Доклад за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на иинч-бан за 2013 г


УЧАСТИЕ НА ЗВЕНОТО В ПОДГОТОВКАТА НА СПЕЦИАЛИСТИстраница3/3
Дата14.08.2018
Размер385.47 Kb.
ТипДоклад
1   2   3

УЧАСТИЕ НА ЗВЕНОТО В ПОДГОТОВКАТА НА СПЕЦИАЛИСТИ:

Преподавателската дейност на учените от ИИНЧ продължава да е сред активностите, свързващи звеното с много висши учебни заведения, за които са подготвяни собствени програми и курсове - един показател за факта, че без преподаватели от БАН немалко университети биха имали проблеми по съответните си програми. 19 учени са лектори на 33 лекционни курса в 12 университети и центрове у нас. Четени са лекции в 1489 часа, а упражнения и семинари са проведени в 364 часа, организирани са и няколко специализирани квалифисационни курсове –в 72 ч.

Повечето хабилитирани учени в Института ръководят докторанти, чийто общ брой към 31.12.2013 е 18, като проф. Илона Томова е научен ръководител на 1 докторант, проф. Щерионов на двама, проф. Елиана Пенчева - на 1, проф. Марта Сугарева - на 1, доц. Антоанета Христова - на двама, доц. Маргарита Бакрачева - на 3-ма, доц. Йоланда Зографова - 2-ма, доц. Лидия Василева - 3-ма, доц. Румяна Божинова -на 1, доц. Кремена Борисова - на 2-ма, доц. Татяна Коцева – на 1; новозачислени докторанти са 5, успешно защитили през годината са 5 докторанти.

Следните дисертации бяха защитени успешно през 2013 г.: „Етническа идентичност и мотивация за нейното предаване между поколенията в съвременна България” от Есма Риза; „Личностни особености на жени с репродуктивни нарушения” от Милена Божилова; „Синдромът "Бърнаут" и социалните условия на работното място в сферата на социалното подпомагане” от Стефка Дойкова; „Влияние на медиите върху образа за собственото тяло и личностното му модериране при юноши” от Анна Караманова; „Управленски стил, социални условия на труд и групова ефективност в организациите” от Теодора Лазарова.

Може да се каже, че активността в преподавателската сфера е умерена, но и основно е насочена към бакалавърски и магистърски програми. Същевременно почти липсва провеждане на специлизации, школи и пр, за каквито безспорно и двата департамента в Института имат достатъчно компетентни и опитни учени, които биха могли да развият подобна дейност спрямо външни заявители и специалисти. В бъдеще би могло да се увеличат активностите в тази насока.


КРАТЪК АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЗВЕНОТО ЗА 2013г.

През 2013г. бяха получени средства от бюджетна субсидия в размер на 562910 лв. От тях за заплати и осигурителни вноски са изразходвани 461874 лв. за стипендии 40800 лв., за обезщетения по КТ 4883лв., за плащания по граждански договори -15522лв., за консумативи за сградата-7517 лв, за други външни услуги -11796лв. Остатъкът от субсидията се прехвърля към собствените с-ва за 2014г. с приоритетна цел изплащане на разходите за текуща издръжка. През годината са постъпили средства по международни програми и споразумения както следва:по проект с УНИЦЕФ “Стандарти за ранно детско развитие…” -108587.лв, по проект “ФЮЧЪРЕЙДЖ” - 6773.54 лв..проект„РЕДЮПРЕ”-12280лв., по проект с Швейцарска научна фондация-50470лв., по проект “ЕВРОСФЕРА”-12125лв., по договор със Световната банка-9515лв. или общата сума на договорите по международни програми и споразумения е 199751 лв. От такси на свободни и редовни докторанти са получени 6640лв., приходите от такси за участие в конференция по психология са 640,от договори с фирми в страната за обучения-940лв. Приходите от продажби на списание „Население” и „Психологични изследвания” са на стойност 1064.51 лв. Получени са следните трансфери от МОН: по проект с МОН за съфинансиране на Проекта с Швейцарския научен фонд -27114лв,по договор с МОН за обучения-5040 лв. Институтът има три проекта по ОП “Развитие на човешките ресурси”, по които през годината са получени следните постъпления: проект „Подкрепа на докторанти и млади учени в областта на демографията” към МОН-17944.60лв. Вторият проект по ОП „РЧР” е по схема „Без граници компонент1” Транснационално сътрудничество за развитие на услуга за малките и средни предприятия…” с МТСП, с постъпления 32105.65лв. По третият проект „Включващо обучение” по ОП “Развитие на човешките ресурси”, “Избор на скрининг тест, обучение на логопеди и психолози…” са получени 168000лв.


  1. СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА ЗВЕНОТО В ИЗДАТЕЛСКАТА И ИНФОРМАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ, ПРЕПОРЪКИ.

Публикационна активност е един от най-важните индикатори за реализацията на учените, а и в активността на Института. През 2013 г. са издадени 70 научни статии в източници без рефериране и индексиране, 54 чакат да бъдат издадени, т.е. приети са за печат в подобни източници. Продължава традицията на малък брой публикации в реферирани и индексирани научни списания - 4 бр са публикувани и 1 е приета за печат. Автори на тези публикации са Ана Караманова, Е.Димитрова, Т.Коцева в съавторство с колективна статия, Папазова и Антонова в съавторство - 1 статия, Зографова -- две статии. От реферираните само две са в списания с импакт фактор - статията с колектив Караманова, Димитрова и др. и тази с автори Папазова и Антонова. Четири монографии са публикувани: Ангелова, Д. 2013 Демографско развитие на българското черноморско крайбрежие през ХІХ век (до 1878 г.); Мучинов, В. 2013. Миграционна политика на Османската империя в българските земи през XIX век (до 1878 г.); Папазова, Е. 2013. Личностни характеристики и социални проблеми в юношеството; една е на авглийски език, издадена в Братислава - Cherkezova, S., Tomova, I., (2013). An option of last resort? Migration of Roma and Non-Roma from CEE Countries. Bratislava.
Институтът за изследване на населението и човека при БАН  издава две списания, свързани с двете основни направления на научната дейност в института - психология и демография. В тях се публикуват статии и студии, отразяващи провежданите изследвания, както и изследвания на колеги от страната, и автори от Русия, Украйна, Естония, САЩ, Австралия, Франция, Испания и др.

През 2013 г. сп. ,,Население” и сп. ,,Психологични изследвания” продължиха работата си по посока на промяна на критериите за включването им във второто ниво на световната система за оценяване. Тяхна основна задача беше да работят за превръщането им в среда, в която се появяват ключови научни публикации, които успешно да се включат в развитието на световния научен процес и по-конкретно в научните области по психология и демография, процес, който ще продължи и през 2014 г. И в двете списания продължи работата по включването на учени от различни страни в редакционните колегии и попълването на списъка на анонимни и независими рецензенти с висока квалификация, които да дават оценка на постъпващите ръкописи по системата peer-review.

През 2013 г. от печат излезе книжка 1-2/ 2012 г. на сп. ,,Население” и е подготвена за печат кн. 1-2/2013 г. В кн. 1-2/2012 г. влизат 10 статии, 2 от които са на английски: от университета в Грьонинген, Холандия и от унгарския учен Янош Корнай, наричан от специалистите ,,най-големият икономист на Източна Европа”. Кн. 1-2/2013 г. съдържа 11 материала на учени от департамент Демография.

През 2013 г. от сп. ,,Психологични изследвания” бяха отпечатани кн. 2/2011, кн.1/2012 г. и кн. 2/2012 г., издадени с финансовата подкрепа на ФНИ по спечелен конкурс ,,Научна периодика“ с ръководител на проекта доц. д-р Антоанета Христова – гл.редактор, който е и отчетен пред Фонда. В тях са включени общо 70 статии на 29 учени от института, 48 от България, 2 от чужбина. Подготвена и дадена за печат е кн. 1/2013 г. и започна подготовката за издаване на кн. 2/2013.

И двете списания са включени в базата данни на Central and Eastern European Online Library http://www.ceeol.com Централно- и Източноевропейската онлайн библиотека. Публикуването на статии в двете списания дава възможност на авторите да участват в най-динамичната световна мрежа за научна и учебна литература Cross Ref и получаване на дигитален идентификационен код на научни публикации.

Към информационната дейност е и библиотечната. Дейността на библиотеката, в която влизат фактически две - библиотека по демография и библиотека по психология През 2013 г. фондът на библиотеката достигна общо 5941т. По вид: книги –2947т.; периодични издания: списания и поредици – 2994 т., от тях на електронен носител – 43 т. По език: на български език –2555 т.; на чужди езици – 3386 т. Постъпленията през 2013 г. са общо 114 библиотечни документи. По начин на набавяне: покупка – 94, книгообмен – 15, дарение – 5. Текущите периодични издания през 2013 г. са общо 23 заглавия в 59 т. Изразходвани средства за новополучените библиотечни документи –5515.78 лв.

Интресна статистика, подготвена от Е.Атанасова показва, че посещенията в библиотеката са общо 900, ползваните библиотечни документи – общо 2160 т., от които: за дома – 215 т. и 1945 т. в читалнята на библиотеката, библиографска информация: устни справки – общо 16. Организирана е и една тематична изложба.

Научните планови проекти, дисертации и автореферати, депозирани през 2013 г. се съхраняват в библиотеката и са каталогизирани в електронен вид.

През отчетния период в библиотеката са изпълнявани текущи задачи, свързани с комплектуването на фонда и библиотечно-библиографското обслужване на читателите – набавяне на нова литература: чрез покупка, дарения и по книгообмен; каталогизиране на новополучените книги и периодични издания; поддържане на каталози, подреждане на фонда; обслужване; справочно-библиографска информация.

През 2013 г. излезе от печат книгата на нашия завеждащ библиотека Атанасова, Ели. Библиография на Българското Черноморие: Черноморска България през периода XV-XIX век (до 1878 г.).- Studia pontica. Т. 4, 2013.

В заключение, отчетената научно-изследователска работа, реализираните участия на различни форуми и внушителният брой финансирани проекти от външни източници очертават едно устойчиво развитие на Института като научно звено с ценен и високо квалифициран кадрови ресурс и с предпоставки за още по-мащабни и значими проекти, в т.ч в новата перспективна европейска програма Хоризонт 2020. Интензифицираното участие в международни проекти би трябвало и да окуражи и увеличи публикациите в реномирани, реферирани авторитетни международни списания. Естествено, при подобна висока ангажираност в различни активности, ИИНЧ би трябвало да може да разчита на по-висока бюджетна подкрепа, най-малко с оглед подобряване на физическите условия за работа, а също и по отношение на едно адекватно заплащане на труда на учения.

Научен секретар:Доц. д-р Йоланда Зографова


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница