Доклад за напредъка в изпълнението на стратегията за опростяване на регулаторната средастраница1/5
Дата13.01.2017
Размер0.64 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5
BGКОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

Брюксел, 28.1.2009

COM(2009) 17 окончателен

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА КОМИСИЯТА

Трети доклад за напредъка в изпълнението на стратегията за опростяване на регулаторната среда

{COM(2009) 15 окончателен}


{COM(2009) 16 окончателен}

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА КОМИСИЯТА

Трети доклад за напредъка в изпълнението на стратегията за опростяване на регулаторната среда

1. Въведение

В отговор на потребностите на гражданите, бизнеса и публичните органи през последните петдесет години ЕС разработи обширно законодателство (т. нар. достижения на правото на ЕС). То даде на гражданите нови права, отвори пазарите за бизнеса, укрепи публичния интерес и така даде своя принос за постигане на повече растеж и благоденствие. Но въпреки това законодателството може да поражда и разходи. Предизвикателството е да се постигне баланс и той да бъде запазен с течение на времето и при променящи се обстоятелства.

Затова в началото на своя мандат сега действащата Комисия трайно се ангажира с това да направи преглед на достиженията на общностното право и да осигури релевантността, резултатността и пропорционалността на съществуващото законодателство1. Ведно с програмата за намаляване на административната тежест стратегията за опростяване на регулаторната среда2 очерта амбициозна програма за адаптиране, осъвременяване и опростяване на регулаторната рамка на ЕС. Четири години по-късно могат да бъдат посочени убедителни резултати. От разпокъсани действия опростяването се превърна в същностна черта на всяка ревизия на политиките и днес достига до всички сфери. Прегледът на достиженията на правото на Общността, резултатите от който се публикуват заедно с доклада, са илюстрация на този процес.

Настоящият трети доклад за напредъка в изпълнението на стратегията за опростяване на регулаторната среда допълва третия стратегически преглед на инициативата за по-добро регулиране в Европейския съюз3 и работния документ на службите на Комисията относно намаляването на административната тежест. В него се прави преглед на значителния периметър, покрит след обявяването на стратегията, открояват се постигнатите успехи и се набелязват сфери за бъдещи действия за опростяване.2. Състояние към момента

С помощта на богата гама от механизми за консултации Комисията непрестанно събира и анализира предложения от граждани, заинтересовани страни и държави-членки за изясняване, опростяване и по-добра резултатност на общностното законодателство.

Въз основа на този принос Комисията изготви „постоянна програма за опростяване на законодателството“, която стартира със 100 инициативи, планирани за периода 2005-2008 г. В програмата се използва пълният набор от инструменти, посочени в стратегията за опростяване. Сред тях са законодателните техники, по-специално отмяната, кодификацията и преработката, а също така и други средства за модернизиране на общностното законодателство като по-широкото приложение на решения от информационните технологии.

От 2007 г. програмата за опростяване е част от законодателната и от работната програма на Комисията. Всяка година тя се разширява с нови инициативи и вече обхваща всички сфери на политика. В нея към момента влизат 185 инициативи, като близо 132 от тях вече са приети от Комисията, а степента на реализация за 2007 и 2008 г. е около 80 %. Тук проличава решимостта на Комисията да преодолее всички препятствия и навреме да стигне до реализиране на ползите от това приоритетно начинание. Повече от половината от приетите инициативи вече са приключили законодателния си цикъл и са станали закони след публикацията си в Официален вестник.

Комисията вече предложи близо 800 правни акта за изменения или отмяна в рамките на програмата за опростяване за 2005-2009 г. След тяхното приемане обемът на законодателството ще се намали с около 600 правни акта или с близо 6500 страници на Официален вестник. Ефектът от опростяването обаче не спира до тук. Опростяването е вече част от всяка ревизия на политики. Успоредно с това Комисията продължи да кодифицира общностното право с оглед постигане на по-голяма компактност и четивност и същевременно обезпечаване на правна сигурност. Комисията вече финализира кодификацията на 229 акта. Общо 142 от тях са вече приети от съзаконодателния орган и замениха 729 предишни акта, отговарящи на около 1300 страници от Официален вестник.

Като цяло от октомври 2005 г. сегашната Комисия е предприела действия, които ще намалят обема на законодателството с почти 10 %, т.е. 1300 правни акта и 7800 страници на Официален вестник.3. резултати

Дотук законодателният процес е финализиран при 75 от гореспоменатите 132 инициативи за опростяване, като 36 са приети от Комисията като автономни нейни актове (приложение 4) и 39 — от законодателната власт (приложение 5).

Ползите от тези и други мерки за опростяване стават все по-осезаеми за бизнеса, гражданите и публичните органи. В разделите по-долу са представени няколко примера, с които се илюстрират различни комплементарни един на друг подходи към опростяването.

3.1. Рационализирана регулаторна рамка

Законодателството се оформя постепенно, ведно с добавянето на нови елементи към правната основа. За да гарантира, че те пасват добре и оформят последователна рамка, Комисията текущо прави прегледи на съществуващото законодателство и търси по-ефективни и по-резултатни законодателни решения. • Новият Общ регламент за групово освобождаване позволява на държавите-членки да одобряват кръг от мерки за помощ, без преди това да уведомяват Комисията, като по този начин се дава възможност за по-бърза обработка на случаите. Регламентът цели да насърчи създаването на заетост и повишаването на конкурентоспособността и обхваща помощите за МСП, научноизследователската дейност, иновациите, регионалното развитие, обучението, заетостта и рисковия капитал. Дружествата например могат да се възползват от помощ за фундаментални научни изследвания (до 100 %), индустриални научни изследвания (до 50/70 %) и експерименталната развойна дейност (25/45 %). С този регламент в един текст са хармонизирани и консолидирани пет правни акта;

 • Новите правила относно проверките на директните плащания на земеделските производители дават по-опростена и по-ефективна рамка за избора на проверяваната извадка, момента на провеждане на проверката и процедурите за проверки на място4;

 • Новият регламент за структурната бизнес статистика намалява броя на информационните изисквания и въвежда годишно събиране на данни на мястото на многогодишното. Същевременно се въвежда и нова статистическа класификация на икономическите дейности в Европейската общност. Очаква се тя до доведе до нетно намаление от 17,5 % в докладваните данни.

 • В съответствие с тематичните стратегии по замърсяването на въздуха и предотвратяването и рециклирането на отпадъци рамковото законодателство в тези области беше рационализирано, изяснено и опростено. Новата директива за качеството на атмосферния въздух обединява 5 отделни директиви, а в новата Рамкова директива за отпадъците са включени досега отделните директиви за опасните отпадъци и отработените масла.

 • В новата Рамкова директива за водите е предвидена единна последователна рамка за планирането, изпълнението и отчитането на дейностите във връзка с опазването и възстановяването на чистите води в Европа, като броят на директивите във водния сектор е намален от 18 на 10.

 • Новата директива за здравословните и безопасни условия на труд опростява и рационализира докладите на държавите-членки относно практическото прилагане на рамковата директива и специалните директиви към нея. Занапред от тях ще се изисква да представят доклад веднъж на всеки 5 години.

3.2. Усъвършенствани методи на работа и опростени процедури

Комисията активно насърчава по-широкото използване на информационните технологии като начин за усъвършенстване на оперативните процедури. • Новият общ терминологичен речник на обществените поръчки (т.е. стандартното за ЕС описание на продуктите) улеснява откриването на възможности за участие в обществени поръчки в целия ЕС, независимо от езика на страната, в която се обявява поръчката. Формулярите, използвани от публичните органи при публикуване на обявления в Официален вестник на ЕС, са стандартизирани и автоматизирани, като така времето за публикуване се съкращава от 12 на 5 дни. И двете подобрения ще повишат прозрачността на пазарите на обществените поръчки. Всеки ден на уебсайта на ЕС „Tenders Electronic Daily“ (TED) се публикуват обявления за бизнес възможности в публичния сектор, възлизащи на над 1 млрд. евро.

 • Процесът на опростяване на Митническия кодекс на Общността включва модернизация на митническото законодателство на ЕС и създаване на безкнижна среда за митническите власти и търговците. Електронното подаване на митническите декларации и придружаващите ги документи ще стане правило. Получилите разрешение търговци ще могат да декларират стоките си електронно и да заплащат дължимите митни сборове в държавата-членка, в която са установени, без оглед на това от къде стоките са въведени или изведени от митническата територия на ЕС или къде ще бъдат потребявани. Когато интегрираната система влезе изцяло в действие, тя следва да носи за търговците ползи, възлизащи според прогнозите на 2,5 млрд. евро годишно.

 • Измененията в член 55 от Общия регламент за политиката на сближаване опростиха правилата за малките проектите, генериращи приходи. Разпоредбата относно пропорционалността при мониторинга на малките операции (с обща стойност под 200 000 EUR) се заменя с освобождаване от прилагането на разпоредбата при операциите, съфинансирани от Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие или Кохезионния фонд, в случаите когато общата стойност е под 1 000 000 EUR.

3.3. Добре работещ вътрешен пазар

Вътрешният пазар беше и продължава да бъде основен фактор за опростяване на уредбата в ЕС, с което стана възможно огромен обем от национали закони да бъде концентриран в единни актове. • Общите правила за извършването на въздухоплавателни услуги в Общността преразглеждат т.нар. „трети пакет“ от либерализацията на въздушния транспорт. Очаква се те да допринесат за осигуряване на по-широк избор на потребителите, по-ниски цени на билетите и по-силна конкуренция. По-строгите изисквания и по-добрият надзор над новосъздадените авиолинии също ще намалят риска от несъстоятелност и отрицателните последици за пътниците. Средногодишните разходи, които причиняват на пътниците случаите на банкрути, в т.ч. разходи за връщане в изходната точка и разходи от пропаднали резервации, се оценяват на 15,6 млн. евро. 50-процентното намаление в броя на банкрутите сред въздушните превозвачи с фирмена история под 2 години ще спести на потребителите средно 2,4 млн. евро на година.

 • Ревизираната директива относно оперативната съвместимост на железопътната система в Общността осъвременява правилата за сертифициране на возилата. Икономиите през следващите 15 години от разходи за сертификация се изчисляват на 200-280 млн. евро за железопътните предприятия и за производителите от сектора.

 • Новият регламент относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди (МДГОВ) в храните и фуражите заменя приблизително 500 000 национални МДГОВ със 100 000 МДГОВ на Общността и така е в помощ на операторите, които вече не трябва да подават заявления до различните държави-членки.

 • ДДС пакетът“ въвежда нови правила по отношение на услугите, при които междуфирмената доставка на услуги ще се облага с ДДС в държавата-членка на клиента. Тази уредба следва да бъде стимул фирмите да предоставят услуги в цялата Общност. Част от пакета е и мини обслужването на едно гише за телекомуникационните услуги и услугите за радио и телевизионно разпространение и електронна търговия за фирмите, установени в ЕС, както и новата процедура за възстановяване на ДДС за фирмите, които не са установени в държавата-членка, в която е бил начислен данъкът.

 • В сферата на дружественото право приетата през 2007 г. като ускорено действие директива относно сливанията и разделенията рационализира трансграничните сливания, като така позволява на акционерните дружества да реализират икономии в размер на 17 млн. евро.

4. Други очаквани резултати: предложения в ход и междуинституционални аспекти

Броят на мерките за опростяване, приети от Съвета и Европейския парламент нарасна от 16 през януари 2008 г. на 39 през януари 2009 г. Приемането на общо 50 предложения обаче все още не е приключило в Съвета и Европейския парламент (приложение 3). Важно е институциите да напреднат с разглеждането на тези предложения, така че бизнесът, гражданите и публичната администрация да получат допълнителни ползи. • Новата директива на ЕС относно инвестиционните фондове, известна като директивата за ПКИПЦК (предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа) ще даде на потребителите възможност за достъп до професионално управлявани инвестиции при финансово постижими условия; тя ще позволи на мениджърите на ПКИПЦК да разгърнат трансграничните си дейности, да консолидират икономиите си и да реализират икономии от мащаба; тя ще бъде възможност за инвеститорите да се възползват от по-голям избор на инвестиционни фондове при по-ниски оперативни разходи и ще защити непрофесионалните инвеститори, като гарантира, че те получават ясна, лесно разбираема и релевантна информация, когато инвестират в ПКИПЦК. Директивата ще замести с единен текст 10 съществуващи директиви.

 • В сферата на дружественото право бяха направени няколко важни предложения с цел опростяване извършването на стопанска дейност в ЕС и реализирането на значителни икономии. Сред тях са предложението за регламент на Съвета относно статута на европейското частно дружество; предложението за намаляване на изискванията за оповестяване и езиков превод, с което според оценките ще се постигнат икономии от 600 млн. евро, и допълнителното предложение относно отчетните и документационни изисквания при сливанията и разделянията.

 • Новият регламент за козметичните продукти ще замени над 3500 страници правни текстове. В него ще бъде запазено същото високо ниво на стандартите за безопасност, но едновременно с това разходите на бизнеса ща бъдат намалени с поне 50 %. Процедурите за оценка на безопасността на продуктите са изяснени, а правилата за уведомяване за нови козметични продукти са опростени. Това ще има значителен ефект, тъй като европейският пазар на козметични продукти е на стойност близо 65 млрд. евро и създава, пряко или косвено, над 350 000 работни места.

 • Преразглеждането на т. нар. фармацевтични регламенти за измененията ще хармонизира критериите за оценка на измененията и сроковете за преразглеждане и одобряване. Данните показват, че средностатистическата компания за генерични лекарства годишно трябва да обработва повече от 1500 изменения в произвежданите лекарства, а за една по-голяма фармацевтична компания техният брой е над 12 000. Предложението ще подсили конкурентоспособността на фирмите благодарение на ограничаването на логистичните проблеми, например необходимостта от отделно складиране на различни версии на един и също продукт, предназначени за различни национални пазари. Опростената рамка ще помогне на фирмите, особено на МСП сред тях, да разширят дейността си на други пазари на ЕС.

 • Новият пакет за безопасността на автомобилите ще опрости съществуващата регулаторна среда, като отмени 150 директиви относно типовото одобряване на превозни средства; с него ще се въведе изискването за задължително инсталиране в пътническите автомобили на елементи за сигурност и системи за следене на налягането в гумите, с което безопасността на автомобилите ще бъде подобрена изключително много, а емисиите на CO2 — намалени.

 • Директивата относно правата на потребителите ще допринесе за по-доброто функциониране на вътрешния пазар между търговците и потребителите, като даде стимул на търговците да търгуват зад граница. С предвидената в нея отмяна на 4 директиви ще бъде намалена фрагментарността, а съществуващата регулаторна рамка ще бъде опростена. Директивата ще затегне регулаторната рамка, а съдържащият се в нея стандартен набор от клаузи за потребителските договори ще намали чувствително разходите за обезпечаване на съответствие със законодателството.

 • Пакетът от предложения относно енергийната ефективност има за цел да постигне икономия на енергия в ключови сфери, например чрез подсилване на законодателството за енергийната ефективност в сградите и за енергопотребяващите продукти. Годишно спестените от икономия на енергия средства лесно могат да надхвърлят 1000 евро на домакинство.

 • В сферата на статистиката за вътреобщностната търговия със стоки (Интрастат) праговете за докладване, поставяни от европейското законодателство, ще освободят от задължението за докладване около 370 000 дружества. За период от 6 години това ще съставлява намаление в изследваната популация от около 52 % (от 720 000 през 2004 г. на 350 000 през 2010 г.).

 • Предложението относно пускането на пазара и използването на фуражите ще засили иновациите и конкуренцията сред фирмите от сектора. С новия регламент ще бъдат отменени 7 директиви, т.е. обем от 100 страници ще бъде сведен до 30. Рестриктивната процедура по разрешаване преди пускане на пазара, която се прилага за някои продукти (биопротеини), също ще бъде премахната (като непропорционална на риска). За илюстрация на икономическия ефект от действието — общите разходи на индустрията за едно ново разрешение за биопротеин се оценяват на 481 000 EUR.

 • Предложението за преработка на директивата за комплексното предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ) ще обедини 7 директиви относно промишлените емисии в един законодателен инструмент. Вече неактуалните части на директивите ще бъдат заличени, изискванията по разрешителните ще бъдат опростени, докладването от страна на операторите ще бъде намалено, а това от държавите-членки — опростено. Предложението ще доведе до значително намаляване на административните разходи — по оценки 32 млн. евро годишно, и в допълнение ще постигне още по-значително намаление на административната тежест на равнището на държавите-членки (национално и регионално) от порядъка на 150—300 млн. евро годишно.

 • GSM пакетът има за цел да отвори 900-мегахерцовия и 1800-мегахерцовия спектър (GSM честоти) за по-иновативни приложения. С пакета ще бъде премахната рестриктивната уредба, която вече не отразява развитието на технологиите и пречи на по-широкото използване на мобилните широколентови услуги.

 • „Контролният преглед“ на общата селскостопанска политика ще доведе до опростяване на схемата за единно плащане. Очертано е по-специално дистанциране от поддържането на две успоредни системи на обвързано и необвързано с производството подпомагане и преминаване към по-активно прилагане на отделянето на помощта от производството. Според прогнозите само за земеделските производители от Обединеното кралство отделянето на помощта от производството ще намали с 0,63 млн. евро административната тежест. С опростяването се премахва и изискването за 10 % земи, оставени под угар. Земеделските производители ще могат да използват всичката си земя и няма да трябва да минават през процедури, свързани с това решение, а държавите-членки вече няма да трябва да контролират тази мярка. Като илюстрация може да се посочи, че само в Англия се очаква подходът да намали с 4,4 млн. административните разходи на селскостопанските производители5.

 • Всички разпоредби, отнасящи се до контрола над риболовните дейности, ще станат част от една и съща регулаторна рамка, като специален акцент ще се постави върху по-широкото използване на съвременни технологии и изграждането на връзките с базите от данни;

 • Реформирането на пакета относно телекомуникациите ще доведе до нетно намаляване на административните разходи на индустрията благодарение на намаляване броя на пазарите, податливи към предварителна регулация на конкуренцията, опростяване на процедурите за преглед на пазара, създаване на европейски регулаторен орган и реформиране на управлението на радиочестотния спектър. Услугите за електронна комуникация и тяхната инфраструктура са в основата на икономиката като цяло и подобренията в този сектор ще са в полза и на останалите сектори от икономиката на ЕС.

 • Предложението за подобряване изпълнението на програмите на регионалната политика има за цел да улесни финансовото управление и да ускори освобождаването на необходимите финансови ресурси на Общността в полза и на оперативните програми, и на проектите. По-конкретно Комисията предложи административните разходи на проектите да бъдат възстановявани на принципа на общите суми, а авансовите плащания по държавни помощи, изплащани на бенефициерите, да могат да бъдат възстановявани изцяло от ЕС на публичните органи. Тези промени ще бъдат особено полезни за МСП;

 • Модернизацията в координацията на националните системи за социална сигурност ще улесни свободното движение на работниците и техните семейства в ЕС. Тя ще се отрази благоприятно и на 173 млн. притежатели на европейска здравноосигурителна карта, които могат да имат достъп до здравни грижи при на временен престой в държава-членка подобно на нейните собствени граждани.

Броят на предложенията, чието приемане все още не е приключило в Съвета и Европейския парламент, се увеличава. Поради това е особено важно да бъдат разгледани средствата за ускоряване на тяхното приемане и да се положат всячески усилия за постигане на съгласие на първо четене в процеса на съвместно вземане на решение, ако това е възможно. Комисията приветства изложеното в наскоро приетия доклад на г-н Медина Ортега намерение на Европейския парламент да създаде специални структури, с които да се насърчи опростяването.

Европейският парламент потвърди желанието си Комисията да използва преработката като обичайна законодателна техника, дори когато се предлага „преразглеждане“ на настоящия текст. Важно е обаче Съветът и Европейският парламент да откликнат на принципите и духа на начинанието за опростяване като запазят предложенията възможно най-неусложнени и като ускорят процеса на вземане на решения, така че бизнесът, гражданите и публичната администрация да усетят по-бързо ползите.5. Кодифициране

Освен че опростява законодателството, Комисията го и кодифицира, като обединява в едно основния закон и всички последващи изменения. Така законовите актове стават по-ясни и като цяло се намалява обемът на законодателните достижения на Общността.

Към сегашния момент Комисията е финализирала общо 229 кодификационни акта. От тях 142 са кодифицирани, приети и публикувани в Официален вестник (102 акта на Комисията и 40 акта на Европейския парламент и Съвета). С кодифицираните 142 акта се заменят 729 предишни акта или приблизително 1300 страници на Официален вестник.

В Съвета и Европейския парламент продължава работата по 87 акта.

По-голямата част от актовете за кодификация, чийто превод на новите езици беше изостанал, сега са преведени. Останалите предложения, с които ще се изпълни кодификационната програмата, която беше преразгледана през 2006 г., ще бъдат представени през 2009 г. с доклад, в който се представят подробно постиженията на цялата програма. За кодификация през 2009 г. са подбрани 21 нови законодателни акта (приложение 6).

6. Следващи стъпки

6.1. Запланувани инициативи за 2009 г.

В Законодателната и работна програма на Комисията за 2009 г.6 (приложение 7) са включени 33 инициативи за опростяване на законодателството.

Например:


 • Преразглеждане на Директива 2000/35/ЕО относно борбата със забавяне на плащане по търговските сделки, с което публичните органи и бизнесът ще бъдат лишени от стимули да забавят плащанията към доставчиците си, а на кредиторите ще бъдат дадени стимули да търсят обезщетения за просрочени плащания. Инициатива е част от „Small Business Act“ за Европа и Европейския план за икономическо възстановяване.

 • Опростяване на законодателството на ЕС относно селскостопанските и горските трактори чрез заместване на 24 директиви с един регламент;

 • Изменение и модернизация на Регламент (ЕО) № 44/2001 с цел адаптирането му към новите международни инструменти и гарантиране на признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела посредством премахване на междинните стъпки, през които гражданите трябва да преминават (екзекватура), за да бъде признато и изпълнено в чужбина дадено съдебно решение;

 • Реформиране на общата организация на пазарите в сектора на рибарството и аквакултурите с акцент върху устойчивия риболов и дейностите по предлагане на пазара. Тук се включва адаптирането към промените на пазара, засилването на сближаването с други елементи от общата политика в областта на рибарството, както и със свързани други политики на Общността (търговия, здравеопазване и защита на потребителите, околна среда) и насърчаване на широкото приложение на електронни средства.

Освен това Комисията продължава работата си и с държавите-членки за изнамиране на нови начини за опростяване на уредбата в сферата на политиката на сближаване и намаляване на административната тежест за бенефициерите.

6.2. Преглед на достиженията на общностното право и бъдещи дейности по опростяване на законодателството

Както беше обявено във втория стратегически преглед на по-доброто регулиране в ЕС, Комисията вече е направила комплексен преглед на достиженията на общностното право.

Като първа стъпка беше направен системен преглед на достиженията на общностното право с цел определяне на най-важните регулаторни инструменти. В резултат на този преглед бяха подбрани 3600 акта. Всеки от тях беше прегледан детайлно с цел преценка на актуалността и възможностите за опростяване.

Пълните резултати по области на политика ще бъдат представени на уебстраниците от сайта „Europa“, заделени за опростяването на законодателството,7 с цел осигуряване на ясен обзор на усилията на Комисията към днешна дата в това отношение.

Резултатът от прегледа показва до каква степен:


 • Опростяване вече е на лице;

 • Опростяване е планирано за 2009 г.;

 • Налице са възможности за опростяване при следващата Комисия; или

 • Опростяване не се предвижда, т.е. текстът е ясен, актуален и съразмерен на своите цели. В някои от случаите промените в законодателството могат да произведат ползи, които обаче ще бъдат неутрализирани от тяхната цена и тежестта за бизнеса и публичната администрация, по-специално по отношение на транспонирането.

Очертаващата се картина говори за постигнат значителен напредък. Около две трети от актовете, които обхващат най-вече сферите на селското стопанство, вътрешния пазар, транспорта, предприятията, здравеопазването и околната среда, са опростени в съответствие с постоянната програма за опростяване, програмата за кодификация или други инициативи на Комисията или към момента са включени в предложенията за 2009 г. (приложение 2).

Тази „инвентаризация“ подготвя почвата и за нови дейности за опростяване. Като разглежда съществуващите актове в контекста на сектора, към който се отнасят, Комисията се ориентира към интегриран подход в опростяването. В бъдещите инициативи за опростяване могат да бъдат включени още 81 действия (приложение 1).

Например:


 • Синхронизация на 15 директиви за техническа хармонизация с решението, определящо обща рамка за предлагането на пазара на продукти. В решението елементите, обичайно използвани в законодателството за техническа хармонизация, са определени в стандартизиран формат, който трябва да бъде въведен в бъдещото законодателство. Мотивацията е да се осигури повече последователност в правната среда и да се развие обща законодателна „култура“. Така ще се повиши качеството на законодателството и ще се намали административната тежест;

 • Опростяване на правилата за прилагане от общата селскостопанска политика след приемането на „контролния преглед“ по отношение на механизма за управление на интервенциите;

 • Преразглеждане на законодателството относно здравните заплахи (заразни болести, химически, биологични и радиологични и ядрени заплахи) и относно здравето на животните, хуманното отношение към тях и фуражите;

 • Допълнително облекчаване на тежестта ще се търси в сферата на статистиката чрез програмата MEETS (Модернизиране на европейските статистически данни за предприятията и търговията ). С нейна помощ ще бъдат подобрени методите на събиране на данни в държавите-членки чрез засилено използване на административни и счетоводни данни и по-добри системи за оформяне на извадки, както и чрез по-пълноценно и по-интензивно използване на наличните източници.

7. Заключителни бележки

От старта на стратегията за опростяване на регулаторната среда през 2005 г. опростяването е добре интегрирано в работата на Комисията. Чрез редица съгласувани дейности Комисията изгради политическа и практическа рамка на действия, която води до конкретни ползи за гражданите, бизнеса и публичната администрация. С цел законодателството да стане по-ясно и разбираемо близо 1300 акта, които представляват 10 % от достиженията на общностното право, бяха предложени за премахване.

Процесът на опростяване е непрестанен. Картината, която прегледът на достиженията на общностното право разкрива, подготвя почвата за бъдещи действия. Започнала като ограничен брой разпокъсани инициативи, сега програмата обхваща всички области на политика и подходът ѝ става все по-изразено секторен. При подобен подход се прави преглед на цялото законодателство, засягащо дадена област на политика, с цел да бъдат установени случаите на дублиране, празноти, непоследователност и прекомерна регулаторна тежест. Целта е да се даде оценка доколко резултатна като цяло е регулаторната рамка във всеки отделен сектор.

За да прокарва дневния ред на опростяването, Комисията ще се нуждае от политическа подкрепа от останалите институции на ЕС и от държавите-членки. Европейският парламент и Съветът са приканени да направят всичко, което е по силите им, за възможно най-скорошното приемане на неприключените предложения и за запазване на тяхното ориентирано към опростяване съдържание по време на процеса на вземане на решение. Държавите-членки се насърчават да изпълняват своите собствени програми за опростяване и да прилагат правото на ЕС в дух на опростяване и без добавяне на ненужни мерки.

Всеки ден европейските граждани и фирми се сблъскват с общностно, национално и регионално законодателство. Само съгласуваните усилия на всички тези равнища могат да гарантират, че регулаторната рамка ще изпълни предназначението си максимално добре и ще опази растежа и благоденствието, като едновременно с това не позволи тежестта да нараства над минимално необходимата.

Annex 1

Results of the screening of the acquis

Scope for simplification activities during the next Commission

Annex 2

Visualisation of the screening of the acquis

Annex 3

Simplification proposals pending before the Council and the European Parliament – state of play

Annex 4

Commission autonomous acts & other initiatives adopted since 2005

Annex 5

Simplification proposals adopted by the legislature since 2005

Annex 6

Codification programme (2009)

Annex 7

Simplification rolling programme (2009)

Annex 1

Results of the screening of the acquis

Scope for simplification activities during the next Commission
Policy area

Title of legal instruments

Scope and potential objectives of simplification

1.

Health and safety at work

Commission Directive 91/322/EEC of 29 May 1991 on establishing indicative limit values by implementing Council Directive 80/1107/EEC on the protection of workers from the risks related to exposure to chemical, physical and biological agents at work

Following adoption of a new Commission Directive establishing a third list of indicative occupational exposure limit values in implementation of Council Directive 98/24/EC, the intention is to review the scientific values contained in Directive 91/322/EEC and examine the possibility of its review in the future.

2.

Labour Law / European Cooperative society / European Company Statute / Information and consultation of employees

Council Directive 2003/72/EC of 22 July 2003 supplementing the Statute for a European Cooperative Society with regard to the involvement of employees

Council Directive 2001/86/EC of 8 October 2001 supplementing the Statute for a European company with regard to the involvement of employees
Taking into account the views of Member States, the Commission has decided to examine possible simplification of the provisions on information and consultation of employees once the full evaluation report on Regulation (EC) No 1435/2003 (European Cooperative Society Statute) has been completed in 2011.

Taking into account the views of Member States, the Commission has decided to examine the possible simplification of provisions on information and consultation of employees once the full evaluation report on Regulation (EC) No 2157/2001 (European Company Statute) has been completed (foreseen for 2010).3.

Internal market for products / Common framework for the marketing of products

Directive 93/15/EC on the market and supervision of explosives for civil uses, Directive 90/384/EC relating to non-automatic weighting instruments, Directive 73/23/EC to electrical equipment designed for use within certain voltage limits, Directive 2004/108/EC relating to electromagnetic compatibility, Directive 94/9/EC concerning equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres and Directive 2007/23/EC on the placing on the market of pyrotechnic articles

Alignment of the existing harmonised acquis with the Decision setting out a common framework for the marketing of products8

4.

Internal market for products

Directive 97/68/EC on the emissions of gaseous and particulates pollutants of non road machinery

Review and alignment with the new legal framework for the marketing of products

5.

Internal market for products

Directive 95/16/EC on lifts

Review and alignment with the new legal framework for the marketing of products

6.

Internal market for products

Directive 2000/14/EC on noise emission in the environment by equipment for use outdoors

Review and alignment with the new legal framework for the marketing of products

7.

Internal market for products

Directive 89/686/EC on personal protective equipment

Review and alignment with the new legal framework for the marketing of products

8.

Internal market for products

Directive 90/396/EC relating to appliances burning gaseous fuels

Review and alignment with the new legal framework for the marketing of products

9.

Internal market for products

Directive 2000/9/EC relating to cableway installations designed to carry persons

Review and alignment with the new legal framework for the marketing of products

10.

Internal market for products

Directive 94/25/EC on recreational craft

Review and alignment with the new legal framework for the marketing of products

11.

Internal market for products

Directive 1999/5/EC on Telecommunications

Review and alignment with the new legal framework for the marketing of products

12.

Nature protection / Trade of wild fauna and flora

Council Regulation (EC) No 338/97 of 9 December 1996 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein

+ 12 amendments

Commission Regulation (EC) No 865/2006 of 4 May 2006 laying down detailed rules concerning the implementation of Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein


While the stakeholder consultation and a study concluded that the Regulation was generally effective, a number of areas have been identified where the Implementing Regulation (Regulation (EC) No. 865/2006) could be simplified, and clearer and more transparent guidance provided on the interpretation and implementation of the Regulations. A full revision of Commission Regulation (EC) No. 865/2006 will be prepared in 2009

13.

Waste

Decision 2000/532/EC establishing a list of wastes

+ 3 amendmentsWaste legislation will be simplified further. In particular, the Commission is currently reviewing the waste list and may come forward with a proposal for revision in 2009

14.

Specific waste streams

European Parliament and Council Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste

+ 6 Commission implementing Decisions (on the identification system for packaging materials, on formats relating to the database system, on derogation and on national measures in 3 Member States) 1. + 3 amendments

Scope to simplify further is under review. This Directive will be part of a full screening ("review") of the EU recycling Directives during the next Commission. Preparatory studies are under way. Expected results include clearer definitions in line with the revised Waste Framework Directive. Results are not expected before 2012

15.
Council Directive 96/59/EC on the disposal of polychlorinated biphenyls and polychlorinated terphenyls (PCB/PCT)

Scope to simplify further is under review. The implementation of the deadline for decontamination and/or disposal of PCB containing equipment will have to be evaluated ("reviewed") in 2011. If results are positive, a further simplification could be envisaged as from 2011

16.
Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council on end-of life vehicles

+ 4 Commission implementing Decisions (on questionnaires, certificates of destruction, exemptions and the Dutch scheme) 1. + 6 amendments

Scope to simplify further is under review. The ELV Directive will be part of an overall screening (to examine the possibility of revision) of the recycling directives during the next Commission. Preparatory studies are under way. Expected results include clearer definitions in line with the new Waste Framework Directive). Results are not expected before 2012

17.

Water protection and management / River basin management

Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council establishing a framework for Community action in the field of water policy

+ 2 amendments (notably Decision No 2455/2001/EC establishing the list of priority substances in the field of water policy) 1. + Commission Decision 2005/646/EC (intercalibration network)

 2. Directive 2007/60/EC of the European Parliament and of the Council on the assessment and management of flood risks

Possible scope to simplify further by codifying the Water Framework Directive 2000/60/EC, Floods Directive 2007/60/EC, Directive on environmental quality standards 2008/105/EC and of Directive 2006/118/EC into one legal instrument.

18.
Directive 2007/60/EC of the European Parliament and of the Council on the assessment and management of flood risks

Possible scope for further simplification through codification of the Floods Directive 2007/60/EC, the Water Framework Directive 2000/60/EC, Directive 2008/105/EC on environmental quality standards and Directive 2006/118/EC

19.

Groundwater

Directive 2006/118/EC of the European Parliament and of the Council of on the protection of groundwater against pollution and deterioration

Possible scope to simplify further by codifying the Water Framework Directive 2000/60/EC, Floods Directive 2007/60/EC, Directive on environmental quality standards 2008/105/EC and of Directive 2006/118/EC into one legal instrument.

20.

Drinking water

Council Directive 98/83/EC on the quality of water intended for human consumption

+ comitology Regulation (EC) No 1882/2003 1. + transitional measures for new Member States

The potential to simplify further is under review, both with legislative and non-legislative measures. The revision process began in 2008 and is expected to finish in 2009.

21.

Air quality / Standards

Directive 2004/107/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 relating to arsenic, cadmium, mercury, nickel and polycyclic aromatic hydrocarbons in ambient air

There is scope to simplify further. The Directive was due for transposition in 2007. It is envisaged to include this Directive in the general review of Directive 2008/50/EC in 2013 with the objective of merging those two Directives. This merger would ensure that all ambient air quality objectives are contained in one legal instrument. No reporting obligations for business under current Directive, only for Member States.

22.

Air quality / Standards

Directive 98/70/EC on the quality of petrol and diesel fuels and amending Directive 93/12/EC

Codification could be considered once the amending legislative proposal COM(2007) 18 becomes law

23.

Air quality / Standards

Directive 1999/32/EC on the sulphur content of certain liquid fuels

Codification could be considered as part of the review of the directive currently underway (proposal expected in 2010).

24.

VOC / Storage of petrol

Directive 94/63/EC of the European Parliament and of the Council on the control of volatile organic compound (VOC) emissions resulting from the storage of petrol and its distribution from terminals to service stations

Consultants have been instructed to assess potential to simplify technical provisions in light of previous stakeholder views and new information that may be available. Report expected spring 2009. No reporting obligations for business in current directive only for MSs.

25.

Climate change / Monitoring and reporting on green house gazes

Decision No 280/2004/EC of the European Parliament and of the Council concerning a mechanism for monitoring Community greenhouse gas emissions and for implementing the Kyoto Protocol

 1. + Commission Decision 2005/166/EC laying down rules implementing Decision No 280/2004/EC

Further simplification is under review, depending on agreement on climate and energy package, and international agreement in Copenhagen.

26.

Industrial emissions / Paints

Directive 2004/42/CE of the European Parliament and of the Council on the limitation of emissions of volatile organic compounds due to the use of organic solvents in certain paints and varnishes and vehicle refinishing products

Review of the directive is ongoing with a proposal expected in 2010. There is scope to improve the clarity and implementation of the Directive following the review and consultation with stakeholders and impact assessment.

27.

Asbestos

Council Directive 87/217/EEC on the prevention and reduction of environmental pollution by asbestos

Simplification is envisaged for 2010.

The Directive 87/217/EEC could be simplified by amending or repealing it, depending on the results of an impact assessment to be carried out in 2009.28.

Civil protection and industrial accidents

Council Directive 96/82/EC on the control of major-accident hazards involving dangerous substances

+ 2 amendments 1. 1 Commission implementing decision

Review of directive underway with view to proposals at end 2009/early 2010. Possible simplification will be considered as part of review.

29.

Chemicals and Biocides / Laboratory animals

Council Directive 86/609/EEC regarding the protection of animals used for experimental and other scientific purposes

 1. + 1 amendment (Directive 2003/65/EC)

There is scope to simplify further: The Commission is currently discussing the revision of the Directive.

The main objective of the revision is to create a level playing field for researchers and industry. In line with the Animal Welfare Protocol annexed to the EC Treaty, the proposal aims to increase the level of welfare and protection of animals used in experiments. By promoting the use of test methods alternative to animal testing, the Directive will result in costs savings for the EU industry, as the in vitro and computer based tests are less expensive than those using animals. It will also strive to simplify the regulatory environment and ensure the competitiveness of EU research and industry.30.

Horizontal Instruments / Impact Assessment

Council Directive 85/337/EEC on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment

 1. + 2 amendments

Scope to simplify further is under review: The Commission is preparing the report on the application and effectiveness of the EIA Directive and how it has been implemented by the Member States. The directive could be simplified by clarifying certain provisions following the accession of the new Member States, probably by recasting the legislation

31.

Energy and environment statistics

Regulation (EC) No 2150/2002 on waste statistics

This revision aims: to increase the usability of waste statistics, to simplify the provisions of the Regulation as far as possible, to align the Regulation with other reporting obligations included in Community waste legislation, and to take into account user needs.

32.

Intrastat

Regulation (EC) No 638/2004 of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on Community statistics relating to the trading of goods between Member States and repealing Council Regulation (EEC) No 3330/91

The Regulation will be amended by 2008/0026(COD) which will enter into force from 2009.
By means of a reduced minimum trade coverage ratio for arrival flows, the number of enterprises filing Intrastat declarations can potentially be reduced from 540,000 to an estimated 350,000.

The MEETS (Modernisation of European Enterprise and Trade Statistics) programme aims at further reducing burdens by improving data collection methods in Member States through greater use of administrative and accounting data and improved sampling schemes and by making better and more intensive use of available sources

Eurostat continues its work on long term solutions such as single flow reporting and better use of administrative data, in particular the integration of Intrastat and VIES (VAT information exchange system) declarations


33.

Short term statistics

Council Regulation (EC) No 1165/98 of 19 May 1998 concerning short-term statistics

In this area, a cost and burden measurement was undertaken in the framework of providing a Report to the European Parliament and the Council in August 2008. The same measurement will be repeated for the next Report to Council and European Parliament due in three years and this will be an opportunity to obtain information on the reduction of burdens over time. STS are also covered by the MEETS (Modernisation of European Enterprise and Trade Statistics) exercise

34.

European System of Accounts

Council Regulation (EC) No 2223/96 of 25 June 1996 on the European system of national and regional accounts in the Community

Regulation (EC) No 1221/2002 of the European Parliament and of the Council of 10 June 2002 on quarterly non-financial accounts for general governmentAll regulations related to the European System of Accounts will be incorporated in the new regulation on ESA. The possibilities to simplify will be studied when preparing this new regulation. The provisional planning for the regulation foresees adoption by the EP and the Council in 2011/2012

35.

Economy and finance statistics / Prices

Council Regulation (EC) No 2494/95 of 23 October 1995 concerning harmonized indices of consumer prices

Discussions ongoing within the Commission to decide how to simplify the regulation. This work can only be completed once the Commission has adopted all the implementing measures planned (adoption foreseen: 2nd half of 2009).

36.

Transport statistics / Road

Council Regulation (EC) No 1172/98 of 25 May 1998 on statistical returns in respect of the carriage of goods by road

ESTAT plans to simplify the requirements of Commission Regulation (EC) No 642/2004 for data collected in accordance with Regulation (EC) No 1172/98,
for example, by redefining variables and thresholds.

37.

Transport statistics / Sea

Council Directive 95/64/EC of 8 December 1995 on statistical return in respect of carriage of goods and passengers by sea

This directive will be simplified and codified.

38.

Information society / electronic signatures

Revision of the regulatory framework for e-signature/e-identification following an action plan seeking EU-wide solutions in cross-border use of online public services;

Directive 1999/93/EC of the European Parliament and of the Council of 13 December 1999 on a Community framework for electronic signaturesThe Commission adopted an eSignature / eIdentification Action Plan in November 2008. The Action Plan seeks an EU-wide solution to cross-border use of online public services. A progress report on the Action Plan will be submitted to the Council in 2010. On the basis of this Report, the Commission will assess whether further horizontal and/or sectoral initiatives are needed.

39.

Police and criminal justice cooperation

Third pillar instruments notably framework Decisions of the Schengen acquis in the field of police and criminal justice cooperation

Revision or repeal of a number of third pillar instruments notably framework Decisions on the entry into force of the Lisbon Treaty in the Justice, Freedom and security acquis (shift to the 1st pillar). This concerns the Schengen acquis in the field of police and criminal justice cooperation. The full acquis will be revised to improve transparency and to establish which articles continue to apply and which have been replaced

40.

Asylum / Minimum standards Refugee status

Council directive 2005/85/EC on minimum standards on procedures in Member states for granting and withdrawing refugee status and Council Directive 2004/83/EC on minimum standards for the qualification and status of third country nationals or stateless persons as refugees or as persons who otherwise need international protection and the content of the protection granted

The Commission will put forward a proposal amending this Directive in spring 2009. Room for simplification of the present text could be found in this context

The possibility of a recast will be considered41.

External borders

Consolidation of Council Directive 2007/2004/EC establishing a European agency for management external borders

In the framework of the forthcoming proposal to amend the Regulation, a consolidation could be envisaged

42.

Immigration / Admission third-country nationals

Simplification of Council Directive 2005/71/EC on a specific procedures for admitting third-country nationals for scientific research and Council Directive 2004/114/EC on the conditions of admission of third-country nationals for the purposes of studies, pupil exchange, unremunerated training or voluntary services

In 2009/2010, the Commission will have to put forward a first application report which may lead to proposals to amend these Directives. Room for simplification of the present text could be found in this context

43.

Immigration / Residence

Revision of Council Directive 2003/109/EC on status of third-country nationals who are long term residents

In 2011, the Commission will put forward a first application report which may lead to proposals amending this Directive. Room for simplification of the present text could be found in this context

44.

Immigration / Family reunification

Council Directive 2003/86/EC on the right to family reunification

Following its first application report of October 2008, the Commission will put forward a Green Paper on family reunification in March 2009. Room for simplification of the present text of Directive 2003/86/EC could be found in this context

45.

Information Network

Council Decision 2005/267/EC establishing a secure web-based information and coordination network for MS’s migration management services

Review of the functionality of the ICONet will take place in the context of the planned FRONTEX evaluation in 2009-2010

46.

Expulsion

Enhancement of Council Directive 2001/40/EC on the mutual recognition of decision on the expulsion of third country nationals

In the light of the first evaluation of the adopted Return Directive in 2014, the issue of mutual recognition of return decisions and the weaknesses of Directive 2001/40/EC will be reconsidered.

47.

Smuggling

Revision of Council directive 2004/81/EC on the residence permit issued to third-country national who are victim of trafficking in human beings

In 2009, the Commission will put forward a first application report which may lead to proposals amending this Directive. Room for simplification of the present text could be found in this context

48.

Citizenship and freedom to travel / Schengen acquis

1999/436/EC: Council Decision of determining, in conformity with the relevant provisions of the Treaty establishing , the legal basis for each of the provisions or decisions which constitute the Schengen acquis

 1. + 55 related Decision of the Executive Committee


Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница