Доклад за напредъка от 2007 г и перспективи за 2008 гДата12.06.2017
Размер263.64 Kb.
ТипДоклад


BGКОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

Брюксел, 30.1.2008

COM(2008) 35 окончателен

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА КОМИСИЯТА

Намаляване на административните тежести в Европейския съюз
Доклад за напредъка от 2007 г. и перспективи за 2008 г.

{COM(2008) 32 окончателен}


{COM(2008) 33 окончателен}

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА КОМИСИЯТА

Намаляване на административните тежести в Европейския съюз
Доклад за напредъка от 2007 г. и перспективи за 2008 г.


1. Въведение

Ненужните административни тежести възпрепятстват растежа и затрудняват иновацията. Премахването им ще даде възможност на дружествата да отделят повече време на съществените фирмени дейности и така да повишат трудовата ефективност, като това ще бъде от полза за производителността и ще намали производствените разходи. Следователно това е важна цел на Стратегията за растеж и заетост.

През януари 2007 г. Комисията представи амбициозна програма за действие, насочена към намаляване на административните тежести върху предприятията в ЕС с 25 % през 2012 г.1. Програмата за действие беше подкрепена на пролетната сесия на Европейския съвет през март 2007 г.2. Съветът изрично одобри съвместната цел за намаляване и прикани държавите-членки да „определят също толкова амбициозни свои национални цели“3.

Настоящият работен документ е приложен към втория стратегически преглед за по-добро регулиране4. В него се представят подробно постигнатият напредък през 2007 г. и перспективите за 2008 г.2. Набелязване, измерване и намаляване на административните тежести в европейското законодателство

Програмата за действие показва съвсем конкретно начина, по който Комисията възнамерява да работи с държавите-членки и заинтересованите страни за постигане на целта за 2012 г. Тя цели да се измерят разходите, които възникват от задълженията за информиране на предприятията, и да се премахнат ненужните изисквания. Това ще подобри ефективността на законодателството, без да се подлага на риск самото му предназначение.

Ключова част от програмата за действие се състои в широкомащабно измерване на административните разходи на предприятията за изпълнение на законовите им задължения да предоставят информация. Това основно измерване обхваща задълженията, които произтичат от общностното законодателство и от националните мерки за транспониране на това законодателство. Използваната методология е базирана на т.нар. „модел на ЕС на стандартните разходи“, вдъхновен от различните варианти на модела на стандартните разходи (МСР), който в момента се използва в 15 държави-членки5.

Измерването на равнище ЕС се фокусира върху обременяващите задължения за информиране в тринадесет избрани приоритетни области:

(а) селско стопанство и субсидии за селското стопанство;

(б) годишни счетоводни отчети/дружествено право;

(в) политика за сближаване;

(г) околна среда;

(д) финансови услуги;

(е) рибарство;

(ж) безопасност на храните;

(з) фармацевтично законодателство;

(и) обществени поръчки;

(й) статистика;

(к) данъчно право (ДДС);

(л) транспорт;

(м) работна среда/трудови отношения.

Тези приоритетни области са избрани въз основа на пилотно проучване през 2006 г., което сравнява измерванията в Чешката република, Дания, Нидерландия и Обединеното кралство, както и въз основа на предоставената от държавите-членки и заинтересованите страни информация6.

Комисията — като повечето държави-членки, които са се заели с тази задача — през юли 2007 г. оглави широк консорциум от консултанти, които да помогнат за набелязването и измерването на задълженията за информиране.

Обхватът и дълбочината на програмата са безпрецедентни на равнище ЕС. Повече от 40 законодателни акта в 13 приоритетни области — за които се смята, че представляват 80 % от административните тежести, произтичащи на равнище ЕС7 — в момента се преразглеждат8. Идентифицирането на няколкостотин задължения за информиране, които определят вида на изискваните дейности, въпросните групи и времето, което им е необходимо за всяко действие, е трудоемка задача. Провеждането на такава оценка едновременно във всички 27 държави-членки е още по-трудоемко. Това обяснява защо за тази проява са били предоставени значителни средства (близо 20 милиона евро).

Работата напредва в съответствие с първоначалния график. Всички въпросни задължения за информиране на равнище ЕС бяха идентифицирани и описани („картографирани“) през 2007 г. Преразглеждането на транспонирането им във всички държави-членки продължи по същия начин в сътрудничество с т.нар. „единни контактни точки“, определени от членовете на групата на високо равнище от национални експерти в областта на по-доброто регулиране9. Основната задача на „единните контактни точки“ е да гарантират улесняването на сътрудничеството между Комисията и консултантите ѝ, от една страна, и администрациите на държавите-членки, от друга страна. Това е важна отговорност, тъй като значително допринася за методологичната последователност и по-добрата сравнимост на резултатите между всички страни10. Националните контактни точки редовно получават актуализирана информация за напредъка на програмата и по-специално те са приканени да предоставят и обратна информация относно националните данни, събрани на всеки етап от операциите. Комисията е благодарна за положените до този момент усилия, но подчертава, че ще е нужно още по-голямо съдействие през 2008 г., за да може да се спази натовареният график на програмата за действие.

Фигура 1: Преглед на проекта – модули и график

През 2008 г. ще бъдат проведени анкетни проучвания в предприятия в целия ЕС, за да се направи оценка на времето и средствата, които те отделят за спазването на тези изисквания. Анкетните проучвания следва да бъдат завършени през лятото на 2008 г.

Програмата за действие ще покаже по-конкретно кои държави-членки са решили да излязат извън рамките на това, което стриктно се изисква от правото на Общността, и на каква цена. Сравнение в такъв мащаб е безпрецедентно и ще спомогне да се идентифицират най-добрите практики по отношение на транспонирането. След това ще бъдат изготвени специални препоръки за широкомащабни мерки за намаляване.

В разгледаните 42 законодателни акта бяха набелязани 344 задължения за информиране на ЕС, като най-голям брой бяха констатирани в приоритетните области годишни счетоводни отчети/дружествено право (75 задължения за информиране) и безопасност на храните (64 задължения за информиране)11.

Предложения за премахване на ненужните административни тежести се събират в рамките на цялата програма и постоянно се обработват от Комисията, заедно с предложенията, изпращани от държавите-членки12 и от респондентите в онлайн допитването (вж. по-долу). Това ще позволи изготвяне на предложения през цялата година. Където е възможно и в духа на стратегията за електронна Комисия 2006—2010 г.13, както и на своята стратегия i-201014 за електронно управление в Европа, Комисията ще продължи да намалява административните тежести чрез насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии.2.1. Първи резултати от пилотната приоритетна област: дружествено право

Набелязването и измерването в една от най-широкообхватните приоритетни области — дружествено право/годишни счетоводни отчети — се извършва преди останалите приоритетни области15. Данните от измерванията на държавите-членки посочват, че това е важна област със значителни тежести: следователно едно ранно действие би могло да доведе до значителни ползи на ранен етап. Комисията ще бъде в състояние да представи предложенията в тази област преди лятото на 2008 г. Някои изисквания за докладване относно разделянията и сливанията биха могли да се считат вече за ненужни.

Набелязването на задълженията за информиране (ЗИ) в областта на дружественото право започна в началото на август 2007 г. и приключи през октомври, последвано от набелязване на национални ЗИ, което завърши през ноември. Единните контактни точки предоставиха обратна информация за резултатите от набелязването на национално равнище16 и измерването започна през декември 2007 г. То ще приключи в началото на 2008 г., така че предварителните резултати ще бъдат готови през февруари 2008 г. Окончателна оценка на резултатите от измерването и списък с препоръки за мерки за намаляване ще бъдат готови до края на март 2008 г.

Първите две фази (набелязването на равнище ЕС и на национално равнище) очертават ситуацията в една изключително сложна област, като се очаква общата тежест в тази приоритетна област да бъде значителна. Осем директиви са идентифицирани като изключително обременяващи, тъй като датират от ранните години на Европейските общности и вероятно съдържат известен брой ЗИ, които от съвременна гледна точка изглеждат остарели, прекалени или дублиращи се. Като цяло осемте директиви съдържат 75 задължения за информиране, като например задължението за предприятията да изготвят и публикуват годишните си счетоводни отчети или задължението при сливане на дружества да се изготвя подробен писмен доклад, в който се представя проектът на реда и условията за сливане и се посочват законовите и икономически основания за него.

75-те задължения за информиране на ЕС могат да бъдат свързани с повече от 2 000 разпоредби за транспониране в 27-те държави-членки. Изглежда съществуват значителни разлики между държавите-членки по отношение на обхвата на допълнителни изисквания за съдържанието, целевата група или честотата на ЗИ, добавени към изискванията, съдържащи се в ЗИ на ЕС.

Въпреки че в момента има само предварителни резултати от измерването, вероятно най-високите разходи (не задължително най-големите тежести) ще бъдат открити в задълженията за информиране относно изготвянето и одита на годишните и консолидираните отчети, както са предвидени в четвъртата и седмата директива за дружественото право17.

Ранното набелязване и измерване в дружественото право предоставиха допълнителна възможност да се тестват последните постижения в методологичното и ИТ развитие преди преминаването към всеобхватно измерване в другите приоритетни области. Методологичните проблеми, възникнали от работата в пилотната приоритетна област, засягат например разпоредби на ЕС, които изрично дават възможност на държавите-членки да създадат/да не създадат национални ЗИ, и разпоредби на ЕС, които не съдържат ИЗ, но които могат да доведат до създаването на национални ЗИ.

3. Ускорени действия за намаляване на административните тежести

Ключова част от програмата за действие се състои в широкомащабно измерване на административните тежести през 2007—2008 г., което да бъде последвано от значителни по обхват предложения за опростяване. Въпреки това, за да се получат конкретни резултати в краткосрочен план, програмата за действие включва и незабавни мерки, които могат да доведат до значителни ползи чрез технически промени в съществуващите правила. Поради естеството на изискваните промени тези мерки могат да бъдат приети съвсем бързо. Ето защо те се наричат „ускорени действия“.

През 2007 г. бяха предложени десет ускорени действия, които би трябвало да спестят 1,3 милиарда евро на предприятията от ЕС. Комисията възнамерява да представи подобен брой ускорени действия и през 2008 г.

Намерението на Комисията е да продължи да представя предложения за намаляване по два начина: ускорени процедури, при които законодателите са призовани да дадат приоритет на бързо приемане и които ще бъдат последвани от технически промени, и същевременно включване на по-съществените промени в текущата програма за опростяване18.3.1. Първите 10 ускорени действия

През януари 2007 г. Комисията съобщи намерението си да представи 10 ускорени действия19. Европейският съвет от март 2007 г. изрично призова Съвета и Европейския парламент да „дадат специален приоритет на мерките за незабавно действие, определени в програмата за действие (...), с цел възможно най-скорошното им приемане през 2007 г.“.

Тези ускорени действия са представени в три категории:


 • 4 изпълнителни мерки, които да бъдат приети от Комисията (процедура за комитология);

 • 1 цялостен пакет, съставен от 2 законодателни предложения, които обхващат 3 действия20;

 • 3 самостоятелни законодателни предложения.

Така например предложението по отношение на директивите, включени в цялостния пакет, бе насочено към премахване на ненужните тежести за акционерните дружества, участващи в сливания или разделяния. По принцип се предлага дружествата да не бъдат принуждавани да поръчват скъпо струващи експертни доклади, освен ако няма искане за такива доклади от акционерите.

Като цяло към 31 декември 2007 г. бяха официално приети 5 от 10-те действия21. Тези действия водят до общо спестяване от административни тежести на близо 500 милиона евро. Комисията прие 4-те изпълнителни мерки в рамките на близо шест месеца. Законодателното предложение, описано в предходния параграф, бе одобрено по процедурата за съвместно решение за рекордно време22. Вероятно останалите предложения ще бъдат приети от Европейския парламент и от Съвета през първите месеци на 2008 г.

В общи линии „цялостният“ подход има огромното предимство да изяснява, че целта на едно предложение не е да измени същността на въпросното законодателство, а бързо да намали излишните административни тежести. Въпреки че трябва да се има предвид, че този подход е относително нов, уместно е той да бъде подкрепен в бъдеще.

С цел улесняване въвеждането на техническите мерки за намаляване на административните тежести, е уместно Парламентът и Съветът да въведат специфична ускорена процедура за приемане. Това ще е необходимо, за да се гарантира, че през 2009 г. ще може да бъде постигнат напредък по значителен брой от предложенията за намаляване23. Избягването на закъснения при тези предложения е от ключово значение, ако ЕС иска да постигне целта за намаляване с 25 % до 2012 г.3.2. Възможни нови ускорени действия

В допълнение към своите процедури по вътрешно оценяване и допитване Комисията възнамерява да представи нови ускорени действия през 2008 г. Проблемите при възникването на ненужни административни тежести са идентифицирани въз основа на вътрешно преразглеждане и на предложения, получени от акционери и експерти от държавите-членки. Проблемите, които могат бързо да бъдат разрешени чрез технически мерки, са: • Операторите, които преработват някои селскостопански продукти, могат да получават производствени субсидии при определени условия; когато субсидиите излизат извън определените граници, тези оператори трябва да отговарят на допълнителни административни изисквания, насочени към предотвратяване на спекулативна преработка; в някои случаи тези изисквания се прилагат дори и когато няма спекулативен риск.

 • Някои изисквания за нотификация за неавтомобилни превозни съоръжения, например локомотиви, изглежда налагат големи задължения на производителите, като същевременно добавената им стойност не бе доказана дори след години прилагане.

 • Производителите на някои видове радиооборудване имат значителни разходи, свързани със задължението да нотифицират националните органи на всяка държава-членка за намерението си да пласират продукта на нейния пазар; това и фактът, че информацията, която трябва да се предоставя, варира от една държава-членка до друга, поражда ненужни тежести.

 • Информацията, предоставяна от голям брой малки предприятия за стоките, които внасят от други държави-членки (Интрастат), изглежда носи малка добавена стойност, що се отнася до статистическата точност, като същевременно налага значителни тежести на тези предприятия.

 • Промените след пускането на лекарства на пазара на ЕС трябва да следват сложни правила и мобилизират значителни ресурси на дружествата; това особено важи за промените, свързани с опаковането или с адреса на производителя; макар и регулирането на промените да е важно за правилното информиране на пациентите, някои изисквания могат да се окажат неоснователно обременяващи.

 • Разликата в дефинициите за „летливи органични съединения“ създава объркване и усложнява докладването, въпреки че няма очевидна причина за това.

 • Риболовните съдове с дължина 24 метра и повече подлежат на прегледи на всеки четири години според някои задължения и на всеки пет години според други; тези разлики в честотата на инспектиране могат да наложат прекомерни тежести на собствениците.

Особено внимание е обърнато на дружественото право, една от най-важните области във връзка с административните тежести. Набелязани са следните трудности:

 • Някои изисквания за публикуване на данни за дружествата изглеждат остарели, като се има предвид развитието на електронната комуникация.

 • Специфичните условия за преводи и документация при регистриране на филиал също изглеждат прекомерно обременяващи.

 • Задължението да се поясняват разходите по учредяване и разпределението на чистия оборот в бележките към годишните счетоводни отчети (изисквания за оповестяване) изглежда прекомерно по отношение на малките и средни предприятия.

Комисията също така ще поиска становището на новосъздадената група на високо равнище от независими заинтересовани страни относно административните тежести, преди да представи окончателния списък с ускорените действия за 2008 г.

4. Допитване до заинтересованите страни

Намаляването на тежестите не е нещо, което Съюзът може или следва да направи сам. В действителност законодателството на Общността се прилага най-вече на равнище държава-членка и засяга предприятията и гражданите. Следователно програмата за действие се нуждае от външна експертиза, така че изцяло да се вземе предвид конкретният опит на заинтересованите страни.

Участието на заинтересовани страни е структурирано около три стълба:


 • онлайн допитвания на 22-та официални езика на ЕС;

 • местни семинари с предприятията в държавите-членки;

 • Група на високо равнище от независими заинтересовани страни относно административните тежести

Тези стълбове гарантират постоянно подаване на информация от заинтересованите страни в цяла Европа и прозрачност при изпълнението на програмата за действие, съобщена през януари 2007 г.24. Освен това в редица области (напр. селското стопанство), допитването до експерти от държавите-членки и заинтересовани страни е по-лесно благодарение наличието на секторен експерт или консултативни групи.

4.1. Онлайн допитване до заинтересованите страни

На 21 септември 2007 г. Комисията създаде уебсайт, изграден върху най-добрите практики от подобни уебсайтове в някои държави-членки, насочен към събиране на предложения от предприятията и гражданите за намаляване на административните тежести в законодателството на ЕС в цялата програма за действие. Уебсайтът е достъпен на 22 официални езика на ЕС на адрес:


http://ec.europa.eu/enterprise/admin-burdens-reduction/index_en.htm

Изградено върху добрите практики на равнище държава-членка, онлайн допитването е създадено, за да даде възможност на предприятията от ЕС да изразят опасенията си директно пред Европейската комисия. Уебсайтът е насочен към събиране на конкретна информация за проблеми и на конкретни предложения, свързани с административните тежести.

Преглед на получените до този момент мнения е представен в приложение 5. Първият тримесечен доклад, който ги представя, ще бъде публикуван през януари 2008 г. на адрес
http://ec.europa.eu/enterprise/admin-burdens-reduction/reports_en.htm и, като се има предвид, че те често обхващат и национални мерки, също ще бъде предмет на оживен дебат с държавите-членки.

4.2. Семинари в държавите-членки

През първата половина на 2008 г. ще се проведат семинари и конференции с предприятия от всички държави-членки, за да се повиши информираността за програмата и да се получат коментари или предложения. В края на 2008 г. и след това ще бъде организирана друга серия от събития, за да се даде гласност на резултатите. Повече информация за тези инициативи ще бъде налична на уебсайта на Комисията, предназначен за административните тежести25.4.3. Група на високо равнище от независими заинтересовани страни относно административните тежести

На 31 август 2007 г. Комисията реши да създаде група на високо равнище от независими заинтересовани страни относно административните тежести26. Тази група е с тригодишен мандат27 и ще бъде финансирана като част от пилотния проект, финансиран благодарение на изменение на бюджета на ЕС, гласувано от Европейския парламент.

На 13 септември 2007 г. Комисията назначи д-р Stoiber, бившият министър-председател на Бавария, за председател на групата на високо равнище, поради неговите дългогодишни усилия за подобряване на законодателството в Бавария, Германия и Европа. Комисията покани представителни организации от ЕС да номинират кандидати. След внимателно разглеждане и задълбочени консултации с д-р Stoiber Комисията назначи останалите 14 членове на групата на 23 ноември. Сред тях са лидерите на редица организации, отговарящи за борба с ненужната бюрокрация на равнището на държавите-членки, представители на индустрията, малките и средни предприятия (МСП) и екологичните и потребителски организации, като всички те имат опит от първа ръка в областта на по-доброто регулиране28.

Групата на високо равнище съветва Комисията във връзка с изпълнението на програмата за действие и отправя препоръки във връзка с мерките за административните тежести. Заседанието за учредяването ѝ се състоя на 17 януари 2008 г. Комисията ще вземе изцяло тези препоръки предвид, преди да представи предложенията си, предназначени да намалят административните тежести.5. Национални програми за намаляване на административните тежести

Европейският съвет от март 2007 г. прие предложената цел за административните тежести, произтичащи от ЕС, и прикани държавите-членки да определят „също толкова амбициозни свои национални цели в сферите си на компетентност до 2008 г.“ 29. Ако Европейските институции са предприели стъпки за намаляване на административните тежести на ЕС (-25 % от административните тежести, произтичащи от законодателството на Общността и националното му транспониране до 2012 г.), то допълнителни усилия трябва да бъдат положени на равнище държава-членка.

През декември 2007 г. 6 държави-членки завършиха основно измерване на задълженията за информиране на национално равнище (Австрия, Чешката република, Дания, Германия, Нидерландия и Обединеното кралство). Други държави-членки са провели частични измервания и/или планират да предприемат цялостно измерване.

Дванадесет държави-членки са определили цел за намаляване, като повечето от тях са се спрели на 25 %, тоест сравнително амбициозна цел, съпоставима с определената на равнище ЕС30.6. Следващи стъпки

Европейският парламент и Съветът се приканват да: • довършат процеса на вземане на решение във връзка с оставащите за разглеждане предложения на Европейската комисия за намаляване на административните тежести преди Европейския съвет през март 2008 г.;

 • дадат приоритет на ускорените предложения, които ще направи Европейската комисия през 2008 г., за да намали административните тежести, както и на свързаните предложения за опростяване, които значително ще допринесат за намаляване на административните тежести в области като селско стопанство, дружествено право и финансови услуги;

 • въведат подходящи работни методи, за да ускорят процеса на приемане на мерки за опростяване, както е предвидено в междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 2003 г.

Държавите-членки се приканват да:

 • представят националните си цели на пролетната сесия на Европейския съвет през 2008 г.;

 • вземат предвид констатациите на програмата за действие при намаляване на тежестите, произтичащи от транспониране и прилагане на законодателството на ЕС.

Комисията ще представи резултатите от измерването на административните тежести до края на 2008 г., последвани от допълнителни предложения за постигане на целта за намаляване с 25 %. Освен това, както се съобщава в програмата за действие през януари 2007 г., Комисията ще определи конкретни цели за отделните сектори през 2008 г.31.

7. Заключения

Програмата за действие е в процес на развитие. Изпълнението ѝ през 2007 г. изведе на преден план няколко ключови проблема. Активното включване на всички заинтересовани страни е необходимост. Ако предприятията искат да се възползват максимално от мащабното намаляване на административните тежести, от съществено значение е държавите-членки да продължат да полагат усилия в тази посока на национално равнище. По-специално, задължително е държавите-членки да приемат също толкова амбициозни национални цели, колкото целта на ЕС до 2008 г., както това бе посочено на пролетната сесия на Европейския съвет през 2007 г. В същия ред на мисли законодателите на ЕС следва да имат предвид искането на Европейския съвет да се отдаде приоритет на приемането на ускорените действия, представени от Европейската комисия.Annex 1: Mapping of EU information Obligations – Preliminary results

Priority Area and pieces of EU legislation

Number of EU IOs

Agriculture and agricultural subsidises

9

Council Regulation (EC) 1782/2003 of 29 September 2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers

(separate study completed)

Commission Regulation (EC) No 1291/2000 of 9 June 2000 laying down common detailed rules for the application of the system of import and export licences and advance fixing certificates for agricultural products

9

Annual Accounts/Company law

75

First Council Directive of 9 March 1968 on co-ordination of safeguards which, for the protection of the interests of members and others, are required by Member States of companies, with a view to making such safeguards equivalent throughout the Community (68/151/EEC)

1

Second Council Directive of 13 December 1976 on coordination of safeguards which, for the protection of the interests of members and others, are required by Member States of companies (77/91/EEC)

32

Third Council Directive of 9 October 1978 concerning mergers of public limited liability companies (78/855/EEC)

9

Fourth Council Directive of 25 July 1978 on the annual accounts of certain types of companies (78/660/EEC)

7

Sixth Council Directive of 17 December 1982 concerning the division of public limited liability companies (82/891/EEC)

16

Seventh Council Directive of 13 June 1983 on consolidated accounts (83/349/EEC)

2

Eleventh Council Directive of 21 December 1989 concerning disclosure requirements in respect of branches opened in a Member State by certain types of company governed by the law of another State (89/666/EEC)

5

Twelfth Council Directive of 21 December 1989 on single-member private limited-liability companies (89/667/EEC)

3

Cohesion policy

6

Council Regulation (EC) No 1260/1999 of 21 June 1999 laying down general provisions on the Structural Funds, as amended by Council Regulation (EC) No 1105/2003 of 26 May 2003

6

Environment

43

Directive 2003/105/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2003 amending Council Directive 96/82/EC on the control of major-accident hazards involving dangerous substances

7

Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 on shipments of waste

15

Council Directive 96/61/EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevention and control (as amended by Regulation (EC) No 166/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 January 2006 concerning the establishment of a European Pollutant Release and Transfer Register and amending Council Directives 91/689/EEC and 96/61/EC)

5

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive 2002/96/EC

9

Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on end-of life vehicles

7

Financial services

44

Directive 2006/48/EC of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions

17

Directive 2006/49/EC of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 on the capital adequacy of investment firms and credit institutions

11

Directive 2002/83/EC of the European Parliament and of the Council of 5 November 2002 concerning life insurance

16

Fisheries

12

Council Regulation (EEC) No 2847/93 of 12 October 1993 establishing a control system applicable to the common fisheries policy

12

Food safety

64

Regulation (EC) No 1760/2000 of the European Parliament and of the Council of 17 July 2000 establishing a system for the identification and registration of bovine animals and regarding the labelling of beef and beef products and repealing Council Regulation (EC) No 820/97

7

Council Regulation (EC) No 21/2004 of 17 December 2003 establishing a system for the identification and registration of ovine and caprine animals and amending Regulation (EC) No 1782/2003 and Directives 92/102/EEC and 64/432/EEC

5

Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to the labelling, presentation and advertising of foodstuffs.

1

Council Regulation (EC) 1/2005 Protection of animals during transport and related operations

16

Regulation 1830/2003 GMOs - traceability rules require that operators have in place system to hold information for 5 years

3

Council Directive 2000_29 of 8 May 2000 on protective measures against the introduction into the Community of organisms harmful to plants or plant products and against their spread within the Community

31

Directive 98/6/EEC of the European Parliament and the Council of 16 February 1998 on consumer protection in the indication of the prices of products offered to consumers

1

Pharmaceutical legislation

35

Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on the Community code relating to medicinal products for human use

22

Directive 2001/20/EC on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the implementation of good clinical practice in the conduct of clinical trials on medicinal products for human use

13

Public procurement

8

Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on the coordination of procedures for the award of public work contracts, public supply contracts and public service contracts

4

Directive 2004/17/EC of the European Parliament and of the Council coordinating the procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors (including Commission Regulation (EC) No 1564/2005 of 7 September 2005 establishing standard forms for the publication of notices in the framework of public procurement procedures pursuant to that directive)

4

Statistics

9

Regulation (EC) 638/2004 of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on Community Statistics relating to the trading of goods between Member States and repealing Council Regulation (EEC) No 3330/91

1

Council Directive 2001/109/EC of the EP and Council on fruit trees

1

Council Directive 93/23/EEC of 1 June 1993 on the statistical surveys to be carried out on pig production

2

Council Directive 93/24/EEC of 1 June 1993 on the statistical surveys to be carried out on bovine animals

2

Council Regulation (EEC N) 3924/91of 19 December 1991 on the establishment of a Community survey of industrial production

1

Council Regulation (EC, Euratom) No 58/97 of 20 December 1996 concerning structural business statistics

1

Tax law (VAT)

25

Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the Common system of value added tax

25

Transport

8

Regulation (EC) No 561/2006 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 on the harmonisation of certain social legislation relating to road transport and amending Council Regulations (EEC) No 3821/85 and (EC) No 2135/98 and repealing Council Regulation (EEC) No 3820/85

2

Directive 2004/49/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on safety on the Community's railways and amending Council Directive 95/18/EC on the licensing of railway undertakings and Directive 2001/14/EC on the allocation of railway infrastructure capacity and the levying of charges for the use of railway infrastructure and safety certification

6

Working environment/employment relations

7

Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work

4

Directive 92/57/EEC of 24 June 1992 on the implementation of minimum safety and health requirements at temporary or mobile construction sites

3

TOTAL

344


Annex 2: State of play – Administrative Burdens measurement at Member State level

Belgium has done partial measurement in a number of unspecified areas. Cyprus, Greece, Luxembourg and Malta announced their intention to conduct partial measurements (to be determined). France announced that the mapping of all Information Obligations should be completed in March 2008.

Full baseline measurement means that all information obligations in the sector have been identified and quantified. Partial measurement means that some legal texts in the sector have been identified and quantified.

Annex 3: National targets for the reduction of administrative burdens as of end 2007Annex 4: Fast Track Actions presented in 2007 - State of play on 15 January 2008
Areas

Change pursued

Proposal

Status

Estimated benefit (€)

Executive measures

Energy crops

Commission regulation 1973/2004.Reduce reporting obligation for farmers
Adopted.

Regulation 270/2007 of 13/03/200738,680,000

Export Refunds for agricultural products

Commission regulation 800/1999.Ease the requirements concerning the documentary proof to be delivered by operators in order to receive export refunds for exporting certain agricultural products.
Adopted.

Regulation 1001/2007 of 29/08/2007210,830,000

Statistics on the information society

Regulation 808/2004.Simplify ordinary and sector questionnaire in annual Commission Regulation, thus easing the administrative burdens for respondents.
Adopted.

Regulation 1243/2007 of 18/07/200745,960,000

Hygiene on fishing vessels

Regulation 853/2004.Remove unnecessary requirements for small fishing vessels.
Adopted.

Regulation 1243/2007 of 24/10/200714,010,000

Omnibus” package

Company law

Directives 78/855 and 82/891.Remove the requirement of drawing up an independent expert report in the case of a merger or a division if all shareholders renounce to it.

Proposal adopted on 7/03.

COM (2007) 91.Adopted.

Directive 2007/63/EC of 13/11/2007194,910,000

Transport documents

Regulation no. 11.
Remove outdated requirements (from 1960) to provide a series of information on tariffs, agreements, price deals and transport when transporting goods across national borders within the EU.

Proposal adopted on 7/03.

COM (2007) 90.European Parliament: 1st reading adoption on 15/01/2008.

Council: ready for adoption.432,900,000

HACCP, food hygiene

Regulation 852/2004.
Exempt micro-enterprises from certain HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) requirements, thereby not imposing the same burdens on small bakers, grocery shops, market stalls etc. as on large supermarkets

Proposal adopted on 7/03.

COM (2007) 90.European Parliament: first exchange of views in committee in January 2008.

Council: under discussion in working party.100,000,000

to

140,000,000Stand-alone proposals

Statistics on farmers

Directives 93/23, 93/24 and 93/25.
Simplify and reduce the frequency of agricultural statistics to once a year for surveys in member states with pig populations smaller than 3 million heads and cattle population smaller than 1.5 million heads.

Proposal adopted on 22/03.

COM (2007) 129

European Parliament: principle approval.

Council working party agreement expected early 200866,640,000

Road haulage

Directive 96/26.Introduce electronic register to enhance exchange of data and a simplified and standardized format for the Community licence, certified copies and the driver attestation.

Proposal adopted on 23/05. COM (2007) 263 and COM (2007) 265

European Parliament: 1st reading adoption expected in March 2008

Council: under discussion in working party.44,300,000

Dangerous goods

Directive 96/35.Simplify the administrative procedures both for public authorities (EU or national) and for private bodies.

Proposal adopted.

COM (2006) 852European Parliament: 1st reading on 05/09. Council: principle approval in October 2007, formal agreement expected early 2008.

101,750,000Annex 5: Administrative Burdens Reduction - Online consultation as of 15 January 2008
Annex 6: Members of the High Level Group of Independent Stakeholders on Administrative Burdens

Dr Edmund Stoiber

Chair of the High Level Group of Independent Stakeholders on Administrative Burdens. Former Minister-President of Bavaria.

Mr Roland Berger

CEO of Roland Berger Strategy Consultants GmbH.

Mr Gabriel Côrte-Real Goucha

General Counsel of the Mirpuri Investments Group (a group of companies in Portugal and abroad which includes airlines, airport management, handling, real estates, a bank, etc.). Vice President for Institutional and International Relations of PME Portugal (an Association of SMEs). Representative of PME Portugal in the Commission for “Desformalização” of the Ministry of Justice. Nominated by European Small Business Alliance (ESBA).

Ms Annika Fritsch

Specialist taxes and corporate law and coordinator of Better Regulations at Företagarna, the Swedish Federation of Private Enterprises. Nominated by European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises (UEAPME).

Mr Rick Haythornthwaite

Chairman of the “Better Regulation Commission” providing independent advice to the UK government, from business and other external stakeholders, about new regulatory proposals and about the Government's overall regulatory performance.

Mr John Hontelez

Secretary General of European Environmental Bureau (EEB), the largest european federation of environmental citizens organisations aiming for effective european environmental and sustainable development policies and with an active role in Better Regulation, Impact Assessment, better enforcement and Lisbon Process. Nominated by European Environmental Bureau (EEB).

Mr Riccardo Illy

President of the Region Friuli-Venezia-Giulia and President of the Assembly of European Regions.

Mr Robin Lindschoten

Chairman of the Dutch Advisory Board on Administrative Burdens (Actal) since May 2000.

Dr Johannes Ludewig

Executive Director of the Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER); Chairman of the German “Nationaler Normenkontrollrat” (National Regulatory Control Council). Nominated by BusinessEurope.

Mr Candido Mendez

Secretary General of the UGT-E (Unión General de Trabajadores- Espana) and former President of ETUC. Nominated by European Trade Union Confederation (ETUC)

Mr Jim Murray

Director of BEUC, the European Consumers Organisation (Brussels). Previously Director of the Office of Consumer Affairs and Fair Trade in Ireland. Nominated by Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC).

Mr Pierre Pere Padrosa

Vice President of IRU (International Road Transports Union). President and Vice President of various Transports Federations. Nominated by International Road Transport Union (IRU).

Mr Pekka Pesonen

Secretary General of “Committee of Professional Agricultural Organisations in the European Union” (COPA) & “General Confederation of Agricultural Co-operatives in the European Union” (COGECA). State Secretary - Finnish Ministry of Agriculture and Forestry. Formerly dairy and livestock advisor in Brussels; employee with by Valio Ltd, Finnish dairy company. M.Sc.Agric. at Helsinki University. Nominated by Copa & Cogeca.

Mr Jacques Potdevin

Certified public accountant and auditor. Chairman of Jacques Potdevin & Associés (JPA Paris), CEO of JPA International and JPA Consulting International (network of certified public accountants and auditors representing 130 member firms in 41 countries). Senior lecturer to the French Business School HEC (hautes etudes commerciales). Nominated by European Federation of Accountants (FEE).

Mr Pavel TelickaDirector of “BXL consulting”. Senior Advisor at European Policy Centre (EPC). Former Commissioner nominated by the Czech Republic and co-responsible for the portfolio of Health and consumer protection with Commissioner David Byrne (in 2004). Nominated by European Policy Centre (EPC).

1COM(2007) 23.

2Заключения на председателството на Европейския съвет в Брюксел (7—8 март 2007 г.), стр. 10.
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/93135.pdf.

3За подробности вж. приложение 1.

4COM(2008) 32.

5Комисията участва в работата, организирана от мрежата за модела на стандартните разходи (http://www.administrative-burdens.com/).

6„Пилотен проект за административните тежести“, WIFO-CEPS, октомври 2006 г.

7Вж. оценката на въздействие, приложена към програмата за действие (SEC(2007) 84 и http://ec.europa.eu/enterprise/admin-burdens-reduction/admin_burdens_en.htm).

8Както се съобщава в програмата за действие (стр. 19), административната тежест, свързана с Регламент (EО) № 1782/2003 на Съвета (схема за единно плащане за земеделци, част от Общата селскостопанска политика), е измерена в отделно проучване. Това проучване е допълнено през октомври 2007 г. и представя идеи за опростяване в тази област („Проучване за оценяване на административната тежест върху земеделските стопанства в резултат на Общата селскостопанска политика“ http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/burden/exec_sum_en.pdf).

9Създадена през февруари 2006 г. с цел да съветва Комисията в областта на по-доброто регулиране, тази група включва правителствени експерти на високо равнище от всички държави-членки (Решение 2006/210/ЕО на Комисията от 28 февруари 2006 г.).

10Първото заседание, на което присъстваха всички контактни точки, бе организирано на 23 ноември 2007 г., като други две заседания са планирани за първата половина на 2008 г.

11За подробен списък на броя на задълженията за информиране на ЕС във всяка приоритетна област, вж. приложение 1.

12Комисията получи през 2007 г. известен брой специфични предложения от датското, словенското и британското правителство, както и от други публични органи, включително изпълнителната власт на Бавария. Тя също така получи съвети от групата на високо равнище от национални експерти в областта на по-доброто регулиране.

13Вж. http://ec.europa.eu/dgs/informatics/ecomm/index_en.htm.

14Вж. http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm.

15Извършено бе и по-ранно измерване в конкретна част от приоритетната област на финансовите услуги (т.нар. режим на големите експозиции), което дава възможност на Комисията да изготви предложения в края на 2008 г.

16Вж. предходния раздел.

17Директива 78/660/ЕИО на Съвета от 25 юли 1978 г. (4-та директива) и Директива 83/349/ЕИО на Съвета от 13 юни 1983 г. (7-ма директива).

18Вж. COM(2008) 33.

19COM(2007) 23, приложение III.

20Цялостният пакет комбинира определен брой преразглеждания, които засягат различни актове и вероятно различни сектори, но които са от едно и също (техническо) естество и имат една и съща цел (т.е. премахване на ненужните административни тежести). Доколкото един регламент може да бъде преразгледан само чрез регламент и една директива — чрез директива, Комисията представи цялостен пакет, съставен от две предложения (по едно за всеки вид акт).

21За подробно описание на резултатите към 31 декември 2007 г. вж. приложение 3.

22Парламентът и Съветът достигнаха до политическо споразумение само четири месеца по-късно. Официалното приемане от Съвета бе на 22 октомври 2007 г.

23Предвид новите европейски избори, планирани за юни 2009 г., Европейският парламент съобщи, че няма да разглежда нови законодателни инициативи след март/април 2009 г. С оглед предходните промени на законодателната власт, нормалната законодателна работа няма да бъде възобновена изцяло по-рано от ноември 2009 г.

24COM(2007) 23.

25http://ec.europa.eu/enterprise/admin-burdens-reduction/.

26Решение 2007/623/ЕО на Комисията от 31 август 2007 г. за създаване на група на високо равнище от независими заинтересовани страни относно административните тежести.

27Мандатът и процедурният правилник могат да бъдат намерени на:
http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/better_regulation/high_level_grou p_is_en_version.htm

28Вж. приложение 6.

29Заключения на председателството на Европейския съвет в Брюксел (7—8 март 2007 г.), стр. 10.

30За подробности вж. приложение 3: Национални цели за намаляване на административните тежести от края на 2007 г.

31Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, „Програма за действие за намаляване на административния товар в Европейския съюз“, COM(2007) 23, 24.1.2007 г., стр. 13.

BG BG

Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница