Доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2007-2013)страница8/11
Дата02.02.2018
Размер1.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

1.3. При реализация на мерките за преодоляването на „водните режими” да се даде приоритет на намаляване на водните загуби /мярка 3 от Становище по ЕО № 4-2/2005 г./.

Независимо от постигнатия напредък през последните години в посока изграждането и реконструкцията на водоеми, селищни водопроводни мрежи и водоснабдителни системи, малки обекти за питейно водоснабдяване или съоръжения за допълнително подаване за райони с критично състояние на питейното водоснабдяване, все още има население с режим на водоснабдяване – 3,9 % от населението на СЦР през 2010 г. От постоянно водоснабдяване е лишено 25,5 % от населението в област Габрово и 1 % от населението в област Велико Търново.

В стратегическата част на РПР на СЦР от 2005 г. към цел 3 „Подобряване качеството на живот и развитие на екологичната инфраструктура”, приоритет 1 „Осигуряване на здравословна и благоприятна жизнена среда на основата на устойчиво управление на околната среда” са включени дейности, насочени към:

● „Изграждане на нови водохващания, помпени станции, водопроводи за обезпечаване на населението с достатъчно и качествена питейна вода”.

● „Рехабилитация и модернизация на съществуващите системи за подаване на питейна вода, като се държи сметка за намаляване на водните загуби”.

В стратегическата част на Актуализирания документ за изпълнение на РПР на СЦР за периода 2011-2013 г. са включени дейности, насочени към изграждане на нови водохващания и модернизация и рехабилитация на водоснабдителната мрежа и на съществуващи пречиствателни съоръжения за питейни води (стратегическа цел 3, приоритет 3, специфична цел 3.1 „Подобряване на водоснабдителната и канализационната инфраструктура”) и по този начин адекватно е отговорно на тази мярка от становището на МОСВ.

На територията на района през 2011 г. се реализира „Интегриран воден проект на град Русе” с бенефициент Община Русе, област Русе, с финансиране по програма ИСПА на обща стойност по Финансов меморандум 46,8 млн. евро. Договорените средства са в общ размер на 58 364 851 евро, от които към 31.12.2011 г. са усвоени общо 55 648 288 евро или 95,35 %. В края на 2011 г. е отчетено 99 % изпълнение на проекта.

Основната подкрепа за изпълнението на тази мярка се осигурява от ОП “Околна среда” 2007-2013 г. чрез приоритетна ос 1 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 еквивалентни жители”.

На територията на СЦР се изпълняват следните проекти по ОП “Околна среда” 2007-2013 г.:

По процедура BG161PO005/08/1.10/01/02 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”общо 5 проекта на територията на общините Велико Търново, Горна Оряховица, Габрово, Лозница и Главиница (приключен на 26.01.2012 г.) на обща стойност 199 896 265,45 лв., от които са изплатени 21,90 % от договорените средства към 31.03.2012 г. по информация на представителя на УО на ОПОС, който е член на РКК към РСР на СЦР. Проектите са:

√ „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на Община Велико Търново”;

√ „Изграждане на нови клонове към съществуваща канализационна мрежа, реконструкция на водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация и реконструкция на ПСОВ на гр. Лозница”

√ „Изграждане на канализационна мрежа към ПСОВ гр. Главиница”, приключен на 26.01.2012 г.;

√ „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово”;

√ „Изграждане на канализация и доизграждане на водопровод в с. Първомайци”.По процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 екв. ж. и в населени места с под 2 000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали” към 31.03.2012 г. е в оценка проект „ПСОВ и довеждащ колектор гр. Свищов” и се изпълнява проект „Изграждане на ПСОВ за отпадъчни води - гр. Трявна и довеждащ колектор към нея“ на стойност 12 698 437,24 лв.

По процедура BG161PO005/08/1.30/01/01 “Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда” 2007-2013 г.” за изграждане и реконструкция на канализационни системи, изграждане на ПСОВ и реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни мрежи – общо 12 проекта в общините Силистра, Иваново, Русе, Две могили, Бяла, Борово, Кубрат, Габрово, Елена и Горна Оряховица на обща стойност 13 327 503,12 лв., от които са изплатени 58,19 % от договорените средства към 31.03.2012 г. От тях са приключени следните 6 бр. проекти:

√ „Инвестиционно проучване, експертни анализи и разработване на инвестиционен проект за изграждане на ПСОВ и частично изграждане и реконструкция на канализационните мрежи в с. Айдемир и с. Калипетрово в Община Силистра“, приключен на 14.09.2011 г.;

√ “Прединвестиционно проучване, експертни анализи и изготвяне на инфраструктурен проект за изграждане на ПСОВ, доизграждане на канализационната мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Силистра”, приключен на 14.09.2011 г.;

√ “Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект: Изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ на територията на град Мартен”, приключен на 11.08.2011 г.;

√ „Подготовка на проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Две могили, област Русе”, приключен на 12.08.2011 г.;

√ „Подготовка на проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Бяла, област Русе”, приключен на 14.09.2011 г.;

√ “Техническа помощ за подготовка на проект “Строителство и реконструкция на вътрешна В и К мрежа на Кубрат, и разширение на ПСОВ” за кандидатстване за финансиране по Оперативна Програма “Околна среда”, приключен на 23.08.2011 г.

По процедура BG161PO005/10/1.11/03/19 „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв. ж.” през 2011 г. са в процес на изпълнение 3 проекта на стойност 79 584 229,77 лв. за подготовка на проекти за изграждане на ПСОВ, реконструкция и доизграждане на канализационна и водопроводна мрежа на градовете Дряново, Разград и Тутракан.

1.4. Да се осигури опазване чистотата на земеделската земя чрез минимизиране на екологичните рискове от стари замърсявания и спазване на добри земеделски практики. Да се стимулира развитието на екологичното земеделие /мярка 4 от Становище по ЕО № 4-2/2005 г./.

Мониторингът върху замърсяването на земеделските земи не регистрира високи превишения на стойностите в Северен централен район, което окачествява обстановката в района като благоприятна в сравнение с други в страната. Това се дължи на воденето от земеделските кооперации и арендатори на добри земеделски практики, правилна употреба на пестициди и торове и сеитбооборот. Не е констатирано и наднормено съдържание на тежки метали от автотранспорт, което е показател за ползването на безоловен бензин.

В стратегическата част на РПР на СЦР от 2005 г.:

● към цел 1 ”Повишаване на конкурентоспособността и постигане на ускорен растеж на икономиката на Северния централен район”, приоритет 2 „Развитие на пазарно ориентирано селско стопанство” са предвидени дейности за стимулиране развитието на екологично земеделие;

● към цел 3 „Подобряване качеството на живот и развитие на екологичната инфраструктура”, приоритет 1 „Осигуряване на здравословна и благоприятна жизнена среда на основата на устойчиво управление на околната среда” са предвидени дейности за опазване чистотата на земеделската земя чрез минимизиране на екологичните рискове от стари замърсявания.

В актуализирания вариант на плана липсва приоритет, свързан с разработването на съответните системни мерки за поддържане на качеството на земеделските земи.

През 2010 г. на територията на СЦР е извършена рекултивация на 197 бр. нерегламентирани сметища и общо 393,61 дка замърсени площи са почистени, рекултивирани и върнати като мери и пасища за използване от населението.

През последните години в СЦР се налага тенденцията за намаляване замърсяването на земите и почвите, поради пестеливото използване на пестициди и торове в земеделието, програмите за екологично земеделие и животновъдство, въведеният контрол за ограничаване на емисионното замърсяване по отношение на въздуха, водите и управлението на отпадъците и технологичното обновление в производствените процеси и дейности.

Съществуващите процедури по промяна предназначението на земеделски земи с участието на РИОСВ предотвратяват изземването на плодородни земи за строителство и за неземеделски нужди. С процедурите по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и по издаване на комплексни разрешителни (КР) се осъществява превантивната дейност по опазване на почвите от замърсяване, както на действащи обекти, така и на инвестиционните проекти.

1.5. Изграждането на ПСОВ да бъде в съответствие с Националната програма за изграждане на ГПСОВ над 10000 екв.ж., ГПСОВ от 2000 екв.ж. до 10000 екв.ж. и в срокове съгласно Наредба № 6 (ДВ бр.97/2000 г.). Приоритетно изграждане на ГПСОВ за населени места с над 10000 екв.ж., като предварително се изисква допълнително отстраняване на азот и фосфор, в срокове по Наредба № 6 (ДВ бр.97/2000 г.) /мерки 6 и 7 от Становище по ЕО № 4-2/2005 г./ .

По данни на НСИ към 2010 г. на територията на Северен централен район има изградени 9 селищни ПСОВ, т.е. едва 27,5 % от населението на района се обслужва от селищни ПСОВ. От тях 4 са изградени в област Разград, 3 в област Велико Търново и 2 в област Габрово (с една пречиствателна станция повече в сравнение с 2009 г. - ГПСОВ в град Севлиево, въведена в експлоатация през 2010 г.). В област Силистра все още няма изградена селищна ПСОВ.

В Актуализирания документ за изпълнението на РПР на СЦР 2011-2013 г. се предвиждат мерки за изграждането на ПСОВ:

● Приоритет 3, Специфична цел 3.1 Подобряване на водоснабдителната и канализационна инфраструктура”, която цели повишаване качеството на живот и формирането на благоприятна жизнена среда.

По Специфична цел 3.1 се планира изграждане на ПСОВ, изграждане и доизграждане на канализационни системи, изграждане на нови водохващания и модернизация и рехабилитация на водоснабдителната мрежа и на съществуващи ПСОВ. Програмите, по които може да се осигури финансиране са ОП „Околна среда” 2007-2013 г. и Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

В края на 2011 г. е изградена и е въведена в експлоатация Пречиствателна станция за отпадъчни води в град Русе на стойност 22 857 429,93 евро, в рамките на “Интегриран воден проект на град Русе” по Програма ИСПА.

Изпълняват се проекти за изграждане и реконструкция на канализационна и водопроводна мрежа, включващи: реконструкция на ПСОВ гр. Лозница, присъединяване към ПСОВ гр. Главиница, реконструкция на съществуващи ПСПВ и ПСОВ гр. Габрово. През 2011 г. стартира реализацията на проект за изграждане на ПСОВ гр. Трявна и довеждащ колектор към нея и е в процес на оценка проект за изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор гр. Свищов.

По ОП „Околна среда” 2007-2013 г. за техническа помощ се изпълняват общо 12 бр. проекти на общините Силистра, Иваново, Русе, Две могили, Бяла, Борово, Кубрат, Габрово, Елена и Горна Оряховица на обща стойност 13 327 503,12 лв. към 31.03.2012 г. Изготвени са 6 бр. технически инвестиционни проекти - за изграждане на ПСОВ и канализационна мрежа в селата Айдемир и Калипетрово, гр. Силистра, гр. Мартен и разширение на ПСОВ гр. Кубрат, както и за подобряване на водостопанската инфраструктура в градовете Две могили и Бяла.

В процес на изпълнение са 3 проекта за подготовка на проекти за изграждане на ПСОВ, реконструкция и доизграждане на канализационна и водопроводна мрежа на градовете Дряново, Разград (за доизграждане на ПСОВ) и Тутракан на обща стойност 79 584 229,77 лв.

С изграждане на ГПСОВ в Павликени и с функционирането на ПСОВ гр. Русе ще се подобри екологичното състояние на реките Росица, Янтра и Дунав и ще се намали замърсяването им с общ азот и фосфор.1.6. При избор и реализация на инвестиционни намерения в областта на управление на отпадъците да се отчитат програмните документи, имащи отношение към управление на отпадъците на национално ниво: Национална стратегия по околна среда, Национална програма за управление на дейностите по отпадъците, Оперативна програма Околна среда, Програма за прилагане на директиви на ЕС. /мярка 8 от Становище по ЕО № 4-2/2005 г./

Населението в СЦР, обхванато от системи за организирано сметосъбиране, достига 99,8 % през 2010 г.

В Приоритет 3 „Осигуряване на здравословна и благоприятна жизнена среда на основата на устойчиво управление на околната среда”, специфична цел 3.2. „Подобряване системата за управление на отпадъците и затваряне на нерегламентираните сметища” от Актуализирания документ се подкрепят дейности, насочени към оптимизиране на системата за сметосъбиране и изграждане на съоръжения за преработка на строителни, производствени и ТБО и изграждане на регионални депа (РД) и за тяхното депониране.

На територията на общините в СЦР са изградени нови площадки за разполагане на съдове за разделно събиране на отпадъци от опаковки и са закупени съдове за битови отпадъци през периода 2009-2011 г. В някои общини са подписани и се изпълняват договори за разделно събиране от крайните потребители, временно съхраняване и транспортиране на отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори и отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. Продължават дейностите по закриване на нерегламентирани сметища.

През 2011 г. е приключен проект „Рекултивация на сметище Сливо поле – кв. „Сливица“, гр. Сливо поле, Община Сливо поле“ на обща стойност 279 328,00 лв. от Републиканския бюджет, от които са усвоени 155 482,46 лв. Изпълнява се проект „Закриване и рекултивация на съществуващо сметище в гр. Дряново, м. „Градището“, Община Дряново“ по Финансов меморандум 2000/BG/16/Р/РЕ/002 „Изграждане на пет регионални депа за твърди отпадъци в България – Монтана, Русе, Севлиево, Силистра и Созопол“. Усвоена е техническа помощ по програма ИСПА за изработване на проекти за закриване и рекултивация на 5 бр. нерегламентирани сметища на територията на Община Севлиево в селата Градница, Крушево, Агатово, Душево и старото градско сметище до с. Кормянско и през 2012 година предстои реализацията на тези проекти. В процес на изпълнение е „Технически проект за рекултивация на съществуващо общинско депо, Община Завет“, финансиран по реда на ПМС № 209 от 20 август 2009 г. за осигуряване на финансиране за изграждането на регионални системи за управление на битовите отпадъци, на регионалните съоръжения за предварително третиране на битовите отпадъци и закриването на общински депа за битови отпадъци на стойност 458 219,00 лв.

По процедура BG161PO005/10/2.10/07/22 „Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол” са в процес на оценка 3 бр. проекти по ОПОС за изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в регионите Борово, Велико Търново и Габрово.

Според НПУДО за периода 2009-2013 г. са необходими инвестиции за разширение/ изграждане на допълнителни клетки към депото в град Русе, и за депата, които са в процес на изграждане в Борово и Велико Търново.

По ОП „Околна среда” 2007-2013 г. се изпълняват 4 бр. проекти по процедура BG161PO005/08/2.30/01/03 “Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 2 на ОП „Околна среда” 2007-2013 г.” за управление на отпадъците на регион Разград, реконструкция и модернизация на съществуващо депо в община Габрово и превръщането му в регионално и закриване и рекултивация на депа в общините Русе и Сливо поле. Проектите са на обща стойност 3 026 862,40 лв., от които са усвоени 55,93 % към 31.03.2012 г. От тях са приключени 2 бр. проекти, както следва:

√ „Подготовка на проект за управление на отпадъците на територията на регион Разград“, приключен на 27.02.2012 г. и

√ „Изработване на инвестиционен проект за закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в гр. Сливо поле“, приключен на 28.10.2011 г.1.7. При изготвяне на проекти за депа за отпадъци да се обследва възможността за изграждане на съоръжения за предварително третиране преди депониране и системи за оползотворяване на биогаза /мярка 9 от Становище по ЕО № 4-2/2005 г./.

Анаеробното разграждане е подходящо за преработване на хранителни биологични отпадъци от домакинствата, ресторантите, предприятията за преработка на храни, напитки и за мазнини. В някои домакинства се прилагат системи за домашно компостиране, третиране на биоразградимите битови отпадъци в затворени или отворени съдове.

В България няма система за разделно събиране на биоразградими битови отпадъци. В НПУДО се предвижда изграждане на инсталации за компостиране и МБТ на биоразградими отпадъци в общини, на чиито РД се депонират над 50000 т/г. отпадъци (Велико Търново, Русе, Силистра).

● В Цел 2 „Нарастване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъциМярка 2.7 към Плана за действие към НПУДО се предвижда изграждане на инсталации за предварително третиране, оползотворяване и рециклиране на дървесни и растителни отпадъци, като срокът на действие на мярката е постоянен.

В Актуализирания документ за изпълнение на РПР на СЦР липсват мерки за изграждане на системи за оползотворяване на биогаза.

1.8. Приоритетно да се изграждат регионални съоръжения за третиране на отпадъци /мярка 10 от Становище по ЕО № 4-2/2005 г./.

В стратегическата част на Актуализирания документ за изпълнение на РПР на СЦР има конкретен приоритет (Приоритет 3 „Осигуряване на здравословна и благоприятна жизнена среда на основата на устойчиво управление на околната среда”, специфична цел 3.2. „Подобряване системата за управление на отпадъците и затваряне на нерегламентираните сметища”) за изграждане на РД за третиране на отпадъци, в съответствие със съвременните изисквания, което ще ускори решаването на проблема с отпадъците.

Основните проблеми, свързани с третирането на отпадъци в региона са:

● Недостатъчните разходи за управление на отпадъците на всички нива;

● Ограничените инвестиции за управление на отпадъците;

● Прилагането на приоритетите за управление на отпадъците, съгласно ЗУО ще бъде затруднено, ако не се въведат изисквания за намаляване на отпадъците, постъпващи за депониране;

● Наличие на неконтролирано изхвърляне на отпадъците и появата на нерегламентирани сметища в и извън населените места;

● Използваната сметосъбираща техника и контейнерният парк на места са амортизирани в значителна степен;

● Недостатъчната информираност на обществото за рисковете за околната среда, в резултат на неправилно третиране на отпадъците;

● Горенето на депата и изчерпване на техния капацитет.

В СЦР се изпълняват 4 бр. проекти по ОП “Околна среда” 2007-2013 - процедура BG161PO005/08/2.30/01/03 „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 2 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”:

√ „Подготовка на проект за управление на отпадъците на територията на регион Разград”, приключен на 27.02.2012 г.;

√ „Техническа помощ за подготовка на качествен инвестиционен проект: „Реконструкция и модернизация на съществуващото депо за ТБО в Община Габрово, превръщайки го в регионално за нуждите на общините Габрово и Трявна” за последващо финансиране по приоритетна ос 2 на ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.”;

√ „Подготовка на инвестиционен проект за закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на община Русе”;

√ „Изработване на инвестиционен проект за закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в гр. Сливо поле”, приключен на 28.10.2011 г.

Разработени са и са в процес на оценка 3 бр. проекти по ОПОС за изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в регионите Борово, Велико Търново и Габрово (по процедура BG161PO005/10/2.10/07/22).1.9. Приоритетно да се изпълняват утвърдените планове за привеждане на съществуващи депа за отпадъци в съответствие с изискванията на Наредба № 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (ДВ, бр. 83/2004 г.) /мярка 11 от Становище по ЕО № 4-2/2005 г./.

В Стратегическата част на Актуализирания документ на РПР на СЦР има мярка (Приоритет 3 „Осигуряване на здравословна и благоприятна жизнена среда на основата на устойчиво управление на околната среда”, специфична цел 3.2. „Подобряване системата за управление на отпадъците и затваряне на нерегламентираните сметища”), която третира проблема със съществуващите депа на територията на района.

Посочени са и оперативните програми, по които може да се кандидатства: ОП „Околна среда” (Приоритет 2 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”), Програмата за развитие на селските райони (Ос 3 “Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика”, Мярка “Обновяване и развитие на селата”) и Оперативна програма „Регионално развитие” (Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1 „Дребно мащабни местни инвестиции”).

Актуализирани са общинските програми по опазване на околната среда, в т.ч. и програмите по „УДО”. Изготвени са общински наредби, регламентиращи управлението на битовите и строителните отпадъци, в съответствие с нормативната база по отпадъците.

По ОП “Околна среда” 2007-2013, процедура BG161PO005/08/2.30/01/03 „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 2 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” се изпълняват 4 бр. проекти в общините Разград (приключен на 27.02.2012 г.), Габрово, Русе и Сливо поле (приключен на 28.10.2011 г.).

По процедура BG161PO005/10/2.10/07/22 „Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол” по ОПОС са в процес на оценка 3 бр. проекти за изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в регионите Борово, Велико Търново и Габрово.1.10. Да се разработят проекти за укрепване на свлачищата в силно ерозионните терени /мярка 12 от Становище по ЕО № 4-2/2005 г./.

Мярката е отразена в стратегическата част на действащия и актуализирания Регионален план за развитие на Северен централен район, както следва:

● Регионален план за развитие на СЦР 2007-2013 г. – Цел 3 „Подобряване качеството на живот и развитие на екологичната инфраструктура”, Приоритет 1 „Осигуряване на здравословна и благоприятна жизнена среда на основата на устойчиво управление на околната среда”, мярка 12 „Борба с ерозирали, свлачищни, заблатени и други нарушени терени” и мярка 13 „Укрепване на свлачищните участъци по Дунавския бряг в области Русе и Велико Търново”.

● Актуализиран документ за изпълнението на РПР на СЦР 2011-2013 г. - Приоритет 3 „Осигуряване на здравословна и благоприятна жизнена среда на основата на устойчиво управление на околната среда”, Специфична цел 3.3 „Изграждане на системи за предотвратяване на риска”. Предвиждат се действия за ограничаване и предотвратяване на риска във връзка със зачестилите природни и екологични бедствия през последните години. Актуализираният документ за изпълнението на РПР на СЦР 2011-2013 г. отчита основните рискови моменти, свързани със зачестилите наводнения, които водят до повишаване на нивото на реките и ерозионни процеси. Специфичната цел 3.3 има за задача да насочи усилията на институции и организации към действия за разработване и изграждане на интегрирана система за управление на водните ресурси и системи за ранно сигнализиране, в това число развитие на трансграничното сътрудничество за предпазване от природни рискове. Предвиждат се интервенции в посока укрепване и почистване на речните брегове и корита и борба с ерозионните процеси.

Интервенциите за укрепване на свлачищата и силно ерозионните терени се подкрепят по ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г., Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. и Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г.

По схеми BG161PO001-1.4.03/2008, BG161PO001-1.4.04/2009 и BG161PO001-4.1.02/2008 „Подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища“ по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. са сключени договори за изпълнение на 5 бр. проекти за укрепване на свлачища в общините Русе, Велико Търново, Свищов, Габрово и Стражица на обща стойност 3 365 394,42 лв., от които БФП е 3 256 741,23 лв. и реално изплатените средства са 63,76 % от нея към 31.03.2012 г. През 2011 г. е приключен проект за укрепване на активно свлачище при км 1+150 на път ІV – 5355 „ІІІ – 4082 Теменуга – Водно”, Община Стражица.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница