Доклад за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на иинч-бан за 2013 гстраница2/3
Дата14.08.2018
Размер385.47 Kb.
ТипДоклад
1   2   3

I. BG051PO001-4.1.07 Избор на скриниг тест, обучение на логопеди и психолози, провеждане на скрининг тест анализ на резултатите, ръководител д-р М. Трифонова, финансиран от МОНМ

- Обучени са 390 експерти- логопеди и психолози за провеждане на изследване на деца с разширената версия на скрининг теста и анализ на резултатите;

- Създадена е методология за избор на детски градини в цялата страна, в които да се приложат обучителни програми за подпомагане на деца с проблеми в развитието, установени в резултат на изследването със скрининг теста. Съобразно тази методология са ранжирани детските градини на страната и са избрани двадесет и пет от тях, които отготговарят на предложените критерии.

- Анализирани са резултатите от скрининг изследването на 6052 деца и са изследвани основни фактори в развитието, като социо-икономическо положение на семействата, образование на майката, местоживеене, езикова среда на развитие. Направени са предложения, които засягат социалните и образователни политики в грижата за децата на тази възраст


II.Проект BG051PO001-7.0.01-0099-C0001

Транснационално сътрудничество за развитие на услуга за малките и средни предприятия „Психологична интервенция и превенция на конфликта при съчетаване на семейния и професионалния живот” с ръководител доц. Д-р Антоанета Христова - Финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирано от ЕСФ на ЕС.

 1. Проведено е национално представително изследване;

 2. Организирана е международна конференция, посветена на темата;

 3. Отпечатавене на сборник с научни доклади, изнесени на конференцията;

 4. Създаден е “Практически наръчник за интеревенция и превенция за решаване на конфликта между работа и семейство.

 5. Провеждане на обучителен семинар за запознаване с резултатите от изследването и техники за консултиране на конфликта при съчетаване на семейния и професионален живот; На всички участници е раздаден и наръчника.

 6. Проведена е пресконференция от участници в проекта, на която резулататите от проекта са представени - тя е отразена в много медии.

Стартиране на Консултативен център в ИИНЧ за работа по проблемите на конфликта между семеен и професионален живот

Публикации:

Андреев, Б., Зографова, Й., Недева, В., Бакрачева, М., Калчева, С. 2013. Практически наръчник за психологическа интервенция и превенция на конфликта при съчетаване на семейния и префесинален живот, Академично издателство „проф. Марин Дринов“, София, ISBN 978-954-322-609-2 .

Сборник научни доклади от Международна конференция “Психологическа интервенция и превенция на конфликта при съчетаване на семейния и професионалния живот”2013. Христова, А., Зографова, Й. /Съст./. Емайви Консулт.ISBN 978-954-2987-05-5


III. BG051PO001-3.3.06 Развитие на млади изследователи в областта на демографията, с ръководител доц. К.Борисова, Проектът е финансиран по договор с МОМН от ЕК по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и съфинансиран от Европейския Социален Фонд на ЕС

 1. Проведен курс за докторанти по „Обща статистика”.

 2. Осигуряване на средства за посещаване на 2 нива на езиков курс по турски език

 3. Осигуряване на средства за участие на 1 млад учен в международни конференции -с доклад в Третия международен конгрес по българистика, организиран от СУ „Св. Климент Охридски” и проведен в гр. София на 23–26 май 2013 г.

 4. Осигуряване на средства за публикуване на 2 монографични труда на млади учени на гл.ас. д-р В. Мучинов и гл. ас. д-р Д. Ангелова.

 5. Осигуряване на средства за участие на 1 млад учен в 46-то лятно училище по методология на социалните науки в Университета в Есекс, Великобритания през периода 8.07.-16.08.2013 г.

 6. Осигуряване на средства за научна мобилност на 1 докторант .- участие в семинар на ФИСН на ПУ „П. Хилендарски” и Университет във Флоренция, Италия,

 7. Проведени 4 презентационни семинара на всички редовни докторанти в департамента .

 8. Осигуряване на средства за допълнителни месечни стипендии на докторантите от целевата група за изпълнение на научни задачи

 9. Осигуряване на публичност и прозрачност: редовна актуализация на сайта на проекта; отпечатване на рекламни материали (плакати, постер „Демографската ситуация в България според преброяването през 2011 г.”, 2 броя Специален бюлетин по проекта и обяви за предстоящи събития).

Публикации:

Мучинов, В. Миграционна политика на Османската империя в българските земи през ХІХ век (до 1878 г.). С., Изд. Регалия 6, 2013, 268 с.

Ангелова, Демографско развитие на българското черноморско крайбрежие през ХІХ век (до 1878 г.). С., Изд. Регалия 6, 2013, 228 с.

Мучинов, В. „Власт и миграции в българските земи през XIX век (до 1878 г.)”. В: СУ „Св. Климент Охридски”, Трети международен конгрес по българистика, София, 23–26.05.2013, (под печат).
 1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2013г.:

2013 година е една силна година от гл.т. научни постижения в звеното. Няколко теми приключват през годината, за които трябва да се отбележат високите резултати, така да се каже 5 изследвания са номинирани за 2013г.:

- Проект и изследване, посветени на един от болезнено сериозните проблеми на съвремието приключил 2013 година - “Информираност и междукултурни различия на нагласите към актуални обществени проблеми” е темата на проект с международно участие от Университета в Охайо. Това изследване създава картина относно информираността, нагласите и различията при възприемането на медийна информация за трафика на хора при младежи от България и САЩ. Сред различните изводи на базата на сравнителния анализ, напр. се доказва, че при българските студенти се установяват по-ясно изразени негативни емоции и нагласи към жертвите на трафика и по-конкретни виждания за решаване на проблема, докато американските студенти са фокусирани предимно върху трафика като социално явление - ръководител е доц. Р.Божинова от българска страна.

- “Идентичност, акултурация и психологическо благополучие при малцинствените групи на български граждани от турски произход, българо-мохамедани и холандски граждани с турски произход” е друго постижение, също с международно участие на Университета в Тилбург, с ръководител доц. Е.Таир. Проблематиката се вписва в едни от най-съществените феномени на социалната ни ситуация - развитието на видовете идентичност на общностно равнище, а в случая е проведено и мащабно лонгитудно изследване, обхващащо взаимовръмките между видове идентичност и психично благополучие при изследваните групи.

- “Баланс между работа и семейство. Позитивен и негативен тип взаимовлияние между работа и семейство”, е проект, разработван от гл.ас. Б.Андреев

Той е приключен през 2013 г., достигайки до важни резултати за взаимоотношението между изискванията на професионалното поприще и личния семеен живот като са открити много и интересни зависимости и конфигурации между фактори, които обрисуват взаимовлиянието между тези две жизненоважни сфери на живота. Трябва да се посочи тук, че чрез темата си Андреев подпомогна много реализирането на международен проект по ОП за баланса между работа и семейство, при който той има основен принос за създаването на мултискалова /батерия от скали/ методика за изследването на баланса, която се изполва вече в Румъния, а би могла да се разпространи широко и у нас.

- “Виртуалната идентичност като компонент от психосоциалната идентичност на е-потребителя” е друг висококачествен проект, изпълнен от ръков. д-р Д.Бакалова в сътрудничество с доц.М.Бакрачева. Всъщност той представлява поредица от свързани 5 изследвания, от които резултатите хронологично включват проучвания на себепредставянето и управлението на Аз-образа в ССМ, на виртуалната идентичност и стила на идентичност на е-потребителите

- “Влияние на груповата динамика върху автентичността” е проект на гл.ас. д-р Н. Матеева с интердисциплинна насоченост, с базисна, но и с научно-приложна значимост. В наситена с данни и голям брой изследвани лица серия от изследвания с богат инструментариум от нови адаптирани методики, един от значимите резулатати и изводи е напр., че наличието и изграждането на пространство за конструктивна групова динамика в различни видове групи е положително свързано с по-висока автентичност на преживяванията, поведенията и отношенията на изследваните лица – както в ситуативно-процесуален, така и в диспозиционен и екзистенциален план и т.н.
2.1. Две най-важни и ярки научни постижения.

I. “Виртуалната идентичност като компонент от психосоциалната идентичност на е-потребителя”, ръководител гл.ас.д-рБакалова в сътрудничество с доц. Бакрачева :

Обобщените резултати от пет последователни изследвания на виртуалната идентичност показват, че: 1. Виртуалната идентичност не е алтернатива, а компонент от общата психосоциална идентичност на съвременния човек в ролята му на интернет потребител. 2. Ключови думи за възможностите, които предоставят виртуалните социални мрежи, са: “бързо”, “лесно”, “едновременно с много хора”, “забавно” и “разтоварващо”, т.е. ползи, свързани с удовлетворяване на базови индивидуални потребности с минимален разход на ресурси. 3. Общуването в социалните мрежи като Фейсбук заема основна част от свободното време на е-потребителите. Търси се не качество (доверителност и интензивност), а по-скоро количество (вкл. неангажираност) на социалните контакти и забавление. Общуването включва освен социален и комерсиален елемент. 4. Себепредставянето в социалните мрежи е комплексен и динамичен феномен, който е резултат от многоаспектността на Аз-а и от съвкупното влияние на множество фактори, вкл. личностови, социални и технологични. 5. Обобщени са различни категории е-потребители в зависимост от тяхното експериментално поведение и себепредставяне в Мрежата и взаимовръзките между виртуалната идентичност и стила на идентичност. 6. Виртуалната идентичност следва набор от социални правила, в който полово-ролевите модели, познати от реалността, се размиват, като се търси баланс между реалния и желания Аз-образ. 7. Посвещаването на повече време за виртуални контакти, е свързано с по-високи стойности на функцията на идентичност «личен контрол», докато увеличаването на времето за реални контакти е свързано с по-високи стойности на функцията «хармония». 8. Въпреки, че не се наблюдават полови различия в съдържанието и динамиката на профилните снимки във Фейсбук, регистрират се различия в мотивите, вкл. събитията и преживяванията, които провокират смяната им при двата пола. Изследваните жени сменят профилната си снимка, водени по-скоро от положителни емоции, докато мъжете правят това по-скоро вследствие на негативни събития.

Седем публикации са издадени по проекта, по-долу са някои от тях:

Бакрачева, M., Бакалова, Д. (2011). Субективно усещане за цел, посока, хармония, контрол и структуриране на времето за реално и виртуално общуване. Българско списание по психология: Сборник научни доклади от VI-ти Национален конгрес по психология, 18-20 ноември, София, 3-4, 60-66, ISSN 0861 – 7813.

Бакрачева, М., Бакалова, Д., Мизова Б. (2011). Структуриране на времето и възприемане на общуването във виртуалните социални мрежи: Качествен анализ на случаи. Психологични изследвания, 2, 201-211, ISNN 1311-4700.

Бакалова, Д., Бакрачева, М. (2012). Динамика на съдържанието на профилните снимки във Фейсбук. Психологични изследвания, 2, 83-94, ISNN 1311-4700

II.”Идентичност, акултурация и психологическо благополучие при малцинствените групи на български граждани от турски произход, българо-мохамедани и холандски граждани с турски произход”, ръководител доц.Е.Таир, 2010 - 2013, бюджетно финансиран в сътрудничество с Университета в Тилбург

В потвърждение на очакванията ни, българските юноши докладват по-висока включеност в етническата си идентичност в сравнение с юношите от турски и българо-мохамедански произход, които оценяват своята религиозна идентичност като по-значима. Резултатите показват също така, че дори и да се идентифицират по-силно със своята етническа група, отколкото с мнозинството, турските юноши са способни да включат независимо и двете идентичности в своето съзнание. Установи се, че етническата, семейната и религиозната идентичности са важни за субективното благополучие на юношите от мнозинството и малцинствата. Оказва се, че българската етническа, семейната и религиозната идентичност са позитивно свързани с благополучието на юношите от мнозинството и на българо-мохамеданите. Проведеното три годишно лонгитудно проучване върху измененията в компонентите на колективната идентичност потвърждава посочените по-горе резултати. Българската етническа идентичност запазва своята по-ясна изразеност при юношите от мнозинството и през трите изследвани години, докато религиозната идентичност остава по-висока при юношите от малцинствата. Запазва се тенденцията турската етническа идентичност да е по-ясно изразена при юношите с турски произход, но е налице съществено повишаване на българската идентичност през изследваните три години. Религиозната идентичност при юношите от малцинствата нараства с времето в сравнение с българските юношите.

Публикации:

Таир, Е., Димитрова, Р. Етническа идентичност и акултурационни ориентации при български юноши от турски етнически произход. Психологични изследвания, кн.1, 2013, 87-108. ISSN 1311-4700.

Dimitrova, R., Yordanov, V., & Tair, E. Strong Cultural Identity Enhanced Well-being of Bulgarian Middle Class Youth. Proceedings from Second International Conference on the Middle Class “The Middle Class as a Precondition for the Stability of Society: Fifteen Tears Later”, 3-4 Аеяепфеи 2013, Sofia, Bulgaria (in press)


2.2. Едно най-важно и ярко научно-приложно постижение

Въпреки съдържащата се приложна насоченост в повечето от разработваните проекти в Института, все пак изпъква като интересно и завършено върху много значим проблем и освен това получило и международна гласност изследването на проф.Томова и д-рЧеркезова

Тема: “Регионално изследване на ромите в риск от маргинализация: Миграцията на ромите и неромите от Централна и Източна Европа”, 2012-2013

Обширно, кроскултурно и много значимо изследване на проблемите на ромите в чужда страна и моделите за тяхната адаптация. • Изработена е методика за качествено изследване на емиграцията на ромите от България в Западна Европа.

 • Изготвен е международен сравнителен анализ на факторите и мотивите за изтласкване на ромите от 12 страни от Централна и Източна Европа към Западна Европа на базата на данните от международно сравнително изследване на ПРООН и Световната банка от 2011 г..

 • Анализирани са трудностите и моделите на адаптация на ромите от ЦИЕ в 12 западно-европейски страни с особен акцент върху Франция, Италия и Белгия на базата на данните на международно представително сравнително изследване на Агенцията за основни човешки права.

 • Представен е анализ на качествено изследване на емиграцията на българските роми в Белгия на базата на 31 интервюта с български роми в Гент и Брюксел, 24 интервюта с експерти, предоставящи различни услуги на имигрантите в двата белгийски града и анализ на документи.

Подготвена е колективна монография на базата на изследванията, издадена от ПРООН в Братислава :

Cherkezova, S., Tomova, I., (2013). An option of last resort? Migration of Roma and Non-Roma from CEE Countries. Bratislava: UNDP

 1. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ЗВЕНОТО:

4.1. В рамките на договори и спогодби на ниво Академия.

4.2. В рамките на договори и спогодби на институтско ниво.


И през 2013 г. Институтът продължи да развива своите международни връзки с различни институции с цел реализиране на научните си проекти. Учените успяват все по-често да постигнат признание за своите идеи и финансирането от външни източници, в т.ч. Европейска комисия, фондации от европейски държави, международни организации и др. е важен индикатор и същевременно стимул за актуалността и високото равнище на изпълняваните теми и проекти. В перспектива се очаква още по-динамично включване в европейското изследователско пространство предвид това, че израстват кадри сред по-младите учени както кариерно, така и като професионализъм и компетентност. По-активното участие на младите учени би формирало една още по-ясна характеристика на звеното като отворено към интеграция с международни изследователски общности.

Продължава работата по проект “Възстановяване на европейските измерения на ромския език и култура” /RED Rrom/ с ръководител проф. И.Томова, финансиран от Европейска комисия изпълнителна агенция Аудиовизуално образование и култура, съфиннасиран от Столична програма „Култура”, Институт „Отворено общество”, НССЕИВ към МС, бюджетни средства. Приключи проект “Идентифициране и редуциране на предразсъдаците като източник на конфликти между роми и останалото население сравнение на случаите България, Италия, Румъния и Словения /REDUPRE/, ръководител проф. Томова, финансиран от ЕК, частично от БАН. Реализиран е и краткосрочен проект през 2013, с финансиране от Световната банка “Джендърни измерения на ромското включване” Свързаните тематично и организационно проекти върху създаването на стандарти за ранна детска възраст са изпълнили планираните дейности, ръководител е д-р М.Трифонова, като “Възрастова валидизация на стандарти за ранно детско развитие и учене на деца от 0 до 3 годишна възраст” и “Създаване на методика за входно ниво на деца в първа възрастова група на ОДЗ” продължават до февруари тази година. Тези проекти са финнасирани от Уницеф.

Финансиран по линия на Българо-Швейцарска изследоватлеска програма от ШННФ, проект на тема “Динамичната същност на междуетническите нагласи в България: социално психологическа преспектива " стартира и се изпълнява по изследователския план на двата екипа - от Швейцария - Лозана и от българския екип с ръков.доц.Зографова и ко-ръков.доц.Христова.

Реализираният в сътрудничество с Департамент по кроскултурна психология, Университет в Тилбург, Холандия, проект на тема “Идентичност, акултурация и психологическо благополучие при малцинствените групи на български граждани от турски произход, българо-мохамедани и холандски граждани с турски произход” ръководител доц. Е.Таир, както и проекта, „Информираност и междукултурни различия на нагласите към актуални обществени проблеми”, осъществен в сътрудничество с Университета в Охайо, САЩ с ръков. проф.. Божинова.

Проектът, финансиран по ОП „Транснационално сътрудничество за развитие на услуга за малки и средни предприятея "Психологическа интервенция и превенция на конфликта при съчетаване на семейния и професионалния живот” е международен по характера си в сътрудничество с учени от Румънската академия. Той приключи миналата година като реализира всички задачи и мероприятия според изследователския план. Учени от звеното са включени активно в изграждането на няколко международни научни мрежи - с Център за славянски и източноевропейски изследвания, Държавен университет на Охайо, Кълъмбъс, САЩ, Университета в Лозана, Департамент Кроскултурна психология, Университет на Тилбург, Нидерландия, Евросфера, Департамент Психология, Държавен университет на Параиба, Бразилия, ESF Network : Scientists for interetchnic tolerance in Europe /Учени за междуетническа толерантност/ с участници представители от 12 европейски страни и Турция.

Договори за сътрудничество са сключени с институции като Институт по психология, социология и социални отнашения при ГБОУ ВПО „Московский городской педагогический университет”, Center for Slavic and East European Studies, Ohio State University, Columbus – САЩ, Институт по психология при Чехска академия на науките.

Международни конференции, в които участват учени със собствени презентации, са 19, повечето от които проведени в България. Най-много участия в други страни на международни форуми има проф. И.Томова - в пет страни. Общо 34 доклада са представени от 30 изследователи от ИИНЧ.Три най-значими международни проекта

 1. Възрастова валидизация на стандарти за ранно детско развитие и учене на деца от 0 до 3 годишна възраст срок 2012 - 2.2014 г. С ръков гл.ас. д-р М.Трифонова, финансиран от УНИЦЕФ

-Установени са постиженията на децата от 0-36 месеца по системата от индикатори и стандарти в шест различни области- здраве и физическо състояние, социално развитие, емоционално развитие, подходи за учене и познавателно развитие, езиково развитие. Анализът е направен въз основа на емпиричните данни, получени в експериментално изследване на 960 деца в г. София и София - област, Плевен, Пловдив и Благоевград. Експерименталните процедури са апробирани н пилотно изселдване на деца в същата възраст

.- Ревизия и модификация на индикаторите и стандартите с цел да се постигне по-голяма степен на съответствие с получените експериментални данни и респективно да отразяват по-добре възрастовите особенности на децата в рамките на определените осем възрастови интервал


2. Динамичната същност на междуетническите нагласи в България: социално психологическа преспектива " финансиран от ШНФ, ръков от българска страна доц. Зографова и доц. Христова,срок 2013 -2016г.

I. По етап на подготовка на изследванията по проекта

1.проучване на използваните теоретични и емпирични методи за изследване на междуетниеските отношения в българската и чуждоезичната литература;

2.подготвена е библиографска справка за най-новата литература по проблемите на междуетнически/междугрупови отношения в България на английски език;

II. По етап подготовка на Изследване 1:

1. Проучване, обобщаване и систематизиране на индикатори от ISSP 2003-2011, ESS, Eurobarometer, релевантни на темата на проекта

2.Очертани допълнителни индикатори за социално включване и икономически индикатори (ценности, свързани с труда) от ISSP 2003-2011, а също и проучени, подбрани и преведени на специфични за България индикатори от ISSP 2003, свързани с нагласите към етническите малцинства, престъпността, пазара на труда и социалните помощи, нагласите към управлението на страната

4.Създаване и актуализиране на база данни с регионални индикатори (данни от НСИ и други източници) за осъществяване на мултилевъл анализ.

III. По етап подготовка и създаване на инструментариум за Изследване 2:

конструиране на предварителни версии на въпросници за теренното проучване във варианти за трите изследвани етнически групи (българи, турци и роми) 1. Модифициране и работа върху окончателната версия на въпросника за теренното изследване (Изследване 2)

 2. Провеждане на 40 пилотни интервюта за теренното изследване - с представители на българския етнос и на двете малцинствени общности (Изследване 2)

 3. Проверка на валидност и надеждност на айтемите и скалите, включени в пилотния въпросник, вкл. статистически анализ, експертни становища от външни експерти, както и обобщаване на въпросите, затрудненията, коментарите и предложенията на изследваните лица от пилотните интервюта, с оглед на модифициране на окончателната версия на въпросника

Работа по финален вариант на трите въпросници, както и на полу-структурираното интервю, което ще се провежда с представители на 3-те етноса

IV. Реализиране на две работни срещи с изследователския екип/координатор от Швейцария, проведени в София.

Ръководство на двама докторанти, които участват активно във всички задачи и етапи по проекта.

Участие в подготовката уебсайт на проекта - сайтът функционира

Публикации:

Zografova, Y. 2013. Of the Balance between Ethnic and National Identity (Some Analytic Directions). Conferecnce Proceedings of the Third International Conference “Education, Science, Innovations – ESI’2013”, European Polytechnical University, Pernik, p. – 223 - 228

Зографова, Й. 2013. Етнонационално разнообразие и колективна идентичност Психологически изследвания, кн. 2,

Zografova, Y. 2013. Diversity, European Identity and Social psychological knowledge. Problems of Psychology in the 21st Century, V.7,4-5 Editorial. ISSN 2029-8587

Zografova, Y., 2013. Impact of Personal Orientations on Attitudess to diversity and civic Social-political Activeness. Problems of Psychology in the 21st Century, V.7, 93-100. ISSN 2029-8587 1. “Идентифициране и редуциране на предразсъдъците като източник на конфликти между роми и останалото население” REDUPRE, финансиран от ЕК, изпълнителна агенция правосъдие, ръководител проф.Томова срок 2011 - 2013 г.

 • Разработени са индикатори за измерване на стереотипите, предразсъдъците и социалните дистанции на базата на теоретично изведени социално-психологически парадигми и на съществуващата достъпна емпирична информация;

 • Направен е анализ на факторите за конструиране на предразсъдъци и негативни стереотипи спрямо ромите от заселването им на Балканите до наши дни;

 • Изследвани са емпирично (с качествени и количествени методи) специфичните прояви на стереотипното и предразсъдъчно отношение спрямо ромите в Разградска област;

 • Извършен е сравнителен анализ на данните за стереотипите и предразсъдъците спрямо ромите от България, Италия и Словения;

 • Изготвени са учебни помагала за сенситизация на държавни служители, учители, журналисти и др. за собствените им предразсъдъци;

Изготвени са четири анализа за съвместна публикация по темата, три от които са публикувани в сборник в Словения.

Tomova, I. 2013. ‘The unwanted people – prejudices and stereotypes, discrimination and social exclusion. Analysis of the situation of Roma in Bulgaria’. In: Devetak, S. (Ed.) 2013. Tackling Stereotypes and Prejudices between Roma and Non-Roma in the EU Member States: Bulgaria, Italy, Romania and Slovenia. Maribor: ISCOMET. pp. 17-58

Tomova, I., 2013. ‘Attitudes and Stereotypes towards the Roma in the District of Razgrad, Bulgaria’. In: Devetak, S. (Ed.) 2013. Tackling Stereotypes and Prejudices between Roma and Non-Roma in the EU Member States:Bulgaria, Italy, Romania and Slovenia. Maribor: ISCOMET. pp. -189-201.
Tomova, I., Stoytchev, L., Cherkezova,S. 2013. ‘Introductory Comparative Analysis of the Main Results in Bulgaria, Italy and Slovenia’. In: Devetak, S. (Ed.) 2013. Tackling Stereotypes and Prejudices between Roma and Non-Roma in the EU Member States:Bulgaria, Italy, Romania and Slovenia. Maribor: ISCOMET. pp. 177-188
Важна тенденция е проблемите във все повече от разработваните проекти да бъдат продължавани и чрез други проекти, включващи съседни аспекти, разглеждащи към съответните теми, което превръща и финансираната проектна работа в систематични изследвания по проблемни линии, при това става дума за едни от най-актуалните и значими за обществената практика, въпроси като въпросите на етническото разнообразие и междуетнически отношения, всекидневните конфликти на междуличностно и междугрупово равнище, конфликта между професионалния и семейния живот.
 1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница