойност 1 894 162 лв. по мярка 322. През 2011 г. приключи I етап от проекта – в селата Ряхово, Бабово, Бръшлен и гр. Сливо поле, където са подменени проводниците и съществуващите живачни лампи с енергоикономични;

√ „Изграждане на публично-частно партньорство „Рибарска група“ на територията на общините Сливо поле, Тутракан и Главиница“ - одобрена е от МЗХ Местна инициативна рибарска група „Тутракан-Главиница-Сливо поле“ и нейната стратегия за развитие, включваща мерки за опазване на биологичното разнообразие.По ПУДООС:

√ „Община Иваново - пространство на удобството и красотата. Подобряване на средата за живот в Община Иваново чрез обновяване на паркове и детски площадки в 8 населени места – Пиргово, Мечка, Божичен, Сваленик, Красен, Нисово, Тръстеник и Щръклево” на стойност 1 595 596 лв., от които през 2011 г. са усвоени 13 000 лв.;

√ За чиста околна среда“ – с. Борисово и с. Ряхово, Община Сливо поле на стойност 24 507,00 лв., приключен през 2011 г.;

√ „Проект за възстановяване, почистване и озеленяване на градинки в централните части на с. Белцов, Община Ценово, област Русе“ на стойност 9 750 лв., приключен през 2011 г.По ОПОС:

По процедура „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България” се изпълняват 4 бр. проекти на обща стойност 5 609 125,97 лв., като БФП е 5 312 219,66 лв. и от нея са изплатени 1 832 867,90 лв. или 34,50 % към 31.03.2012 г.:

√ „Възстановяване на местообитание и биологичното разнообразие на територията на природен парк „Българка” в Община Габрово;

√ „Разработване на План за управление на Природен парк „Българка” в област Габрово;

√ „Ломовете - Център за опазване на скалогнездещите птици” в Община Иваново;

√ „Ограничаване на негативното влияние на инвазивните видове и възстановяване на естествени местообитания, чрез залесяване с местни видове в поддържан резерват „Сребърна” в Община Силистра.

При изпълнението на мерките по приоритет 3 „Осигуряване на здравословна и благоприятна жизнена среда на основата на устойчиво управление на околната среда” на Стратегическа цел 3 се отчита напредък, свързан с реализацията на проекти основно по ОП „Околна среда” 2007-2013 г., както и проекти по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. и Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. Продължава изпълнението на проекти по специфичните цели на приоритет 3 за подобряване на водоснабдителната и канализационната инфраструктура, за подобряване на системата за управление на отпадъците и затваряне и рекултивиране на нерегламентирани сметища, за изграждане на дребномащабна инфраструктура и предотвратяване на свлачища, за подобряване на физическата среда в градовете и за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в района. През 2011 г. започна изпълнението на дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения по поречията на реките Янтра и Тревненска, с което ще се постигне превенция на риска от наводнения.
Приоритет 4 „Подобряване качеството на социалния капитал”

Специфична цел 4.1 „Адаптиране на политиките и системите за образование, обучение и заетост към пазара на труда”

Специфична цел 4.2 „Развитие на гражданското общество и укрепване на административния капацитет на институциите”

При оценката на изпълнението на Приоритет 4 са използвани следните индикатори:

Коефициент на безработица (%)

Коефициентът на безработица в СЦР през 2011 г. е 12,9 % (бележи нарастване спрямо 2010 г. с 1,4 процентни пункта) и продължава да е по-висок от средния за страната (11,2 %).

Коефициент на заетост (%)

През 2011 г. коефициентът на заетост за района е 41,5 % и отбелязва увеличение спрямо 2010 г. с 0,4 процентни пункта, но продължава да е със стойност под средната за страната (46,3 %).

Относителен дял на населението на 30-34 навършени години с висше образование (% )(показател, включен в стратегия „Европа 2020”)

Докато за периода 2007-2010 г. се наблюдава тенденция на намаляване на относителния дял на населението на 30-34 навършени години с висше образование в СЦР с 3 процентни пункта (от 23,9 % през 2007 г. на 20,9 % през 2010 г.), то през 2011 г. индикаторът бележи нарастване с 0,7 процентни пункта спрямо предходната година (21,6 %). Въпреки това, стойността му продължава да е под средната за страната (27,3 %). И през 2011 г., СЦР остава на четвърто място в сравнение с останалите райони от ниво 2, преди СЗР (17,6 %) и ЮЦР (16,8 %).

Относителен дял на рано напусналите образование и обучение (18-24 навършени години) (%)(показател, включен в стратегия „Европа 2020”)

В СЦР за периода 2007-2011 г. намалява относителният дял на рано напусналите образование и обучение с 2,9 процентни пункта (от 19,4 % на 16,5 %), но стойността на индикатора продължава да бъде по-висока от средната за страната – 12,8 % за 2011 г. По този индикатор СЦР се нарежда преди СЗР (16,8 %) и ЮИР (19,4 %), където относителният дял на рано напусналите образование и обучение е с най-високи стойности през 2011 г.

По последните два индикатора, свързани с изпълнението на Цел 4 от Стратегия „Европа 2020” на ЕС, е необходимо да продължи изпълнението на дейности, насочени към подобряване качеството на образователната инфраструктура, подобряване на транспортната достъпност до училищата и университетите и насърчаване на мрежи за обмяна на опит и добри практики между райони в ЕС.

Брой на сключените договори за участие в програми и проекти по Структурните фондове

През 2011 г. на територията на СЦР се изпълняват общо 138 бр. проекти – 121 бр. проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., 11 бр. проекти по ОП „Административен капацитет” 2007-2013 г., 1 проект по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. и 5 бр. проекти по ОП „Техническа помощ“ 2007-2013 г. От тях са приключени общо 7 проекта – 6 проекта по ОПРЧР и 1 проект по ОПАК.

Брой проекти и инициативи за териториално сътрудничество (бр.)

През 2011 г. в СЦР се изпълняват общо 68 бр. проекти по програми за териториално сътрудничество, както следва:

√ 54 бр. договорени проекти по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния -България 2007-2013 г. с партньори от СЦР.

√ 6 бр. проекти от СЦР по Оперативна програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа 2007 – 2013 г.;

√ 7 бр. проекти с партньори от СЦР по Оперативна програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ IVC”;

√ 1 бр. проект по Оперативна програма УРБАКТ II „Мрежа за градско развитие”.

По Приоритет 4 може да бъде отбелязан напредък по отношение развитието на капацитета на администрацията в Северния централен район, с цел постигане на ефективност и ефикасност на управлението.

По ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. през 2011 г. се изпълняват общо 121 бр. проекти в СЦР на обща стойност 15 606 723,62 лв. (БФП е 15 340 154,07 лв.) за периода 2008-2013 г., които допринасят за изпълнението на Приоритет 4. Реално изплатените средства са 9 881 297,41 лв. или 64,41 % от договорената БФП по програмата. Приключени са 6 бр. проекти с период на изпълнение 2009-2011 г. на обща стойност 1 203 578,16 лв., от които 1 160 302,59 лв. или 96,40 % са БФП, като са изплатени 1 142 703,25 лв. или 98,48 % от договорените средства по програмата, както следва:

√ „Работилница на мечтите” – шанс за защитена заетост и социално включване в общността“ с бенефициент Община Велико Търново, на обща стойност 294 772,90 лв.;

√ „Ателие за пачуърк“ с бенефициент Фондация „Милениум“ – Велико Търново, на обща стойност 297 055,59 лв.;

√ „Създаване на социално предприятие „Перално стопанство” с бенефициент Сдружение „Център за социални и здравни грижи”, област Велико Търново, на обща стойност 250 635,82 лв.;

√ „Създаване на Модел за Активиране на Работния потенциал чрез Трудови умения на лица с хронични психични заболявания в гр. Русе – Проект „СМАРТ” с бенефициент Център за консултиране и кратка терапия „Решения“ – Русе, на обща стойност 222 468,48 лв.;

√ „Новата квалификация - условие за ново качество на труд и живот“ с бенефициент „Строител“ ООД – Русе, на обща стойност 87 916,62 лв.;

√ „Оптимизиране и развитие на човешките ресурси във фирма БТБ България АД“ с бенефициент БТБ България АД, област Русе, на обща стойност 50 728,75 лв.

През 2011 г. е изграден център за социално консултиране и подкрепена заетост на лица от специализираните институции и са създадени 4 социални предприятия за обучение и подкрепа за създаване на заетост на хора с увреждания (106 души) и на лица, напускащи специализираните институции (40 души) в общините Велико Търново и Русе; чрез проведени обучения е повишена професионалната квалификация на заетите в „Строител“ ООД – Русе и са подобрени професионалните умения на заетия персонал на фирма БТБ България АД – Русе (111 лица). Продължава изпълнението на проекти за грижа в семейна среда на деца и възрастни с различни видове увреждания и самотно живеещи хора и за повишаване на професионалната квалификация и творческото развитие на заетите лица. Осигурени са грижи на 483 лица, в т.ч. деца и възрастни с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Личен асистент“, „Домашен асистент“ и/или „Домашен помощник” в общините Горна Оряховица, Стражица, Севлиево, Завет, Силистра, Русе, Борово, Бяла, Иваново, Сливо поле, Ценово и др., с които е осигурена подкрепа за социално включване и реализация на потребителите на тези социални услуги.

За развитие на човешките ресурси в аграрния сектор, през 2011 г. по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. са проведени обучения по мерки 112 „Създаване на стопанства за млади фермери“ и 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ на 45 души от Община Сливо поле.

Напредък по специфична цел 4.2 „Развитие на гражданското общество и укрепване на административния капацитет на институциите” на Приоритет 4, е изпълнението през 2011 г. на общо 11 бр. проекти в СЦР по ОП „Административен капацитет” 2007-2013 г. на обща стойност 4 661 629,38 лв.(100 % БФП), от които са изплатени 2 804 595,73 лв. или 60,16 % към 31.03.2012 г.

Приключен е един проект „Да управляваме заедно!“ с бенефициент Община Иваново на обща стойност 275 919,18 лв. Създадени са условия за постигане на оптимално и ефективно използване на публичните ресурси в общината чрез създаване на публично-частни партньорства (ПЧП), включително аутсорсинг. Анализирани са специфичните общински нужди и са повишени знанията и информираността на администрацията и бизнеса. Обучени са 30 служители от администрацията.

В процес на изпълнение през 2011 г. са проекти на областните администрации на областите Силистра и Габрово и общините Габрово, Полски Тръмбеш, Разград, Две могили и Русе за модернизиране на административното обслужване чрез развитие и предоставяне на качествени електронни услуги, за утвърждаване на партньорства със структурите на гражданското общество, както и за ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на регионалното развитие.

По схема „Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики” по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. продължава изпълнението на проекта „Културно-туристическо Развитие с Европейска Перспектива за Обновяване на Старите Твърдини „КРЕПОСТ” с бенефициент Сдружение „Клуб “Отворено общество” Велико Търново, за периода 2009-2011 г.

По Оперативна програма „Техническа помощ“ 2007-2013 г. през 2011 г. се изпълняват 5 проекта за изграждане и функциониране на 5 областни информационни центрове в градовете-областни центрове Велико Търново, Габрово, Русе, Разград и Силистра, с период на изпълнение 2011-2014 г. Проектите са на обща стойност 2 036 095,54 лв., като БФП е 100 % и са изплатени 454 688,81 лв. или 22,33 %. С реализирането на проектите ще се подобри капацитета на администрациите в СЦР и ще се повиши информираността на потенциалните бенефициенти за възможностите за финансиране по програмите, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове и други финансови инструменти на ЕС. Ще се постигне по-добро усвояване на определените за България средства по оперативните програми, съфинансирани от европейските фондове и финансови инструменти.

По Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 г. към 31.03.2012 г. са сключени договори общо по програмата за изпълнение на 115 бр. проекти на обща стойност 196 640 508,94 евро, от които от ЕФРР - 166 438 546,86 евро, национално съфинансиране - 25 494 495,87 евро и собствен принос – 4 733 378,75 евро, съгласно предоставена справка от представителя на ГД „Управление на териториалното сътрудничество“ в МРРБ - член на Регионалния координационен комитет към РСР на СЦР. Изпълнението на операциите по програмата е следното:

√ По приоритетна ос 1 „Достъпност” – 20 бр. проекти на обща стойност 82 637 126,85 евро, от които 69 795 316,31 евро от ЕФРР, 10 698 085,16 евро национално съфинансиране и 2 233 819,92 евро собствен принос;

√ По приоритетна ос 2 „Околна среда” – 23 бр. проекти на обща стойност 60 915 168,59 евро, от които 51 668 245,98 евро от ЕФРР, 7 909 383,68 евро национално съфинансиране и 1 337 538,93 евро собствен принос;

√ По приоритетна ос 3 „Икономическо и социално развитие” – 72 бр. проекти на обща стойност 53 088 213,50 евро, от които 44 974 984,57 евро от ЕФРР, 6 887 027,03 евро национално съфинансиране и 1 162 019,20 евро собствен принос.

За Северен централен район бюджетите на българските партньори (83 бр.) в договорираните проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г. към 31.03.2012 г. са на обща стойност 26 003 432,63 евро, както следва:


  • област Силистра – общо 3 457 542,29 евро на 20 бр. партньори;

  • област Разград – общо 54 338,56 евро на 1 партньор;

  • област Русе – 16 692 210,80 евро на 50 бр. партньори;

  • област Велико Търново – общо 5 799 340,98 евро на 12 бр. партньори.

През 2011 г. изпълняваните с участието на партньори от СЦР проекти са 54 бр. на обща стойност 77 313 962,68 евро. От тях са приключени 10 бр. проекти на обща стойност 3 140 172,74 евро, с период на изпълнение 2010-2011 г.

По Оперативна програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа 2007 – 2013 г. одобрените 6 бр. проекти за СЦР са на обща стойност 935 879,27 евро за българските партньори, от които 854 717,38 евро са БФП от ЕФРР.

През 2011 г. продължава изпълнението на проект „AUTOCLUSTERМеждународна мрежа за коопериране на образователни и изследователски институции с под-доставчици и други представители на автомобилната индустрия” на Технически университет – гр. Габрово, в подкрепа на иновациите и предприемачеството в района.

За опазване и подобряване на околната среда принос имат изпълняваните проекти „WANDA - Управление на отпадъците при корабоплаването по река Дунав” на ИА „ППД” – Русе и „DANUBEPARKSМрежа от защитени територии по река Дунав – изграждане и прилагане на международна стратегия за опазване на природното наследство на река Дунав” на Дирекция на Природен парк „Персина”, МЗХ – Изпълнителна агенция по горите и Сдружение „Защитена местност „Калимок-Бръшлен”.

Подобряване на достъпността ще се постигне с изпълнението на проекта „NEWADA - Мрежа на администрациите на плавателния път на река Дунав” на ИА „ППД” – Русе.

Принос за развитието на устойчив туризъм има проекта „CultTour - културното наследство за устойчив туризъм“ на Община Велико Търново.

По Оперативна програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ IVC” изпълняваните 7 бр. проекти с партньори от СЦР са с бюджет 556 121,77 евро на българските партньори, от които 472 703,50 евро са БФП от ЕФРР. Проектите са по Приоритетна ос 1 „Иновации и икономика на знанието” и са в сферите на предприемачеството, околната среда и заетостта и човешките ресурси.

По Оперативна програма УРБАКТ II „Мрежа за градско развитие” се повишава ефективността на политиките за устойчиво интегрирано градско развитие в Европа. Принос има проекта с партньор община Две могили на обща стойност 31 380 евро.

При изпълнението на мерките по приоритет 4 „Подобряване качеството на социалния капитал” на Стратегическа цел 3 се отчита значителен напредък, свързан с изпълнението на проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., ОП „Административен капацитет” 2007-2013 г., ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., ОП „Техническа помощ“ 2007-2013 г., Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г. и други програми за териториално сътрудничество. Подобряват се условията за адаптиране на системите за образование, обучение и заетост към пазара на труда, както и за развитие на гражданското общество. Осигурена е подкрепа на хората в неравностойно положение за подобряване на условията им за живот и за реализация. Предприети са действия за повишаване на капацитета на администрацията в Северен централен район. Подобрени са уменията на местните власти и са придобити нови знания на базата на междурегионалното сътрудничество.

Изпълнението на мерките по приоритети 3 и 4 на Стратегическа цел 3 се определя като най-активно, тъй като по всички специфични цели се реализират конкретни проекти. Констатиран е значителен напредък в изпълнението на мерките по двата приоритета, което обуславя наличието на потенциал за изпълнение на Стратегическа цел 3 в рамките на програмния период до 2013 г.

Финансовият принос на оперативните програми за изпълнението на четирите приоритета на РПР на СЦР през 2011 г. е представен на Фигура 1.


Фигура 1: Финансов принос на оперативните програми по приоритети на РПР на СЦР през 2011 г. (млн. лв.)

Финансовият принос на 7-те оперативни програми (ОПРР, ОПРКБИ, ОПРЧР, ОПТ, ОПОС, ОПАК, ОПТП), поотделно и общо за развитието на Северен централен район през 2011 г. е представен на Фигура 2.

Данните показват, че най-голям е размера на договорените финансови средства по ОПОС (43,61 %) и ОПРР (36,67 %), следвани от ОПРКБИ (8,82 %), ОПТ (7,8 %), ОПРЧР (2,17 %), ОПАК (0,65 %) и ОПТП (0,28 %).

По отношение на дела на усвоените средства по договорените проекти по оперативните програми, най-голяма е усвояемостта по ОПРЧР – 64,41 % от договорената БФП по програмата, следвана от ОПАК – 60,16 %, ОПРР – 32,01 %, ОПРКБИ – 22,92 %, ОПТП – 22,33 %, ОПОС – 17,54 % и ОПТ – 11,47 %.


Фигура 2: Финансов принос на оперативните програми за развитието на Северен централен район през 2011 г. (млн. лв.)
Финансовият принос на оперативните програми с вложени инвестиции на човек от населението в Северен централен район е представен на Фигура 3.

Договорените средства по изпълняваните през 2011 г. проекти, средно на човек от населението на СЦР са 843,94 лв./човек, от които БФП е 792,68 лв./човек и са реално изплатени 192,46 лв./човек от нея (24,28 %). Най-много инвестиции са договорени по ОПОС – 368,08 лв./човек и по ОПРР – 309,47 лв./човек, като концентрацията на ресурсите по тях е най-голяма. Следват ОПРКБИ с договорени средства в размер на 74,47 лв./човек, ОПТ – 65,79 лв./човек, ОПРЧР – 18,29 лв./човек, ОПАК - 5,46 лв./човек и ОПТП – 2,39 лв./човек.

Най-голям размер средства са изплатени по ОПРР – 96,48 лв./човек и ОПОС – 64,52 лв./човек. Следват ОПРЧР – 11,58 лв./човек, ОПРКБИ – 9,74 лв./човек, ОПТ – 6,33 лв./човек и ОПАК – 3,29 лв./човек и ОПТП – 0,53 лв./човек.
Фигура 3: Финансов принос на оперативните програми с вложени инвестиции на човек от населението в Северен централен район през 2011 г. (лв./човек)

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница